EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
Т. В. Понедільчук, А. М. Пащенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.51

УДК: 330.1

Т. В. Понедільчук, А. М. Пащенко

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Сучасний етап становлення та розвитку більшості підприємств спирається на рівень ефективності застосування амортизаційної політики, як специфічного джерела фінансування відтворення основних засобів, що забезпечує головні пріоритетні напрями фінансово-економічного розвитку підприємств. Важливо розуміти, що достатність та сприятливе застосування амортизаційної політики на підприємстві має вплив і на зростання продуктивності праці, поліпшення фінансових результатів і, як наслідок, поліпшенню фінансового стану підприємства.
Амортизаційна політика в зазначеному аспекті повинна всіма засобами сприяти забезпеченню виваженого рівня оновлення фондів підприємства з дотриманням необхідних умов відтворення і поточного стану ринкової кон'юнктури, які склалися на ринку, і тим самим, підвищувати рівень конкурентоспроможності підприємства на ринках вітчизняної продукції та формувати перспективи виходу його та світовий ринок.
Ефективність впровадження амортизаційної політики, беззаперечно, має суттєве значення щодо формування інвестиційної привабливості підприємств, що натомість є одним із основних напрямів упровадження дієвих джерел фінансування.

Ключові слова: амортизаційна політика підприємства; відновлення основних засобів; фінансовий стан; інструмент впливу; прибутковість; рентабельність.

Література

1. Жердеєв Є.В. Методичні засади формування амортизаційної політики на підприємствах. Облік і фінанси АПК: освітній портал. 2011. № 1. С. 1—5. URL: http://magazine.faaf.org.ua/metodichni-zasadi-formuvannya-amortizaciynoi-politiki-na-pidpriemstvah.html (дата звернення: 11.06.2021).
2. Приймак Н.С. Амортизація та її функції у господарській діяльності підприємства. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. Кіровоград: КНТУ, 2009. Вип. 16. Ч. 1. С. 194—195.
3. Шумейко О.Ю., Бурченко В.С. Амортизаційна політика та її вплив на відтворення основних засобів підприємства URL: Ефективна економіка. 2015. № 10. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4424
4. Галахова О. В., Зайцев О. В. Амортизаційна політика та її вплив на фінансові показники виробництва. Технологічний аудит і резерви виробництва. 2013. № 6/3 (14). С. 7—11. URL: https://www.researchgate.net/publication/312418207_Depreciation_policy_and_its_impact_on_the_financial_performance_of_production
5. Швець Н.В. Амортизаційна політика підприємства: проблемні питання. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. № 6 (230). 2016. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/84594295.pdf
6. Баб'як Н.Д. Вплив амортизаційних відрахувань на результати фінансово-господарської діяльності підприємства. Фінанси України. 2001. № 11. C. 34.
7. Городянська Л.В. Амортизаційна політика та напрями відтворення фінансово-економічних ресурсів у бухгалтерському обліку. Фінанси України. 2009. № 11. C. 112—121.
8. Орлов С.П. Об использовании в Украине разных систем амортизации. Экономика Украины. К.: "Преса України", 2005. № 5. C. 38—44.
9. Пархоменко В.М. Облік амортизації. Фінанси України. 2003. № 8. C. 62—65.
10. Саєнко С.Г. Методичні підходи до формування амортизаційної політики машинобудівних підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 8. C. 192—197.
11. Saadzhan V.A. Depreciation policy of the enterprises: accounting of factors in case of the method choice. Економіка: реалії часу. № 4 (26). 2016. URL: https://economics.net.ua/files/archive/2016/No4/69.pdf

T. Ponedilchuk, A. Pashchenko

PROBLEM ASPECTS OF THE ENTERPRISE DEPRECIATION POLICY FORMATION

Summary

The current stage of formation and development of most enterprises is based on the efficiency level of depreciation policy, as a specific source of financing the reproduction of fixed assets, which provides the main priority areas of financial and economic development of enterprises. It is important to understand that the sufficiency and favorable application of depreciation policy in the enterprise has an impact on productivity growth, improving financial results and, as a consequence, improving the financial condition of the enterprise.
Depreciation policy in this aspect should by all means contribute to ensuring a balanced level of renewal of the company's assets in compliance with the necessary conditions of reproduction and the current market situation in the market, and thus increase the competitiveness of the company in domestic markets and shape its prospects. and the world market.
The effectiveness of the implementation of depreciation policy is essential for the formation of investment attractiveness of enterprises, which, in turn, is one of the main areas of implementation of effective funding source. Therefore, it is important to understand that the sufficiency and favorable application of depreciation policy at the enterprise has an impact on productivity growth, improvement of financial results and, as a consequence, the financial condition of the enterprise.
The current depreciation policy in Ukraine for enterprises that form their own activities in modern business conditions should serve as a tool to recoup the funds invested in labor, because one of its purposes is the fullest return on capital invested in labor through the transfer of their value to the value finished products of the enterprise. In addition, it should perform the function of accumulating depreciation in the relevant fund, creating favorable opportunities for the company to regulate the value of taxes paid, and for the state — to create additional opportunities for effective tax policy. The effectiveness of this policy, moreover, lies in its ability to determine the cost of production and sales of the enterprise, which prevents and eliminates the negative factors of the financial crisis.

Keywords: depreciation policy of the enterprise; restoration of fixed assets; financial condition; instrument of influence.

References

1. Zherdeiev, Ye.V. (2021), "Metodychni zasady formuvannia amortyzatsijnoi polityky na pidpryiemstvakh", Oblik i finansy APK: osvitnij portal, available at: magazine.faaf.org.ua/metodichni-zasadi-formuvannya-amortizaciynoi-politiki-na-pidpriemstvah.html (in Ukrainian).
2. Pryjmak, N.S. (2009), Amortyzatsiia ta ii funktsii u hospodars'kij diial'nosti pidpryiemstva, Journal. Naukovi pratsi Kirovohrads'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky: zb. nauk. pr. vol. 16, pp. 194—195. (in Ukrainian).
3. Shumejko, O. Yu. Burchenko, V. S. (2015), Amortyzatsijna polityka ta ii vplyv na vidtvorennia osnovnykh zasobiv pidpryiemstva Journal. Efektyvna ekonomika, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4424 (in Ukrainian).
4. Halakhova, O. V. Zajtsev, O. V. (2013), Amortyzatsijna polityka ta ii vplyv na finansovi pokaznyky vyrobnytstva. Journal. Tekhnolohichnyj audyt i rezervy vyrobnytstva, available at: https://www.researchgate.net/publication/312418207_Depreciation_policy_and_its_impact_on_the_financial_performance_of_production (vol. 6/3 (14)) (in Ukrainian).
5. Shvets', N.V. (2016), Amortyzatsijna polityka pidpryiemstva: problemni pytannia Journal. Visnyk Skhidnoukrains'koho natsional'noho universytetu imeni Volodymyra Dalia, available at: https://core.ac.uk/download/pdf/84594295.pdf (in Ukrainian).
6. Bab'iak, N. D. (2001), Vplyv amortyzatsijnykh vidrakhuvan' na rezul'taty finansovo-hospodars'koi diial'nosti pidpryiemstva. Journal. Finansy Ukrainy. vol. 11, pp. 34, (in Ukrainian).
7. Horodians'ka, L. V. (2009), Amortyzatsijna polityka ta napriamy vidtvorennia finansovo-ekonomichnykh resursiv u bukhhalters'komu obliku. Journal. Finansy Ukrainy, vol. 11, pp. 112—121, (in Ukrainian).
8. Orlov, P. (2005), Ob yspol'zovanyy v Ukrayne raznykh system amortyzatsyy Journal. Ekonomyka Ukrayny, vol. 5, pp. 38—44, (in Ukrainian).
9. Parkhomenko, V. M. (2003), Oblik amortyzatsii. Journal. Finansy Ukrainy, vol. 8, pp. 62—65, (in Ukrainian)
10. Saienko, S. H. (2012), Metodychni pidkhody do formuvannia amortyzatsijnoi polityky mashynobudivnykh pidpryiemstv. Journal. Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 8, pp. 192—197, (in Ukrainian).
11. Saadzhan, V.A. (2016), Depreciation policy of the enterprises: accounting of factors in case of the method choice Journal. Ekonomika: realii chasu № 4 (26), available at: Rezhym dostupu: https://economics.net.ua/files/archive/2016/No4/69.pdf (in Ukrainian).

№ 17 2021, стор. 51 - 54

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-09-17

Кількість переглядів: 300

Відомості про авторів

Т. В. Понедільчук

к. е. н., доцент кафедри економіки та економічної теорії, Білоцерківський національний аграрний університет

T. Ponedilchuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Economic Theory,Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-0622-4318


А. М. Пащенко

магістрант, Білоцерківський національний аграрний університет

A. Pashchenko

Master's student, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0003-2038-9802

Як цитувати статтю

Понедільчук Т. В., Пащенко А. М. Проблемні аспекти формування амортизаційної політики підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 17. С. 51–54. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.51

Ponedilchuk, T. and Pashchenko, A. (2021), “Problem aspects of the enterprise depreciation policy formation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 51–54. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.51

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.