EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ
Цзян Пань

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.55

УДК: 339.9:330.322

Цзян Пань

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

Досліджено сучасний стан та тенденції інвестиційно-інноваційного розвитку регіонів України і встановлено значний розрив між темпами їх зростання. Розглянуто особливості формування та реалізації державної регіональної політики в Україні. Встановлено, що, попри затверджені стратегії та програми регіонального розвитку, на сьогодні так і не вдалося досягти збалансованості просторового розвитку територій і забезпечити їх інвестиційно-інноваційне зростання. Втрачають потужний промисловий потенціал донині розвинені індустріальні центри, знижується концентрація виробництва в регіонах, відбувається скорочення ефективно діючих підприємств, знижується рівень інноваційної активності вітчизняних суб'єктів господарювання. Доведено, що подолання асиметричності розвитку регіонів України вимагає від держави перегляду регіональної політики і розроблення дієвих механізмів та інструментарію забезпечення сталого інвестиційно-інноваційного зростання територій. Розроблено інструментарій забезпечення збалансованого інвестиційно-інноваційного розвитку регіонів, в основу якого покладено поглиблення міжнародних комунікацій з лідерами у сфері інвестиційно-інноваційного зростання територій. Останній включає інституційні, інфраструктурні, фінансово-інвестиційні та комунікаційні інструменти забезпечення збалансованого інвестиційно-інноваційного розвитку регіонів України.

Ключові слова: інвестиційно-інноваційний розвиток; інноваційна активність; інвестиційна привабливість; збалансований розвиток; регіони; території; інструментарій.

Література

1. Індекс інвестиційної привабливості України. Настрої інвесторів у 2-му півріччі 2020 року. Європейська бізнес асоціація: веб-сайт. URL: https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/EBA-InvestIndex_2H-2020.pdf (дата звернення: 22.04.2021).
2. Статистична інформація. Державна служба статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 23.06.2021).
3. Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні: аналіт. доп. / С.О. Біла, Я.А. Жаліло, О.В. Шевченко, В.І. Жук [та ін.]; за ред. С.О. Білої. К.: НІСД, 2011. 80 с.
4. Дегтярьова І.О. Інструменти інноваційного розвитку регіону: зарубіжний та вітчизняний досвід застосування. Державне управління: теорія та практика. 2010. № 1. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej11/txts/10diovdz.pdf (дата звернення: 12.06.2021).
5. Дикань В.В., Дикань Е.В., Белецкая Д.А. Формирование имиджевой привлекательности региона. Сучасні тенденції та інноваційні напрями розвитку туристичних дестинацій: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. Харків: "Цифра-Принт", 2019. С. 156—161.
6. Родченко В.Б., Прус Ю.І. Стратегічні пріоритети просторово-економічного розвитку регіонів України. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2020. Вип. 16. Т. 1. С. 133—145.
7. Скоробогатова Н.Є. Інноваційно-інвестиційний розвиток регіонів України: проблеми та перспективи. Економічний вісник НТУУ "КПІ". 2010. № 7. С. 214—222. URL: https://economy.kpi.ua/files/files/39_kpi_2010_7.pdf (дата звернення: 28.06.2021).
8. Удосконалення статистики прямих іноземних інвестицій (ПІІ): передавання Національному банку функції публікації даних та врахування реінвестованих доходів реального сектору. Національний банк України: веб-сайт. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/udoskonalennya-statistiki-pryamih-inozemnih-investitsiy-pii (дата звернення: 22.06.2021).
9. Скільки інвестицій заходить в області України: хто лідер, а хто аутсайдер. Слово і діло: веб-сайт. URL: https://www.slovoidilo.ua/2020/10/16/infografika/ekonomika/skilky-investyczij-zaxodyt-oblasti-ukrayiny-xto-lider-a-xto-autsajder (дата звернення: 23.06.2021).
10. Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів: Постанова Верховної Ради України від 24.12.1999 р. № 1359-XIV. Законодавство України: веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1359-14#Text (дата звернення: 02.07.2021).
11. Про Основні напрями забезпечення комплексного розвитку малих монофункціональних міст: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2000 р. № 521. Законодавство України: веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/521-2000-%D0%BF#Text (дата звернення: 04.07.2021).
12. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 р. № 1001. Законодавство України: веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-2006-%D0%BF#Text (дата звернення: 04.07.2021).
13. Про ДФРР. Державний фонд регіонального розвитку: веб-сайт. URL: https://dfrr.minregion.gov.ua/pro-konkurs (дата звернення: 06.07.2021).
14. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. № 385. Законодавство України: веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n13 (дата звернення: 08.07.2021).
15. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 р. № 695. Законодавство України: веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#n11 (дата звернення: 08.07.2021).

Jiang Pan

TOOLS FOR ENSURING BALANCED INVESTMENT AND INNOVATION DEVELOPMENT OF TERRITORIES

Summary

The current state and trends of investment and innovation development in the regions of Ukraine are studied and a significant gap between their growth rates is established. Features of formation and implementation of state regional policy in Ukraine are considered. It is established that despite the approved strategies and programs of regional development, today it has not been possible to achieve a balance of spatial development of territories and ensure their investment and innovation growth. To this day, developed industrial centers are losing their powerful industrial potential, the concentration of production in the regions is decreasing, there is a reduction in effectively operating enterprises, and the level of innovative activity of domestic business entities is decreasing. It is proved that overcoming the asymmetry of the development of the regions of Ukraine requires the state to review its regional policy and develop effective mechanisms and tools for ensuring sustainable investment and innovation growth of territories. Tools for ensuring balanced investment and innovation development of regions have been developed, which are based on deepening international communications with leaders in the field of investment and innovation growth of territories. The latter includes institutional, infrastructural, financial, investment and communication tools for ensuring balanced investment and innovation development of the regions of Ukraine. In particular, among the institutional tools, attention should be focused on such as the formation of a favorable institutional environment for international cooperation of Regions; the development of strategies and programs for activating investment and innovation cooperation of territories; the formation of roadmaps for the implementation of investment and innovation potential of individual regions, etc. The main infrastructure tools are: development of a network of regional and interregional clusters; development of a network of joint industrial and technology parks for the creation and commercialization of innovations; creation of joint production facilities; development of cross-border cooperation. Financial and investment instruments provide for the formation of grant programs; provision of preferential conditions for lending; introduction of modern investment support tools for the implementation of innovative projects; diversification of sources of investment support for regional development; formation of investment maps of regions, etc. Communication tools are focused on the development of digital platforms for investment and innovation cooperation of territories; formation of project groups for the full realization of the potential of international investment and innovation cooperation, etc.

Keywords: investment and innovation development; innovation activity; investment attractiveness; balanced development; regions; territories; tools.

References

1. European Business Association (2020), "Investment attractiveness index of Ukraine. Investor sentiment in the 2nd half of 2020", available at: https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/EBA-InvestIndex_2H-2020.pdf (Accessed 22 Apr 2021).
2. State statistics service of Ukraine (2021), "Statistical information", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 23 June 2021).
3. Bila, S. O., Zhalilo, Ya. A., Shevchenko, O. V. and Zhuk, V. I. (2011), Innovatsijni pidkhody do rehional'noho rozvytku v Ukraini [Innovative approaches to regional development in Ukraine], NISD, Kyiv, Ukraine.
4. Dehtiar'ova, I.O. (2010), "Tools for innovative development of the region: Foreign and domestic application experience", Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, [Online], vol. 1, available at: http://academy.gov.ua/ej/ej11/txts/10diovdz.pdf (Accessed 12 June 2021).
5. Dykan', V. V., Dykan', E. V. and Beletskaia, D. A. (2019), "Formation of the image attractiveness of the region", Zbirnyk materialiv Vseukrains'koi naukovo-praktychnoi konferentsii [Collection of materials of the All-Ukrainian scientific and practical conference], Suchasni tendentsii ta innovatsijni napriamy rozvytku turystychnykh destynatsij [Current trends and innovative directions of development of tourist destinations], Kharkiv, Ukraine, pp. 156—161.
6. Rodchenko, V. B. and Prus,Yu. I. (2020), "Strategic priorities of spatial and economic development of the regions of Ukraine", Aktual'ni problemy rozvytku ekonomiky rehionu, vol. 16.1, pp. 133—145.
7. Skorobohatova, N.Ye. (2010), "Innovative and investment development of the regions of Ukraine: problems and prospects", Ekonomichnyj visnyk NTUU "KPI"., [Online], vol. 7, рр. 214—222, available at: https://economy.kpi.ua/files/files/39_kpi_2010_7.pdf (Accessed 28 June 2021).
8. National Bank of Ukraine (2020), "Improvement of Foreign Direct Investment (FDI) statistics: transfer to the National Bank the function of publishing data and accounting for reinvested income of the real sector", available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/udoskonalennya-statistiki-pryamih-inozemnih-investitsiy-pii (Accessed 22 June 2021).
9. Word and deed (2020), "How many investments come to the regions of Ukraine: who is the leader and who is the outsider", available at: https://www.slovoidilo.ua/2020/10/16/infografika/ekonomika/skilky-investyczij-zaxodyt-oblasti-ukrayiny-xto-lider-a-xto-autsajder (Accessed 23 June 2021).
10. Legislation of Ukraine (1999), "Resolution Of The Verkhovna Rada Of Ukraine "On the concept of Sustainable Human Settlements Development", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1359-14#Text (Accessed 02 July 2021).
11. Legislation of Ukraine (2000), "Resolution Of The Cabinet Of Ministers Of Ukraine "On the main directions of ensuring the integrated development of small monofunctional cities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/521-2000-%D0%BF#Text (Accessed 04 July 2021).
12. Legislation of Ukraine (2006), "Resolution Of The Cabinet Of Ministers Of Ukraine "On approval of the state regional development strategy for the period up to 2015", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-2006-%D0%BF#Text (Accessed 04 July 2021).
13. State fund for regional development (2015), "About the SFRD", available at: https://dfrr.minregion.gov.ua/pro-konkurs (Accessed 06 July 2021).
14. Legislation of Ukraine (2014), "Resolution Of The Cabinet Of Ministers Of Ukraine "On approval of the state regional development strategy for the period up to 2020", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n13 (Accessed 08 July 2021).
15. Legislation of Ukraine (2020), "Resolution Of The Cabinet Of Ministers Of Ukraine "On approval of the state regional development strategy for 2021—2027", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#n11 (Accessed 08 July 2021).

№ 17 2021, стор. 55 - 61

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-09-17

Кількість переглядів: 66

Відомості про авторів

Цзян Пань

аспірант кафедри управління та адміністрування, Навчально-наукового інституту "Каразінська школа бізнесу", Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Jiang Pan

Postgraduate student of the Department of Management and Administration,Karazin Business School, V.N. Karazin Kharkiv National University

ORCID:

0000-0001-7256-4620

Як цитувати статтю

Пань Цзян Інструментарій забезпечення збалансованого інвестиційно-інноваційного розвитку територій. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 17. С. 55–61. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.55

Pan, Jiang (2021), “Tools for ensuring balanced investment and innovation development of territories”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 55–61. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.55

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.