EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
О. І. Дацій, Г. М. Авербух

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.71

УДК: 35.08

О. І. Дацій, Г. М. Авербух

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Анотація

Досліджено історичні етапи формування системи управління персоналом в органах державної влади. Доведено, що розвиток теорії управління персоналом як особливий вид професійної діяльності був обумовлений розвитком промислового виробництва, формуванням системи професійної освіти, посиленням тенденцій професіоналізації кадрової політики.
Проаналізовано етапи управління персоналом, а саме: фізіократичний — людина є володарем фізичної сили; раціоналістичний — людина є важливим економічним ресурсом виробництва; технократичний — в людині цінується професіоналізм, котрий сприяє ефективній трудовій діяльності; гуманістичний — людина є найважливішою складовою організації та суспільства загалом.
З'ясовано, що управління персоналом — це особлива сфера управлінської діяльності, головним об'єктом якої стають професійні можливості людини. Зі структурно-змістовної точки зору управління персоналом представлено як діяльність органів влади, їх керівників, працівників кадрових підрозділів, котра спрямована на пошук, оцінку, відбір, професійний розвиток персоналу, його мотивацію і стимулювання до виконання завдань, що стоять перед державними органами.
Зауважено, що з XV по XVII ст. відбувалося зародження, становлення та розвиток системи державних органів влади та формування постійного штату співробітників державних установ, зростання їх числа, а головне з'являлася необхідність у кваліфікованому персоналі для органів державної влади. Виникнення і розвиток державної служби відбувався одночасно зі створенням системи органів державної влади та її апарату.
Визначено позитивні особливості кадрової діяльності органів радянської влади, до яких віднесено: складання бази даних на кадри радянських органів влади, систематичний аналіз і проведення періодичного перепису складу персоналу; освоєння таких кадрових технологій як підбір, розстановка, ротація, атестація персоналу, робота з резервом. До негативних сторін кадрової діяльності в досліджуваний період віднесено практику централізованого узгодження призначень на посади в радянські і партійні органи влади.

Ключові слова: управління персоналом; кадрова діяльність; державні органи; система управління персоналом; розвиток персоналу; державні установи.

Література

1. Ващенко К. Професійна підготовка державних службовців: теорія, методологія, практика: монографія. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2017. 416 с.
2. Витко Т. Державний службовець в умовах реформування державного управління в Україні. Аспекти публічного управління. 2018. Т. 6. № 3. С. 39—47.
3. Гончарук Н. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України: теорія та практика. Д.: ДРІДУ НАДУ, 2012. 343 с.
4. Клімова О. Управління трудовими ресурсами. Економічні науки. 2007. Вип. 5. С. 24—28.
5. Кукуля А. Принцип професіоналізму державних службовців та профілі професійної компетентності посад державної служби. Вісник державної служби України. 2012. № 3. С. 11—17.

O. Datsii, G. Averboukh

STAGES OF FORMATION OF THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM IN PUBLIC AUTHORITIES

Summary

The historical stages of formation of the personnel management system in public authorities are studied. It is proved that the development of the theory of personnel management, as a special type of professional activity was due to the development of industrial production, the formation of a system of vocational education, the strengthening of trends in the professionalization of personnel policy. The stages of personnel management are analyzed, namely: physiocratic — a person is the owner of physical strength; rationalist — man is an important economic resource of production; technocratic — a person values professionalism, which contributes to effective work; humanistic — man is the most important component of the organization and society as a whole. It was found that personnel management is a special area of management, the main object of which is a person's professional capabilities. From the structural and substantive point of view, personnel management is presented as the activity of authorities, their heads, employees of personnel departments, which is aimed at finding, evaluating, selecting, professional development of staff, their motivation and incentives to perform tasks facing government agencies. It is noted that from the XV to the XVII century. there was the emergence, formation and development of the system of public authorities and the formation of a permanent staff of public institutions, the growth of their number, and most importantly there was a need for qualified personnel for public authorities. The emergence and development of the civil service took place simultaneously with the creation of a system of public authorities and its apparatus. The positive features of the personnel activity of the Soviet authorities are determined, which include: compiling a database of personnel of the Soviet authorities, systematic analysis and conducting a periodic census of personnel; development of such personnel technologies as selection, placement, rotation, certification of personnel, work with the reserve. The negative aspects of personnel activity in the period under study include the practice of centralized coordination of appointments to positions in the Soviet and party authorities.
The characteristic features of the formation of the personnel management system in the Soviet state authorities have been clarified, namely: the involvement of senior party members in leading positions; gradual ousting of experienced specialists from the apparatus of public authorities and their replacement by people from the working and peasant environment, the so-called nominees. The scale and dynamism of the national economy, the scientific and technological revolution, the need to intensify production inevitably required increased attention of the authorities to the comprehensive development of party and Soviet personnel, strengthening the authorities with professionally educated and experienced personnel.
It is noted that during the Soviet period of development a system of professional development of public administration was created, which included higher party educational institutions, which have come a long way from creating and improving the system of training specialists and leaders of the Soviet and party apparatus.

Keywords: personnel management; personnel activities; government agencies; personnel management system; staff development; government agencies.

References

1. Vashchenko, K. (2017), Profesiyna pidhotovka derzhavnykh sluzhbovtsiv: teoriia, metodolohiia, praktyka [Professional training of civil servants: theory, methodology, practice], City of NV, Ivano-Frankivsk. Ukraine.
2. Vytko, T. (2018), "Civil servant in the conditions of public administration reform in Ukraine", Aspekty publichnoho upravlinnia, vol. 6, pp. 39—47.
3. Goncharuk, N. (2012), Upravlinnia kerivnym personalom u sferi derzhavnoі sluzhby Ukraіny: teoriia ta praktyka [Management of management personnel in the field of civil service of Ukraine: theory and practice], Donetsk, Ukraine.
4. Klimova, O. (2007), "Management of labor resources", Ekonomichni nauky, vol. 5, pp. 24—28.
5. Kukulya, A. (2012), "The principle of professionalism of civil servants and profiles of professional competence of civil service positions", Visnyk derzhavnoі sluzhby Ukraіny, vol. 3, pp. 11—17.

№ 17 2021, стор. 71 - 76

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-09-17

Кількість переглядів: 536

Відомості про авторів

О. І. Дацій

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської та страхової справи, Міжрегіональна Академія управління персоналом

O. Datsii

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance, Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0002-7436-3264


Г. М. Авербух

аспірант, кафедра публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

G. Averboukh

Postgraduate student, Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0003-4233-7659

Як цитувати статтю

Дацій О. І., Авербух Г. М. Етапи формування системи управління персоналом в органах державної влади. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 17. С. 71–76. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.71

Datsii, O. and Averboukh, G. (2021), “Stages of formation of the personnel management system in public authorities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 71–76. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.71

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.