EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ ТА ЛІДЕРИ УКРАЇНИ ЧАСУ СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
О. М. Лебедь, З. В. Гбур

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.77

УДК: 316.464

О. М. Лебедь, З. В. Гбур

ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ ТА ЛІДЕРИ УКРАЇНИ ЧАСУ СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Анотація

У статті досліджувалися політичні еліти та лідери України часу становлення незалежності. Зокрема, визначено наукову позицію стосовно дефініції "політична еліта" та "політичний лідер". Встановлено перелік ознак, які характеризують певну групу осіб як політичну еліту, до яких належить: організована група людей, лідери соціальної ієрархії, здатність впливати на управлінський процес, організовують та сконцентровують у своїх руках політичну владу. Визначено перелік функцій, які уповноважена виконувати політична еліта. Досліджено історичний шлях формування та функціонування політичної еліти та політичних лідерів протягом часу, починаючи з проголошення незалежності України і до сучасності. Україна є молодою державою, яка вчиться жити самостійно. Відповідно політична система України не набула стабільного становища та визначеного курсу свого розвитку. Для розуміння сутності категорії "політична еліта", яка є суб'єктом політичної влади необхідно визначити її поняття. Встановлено, що еволюція політичної еліти та політичних лідерів пройшла шість етапів та перебуває на сьомому, який почався з 2019 року. Досліджено портрет Верховної Ради України всіх скликань та визначено особливості їх формування, де чітко простежується його депутатське перезавантаження, гендерна різноманіть, омолодження складу Верховної Ради України та набуття статусу народного депутата України особами, які раніше були депутатами різних рівнів. Визначено ступінь оцінки суспільством діючої влади, яка відображається в балансі довіри і недовіри та критерії такої оцінки. Встановлено проблеми української політичної еліти та лідерів, які впливають на ефективність їх діяльності. Визначено позитивні та негативні характерні риси, які притаманні політичним елітам та лідерам з початку незалежності України і до сьогодні, які грунтувалися на основі усталеної практики формування політичної еліти та лідерів протягом досліджуваного періоду. Також функціонування, діяльність політичних еліт та лідерів та їх оцінка надана суспільством. Встановлено, що проблеми політичної еліти набувають глобальнішого характеру та визначених форм.

Ключові слова: політична влада; президент; уряд; Верховна Рада України; політики; політичний клас; державне управління.

Література

1. Антонова Н.Б. Теория и методология государственного управления / Н.Б. Антонова, Л.М. Захарова, Л.С. Вечер. 3-е изд., доп. — Минск: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2005. — 231 с.
2. Бойко С. Політичне лідерство в Україні: генезис і динаміка розвитку / С. Бойко. // Політичний менеджмент. — 2011. — № 6. — С. 91—100.
3. Висоцький В. М. Політичні партії в процесі модернізації політичної системи України / В.М. Висоцький// Проблеми становлення правової демократичної держави. — 2014. — № 4. — С. 3—6.
4. Горбач Д. Еволюція української політичної еліти: від партійних босів до босів великого бізнесу / Д. Горбач // Наукові записки. — 2003. — Т. 22. — Ч. ІІ. — С. 196—200.
5. Кобець Ю.В. Якість політичної еліти України в контексті демократичних перетворень / Ю.В. Кобець, Т.Б. Мадрига // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. — 2019. — № 4. — С. 70—80.
6. Корнієнко В.О. Ефективність політичного лідера: критерії та механізми реалізації в сучасній Україні / В.О. Корнієнко. — Вінниця: ВНТУ, 2009. — 140 с.
7. Крименюк О. Эволюция Рады: от Звягильского до Дубинского, как изменился наш парламент за 28 лет 2019 [Електронний ресурс] / О. Крименюк, М. Отт. — Режим доступу: https://www.liga.net/politics/articles/evolyutsiya-rady-ot-zvyagilskogo-do-dubinskogo-kak-izmenilsya-nash-parlament-za-28-let
8. Крючков В.А. Политическая элита: теоретический аспект / В.А. Крючков, А.К. Сковиков, О.Н. Титова // Фундаментальные исследования. — 2013. — № 11. — С. 1736—1740.
9. Мандзій Л.С. Правляча політична еліта України: суть та етапи становлення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: спец. 23.00.02 "політичні інститути та процеси" / Мандзій Л.С. — Львів, 2003. — 15 с.
10. Морарь М.В. Політичне лідерство в сучасній Україні: проблеми становлення та розвитку / М.В. Морарь. // Грані. — 2017. — № 20. — С. 2—9.
11. Очирова В.М. Понятие "Политическая элита" в контексте научного знания / В.М. Очирова // Вестник Забайкальского государственного университета. — 2010. — № 6. — С. 68—73.
12. Рада. "Портрет" нового парламенту: якою буде Верховна Рада України 9-го скликання? [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: https://rada.oporaua.org/novyny/novini/23591-portret-novogo-parlamentu-yakoyu-bude-verkhovna-rada-ukrajini-9-go-sklikannya
13. Федоров М. Нарцисизм посткомуністичної української еліти / М. Федоров // Політична думка. — 2005. — № 3. — С. 20
14. Центр Разумкова. Оцінка громадянами діяльності влади, рівень довіри до соціальних інститутів та політиків, електоральні орієнтації громадян (лютий 2020 р. соціологія) [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-diialnosti-vlady-riven-doviry-do-sotsialnykh-instytutiv-ta-politykiv-elektoralni-oriientatsii-gromadian-liutyi-2020r
15. Щедрова Г.П. Інституціональна дисфункція політичної еліти в Україні / Г.П. Щедрова. // Збірник наукових праць "Гілея: науковий вісник". — 2017. — № 120. — С. 238—242.
16. Garrido-Vergara L. Elites, political elites and social change in modern societies [Електронний ресурс] / L. Garrido-Vergara. — 2014. — Режим доступу до ресурсу: https://www.researchgate.net/publication/273029631_Elites_political_elites_and_social_change_in_modern_societies
17. Higley J. Elite Theory in Political Sociology [Електронний ресурс] / J. Higley. — 2008. — Режим доступу: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.462.5495&rep=rep1&type=pdf).

O. Lebed, Z. Hbur

POLITICAL ELITE AND LEADERS OF UKRAINE DURING INDEPENDENCE

Summary

The article examines the political elites and leaders of Ukraine since independence. In particular, a scientific position on the definition of "political elite" and "political leader" has been defined. A list of characteristics that characterize a certain group of people as a political elite, which includes: an organized group of people, leaders of the social hierarchy, the ability to influence the management process, organize and concentrate political power in their hands. The list of functions that the political elite is authorized to perform is defined. The historical way of formation and functioning of the political elite and political leaders over time, from the proclamation of Ukraine's independence to the present, is studied. Ukraine is a young country that is learning to live independently. Accordingly, the political system of Ukraine has not acquired a stable position and a certain course of its development. To understand the essence of the category "political elite", which is the subject of political power, it is necessary to define its concept. It is established that the evolution of the political elite and political leaders has gone through six stages and is in the seventh, which began in 2019. The portrait of the Verkhovna Rada of Ukraine of all convocations is studied and the peculiarities of their formation are determined, where its parliamentary reset, gender diversity, rejuvenation of the Verkhovna Rada of Ukraine and acquisition of the status of People's Deputy of Ukraine by persons who were former deputies of different levels are clearly traced. The degree of society's assessment of the current government is determined, which is reflected in the balance of trust and distrust and the criteria for such assessment. The problems of the Ukrainian political elite and leaders that affect the effectiveness of their activities have been identified. The positive and negative characteristics of political elites and leaders from the beginning of Ukraine's independence to the present day, which were based on the well-established practice of forming political elites and leaders during the period under study, have been identified. Also, the functioning, activities of political elites and leaders and their evaluation are provided by society. It is established that the problems of the political elite become more global and take certain forms.

Keywords: political power; president; government; Verkhovna Rada of Ukraine; politicians; political class; public administration.

References

1. Antonova, N.B. (2005), Teoryya y metodolohyya hosudarstvennoho upravlenyya [Theory and methodology of public administration], Akad. upr. pry Prezydente Resp, Mynsk, Belarus'.
2. Boyko, S. (2011), "Political leadership in Ukraine: genesis and dynamics of development", Politychnyy menedzhment, vol. 6, pp. 91—100.
3. Vysots'kyy, V. M. (2014), "Political parties in the process of modernization of the political system of Ukraine", Problemy stanovlennya pravovoyi demokratychnoyi derzhavy. vol. 4, pp. 3—6.
4. Horbach, D. (2003), "The evolution of the Ukrainian political elite: from party bosses to big business bosses", Naukovi zapysky, vol. 22, pp. 196—200.
5. Kobets', Yu. V. (2019), "The quality of Ukraine's political elite in the context of democratic transformations", Prykarpat·s'kyy visnyk NTSh. Dumka, vol. 4, pp. 70—80.
6. Korniyenko, V. O. (2009), Efektyvnist' politychnoho lidera: kryteriyi ta mekhanizmy realizatsiyi v suchasniy Ukrayini [The effectiveness of a political leader: criteria and mechanisms for implementation in modern Ukraine], VNTU, Vinnytsya, Ukraine.
7. Krymenyuk, O. (2019), "Evolution of Rada: from Zvyagilsky to Dubinsky, how our parliament has changed in 28 years", [Online], available at: https://www.liga.net/politics/articles/evolyutsiya-rady-ot-zvyagilskogo-do-dubinskogo-kak-izmenilsya-nash-parlament-za-28-let (Accessed 15 July 2021).
8. Kryuchkov, V. A., Skovykov, A. K. and Tytova, O. N. (2013), "Political elite: theoretical aspect", Fundamental'nye yssledovanyya, vol. 11, pp. 1736—1740.
9. Mandziy, L. S. (2003), "The ruling political elite of Ukraine: the essence and stages of formation", Ph.D, Political institutions and processes, L'viv, Ukraine.
10. Morar', M. V. (2017), "Political leadership in modern Ukraine: problems of formation and development", Hrani, vol. 20, pp. 2—9.
11. Ochyrova, V. M. (2010), "The concept of "political elite" in the context of scientific knowledge", Vestnyk Zabaykal'skoho hosudarstvennoho unyversyteta, vol.6, pp. 68—73.
12. Rada (2019), "Portrait of the new parliament: what will be the Verkhovna Rada of Ukraine of the 9th convocation?", [Online], available at: https://rada.oporaua.org/novyny/novini/23591-portret-novogo-parlamentu-yakoyu-bude-verkhovna-rada-ukrajini-9-go-sklikannya (Accessed 15 July 2021).
13. Fedorov, M. (2005), "Narcissism of the post-communist Ukrainian elite", Politychna dumka, vol. 3, pp. 20.
14. Tsentr Razumkova (2020), "Citizens' assessment of government activities, level of trust in social institutions and politicians, electoral orientations of citizens (February 2020. sociology)". [Online], available at: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-diialnosti-vlady-riven-doviry-do-sotsialnykh-instytutiv-ta-politykiv-elektoralni-oriientatsii-gromadian-liutyi-2020r (Accessed 15 July 2021).
15. Shchedrova, H. P. (2017), "Institutional dysfunction of the political elite in Ukraine ", Zbirnyk naukovykh prats' "Hileya: naukovyy visnyk", vol.120, pp. 238—242.
16. Garrido-Vergara, L. (2014), "Elites, political elites and social change in modern societies", [Online], available at: https://www.researchgate.net/publication/273029631_Elites_political_elites_and_social_change_in_modern_societies (Accessed 15 July 2021).
17. Higley, J. (2008), "Elite Theory in Political Sociology", [Online], available at:http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.462.5495&rep=rep1&type=pdf) (Accessed 15 July 2021).

№ 17 2021, стор. 77 - 83

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-09-17

Кількість переглядів: 2257

Відомості про авторів

О. М. Лебедь

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

O. Lebed

Master's student of the Department of Management health care and public administration,Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-1386-3951


З. В. Гбур

д. держ. упр., професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Z. Hbur

Doctor of Sciences in Public Administration, Full Professor, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-4536-2438

Як цитувати статтю

Лебедь О. М., Гбур З. В. Політичні еліти та лідери України часу становлення незалежності. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 17. С. 77–83. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.77

Lebed, O. and Hbur, Z. (2021), “Political elite and leaders of Ukraine during independence”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 77–83. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.77

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.