EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ В УКРАЇНІ
М. О. Пастушенко, С. П. Кошова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.84

УДК: 351

М. О. Пастушенко, С. П. Кошова

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проводиться аналіз організаційно-правових механізмів захисту прав дитини в Україні, визначено специфіку застосування адміністративної правосуб'єктності дитиною, охарактеризовано місце владних установ у процесі забезпечення інтересів та прав неповнолітніх. Досліджено права неповнолітніх в ролі елементу адміністративних правовідносин, розглянуто стан захисту прав дитини на сучасному етапі розвитку Української держави.
Також статтю присвячено дослідженню трансформації законодавчої бази з питань захисту прав неповнолітніх, виявлено проблеми діяльності інструментів їх забезпечення, визначені сучасні форми роботи владних установ у питаннях захисту прав дітей, досліджено нові способи організаційно-правового регулювання. Визначаються історичні етапи формування нормативно-правової бази з питань захисту прав і свобод дітей. Окремо аналізується роль запровадження посади Уповноваженого Президента України з прав дитини в процесі формування ефективних механізмів організаційно-правового забезпечення захисту прав неповнолітніх, вагомість функціонування вказаної посади в контексті європейської інтеграції України.
Автор звертає увагу на той факт, що для розбудови дієвого механізму організаційно-правового захисту прав неповнолітніх на державному рівні потрібно створити мінімальні стандарти безпеки та благополучності життєдіяльності дитини, сприяти розбудові дитячих та юнацьких громадських об'єднань. У дослідженні доводиться теза про необхідність перегляду підходу до розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на рівні забезпечення прав і свобод неповнолітніх. Особлива увага в статті приділяється темі протидії цькуванню (булінгу). Зазначається, що необхідно не тільки забезпечувати накладання санкцій на особу, що визнана такою, що здійснює цькування по відношенню до іншої, а й додавати до їх числа обов'язкове проведення корекційної роботи з нею. Автори стверджують, що реалізація основних положень нормативно-правових актів у сфері захисту прав і свобод неповнолітніх вимагає активізації роботи влади та контролю за своєчасністю проведення необхідних заходів із забезпечення їх виконання.

Ключові слова: організаційно-правове забезпечення; права дитини; захист прав дітей; адміністративне право; нормативно-правова база; законодавчий акт; державні установи.

Література

1. Адміністративне право України. Підручник для юрид. вузів і фак. / Ред. Ю.П. Битяк. Харків: Право, 2000. С. 121.
2. Гаращук В.М. Стандарти державного контролю: погляд на проблему. Право України. 2002. № 8. С. 88.
3. Гварамія Л. Захист прав дитини у міжнародних конвенціях та декларація. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/ 11300/6070/Gvaramiya.pdf
4. Журавель О. Повноваження ОВС щодо протидії безпритульності та бездоглядності дітей. Право і суспільство. 2011. № 6. С. 128.
5. Закон про булінг: відповідальність за цькування в школі. URL: https://ldn.org.ua/consultations/zakon-pro-bulinh-vidpovidalnist-za-tskuvannya-u-shkoli/
6. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення соціального захисту дітей". URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc6_current_main?id=&pid069=230
7. Закон України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2334-19#Text
8. Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text
9. Закриницька В.О. Адміністративно-правові засади управління у сфері соціального захисту сім'ї, дітей та молоді. URL: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/AFTOREF/Zakrunucka_2014.pdf
10. Іщенко І.В. Ювенальна превенція та інші суміжні інститути впливу на поведінку дитини в суспільстві: порівняльно-правовий аналіз. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Одеса, 12 груд. 2017 р.). Одеса, 2017. С. 17—18.
11. Ковалко Н.М. Щодо правового статусу Уповноваженого Президента України з прав дитини. Часопис Київського університету права. 2013. № 2. С. 95.
12. Кожура Л. Особливості розвитку інституту охорони дитинства ХІХ — поч. ХХІ ст. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2017. Вип. 28. С. 45—46.
13. Коломоєць Т.О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2751
14. Концепція Державної соціальної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2021 року. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/230-2017-р
15. Лесько Н.В. Державна політика України у сфері захисту дітей від насильства та інших протиправних дій: адміністративно-правові проблеми формування та реалізації. Київ, Видавництво "Людмила". 2017. С. 70—72.
16. Марцеляк О.В. Конституційно-правий статус інституту омбудсмана: світовий досвід та українська модель. URL: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/1351?locale-attribute=en
17. Навроцький О.О. Види адміністративно-правових гарантій забезпечення прав дитини в Україні. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2017. № 1. С. 69—74.
18. Навроцький О.О. Правове регулювання компетенції Уповноваженого Президента України з прав дитини. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Право". 2016. Вип. 22. С. 219.
19. Навроцький О.О. Шляхи удосконалення адміністративної відповідальності за порушення прав дитини в сучасному адміністративному законодавстві України. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 3. С. 145—149.
20. Філіпенко Є. Забезпечення гарантії прав і свобод неповнолітніх в діяльності органів внутрішніх справ України. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2010_3_63
21. Як працює "Поліна" — поліція проти домашнього насильства. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/28602166.html

M. Pastushenko, S. Koshova

ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECT OF THE CHILD RIGHTS MECHANISM IN UKRAINE

Summary

The article analyzes the organizational and legal mechanisms for the protection of children's rights in Ukraine, identifies the specifics of the application of administrative legal personality by a child, describes the place of government in the process of ensuring the interests and rights of minors. The rights of minors as an element of administrative legal relations are studied, the state of protection of children's rights at the present stage of development of the Ukrainian state is considered.
Also, the article is devoted to the study of the transformation of the legal framework for the protection of the rights of minors, identifies problems with their tools, identifies modern forms of government agencies in the protection of children's rights, explores new ways of organizational and legal regulation. The historical stages of formation of the normative-legal base on the issues of protection of children's rights and freedoms are determined. The role of introducing the position of the Commissioner of the President of Ukraine for Children's Rights in the process of forming effective mechanisms of organizational and legal support for the protection of minors, the importance of the functioning of this position in the context of Ukraine's European integration is analyzed separately.
The author draws attention to the fact that in order to build an effective mechanism of organizational and legal protection of the rights of minors at the state level, it is necessary to create minimum standards of safety and well-being of children, to promote the development of children's and youth associations. The study argues that the approach to the division of powers between local governments and executive bodies at the level of ensuring the rights and freedoms of minors needs to be revised. Special attention in the article is paid to the topic of combating bullying. It is noted that it is necessary not only to ensure the imposition of sanctions on a person who is recognized as harassing another, but also to add to their number the mandatory correctional work with him. The author argues that the implementation of the main provisions of regulations in the field of protection of the rights and freedoms of minors requires intensification of the government and control over the timeliness of the necessary measures to ensure their implementation.

Keywords: organizational and legal support; children's rights; protection of children's rights; administrative law; normative-legal base; legislative act; state institutions.

References

1. Bityak, Y.P. (2000), Administratyvne pravo Ukrainy [Administrative law of Ukraine], Pravo, Kharkiv, Ukraine.
2. Garashchuk, V.M. (2002), "Standards of state control: a look at the problem", Pravo Ukrainy, vol. 8, pp. 88.
3. Gvaramia, L. (2013), "Protection of children's rights in international conventions and declaration", available at: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/6070/Gvaramiya.pdf (Accessed 15 Aug 2021).
4. Zhuravel, O. (2011), "Powers of the police to combat homelessness and neglect of children", Law and society, vol. 6, pp. 128.
5. Legal Development Network (2018), "Law on bullying: responsibility for bullying at school", available at: https://ldn.org.ua/consultations/zakon-pro-bulinh-vidpovidalnist-za-tskuvannya-u-shkoli/ (Accessed 15 Aug 2021).
6. Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine "On Amendments to certain legislative Acts of Ukraine concerning the improvement of social protection of children", available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc6_current_main?id=&pid069=230 (Accessed 15 Aug 2021).
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On Amendments to the Criminal code of Ukraine on the protection of children from sexual abuse and sexual exploitation", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2334-19#Text (Accessed 15 Aug 2021).
8. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On Prevention and Counteraction to domestic violence", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text (Accessed 15 Aug 2021).
9. Zakrynytska, V.O. (2014), "Administrative and legal principles of management in the field of social protection on families, children and youth", available at: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/AFTOREF/Zakrunucka_2014.pdf (Accessed 15 Aug 2021).
10. Ishchenko, I.V. (2017), "Juvenile prevention and other related institutions on influence on the child's behavior in society: a comparative legal analysis", Materialy Vseukrains'koi naukovoi konferentsii [Proceedings of the All-Ukrainian Scientific Conference], Odessa, Ukraine, December 12, pp. 17—18.
11. Kovalko, N.M. (2013), "Regarding the legal status of the Presidential Commissioner for children's rights", Chasopys Kyivs'koho universytetu prava, vol. 2, pp. 95.
12. Kozhura, L. (2017), "Peculiarities of the development of the institute of childhood protection of the XIX—XXI century", Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia : Yurysprudentsiia, vol. 28, pp. 45—46.
13. Kolomoyets, T.O. (2005), "Administrative coercion in public law of Ukraine: theory, experience and practice of implementation", available at: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2751 (Accessed 15 Aug 2021).
14. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution "The Concept of the State social program "National action plan for the implementation of the UN Convention on the rights of the child" until 2021", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/230-2017-р (Accessed 15 Aug 2021).
15. Lesko, N.V. (2017), Derzhavna polityka Ukrainy u sferi zakhystu ditej vid nasyl'stva ta inshykh protypravnykh dij: administratyvno-pravovi problemy formuvannia ta realizatsii [State policy of Ukraine in the field of protection of children from violence and other illegal actions: administrative and legal problems of formation and implementation], Vydavnytstvo "Liudmyla", Kyiv, Ukraine, pp. 70—72.
16. Martselyak, O.V. (2004), "Constitutional and legal status of the ombudsman: world experience and the Ukrainian model", available at: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/1351?locale-attribute=en (Accessed 15 Aug 2021).
17. Navrotsky, O.O. (2017), "Types of administrative and legal guarantees of children's rights in Ukraine", Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu. Yurydychni nauky, vol. 1, pp. 69—74.
18. Navrotsky, O.O. (2016), "Legal regulation of the competence of the Commissioner of the President of Ukraine for the rights of the child", Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia "Pravo", vol. 22, pp. 219.
19. Navrotsky, O.O. (2017), "Ways to improve administrative liability for violations of children's rights in modern administrative legislation of Ukraine", Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, vol. 3, pp. 145—149.
20. Filipenko, E. (2010), "Ensuring the guarantee of the rights and freedoms of minors in the activities of internal affairs of Ukraine", available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2010_3_63 (Accessed 15 Aug 2021).
21. Moskvychova, A. (2017), "How does the "Polina" — police against domestic violence", Radio Svoboda, available at: https://www.radiosvoboda.org/a/28602166.html (Accessed 15 Aug 2021).

№ 17 2021, стор. 84 - 91

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-09-17

Кількість переглядів: 350

Відомості про авторів

М. О. Пастушенко

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

M. Pastushenko

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-5017-519X


С. П. Кошова

к. держ. упр., доцент кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

S. Koshova

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7637-4311

Як цитувати статтю

Пастушенко М. О., Кошова С. П. Організаційно-правовий аспект механізму захисту прав дитини в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 17. С. 84–91. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.84

Pastushenko, M. and Koshova, S. (2021), “Organizational and legal aspect of the child rights mechanism in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 84–91. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.84

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.