EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
В. І. Білий, В. М. Михальчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.92

УДК: 351.862.4

В. І. Білий, В. М. Михальчук

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Анотація

У статті розглянуто теоретико-методологічні основи дослідження поняття "національна безпека". Проблема національної безпеки на сучасному етапі не втрачає своєї актуальності. Сучасна наука, що формується на основі нового бачення світу, має достатньо розвинуту систему знань з проблем забезпечення безпеки. Водночас кардинальні світоглядні зміни на фундаментальні виклики сучасності вимагають перегляду багатьох традиційних положень, формування принципово нових концепцій. Визначено, що національна безпека — це один з основних чинників стабільного розвитку держави. Вона розглядається як складна система взаємозв'язку її функціональних елементів: національних інтересів, загроз національній безпеці та захисту національної безпеки. Україна в рамках системи забезпечення національної безпеки зосереджує зусилля в економічній, соціальній, інформаційній, екологічній та міжнародній сферах забезпечення національної безпеки.
Розкрито мету та сенс політики національної безпеки. Виявлено джерела загроз вітчизняній безпеці в умовах глобалізаційних процесів. Серед основних загроз виділено: тероризм, організовану злочинність, сепаратизм, кожна з цих загроз має комплексний, системний характер, джерела свого виникнення та розвитку. Методи захисту можуть бути різні, їх основна властивість та спрямованість — це адекватність загрозам та зниження рівня небезпеки. Єдина, універсальна та внутрішньо погоджена нормативна основа національної безпеки держави, як джерело права відносно незмінна величина, повинна бути правовим базисом для розробки поточних нормативних документів в залежності від внутрішніх та міжнародних обставин та стратегій і програм з окремих видів національної безпеки. Визначено основні напрями забезпечення національної безпеки. З метою гарантованого забезпечення національної безпеки необхідно ввести практику довгострокового стратегічного планування, що передбачає оцінку перспектив розвитку геополітичного становища в світі, ролі та місця України у світовій спільноті, пріоритетні національні інтереси та основні напрями діяльності держави та суспільства з їх реалізації та забезпечення національної безпеки.

Ключові слова: безпека; національна безпека; зовнішні та внутрішні загрози; національні інтереси; стратегічні пріоритети.

Література

1. Блистів Т.І., Колесник В.Т., Пригунов П.Я., Карпова К.В. Концептуальні підходи до визначення методологічної функції законодавчого забезпечення національної безпеки України. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2015. Вип. № 4 (81). С. 13—26.
2. Варналій З.С., Буркальцева Д.Д., Наєнко О.С. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення: монографія. Київ: Знання України, 2011. 299 с.
3. Висновки і рекомендації щодо внесення змін до Закону України "Про основи національної безпеки України". Аналітична записка [Електронний ресурс]. Нац. ін-т стратег. дослід. при Президентові України. URL: www.niss.gov.ua/articles/1775 (дата звернення: 17.12. 2020).
4. Генрі Кіссинджер. Дипломатія. Київ: Вид. група КМ-БУКС, 2020. 864 с.
5. Горбулін В.П. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки: монографія. Київ: НІСД, 2010. 288 с.
6. Кондратьєв Я.Ю., Ліпкан В.А. Концепція національної безпеки України: теоретико-правові аспекти зарубіжного досвіду. Київ: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. 20 с.
7. Конституція України [Електронний ресурс]: Прийнята Верховною Радою України 28.06.1996. URL: http://zakon3.rada.gov. ua/laws/show/254%D0%BA/96— %D0%B2%D1%80/ ed19960628 (дата звернення: 17.12. 2020).
8. Концепція національної безпеки України [Електронний ресурс]: Прийнята Верховною Радою України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=13342&pf35401=24861 (дата звернення: 17.12. 2020).
9. Ліпкан В.А. Національна безпека України: монографія. Київ: Кондор, 2013. 437 с.
10. Ліпкан В.А., Ліпкан О. С., Яковенко О.О. Національна і міжнародна безпека в визначеннях та поняттях. Київ: Текст, 2006. 256 с.
11. Про основи національної безпеки [Електронний ресурс]: Закон України №964-IV від 19.06.2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15#Text (дата звернення: 17.12. 2020).
12. Про Стратегію національної безпеки України [Електронний ресурс]: Указ Президента України №392/2020 від 14.09.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020 (дата звернення: 17.12. 2020).
13. Хилько О.Л. Теоретичні засади визначення загроз національній безпеці України та шляхи її забезпечення: автореф. дис... к. політ. н.: 23.00.01. Київ, 2004. 16 с.
14. Шипілова Л.М. Порівняльний аналіз ключових понять і категорій основ національної безпеки України: автореф. дис. … к. політ. н.: 21.01.01. Київ, 2007. 20 с.

V. Bilyi, V. Mykhalchuk

MAIN DIRECTIONS OF ENSURING THE NATIONAL SECURITY OF THE STATE

Summary

The article considers the theoretical and methodological foundations of the study of the concept of "national security". The problem of national security at the present stage does not lose its relevance. Modern science, formed on the basis of a new vision of the world, has a well-developed system of knowledge on security issues. At the same time, cardinal worldview changes to the fundamental challenges of modernity require a revision of many traditional provisions, the formation of fundamentally new concepts. It is determined that national security is one of the main factors of stable development of the state. It is seen as a complex system of interconnection of its functional elements: national interests, threats to national security and protection of national security. Within the framework of the national security system, Ukraine concentrates its efforts in the economic, social, informational, environmental and international spheres of national security. The purpose and meaning of the national security policy are revealed. The sources of threats to national security in the context of globalization processes have been identified. Among the main threats are: terrorism, organized crime, separatism, each of these threats has a complex, systemic nature, the sources of its origin and development. Methods of protection can be different, their main property and focus is the adequacy of threats and reducing the level of danger. A single, universal and internally agreed regulatory framework for national security, as a relatively constant source of law, should be the legal basis for the development of current regulations depending on domestic and international circumstances and strategies and programs for certain types of national security. The main directions of ensuring national security have been identified. In order to ensure national security, it is necessary to introduce the practice of long-term strategic planning, which involves assessing the prospects of geopolitical situation in the world, the role and place of Ukraine in the world community, priority national interests and main activities of the state and society.

Keywords: security; national security; external and internal threats; national interests; strategic priorities.

References

1. Blystiv, T.I. Kolesnyk, V.T. Pryhunov, P.Ya. and Karpova, K.V. (2015), "Conceptual approaches to determining the methodological function of the legislative support of national security of Ukraine", Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, vol. 4 (81), pp. 13—26.
2. Varnalij, Z.S. Burkal'tseva D.D. and Naienko, O.S. (2011), Ekonomichna bezpeka Ukrainy: problemy ta priorytety zmitsnennia [Economic security of Ukraine: problems and priorities for strengthening], Znannia Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
3. NISS (2015), "Conclusions and recommendations on amendments to the Law of Ukraine "On Fundamentals of National Security of Ukraine"", available at: www.niss.gov.ua/articles/1775 (Accessed 15 July 2021).
4. Kissyndzher, H. (2020), Dyplomatiia [Diplomacy], KM-BUKS, Kyiv, Ukraine.
5. Horbulin, V.P. (2010), Stratehichne planuvannia: vyrishennia problem natsional'noi bezpeky [Strategic planning: solving national security problems], NISD, Kyiv, Ukraine.
6. Kondrat'iev, Ya.Yu. and Lipkan, V.A. (2003), Kontseptsiia natsional'noi bezpeky Ukrainy: teoretyko-pravovi aspekty zarubizhnoho dosvidu [The concept of national security of Ukraine: theoretical and legal aspects of foreign experience], Natsional'na akademiia vnutrishnikh sprav Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
7. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/en/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 15 July 2021).
8. Verkhovna Rada of Ukraine (1997), "The concept of national security of Ukraine", available at: .http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=13342&pf35401=24861 (Accessed 15 July 2021).
9. Lipkan, V.A. (2013), Natsional'na bezpeka Ukrainy [National security of Ukraine], Kondor, Kyiv, Ukraine.
10. Lipkan, V.A. Lipkan, O.S. and Yakovenko, O.O. (2006), Natsional'na i mizhnarodna bezpeka v vyznachenniakh ta poniattiakh [National and international security in definitions and concepts], Tekst, Kyiv, Ukraine.
11. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "On the Fundamentals of National Security of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15#Text (Accessed 15 July 2021).
12. President of Ukraine (2020), Decree "On the National Security Strategy of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020 (Accessed 15 July 2021).
13. Khyl'ko, O.L. (2004), "Theoretical principles of identifying threats to national security of Ukraine and ways to ensure it", Abstract of Ph.D. dissertation, Kyiv, Ukraine.
14. Shypilova, L.M. (2007), "Comparative analysis of key concepts and categories of the foundations of national security of Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, Kyiv, Ukraine.

№ 17 2021, стор. 92 - 98

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-09-17

Кількість переглядів: 79

Відомості про авторів

В. І. Білий

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

V. Bilyi

Master's student of the Department of Management health care and public administration,Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-4808-2039


В. М. Михальчук

д. мед. н., професор, завідувач кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

V. Mykhalchuk

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-5398-4758

Як цитувати статтю

Білий В. І., Михальчук В. М. Основні напрями забезпечення національної безпеки держави. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 17. С. 92–98. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.92

Bilyi, V. and Mykhalchuk, V. (2021), “Main directions of ensuring the national security of the state”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 92–98. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.92

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.