EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРЕДУМОВИ, ОЗНАКИ І ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
Б. М. Маменко, О. І. Пархоменко-Куцевіл

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.99

УДК: 351

Б. М. Маменко, О. І. Пархоменко-Куцевіл

ПЕРЕДУМОВИ, ОЗНАКИ І ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

Анотація

У статті аналізуються взаємозв'язок правової держави і громадянського суспільства, умови, проблеми та перспективи їх розвитку в сучасній Україні. В статті висвітлено зміст принципу правової держави як принципу сучасного державного ладу України. Здійснено порівняльний аналіз як теорії, так і вітчизняного й зарубіжного досвіду формування правової держави.
Проводиться аналіз формування уявлень щодо правової держави протягом історії, звертає увагу на спроби визначити її основні ознаки авторами епохи Античності, Нової та Новітньої доби. Зазначається, що теоретичне обгрунтування поняття "правова держава" було сформоване І. Кантом, у філософії якого особлива увага звертається на особистість та її роль у розбудові суспільства, а теоретичне закріплення самого поняття відбувається в 1813 році. Зазначається, що правова держава — це система органів та інститутів, які гарантують і охороняють нормальне функціонування громадянського суспільства. До ознак правової держави автор відносить такі складові, як відмежування від громадянського суспільства, правову основу функціонування органів державної влади, захист прав та свобод громадян як головне завдання діяльності органів державної влади, демократичність як фундамент побудови держави, гласність та підконтрольність в основі роботи органів державної влади, здійснення повноважень держави з урахуванням суспільних думок, побудову демократичних та професійних органів судової влади і т. д.
Вказується на той факт, що формальне декларування правової держави в Конституції України не свідчить про її сформованість. Зазначається, що побудова правової держави залежить від ефективної роботи владних установ, активізації громадянського суспільства. Стверджується, що правова держава є можливою лише в разі визнання її побудови як одне з пріоритетних завдань як органів державної влади, так і суспільства загалом.
Також визначаються шляхи формування правової держави в Україні. До яких відноситься забезпечення вільного розвитку людини та соціуму, існування великої кількості незалежних політичних та громадських організацій, забезпечення захисту свободи слова, існування громадського контролю за діями влади, самостійність судової гілки влади, підвищення рівня правової культури населення.

Ключові слова: правова держава; органи державної влади; законодавство; права і свободи людини; громадянське суспільство; демократичні інститути.

Література

1. Береза С.В. Правовий всеобуч як передумова формування правової культури в сучасному демократичному суспільстві. Часопис Київського університету права. 2009. № 3. С. 19—21.
2. Бринцев В.Д. Стандарти правової держави: втілення у національну модель організаційного забезпечення судової влади. URL: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/MONOGRAFII_2011%20/Brincev_2010.pdf (дата звернення: 23.03.2021).
3. Гринюк Р.Ф. Ідея правової держави: теоретико-правова модель і практична реалізація. Київ: Ін Юре, 2004. 388 c.
4. Заєць А.П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. К.: Парламент. вид-во, 1999. C. 201—204.
5. Заєць А. Формування ідеї правової державності в процесі створення нової Конституції України (1994—1996 рр.). URL: https://www.uzhnu.edu.ua/en/infocentre/get/13839 (дата звернення: 23.03.2021).
6. Козак В. Форми політичної участі громадян у державотворчих процесах. Розбудова держави. 1998. № 1—2. С. 62—65.
7. Козюбра М.І. Верховенство права — основоположний принцип правової і політичної систем України. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6972/Kozyubra_Pry%60ncy%60py%60_verxovenstva.pdf (дата звернення: 23.03.2021).
8. Михайленко О.Р. До питання про концепцію системи ознак правової держави. URL: http://77.244.44.155/cgi-bin/irbis64r_01/ (дата звернення: 23.03.2021).
9. Нижник Н. Державна влада та ідеї правової держави в умовах реалізації Конституції України. URL: http://www.dridu.dp.ua/biblioteka/doc/Vzayemovidnosyny_derzhavy_ta_suspilstva.pdf (дата звернення: 23.03.2021).
10. Хаустова М.Г. Верховенство права — як основоположний принцип правової системи України в умовах модернізації. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/14953/1/Haustova_40-45.pdf (дата звернення: 23.03.2021).
11. Політологія / За ред. О.І. Семківа. Львів: Світ, 1994. С. 92—93.
12. Правова держава. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. / О.В. Петришин (відп. ред.). 2017. Т. 3. С. 367.
13. Скрипнюк О.В. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики. URL: https://lib.oa.edu.ua/funds/lecturer-oa (дата звернення: 23.03.2021).
14. Тертишник В. Концептуальні проблеми розподілу влади: до становлення сучасної моделі правової держави в контексті політичної реформи в Україні. Юридична Україна, 2003. № 3. С. 13.
15. Тертишник В. Правова держава: гострі кути на шляху від концептуальної моделі до реальності. Вісник національної академії наук України. 2007. № 3. С. 25—27.
16. Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції. URL: http://adhdportal.com/book_3332.html (дата звернення: 23.03.2021).

B. Mamenko, O. Parkhomenko-Kutsevil

PREREQUISITES, SIGNS AND WAYS OF FORMATION OF THE RULE OF LAW

Summary

The article analyzes the relationship between the rule of law and civil society, conditions, problems and prospects for their development in modern Ukraine. The article highlights the content of the principle of the rule of law as a principle of the modern state system of Ukraine. A comparative analysis of both the theory and domestic and foreign experience in the formation of the rule of law.
An analysis of the formation of ideas about the rule of law throughout history, draws attention to attempts to identify its main features by the authors of Antiquity, New and Modern times. It is noted that the theoretical justification of the concept of "rule of law" was formed by I. Kant, in whose philosophy special attention is paid to the individual and his role in building society, and the theoretical consolidation of the concept takes place in 1813. It is noted that the rule of law is a system of bodies and institutions that guarantee and protect the proper functioning of civil society. The author includes such components as separation from civil society, the legal basis for the functioning of public authorities, protection of the rights and freedoms of citizens as the main task of public authorities, democracy as the foundation of state building, transparency and control in the work of public authorities., exercising the powers of the state taking into account public opinion, building democratic and professional bodies of the judiciary, etc.
It is pointed out that the formal declaration of the rule of law in the Constitution of Ukraine does not indicate its formation. It is noted that the construction of the rule of law depends on the effective operation of government agencies, the activation of civil society. It is argued that the rule of law is possible only if its construction is recognized as one of the priorities of both public authorities and society as a whole.
Also, the ways of formation of the rule of law in Ukraine are determined. These include ensuring the free development of man and society, the existence of a large number of independent political and public organizations, ensuring the protection of freedom of speech, the existence of public control over government actions, independence of the judiciary, raising the legal culture of the population.

Keywords: ule of law; public authorities; legislation; human rights and freedoms; civil society; democratic institutions.

References

1. Bereza, S.V. (2009), "Legal education as a prerequisite for the formation of legal culture in a modern democratic society", Chasopys Kyivs'koho universytetu prava, vol. 3, pp. 19—21.
2. Bryntsev, V.D. (2010), Standarty pravovoi derzhavy: vtilennia u natsional'nu model' orhanizatsijnoho zabezpechennia sudovoi vlady [Standards of the rule of law: implementation in the national model of organizational support of the judiciary]. Available at: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/MONOGRAFII_2011%20/Brincev_2010.pdf (Accessed 24 March 2021).
3. Hryniuk, R.F. (2004), Ideia pravovoi derzhavy: teoretyko-pravova model' i praktychna realizatsiia [The idea of the rule of law: theoretical and legal model and practical implementation], In Jure, Kyiv, Ukraine.
4. Zaiets', A.P. (1999), Pravova derzhava v konteksti novitn'oho ukrains'koho dosvidu [The rule of law in the context of the latest Ukrainian experience], Parlament Kyiv, Ukraine.
5. Zaiets', A. (2016), "Formation of the idea of legal statehood in the process of creating a new Constitution of Ukraine (1994—1996)", Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii "Pravova derzhava: istoriia, suchasnist' ta perspektyvy formuvannia v Ukraini" [Proceedings of the international scientific-practical conference "The rule of law: history, modernity and prospects of formation in Ukraine"], Uzhhorod, Ukraine, February 19—20, available at: https://www.uzhnu.edu.ua/en/infocentre/get/13839 (Accessed 24 March 2021).
6. Kozak, V. (1998), "Forms of political participation of citizens in state-building processes", Rozbudova derzhavy, vol. 1—2, pp. 62—65.
7. Koziubra, M.I. (2007), "The rule of law is fundamental principle of the legal and political systems of Ukraine", available at: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6972/Kozyubra_Pry%60ncy%60py%60_verxovenstva.pdf (Accessed 24 March 2021).
8. Mykhajlenko, O.R. (2000), "On the concept of the system of features of the rule of law", available at: http://77.244.44.155/cgi-bin/irbis64r_01/ (Accessed 24 March 2021).
9. Nyzhnyk, N. (2019), Derzhavna vlada ta idei pravovoi derzhavy v umovakh realizatsii Konstytutsii Ukrainy [State power and ideas of the rule of law in the implementation of the Constitution of Ukraine], available at: http://www.dridu.dp.ua/biblioteka/doc/Vzayemovidnosyny_derzhavy_ta_suspilstva.pdf (Accessed 24 March 2021).
10. Khaustova, M.H. (2013), "The rule of law — as a fundamental principle of the legal system of Ukraine in terms of modernization", available at: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/14953/1/Haustova_40-45.pdf (Accessed 24 March 2021).
11. Semkiv, O.I. (1994), Politologiya [Political Science], Svit, Lviv, Ukraine.
12. Petryshyn, O.V. (2017), Pravova derzhava. Velyka ukrains'ka iurydychna entsyklopediia [Constitutional nation. Great Ukrainian legal encyclopedia], vol. 2. pp. 367.
13. Skrypniuk, O.V. (2000), "Social, legal nation in Ukraine: problems of theory and practice", available at: https://lib.oa.edu.ua/funds/lecturer-oa (Accessed 24 March 2021).
14. Tertyshnyk, V. (2003), "Conceptual problems of separation of powers: to the formation of a modern model of the rule of law in the context of political reform in Ukraine", Yurydychna Ukraina, vol. 3, pp. 13.
15. Tertyshnyk, V. (2007), "Rule of law: sharp corners on the way from the conceptual model to reality", Visnyk natsional'noi akademii nauk Ukrainy, vol. 3, pp. 25—27.
16. Shevchuk, S. (2002), Osnovy konstytutsijnoi iurysprudentsii [Fundamentals of constitutional jurisprudence], available at: http://adhdportal.com/book_3332.html (Accessed 24 March 2021).

№ 17 2021, стор. 99 - 105

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-09-17

Кількість переглядів: 2700

Відомості про авторів

Б. М. Маменко

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

B. Mamenko

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-9617-8783


О. І. Пархоменко-Куцевіл

д. держ. упр., професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Скоровороди

O. Parkhomenko-Kutsevil

Doctor of Sciences in Public Administration, Full Professor, Head of the Department of Public Administration, Pereyaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University named after G. Skovoroda

ORCID:

0000-0002-0758-346X

Як цитувати статтю

Маменко Б. М., Пархоменко-Куцевіл О. І. Передумови, ознаки і шляхи формування правової держави. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 17. С. 99–105. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.99

Mamenko, B. and Parkhomenko-Kutsevil, O. (2021), “Prerequisites, signs and ways of formation of the rule of law”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 99–105. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.99

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.