EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ
О. В. Пантась, В. П. Писаренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.106

УДК: 338.47, 338.49

О. В. Пантась, В. П. Писаренко

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню державного регулювання у сфері транспорту України. Державне регулювання у сфері транспорту — це процес створення комплексу умов для формування адекватних соціально-економічних відносин для забезпечення цілеспрямованого розвитку транспортної системи, яка має високу соціальну значущість. Створення таких умов досягається через застосування різних форм і методів державного регулювання у сфері транспорту. У статті визначено сутність державного регулювання, проведено аналіз наукової літератури, що визначає основні аспекти державного регулювання у сфері транспорту. Стаття містить уточнення поняття транспортної сфери та транспортної інфраструктури та визначає основні суб'єкти, які формують її. В ході дослідження систематизовано інформацію про державне регулювання транспортної галузі, виділено політичні, економічні, інформаційні та екологічні аспекти державного регулювання.
За останні 20 років більшість країн світу намагаються удосконалювати свою транспортну інфраструктуру шляхом удосконалення рівня державного регулювання, яке дозволяє не тільки організувати, але й вести постійний і дієвий контроль за діяльністю транспортного сектору. Що стосується України, то останніми роками практично у всьому транспортному комплексі відчувається погіршення ситуації у всіх галузях транспорту, окрім авіатранспорту. Це підтверджує актуальність дослідження державного регулювання у сфері транспорту, що дозволить знайти напрями вирішення ситуації, що склалася.
Визначено основні органи, які здійснюють державне регулювання у сфері автотранспорту, для цього запропоновану трирівневу ієрархічну структуру, яка формується на національному, регіональному та місцевому рівні. Визначені основні завдання Міністерства інфраструктури України та відображено його роль у діяльності транспортної галузі. Розглянуто сфери впливу кожного із органів регулювання на різні види транспорту.
Окрім систематизації інформації про інституційне регулювання транспортної сфери, здійснено аналіз нормативно-правової бази у цій області. Визначено основні проблемні моменти державного регулювання транспортної сфери і вперше запропоновано заходи, які дозволять вирішити зазначені питання відповідно до сучасного стану галузі.

Ключові слова: державне регулювання; транспорт; інфраструктура.

Література

1. Гурнак В.М. Транспортно-дорожній комплекс України на сучасному етапі (Стан. Проблеми. Перспективи.) Залізн. трансп. України. 2006. № 4. С. 14—16.
2. Ковалев Д.И. Проблемы Единой транспортной системы Украины. Вісник економіки транспорту і промисловості: зб. наук. пр. Спец. випуск. Х.: УкрДАЗТ, 2006. № 14. С. 21—22.
3. Максимова С.Ю. Инновационные технологии в управлении развитием транспортно-логистической инфраструктуры региона. Инновации в экономике, управлении и образовании: монография. Ставрополь: СИЭУ ФПГТУ, 2009. C. 41—42.
4. Рудченко О.Ю., Поліщук О.М. Механізм державного регулювання транспортної інфраструктури мегаполісів. Університетські наукові записки. 2017. № 6. С. 93—100.
5. Дейнека А.Г. Регулирование интеграционных процессов на транспорте: инвестиционный аспект. Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. наук. праць. Харків: Укр ДАЗТ. 2005. № 11. С. 157—160.
6. Богомолова Н.І. Особливості державного регулювання розвитку транспорту мегаполісу. Збірний наукових праць ДЕТУТ. Серія "Економічні науки". 2015. № 33. С. 213—218.
7. Офіційний сайт Міністерства інфраструктури України. URL: http://mtu.gov.ua/documents/358.html
8. Державне агентство автомобільних доріг України Укравтодор. URL: Режим доступу: https://ukravtodor.gov.ua/
9. Проєкт Закону України "Про внесення змін до Господарського кодексу України (щодо узгодження з положеннями Цивільного кодексу України та деяких інших законодавчих актів) від 29 вересня 2020 р. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511
10. Полякова О. Світовий досвід формування транспортно-логістичних кластерів. Збірник наукових праць Державного економіко технологічного університету транспорту. Серія: Економіка і управління. 2014. № 28. С. 14—21.
11. УЗ уклала перший договір у рамках експерименту із допуску приватних локомотивів на залізницю. 2020. 17 грудня. Офіційний веб-портал Міністерства інфраструктури України. URL: https://mtu.gov.ua/news/32474.html
12. 40% пріоритетних для держави інвестпроєктів складають проєкти у галузі інфраструктури та транспорту. 2020. 20 листопада. Офіційний веб-портал Міністерства інфраструктури України. URL: https://mtu.gov.ua/news/32396.html
13. Порядок реалізації експериментального проєкту щодо забезпечення впровадження замовлення бланків дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні в електронній формі через Транспортний портал електронних послуг: постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня. 2020. № 473. Офіційний вісник України. 2020. № 49. Ст. 1535.
14. Січкар Д. Транспортна галузь у 2020 році. Веб-портал Європейської Бізнес Асоціації. 2020. 22 грудня. URL: https://eba.com.ua/transportna-galuz-u-2020-rotsi/
15. Drones in the Transport System: Acceptability and Integration. International Transport Forum. URL: https://www.itf-oecd.org/drones-transport-system-acceptability-integration

O. Pantas, V. Pysarenko

STATE REGULATION IN THE FIELD OF TRANSPORT

Summary

This article is devoted to the study of state regulation in the field of transport in Ukraine. State regulation in the field of transport is a process of creating a set of conditions for the formation of adequate socio-economic relations to ensure the purposeful development of the transport system, which has a high social significance. The creation of such conditions is achieved through the use of various forms and methods of state regulation in the field of transport. The article defines the essence of state regulation, analyzes the scientific literature, which determines the main aspects of state regulation in the field of transport. The article clarifies the concept of transport and transport infrastructure and identifies the main actors that form it. The study systematizes information on state regulation of the transport sector, highlights the political, economic, informational and environmental aspects of state regulation.
Over the past 20 years, most countries around the world have been trying to improve their transport infrastructure by improving the level of government regulation, which allows not only to organize but also to maintain constant and effective control over the activities of the transport sector. As for Ukraine, in recent years the situation in almost all transport sectors has deteriorated in all sectors of transport, except air transport. This confirms the relevance of the study of state regulation in the field of transport, which will find ways to address the situation.
The main bodies that carry out state regulation in the field of motor transport are identified, for this purpose a three-level hierarchical structure is proposed, which is formed at the national, regional and local levels. The main tasks of the Ministry of Infrastructure of Ukraine are defined and its role in the activity of the transport branch is reflected. The spheres of influence of each of the regulatory bodies on different types of transport are considered.
In addition to systematizing information on the institutional regulation of the transport sector, an analysis of the regulatory framework in this area. The main problematic aspects of the state regulation of the transport sphere are identified and for the first time measures are proposed that will allow solving these issues in accordance with the current state of the industry.

Keywords: state regulation; transport; infrastructure.

References

1. Hurnak, V.M. (2006), "Transport and road complex of Ukraine at the present stage. (Status. Problems. Perspectives.)", Zalizn. transp. Ukrainy, vol. 4. pp. 14—16.
2. Kovalev, D.Y. (2006), "Problems of the Unified Transport System of Ukraine", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 14, pp. 21—22.
3. Maksymova, S.Yu. (2009), "Innovative technologies in the management of the development of the transport and logistics infrastructure of the region", Ynnovatsyy v ekonomyke, upravlenyy y obrazovanyy [Innovations in economics, management and education], SYEU FPHTU, Stavropol', Russia, pp. 41—42.
4. Rudchenko, O.Yu. and Polischuk, O.M. (2017), "The mechanism of state regulation of transport infrastructure of megacities", Universytets'ki naukovi zapysky, vol. 6, pp. 93—100.
5. Deyneka, A.H. (2005), "Regulation of integration processes in transport: investment aspect", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 11, pp. 157—160.
6. Bohomolova, N.I. (2015), "Features of state regulation of transport development of the metropolis", Zbirnyj naukovykh prats' DETUT. Seriia "Ekonomichni nauky", vol. 33, pp. 213—218.
7. Ministry of Infrastructure of Ukraine (2015), Order "On measures for the development of road transport and road management for the period up to 2020", available at: http://mtu.gov.ua/documents/358.html (Accessed 25 July 2021).
8. Ukravtodor (2021), available at: https://ukravtodor.gov.ua/ (Accessed 25 July 2021).
9. Verkhovna Rada of Ukraine (2020), Draft Law "On amendments to the Commercial Code of Ukraine (regarding harmonization with the provisions of the Civil Code of Ukraine and some other legislative acts)", available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511 (Accessed 25 July 2021).
10. Poliakova, O. (2014), "World experience in the formation of transport and logistics clusters", Zbirnyk naukovykh prats' Derzhavnoho ekonomiko tekhnolohichnoho universytetu transportu. Seriia: Ekonomika i upravlinnia, vol. 28, pp. 14—21.
11. Ministry of Infrastructure of Ukraine (2020), "UZ signed the first contract in the framework of an experiment on the admission of private locomotives to the railway", available at: https://mtu.gov.ua/news/32474.html (Accessed 25 July 2021).
12. Ministry of Infrastructure of Ukraine (2020), "40% of priority investment projects for the state are infrastructure and transport projects", available at: https://mtu.gov.ua/news/32396.html (Accessed 25 July 2021).
13. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution "The order of realization of the experimental project on maintenance of introduction of the order of forms of permissions for travel on territories of foreign states at performance of transportations of freights by motor transport in the international communication in the electronic form through the Transport portal of electronic services", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 49.
14. Sichkar, D. (2020), "Transport industry in 2020", available at: https://eba.com.ua/transportna-galuz-u-2020-rotsi/ (Accessed 25 July 2021).
15. International Transport Forum (2021), "Drones in the Transport System: Acceptability and Integration", available at: https://www.itf-oecd.org/drones-transport-system-acceptability-integration (Accessed 25 July 2021).

№ 17 2021, стор. 106 - 113

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-09-17

Кількість переглядів: 470

Відомості про авторів

О. В. Пантась

здобувачка магістратури за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" кафедри управління охороною здоров'я та публічного адмініструванняНаціонального університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

O. Pantas

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-6504-9222


В. П. Писаренко

д. держ. упр., професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

V. Pysarenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-4789-5756

Як цитувати статтю

Пантась О. В., Писаренко В. П. Державне регулювання у сфері транспорту. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 17. С. 106–113. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.106

Pantas, O. and Pysarenko, V. (2021), “State regulation in the field of transport”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 106–113. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.106

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.