EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ НЕДОЛІКИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ У КОМПЛЕМЕНТАРНОМУ ПЕНСІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ В УКРАЇНІ
І. В. Моргачов, О. В. Маслош

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.114

УДК: 336.7

І. В. Моргачов, О. В. Маслош

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ НЕДОЛІКИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ У КОМПЛЕМЕНТАРНОМУ ПЕНСІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ В УКРАЇНІ

Анотація

Стале погіршення структури населення в Україні та ігнорування інвестиційних процесів у системі чинного солідарного пенсійного забезпечення зумовлює підвищення попиту на комплементарне пенсійне страхування. Така можливість теоретично могла би базуватися на сукупності діючих у країні страхових компаніях, які вже почали пропонувати різноманітні накопичувальні пенсійні програми. В статті розглянуто фундаментальний недолік страхових компаній в комплементарному пенсійному забезпеченні в Україні. Цей недолік визначений в структурі їхніх активів, яка відповідає потребам основного виду діяльності — страхування та діючій нормативній базі щодо забезпечення резервів. Уточнено, що в структурі активів страхових компаній більше 50 % становлять депозити, гроші на рахунках та облігації. Такі види активів не дозволять клієнтам відповідних суб'єктів господарювання мати ефективне комплементарне пенсійне забезпечення. Конкретизовано структуру активів та пасивів суб'єкта господарювання, що здатна забезпечувати ефективність комплементарного пенсійного забезпечення, однак така структура відповідає інвестиційним фондам. Визначено, що формування комплементарного пенсійного забезпечення в країні має базуватися саме на інвестиційних фондах з довгостроковою диверсифікованою структурою активів в акціях провідних корпорацій США та пасивів, що передбачає емісію власних облігацій на національній фондовій біржі.

Ключові слова: комплементарне пенсійне страхування; страхові компанії; структура активів; інвестиційні фонди; інвестиції.

Література

1. Закон України "Про страхування". Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. № 18. Ст. 78. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80#Text
2. Розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження Правил формування обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя" від 17.12.2004 № 3104. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0019-05#Text
3. Шишпанова Н.О. Напрями активізації інвестиційної діяльності страхових компаній України. Агросвіт. 2019. № 21. С. 59—65. DOI: 10.32702/2306'6792.2019.21.56
4. Мілошевич Н.В. Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні. Економіка і суспільство. 2018. № 16. С. 758—763.
5. Діденко Л.В., Павленко К.І., Устимук С.М. Інвестиційна діяльність страхових компаній в сучасних умовах. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2014. № 1. С. 68—80.
6. Василенко А. Інвестиційна діяльність страхових компаній: стратегія та пріоритети / А. Василенко // Страхова справа. 2014. № 3. С. 38—46.
7. Денисенко М.П., Токачева А.В. Інвестиційна діяльність страхової компанії: проблеми та напрями активізації. Ефективна економіка. 2018. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/11.pdf
8. Зюбін В.М. Інвестиційний потенціал суб'єктів ринку страхових послуг. Економічний вісник Донбасу. 2012. № 1 (27). С. 156—160.
9. Моргачов І.В. Принципи фінансової стійкості інвестиційних фондів / І.В. Моргачов, Є.І. Овчаренко, М.В. Зось-Кіор, А.І. Рудяшко. 2020. 10. С. 301—306. URL: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3729
10. Передумови створення та регулювання регіональних інвестиційних фондів / І.В. Моргачов, Є.І. Овчаренко, Р.В. Овчаренко, Є.А. Івченко // Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 10. URL: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3689

I. Morhachov, O. Maslosh

FUNDAMENTAL DISADVANTAGE OF INSURANCE COMPANIES IN COMPLEMENTARY PENSION PROVISIONS IN UKRAINE

Summary

For many years, the need for the introduction of complementary pension provision has matured in Ukraine. The stable deterioration of the population structure in Ukraine and the disregard of investment processes in the system of existing solidarity pension coverage predetermines the increase in demand for complementary pension insurance. Such an complementary could theoretically be based on insurance companies operating in the country, which have already begun to offer a variety of funded pension programs. However, the such basis should have fundamental prerequisites for ensuring effectiveness in complementary pension provision in the country. The purpose of the work is to clarify the fundamental prerequisites of complementary pension provision for citizens by insurance companies in Ukraine. The fundamental disadvantage of insurance companies in complementary pension provision in Ukraine was considered. This disadvantage is defined in the structure of their assets, which corresponds to the needs of the main activity — insurance and the of current regulatory framework for the provision of reserves in these activities. It is specified that in the structure of assets of insurance companies, more than 50% are deposits, money on accounts and bonds. Such types of assets will not allow clients of the relevant economic entities to have an effective complementary pension provision. The structure of assets and liabilities of the business entity is specified, which is able to ensure the effectiveness of complementary pension provision, but such a structure corresponds to investment funds. It is determined that the formation of complementary pensions in the country should be based on investment funds with a long-term diversified asset structure in the shares of leading US corporations and on long-term liability, which provides for the issuance of own bonds on the national stock exchange. The differences between investment funds and insurance companies defined in the article are the reason for the losing of the latter in the struggle for complementary pensions for citizens of the country.

Keywords: complementary pension insurance; insurance companies; asset structure; investment funds; investments.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine "About insurance", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 21 May 2021).
2. National Commission for State Regulation of Financial Services Markets (2004), "About the statement of Rules of formation of the accounting and placement of insurance reserves on types of insurance, other, than life insurance", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0019-05#Text (Accessed 21 May 2021).
3. Shishpanova, N. O. (2019), "Directions of intensification of investment activity of insurance companies of Ukraine", Agrosvit, vol. 21, pp. 59—65. DOI: 10.32702/2306'6792.2019.21.56
4. Miloshevich, N.V. (2018), "Investment activity of insurance companies in Ukraine", Economy and society, vol. 16, pp. 758—763.
5. Didenko, L.V. and Pavlenko, K.I. and Ustimuk, S.M. (2014), "Investment activity of insurance companies in modern conditions", Collection of scientific works of the National University of the State Tax Service of Ukraine, vol. 1, pp. 68—80.
6. Vasilenko, А. (2014), "Investment activity of insurance companies: strategy and priorities", Insurance business, vol. 3, pp. 38—46.
7. Denisenko, M.P. and Tokachova, A.V. (2018), "Investment activity of an insurance company: problems and directions of activation", Efficient economy, vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/11.pdf (Accessed 12 August 2021).
8. Zubin, V.M. (2012), "Investment potential of insurance market participants", Economic Bulletin of Donbass, vol. 1 (27), pp. 156—160.
11. Morhachov, I.V. and Ovcharenko, Ie.I. and Zos-Kior, M.V. and Rudyashko, A.I. (2020), "Principles of financial stability of investment funds", Business Inform, vol. 10, pp. 301—306, available at: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3729 (Accessed 12 August 2021).
9. Morhachov, I.V. and Ovcharenko, Ie.I. and Ovcharenko, R.V, and Ivchenko, E.A. (2020), "Prerequisites for the creation and regulation of regional investment funds", Public administration: improvement and development, vol. 10, available at: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3689 (Accessed 12 August 2021).
10. Morhachov, I.V. and Ovcharenko, Ie.I. and Ovcharenko, R.V. and Ivchenko, Ie.A. (2020) "Prerequisites for the creation and regulation of regional investment funds", Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, vol. 10, available at: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3689 (Accessed 12 August 2021).

№ 17 2021, стор. 114 - 118

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-09-17

Кількість переглядів: 201

Відомості про авторів

І. В. Моргачов

д. е. н., професор кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

I. Morhachov

Doctor of Economic Sciences, Professor, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

ORCID:

0000-0002-4347-3153


О. В. Маслош

к. х. н., доцент кафедри економіки і підприємництва,Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

O. Maslosh

PhD in Chemistry, Associate Professor, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

ORCID:

0000-0002-0103-7011

Як цитувати статтю

Моргачов І. В., Маслош О. В. Фундаментальні недоліки страхових компаній у комплементарному пенсійному забезпеченні в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 17. С. 114–118. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.114

Morhachov, I. and Maslosh, O. (2021), “Fundamental disadvantage of insurance companies in complementary pension provisions in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 114–118. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.114

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.