EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ
М. В. Зеленська, О. Г. Завада

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.123

УДК: 369.011

М. В. Зеленська, О. Г. Завада

РОЛЬ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Анотація

У статті висвітлено наукові підходи щодо визначення сутності поняття "загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Здійснено аналіз завдань, функцій та видів загальнообов'язкового державного соціального страхування. Акцентовано увагу на законодавчих аспектах функціонування системи соціального страхування в Україні. Досліджено етапи розвитку та реформування системи загальнообов'язкового державного соціального страхування, виокремлено позитивні та негативні аспекти проведеної реформи. Проаналізовано діяльність фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, здійснено детальний аналіз діяльності Фонду соціального страхування з використанням статистичних даних щодо діяльності Фонду у 2018—2020 роках. Досліджено аналітичні дані стосовно використання коштів Фонду соціального страхування на фінансування матеріальної допомоги для застрахованих осіб за видами страхування, визначено структуру витрат Фонду та сучасні тенденції подальшого розвитку соціального страхування в Україні, пов'язані з пандемією COVID-19. Виділено ряд проблем щодо функціонування вітчизняної системи соціального страхування, з'ясовано їх причини і можливі наслідки у разі несвоєчасного вирішення. На основі аналізу законодавства та результатів діяльності Фонду соціального страхування розкрито роль та місце загальнообов'язкового державного соціального страхування у державному управлінні соціальними і економічними процесами в державі. Виділено актуальні питання державного регулювання у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування, а також проаналізовано обсяг повноважень Пенсійного фонду України, Державної фіскальної служби України та Державного податкової служби України в сфері управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням. Окреслено основні напрями удосконалення системи загальнообов'язкового державного соціального страхування та механізмів наповнення Фонду страховими внесками задля сприяння покращенню соціального захисту населення та розвитку економіки держави.

Ключові слова: соціальний захист; соціальне страхування; загальнообов'язкове державне соціальне страхування; Фонд соціального страхування; державне управління; механізми державного управління.

Література

1. Аналіз діяльності Фонду соціального страхування // Офіс з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України. 2019. URL: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2019/04/2019-04-17-fss-1.pdf (дата звернення 16.08.2021).
2. Братюк В.П., Панющик І.І. Теоретико-методологічні аспекти соціального страхування та його державного регулювання // Причорноморські економічні студії. Вип. 22. 2017. С. 26—31.
3. Вальчук О.І. Етапи формування публічної політики в системі державного соціального страхування України // Публічне управління і адміністрування в Україні. Вип. 21. 2021. С. 7—10.
4. Коцюбинська Є.Б. Сучасний стан соціального страхування в Україні // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2018. Вип. 2 (40). С. 33—36.
5. Крекотень І.М. Проблеми розвитку системи загальнообов'язкового державного соціального страхування в Україні // Вісник Хмельницького національного університету 2015. № 4, Т. 1. С. 80—84.
6. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ред. від 14.08.2021). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/16/98-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 14.08.2021).
7. Офіційний сайт Фонду соціального страхування України. URL: http://www.fssu.gov.ua/ (дата звернення: 15.08.2021).
8. Положення про Державну фіскальну службу України / затв. Постановою Кабінету Міністрів України: від 21 травня 2014 р. № 236 // Урядовий кур'єр. 08.07.2014. № 120. С. 12—13.
9. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці: Закон України від 28 грудня 2014 року № 77-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015. № 11. Ст.75.
10. Про внесення змін до пункту 1 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 675: постанова Кабінету Міністрів України 27 грудня 2018 року №1142. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1142-2018-%D0%BF#Text (дата звернення: 16.08.2021).
11. Про затвердження Положення про Пенсійний фонд України: постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 р. № 280. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280-2014-%D0%BF#Text (дата звернення: 15.08.2021).
12. Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України: постанова Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 277 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 р. № 846). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-%D0%BF#Text (дата звернення: 16.08.2021).
13. Про затвердження Статуту Фонду соціального страхування України: постанова Правління Фонду соціального страхування України від 03 квітня 2015 № 8. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0008890-15#Text (дата звернення: 14.08.2021).
14. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України від 8 липня 2010 року № 2464-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17 (дата звернення: 15.08.2021).

M. Zelenska, O. Zavada

THE ROLE OF COMPULSORY STATE SOCIAL INSURANCE IN PUBLIC ADMINISTRATION

Summary

The article highlights the scientific approaches to defining the essence of the concept of "compulsory state social insurance". An analysis of the tasks, functions and types of compulsory state social insurance. Emphasis is placed on the legislative aspects of the functioning of the social insurance system in Ukraine. The stages of development and reform of the system of compulsory state social insurance are studied, the positive and negative aspects of the reform are singled out. The activity of the funds of the obligatory state social insurance is analyzed, the detailed analysis of the activity of the Social Insurance Fund is carried out with the use of statistical data on the activity of the Fund in 2018—2020. Analytical data on the use of the Social Insurance Fund to finance material assistance for insured persons by type of insurance, the structure of the Fund's costs and current trends in the further development of social insurance in Ukraine related to the COVID-19 pandemic. A number of problems concerning the functioning of the domestic social insurance system have been identified, their causes and possible consequences in case of untimely solution have been clarified. Based on the analysis of the legislation and the results of the Social Insurance Fund, the role and place of compulsory state social insurance in the state management of social and economic processes in the state are revealed.Topical issues of state regulation in the field of compulsory state social insurance are highlighted, as well as the scope of powers of the Pension Fund of Ukraine, the State Fiscal Service of Ukraine and the State Tax Service of Ukraine in the field of compulsory state social insurance. The main directions of improving the system of compulsory state social insurance and the mechanisms of filling the Fund with insurance premiums to help improve the social protection of the population and the development of the state economy are outlined.

Keywords: social protection; social insurance; compulsory state social insurance; Social Insurance Fund; public administration; public administration mechanisms.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2019), "Analysis of the Social Insurance Fund", available at: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2019/04/2019-04-17-fss-1.pdf (Accessed 16 Aug 2021).
2. Bratiuk, V.P. and Paniuschyk, I.I. (2017), "Theoretical and methodological aspects of social insurance and its state regulation", Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 22, pp. 26—31.
3. Val'chuk, O.I. (2021), "Stages of formation of public policy in the system of state social insurance of Ukraine", Publichne upravlinnia i administruvannia v Ukraini, vol. 21, pp. 7—10.
4. Kotsiubyns'ka, Ye.B. (2018), "The current state of social insurance in Ukraine", Problemy teorii ta metodolohii bukhhalters'koho obliku, kontroliu i analizu, vol. 2 (40), pp. 33—36.
5. Krekoten', I.M. (2015), "Problems of development of the system of compulsory state social insurance in Ukraine", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 4, no. 1, pp. 80—84.
6. Verkhovna Rada of Ukraine (2021), "Fundamentals of the legislation of Ukraine on compulsory state social insurance", available at: (Accessed 14 Aug 2021).
7. Ofitsijnyj sajt Fondu sotsial'noho strakhuvannia Ukrainy, available at: http://www.fssu.gov.ua/ (Accessed 15 Aug 2021).
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution "Regulations on the State Fiscal Service of Ukraine", Uriadovyj kur'ier, vol. 120, pp. 12—13.
9. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Reform of Compulsory State Social Insurance and Legalization of the Remuneration Fund", Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), vol. 11.
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution "On amendments to item 1 of the appendix to the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of November 26, 2014 № 675", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1142-2018-%D0%BF#Text (Accessed 16 Aug 2021).
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution "On approval of the Regulations on the Pension Fund of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280-2014-%D0%BF#Text (Accessed 15 Aug 2021).
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Resolution "On approval of regulations on the State Tax Service of Ukraine and the State Customs Service of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-%D0%BF#Text (Accessed 16 Aug 2021).
13. Social Insurance Fund of Ukraine (2015), "On approval of the Charter of the Social Insurance Fund of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0008890-15#Text (Accessed 14 Aug 2021).
14. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "On Collection and Registration of the Single Contribution for Mandatory State Social Insurance", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17 (Accessed 15 Aug 2021).

№ 17 2021, стор. 123 - 129

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-09-17

Кількість переглядів: 571

Відомості про авторів

М. В. Зеленська

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

M. Zelenska

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-8093-3884


О. Г. Завада

завідувач навчальним кабінетом кафедри ракетних військ факультету ракетних військ і артилерії Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного

O. Zavada

Chief of Department of Rocket Forces of Faculty of Rocket Forces and Artillery of Petro Sahaidachny National Academy of Ground Forces, Master of Public Administration

ORCID:

0000-0002-6296-5831

Як цитувати статтю

Зеленська М. В., Завада О. Г. Роль загальнообов'язкового державного соціального страхування в державному управлінні. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 17. С. 123–129. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.123

Zelenska, M. and Zavada, O. (2021), “The role of compulsory state social insurance in public administration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 123–129. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.123

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.