EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКТУАЛЬНІ ЗАГРОЗИ ТА РИЗИКИ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
Т. С. Аксьонова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.130

УДК: 351:338:336.1:346.6

Т. С. Аксьонова

АКТУАЛЬНІ ЗАГРОЗИ ТА РИЗИКИ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ

Анотація

Метою статті є виокремлення актуальних загроз та ризиків фінансовій безпеці України та дослідження компетенції держави щодо забезпечення фінансової безпеки України від реальних та потенційних загроз.
Розглянуто підходи до визначення понять "фінансова безпека держави" та "забезпечення фінансової безпеки держави". Запропоновано авторське визначення цих понять. Актуалізовано та охарактеризовано основні загрози та ризики фінансовій безпеці України. Проведено аналіз наукових підходів до їх класифікації. Розроблено пропозиції щодо заходів подолання наслідків загроз та ризиків у сфері фінансової безпеки України шляхом удосконалення організаційних і правових механізмів її забезпечення. Узагальнено заходи, що покладаються на державні структури в контексті забезпечення фінансової безпеки України.
Акцентовано увагу на необхідності посилення на державному рівні функції регулювання за процесом моніторингу основних ризиків та загроз фінансовій безпеці; здійсненні превентивної політики з метою недопущення їх впливу на фінансову сферу; проведення дієвих заходів, спрямованих на мінімізацію негативних наслідків та їх подолання; затвердження на законодавчому рівні органу державної влади, який буде здійснювати функції контролю за діяльністю суб'єктів державної та публічної політики, задіяних у системі забезпечення фінансової безпеки.
Обгрунтовано доцільність систематизації наявних у державі, проте розрізнених за суб'єктами та об'єктами публічного управління та адміністрування способів та засобів виявлення і боротьби із наслідками загроз національній економіці загалом та фінансовій безпеці зокрема, шляхом підвищення ефективності організаційного та правового механізмів державного управління, що є актуальним у вирішенні питання забезпечення фінансової безпеки, у контексті потенційних та реальних ризиків і загроз.
Визначено, що компетентне втілення організаційного та правового механізмів забезпечення фінансової безпеки дозволить досягти ряду важливих для держави результатів: підвищити рівень довіри до державних органів, забезпечити фінансові умови для соціальної стабільності, мінімізувати вплив світових фінансових криз на національну економіку.

Ключові слова: фінансова безпека держави; забезпечення фінансової безпеки держави; фінансова стабільність; загрози фінансовій безпеці; ризики у сфері фінансової безпеки; державне управління; механізми забезпечення фінансової безпеки України.

Література

1. Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 03 бер. 2021 р. № 179. База даних "Урядовий портал". URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179
2. Власюк О.С. Актуальні проблеми фінансової безпеки України в умовах посткризової трансформації: монографія. Київ: НІСД, 2014. 432 с. URL: http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/Vlasiuk_druk-1293c.pdf
3. Чеберяко О.В., Кривовяз М.А. Структурні елементи системи забезпечення фінансові безпеки підприємства. Ефективна економіка. 2015. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2015/17.pdf
4. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 жовт. 2013 р. № 1277. База даних "Законодавство України"/ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text
5. Носань Н.С. Актуальні Загрози та ризики фінансової безпеки України на межі посткризового та євроінтеграційного періодів. Причорноморські економічні студії. Економіка та управління національним господарством. 2019. Вип. 40. С. 35—39. URL: http://bses.in.ua/journals/2019/40_2019/8.pdf
6. Черевко О.В. Інноваційні підходи до забезпечення фінансової безпеки України: мікро- та макро-рівні: монографія. Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2017. 365 с. URL: http://eprints.cdu.edu.ua/879/1/cherevko2017.pdf
7. Наконечна Н.В. Ризики та загрози фінансовій безпеці України. Науковий Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2012. Вип. 1. С. 90—95. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_e_2012_1_11
8. Акімова Л.М. Методологічні підходи щодо оцінювання фінансової безпеки на рівні державних установ. Ефективність державного управління. 2018. Вип. 1 (54). Ч. 2. С. 225—232. URL: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_54/fail/28.pdf
9. Ризики і загрози фінансовій безпеці сектору державних фінансів та шляхи їх подолання: монографія. / [Білоусова О.С., Гаркавенко В.І., Даниленко А.І. та ін.]. Київ: ДННУ "Акад. фін. Управління", 2013. 308 с. URL: https://afu.kiev.ua/getfile.php?page_id=450&num=12
10. Про схвалення Концепції забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серп. 2012 р. № 569-р. База даних "Законодавство України"/ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/569-2012-%D1%80#Text
11. Загарій В.П. Ключові характеристики фінансової безпеки як системи. Ефективна економіка. 2014. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2838
12. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення): монографія. Київ: КНЕУ, 2004. 759 с.
13. Нечипорук Л.В. Посилення загроз фінансовій безпеці держави в умовах фінансової глобалізації. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2012. № 1. С. 281—298. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2012_1_29
14. Про Бюро економічної безпеки України: Закон України від 28 січ. 2021 р. № 1150-IX. База даних "Законодавство України"/ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text
15. Талавіра Є.В. Дослідження ризиків в системі управління фінансовою безпекою підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2018/67.pdf
16. Акімова Л. М. Удосконалення основних складників механізму державного управління забезпечення економічної безпеки України. Державне управління та місцеве самоврядування. 2018. Вип. 4 (39). С. 75—81. URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2018/2018_04(39)/index.html
17. Нижник Н.Р., Машков О.А. Системний підхід в організаціях державного управління: навч. посіб. Київ: УАДУ, 1998. 159 с.
18. Дмитренко Ю.С. Поняття та сутність державного регулювання використання поліграфічних технологій в Україні як засобу забезпечення державної безпеки. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2016. № 9. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1052

T. Aksonova

IMMEDIATE THREATS AND RISKS TO THE FINANCIAL SECURITY OF UKRAINE AND THE ROLE OF THE STATE IN ENSURING IT

Summary

The article deals with the highlighting the current threats and risks to the financial security of Ukraine and studying the competence of the state to ensure the financial security of Ukraine from real and potential threats.
The approaches to the definition of the concepts of "financial security of the state" and "ensuring the financial security of the state" are considered. The author's definition of these concepts is proposed. The main threats and risks to the financial security of Ukraine have been updated and characterized. The analysis of scientific approaches to their classification is carried out. Proposals have been developed on measures to overcome the consequences of threats and risks in the field of financial security of Ukraine by improving the organizational and legal mechanisms for ensuring it. An overview of the event is entrusted to government agencies in the context of ensuring the financial security of Ukraine.
Attention has been paid on the necessity of strengthen the regulatory function at the state level in the process of monitoring the main risks and threats to financial security; making a preventive policy in order to prevent their impact on the financial sector; realization of effective measures aimed at minimizing of negative consequences and their overcoming; approval at the legislative level a state authority body that will exercise control functions over the activities of subjects of state and public policy involved in the system of provision of financial security.
Arguments have been presented for the expediency of systematization of the ways and means of identifying and combating the consequences of threats to the national economy in general and financial security in particular, existing in the state, but differentiated by subjects and objects of public management and administration, through the way of increasing the effectiveness of organizational and legal mechanisms of state administration, which is actual in resolving the issue of financial security provision, in the context of potential and real risks and threats.
It has been determined that the competent implementation of the organizational and legal arrangements for ensuring financial security will make it possible to achieve a number of important results for the state: increase the level of trust in government bodies, provide financial conditions for social stability, and minimize the impact of global financial crises on the national economy.

Keywords: fіnancial security of the state; ensuring the financial security of the state; financial sustainability; threats to financial security; risks in the field of financial security; public administration; mechanisms for ensuring the financial security of Ukraine.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), Resolution "On approval of the National Economic Strategy for the period up to 2030", available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179 (Accessed 15 Aug 2021).
2. Vlasiuk, O.S. (2014), Aktual'ni problemy finansovoi bezpeky Ukrainy v umovakh postkryzovoi transformatsii [Actual problems of financial security of Ukraine in the conditions of post-crisis transformation], NISD, Kyiv, Ukraine, available at: http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/Vlasiuk_druk-1293c.pdf (Accessed 15 Aug 2021).
3. Cheberiako, O.V. and Kryvoviaz, M.A. (2015), "Structural elements of the system of provision financial safety of company", Efektyvna ekonomika, vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2015/17.pdf (Accessed 15 Aug 2021).
4. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013), Order "On approval of Methodical recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text (Accessed 15 Aug 2021).
5. Nosan', N.S. (2019), "Actual threats and risks for the financial security of Ukraine at the term of the post crisis and euro-integration periods", Ekonomika ta upravlinnia natsional'nym hospodarstvom, vol. 40, pp. 35—39, available at: http://bses.in.ua/journals/2019/40_2019/8.pdf (Accessed 15 Aug 2021).
6. Cherevko, O.V. (2017), Innovatsijni pidkhody do zabezpechennia finansovoi bezpeky Ukrainy: mikro— ta makro-rivni [Innovative approaches to ensuring the financial security of Ukraine: micro and macro levels], Cherkasy, Ukraine, available at: http://eprints.cdu.edu.ua/879/1/cherevko2017.pdf (Accessed 15 Aug 2021).
7. Nakonechna, N.V. (2012), "Risks and threats to the financial security of Ukraine", Naukovyj Visnyk L'vivs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, vol. 1, pp. 90—95, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_e_2012_1_11 (Accessed 15 Aug 2021).
8. Akimova, L.M. (2018), "Methodological approaches for estimation of financial security at the level of public institutions", Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnia, vol. 1 (54), no. 2, pp. 22—232, available at: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_54/fail/28.pdf (Accessed 15 Aug 2021).
9. Bilousova, O.S. Harkavenko, V.I. and Danylenko, A.I. (2013), Ryzyky i zahrozy finansovij bezpetsi sektoru derzhavnykh finansiv ta shliakhy ikh podolannia [Risks and threats to financial security of the public finance sector and ways to overcome them], DNNU "Akad. fin. Upravlinnia", Kyiv, Ukraine, available at: https://afu.kiev.ua/getfile.php?page_id=450&num=12 (Accessed 15 Aug 2021).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), Resolution "On approval of the Concept of ensuring national security in the financial sphere", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/569-2012-%D1%80#Text (Accessed 15 Aug 2021).
11. Zaharij, V.P. (2014), "Basic characteristics of financial security as a system", Efektyvna ekonomika, vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2838 (Accessed 15 Aug 2021).
12. Baranovs'kyj, O.I. (2004), Finansova bezpeka v Ukraini (metodolohiia otsinky ta mekhanizmy zabezpechennia) [Financial security in Ukraine (assessment methodology and support mechanisms)], KNEU, Kyiv, Ukraine.
13. Nechyporuk, L.V. (2012), "Increasing threats to the financial security of the state in the context of financial globalization", Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy, vol. 1, pp. 281—298, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2012_1_29 (Accessed 15 Aug 2021).
14. Verkhovna Rada of Ukraine (2021), The Law of Ukraine "About the Bureau of Economic Security of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text (Accessed 15 Aug 2021).
15. Talavira, E.V. (2018), "Risk survey in the system of financial safety management of the enterprise", Efektyvna ekonomika, vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2018/67.pdf (Accessed 15 Aug 2021).
16. Akimova, L.M. (2018), "Improvement of the main components of the mechanism of public administration of ensuring economic security of Ukraine", Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, vol. 4 (39), pp. 75—81, available at: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2018/2018_04(39)/index.html (Accessed 15 Aug 2021).
17. Nyzhnyk, N.R. and Mashkov, O.A. (1998), Systemnyj pidkhid v orhanizatsiiakh derzhavnoho upravlinnia [System approach in public administration organizations], UADU, Kyiv, Ukraine.
18. Dmytrenko, Yu.S. (2016), "Concept of government control of use polygraph technologies in Ukraine as a means of national security", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1052 (Accessed 15 Aug 2021).

№ 17 2021, стор. 130 - 138

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-09-17

Кількість переглядів: 842

Відомості про авторів

Т. С. Аксьонова

аспірант кафедри глобальної та національної безпеки, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

T. Aksonova

Postgraduate student of the Department of Global and National Security, Educational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service of Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0001-9207-5170

Як цитувати статтю

Аксьонова Т. С. Актуальні загрози та ризики фінансовій безпеці України та роль держави у її забезпеченні. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 17. С. 130–138. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.130

Aksonova, T. (2021), “Immediate threats and risks to the financial security of Ukraine and the role of the state in ensuring it”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 130–138. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.130

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.