EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ В УПРАВЛІННІ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
І. М. Цуркан, В. С. Калюжна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.25

УДК: 519.71:330.142

І. М. Цуркан, В. С. Калюжна

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ В УПРАВЛІННІ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Метою даної роботи є дослідження математичних методів та моделей, визначення критеріїв, що дозволяють підвищити фінансово-економічну ефективність діяльності підприємства, передусім у частині управління оборотним капіталом. Охарактеризовано особливості управління оборотним капіталом підприємства. Виділено фактори, що впливають на обсяги оборотного капіталу. У статті досліджуються математичні методи та моделі управління запасами підприємства. Зазначається недостатній ступінь розробленості комплексних рішень з питань формування систем управління оборотним капіталом: різноманітність підходів до визначення оптимального рівня оборотного капіталу, а також математичних методів кількісної оцінки його складників негативно відбивається на точності оцінок, виборі моделей та інструментальних засобів для оптимального управління оборотним капіталом. Аналізуються питання управління оборотним капіталом підприємства за допомогою математичного моделювання. Виділено основні методи управління оборотним капіталом (запасами, грошовими коштами та дебіторською заборгованістю); охарактеризовано їх переваги та недоліки.

Ключові слова: математичні методи; математичне моделювання; оборотний капітал; запаси; грошові кошти; дебіторська заборгованість.

Література

1. Стрелюк О.В. Математична модель оборотного капіталу у моделюванні операційної та фінансової діяльності підприємства. Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. 2013. Вип. 18. С. 222—242.
2. Юрій С.М. Шляхи оптимізації структури оборотного капіталу. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип. 10 (4). С. 178—181.
3. Чупілко Т.А. Математична модель оптимізації оборотного капіталу торгового підприємства. Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету. 2016. Вип. 1. С. 113—117.
4. Кучменко В.О. Управління структурою оборотних активів на основі функціональної моделі оптимізації структури капіталу. Економічний вісник університету. 2017. Вип. 35 (1). С. 46—53.
5. Яскал І.В. Комплексний аналіз ефективності використання оборотного капіталу промислового підприємства. Економічний аналіз. 2018. Т. 28, № 3. С. 225—232.
6. Педченко Н.С. Теоретико-прикладний аспект забезпечення результативності стратегії фінансування оборотного капіталу підприємства. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2020. № 4. С. 6—14.

I. Tsurkan, V. Kaliuzhna

MATHEMATICAL METHODS AND MODELS IN MANAGEMENT OF WORKING CAPITAL THE ENTERPRISE

Summary

Today, during the Covid-19 pandemic, the situation of many companies around the world is very difficult. In addition, due to the constant struggle with strong competitors, the smallest enterprises and SMEs are now closing or losing most of their contractors. This situation clearly requires the need to create financial reserves and develop strategies that will maintain a sufficient level of working capital. Working capital is designed to provide the company with a sufficient level of financial security. The variety of approaches to determining the optimal level of working capital, as well as mathematical methods for quantifying its components has a negative impact on the accuracy of estimates, the choice of models and tools for optimal working capital management. The purpose of this work is to study mathematical methods and models, to determine the criteria for improving the financial and economic efficiency of the enterprise, especially in terms of working capital management. Features of working capital management of the enterprise are characterized. Factors influencing the volume of working capital are highlighted.
The article investigates mathematical methods and models of enterprise inventory management. There is an insufficient degree of development of comprehensive solutions for the formation of working capital management systems: the variety of approaches to determining the optimal level of working capital, as well as mathematical methods of quantifying its components negatively affects the accuracy of estimates, choice of models and tools for optimal working capital management. The issues of working capital management of the enterprise are analyzed with the help of mathematical modeling. The main methods of working capital management (inventories, cash and receivables) are identified; their advantages and disadvantages are described. The company should focus on improving the management of receivables, inventories and cash. Management of individual elements may not have the desired impact, so the systematization and modernization should take place all the elements at once, having previously received an analysis of working capital.

Keywords: mathematical methods; mathematical modeling; working capital; inventories; cash; receivables.

References

1. Strelyuk, O.V. (2013), "Mathematical model of working capital in modeling the operating and financial activities of the enterprise", Ekonomiko-matematychne modelyuvannya sotsial'no-ekonomichnykh system, vol. 18, pp. 222—242.
2. Yuriy, S.M. (2015), "Ways to optimize the structure of working capital", Naukovyy visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 10 (4), pp. 178—181.
3. Chupilko, T.A. (2016), "Mathematical model of working capital optimization of a trading company", Zbirnyk naukovykh prats' Dniprodzerzhyns'koho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu, vol. 1, pp. 113—117.
4. Kuchmenko, V.O. (2017), "Management of the structure of current assets based on a functional model of capital structure optimization", Ekonomichnyy visnyk universytetu, vol. 35 (1), pp. 46—53.
5. Yaskal, I.V. (2018), "Comprehensive analysis of the efficiency of working capital of an industrial enterprise", Ekonomichnyy analiz, vol. 28, no. 3, pp. 225—232.
6. Pedchenko, N.S. (2020), "Theoretical and applied aspect of ensuring the effectiveness of the strategy of financing the working capital of the enterprise", Naukovyy visnyk Poltavs'koho universytetu ekonomiky i torhivli, vol. 4, pp. 6—14.

№ 18 2021, стор. 25 - 29

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-10-01

Кількість переглядів: 581

Відомості про авторів

І. М. Цуркан

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічного аналізу і фінансів, Національний технічний університет "Дніпровська політехніка", м. Дніпро

I. Tsurkan

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Analysis and Finance, National Technical University "Dnipro Polytechnic", Dnipro

ORCID:

0000-0003-1149-0431


В. С. Калюжна

магістр кафедри економічного аналізу і фінансів, Національний технічний університет "Дніпровська політехніка", м. Дніпро

V. Kaliuzhna

Master's student of the Department of Economic Analysis and Finance,National Technical University "Dnipro Polytechnic", Dnipro

ORCID:

000-0001-7149-0500

Як цитувати статтю

Цуркан І. М., Калюжна В. С. Математичні методи та моделі в управлінні оборотним капіталом підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 18. С. 25–29. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.25

Tsurkan, I. and Kaliuzhna, V. (2021), “Mathematical methods and models in management of working capital the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 25–29. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.25

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.