EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЮ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ НА ОСНОВІ ПРОГНОЗУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
С. П. Потеряйко, К. Г. Бєлікова, О. С. Твердохліб

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.40

УДК: 351.862+355.588:001.8(477)

С. П. Потеряйко, К. Г. Бєлікова, О. С. Твердохліб

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЮ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ НА ОСНОВІ ПРОГНОЗУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Анотація

У статті поставлено й розв'язано наукове завдання щодо розроблення прогнозної моделі визначення критерію безпеки населення.
Удосконалено понятійно-категорійний апарат сфери безпеки шляхом надання пропозицій щодо введення в науковий обіг дефініцій: "механізм прогнозування", "ступінь безпеки населення", "критерій безпеки населення".
За результатами проведених розрахунків обгрунтовано ступінь безпеки населення в Україні, Польщі та Іспанії за останні п'ять років та актуалізовано нагальну потребу у приведенні єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ) у відповідність із європейськими стандартами.
Розроблено прогнозну модель визначення критерію безпеки населення, що складається з логічно пов'язаних між собою блоків, прямих та зворотних зв'язків між ними. Зазначена модель дозволяє на основі оцінювання та прогнозування загроз розрахувати ступінь безпеки населення, оцінити ризик їх загибелі та визначити критерій безпеки населення. Ключовою ланкою цієї моделі є мінімізація ризиків виникнення загроз на ранній стадії їх виявлення та можливого прояву у вигляді викликів.
Скоординовано послідовність переходу функціонування ЄДСЦЗ до режимів вищого ступеня готовності. Зазначена послідовність включає виклик (малий ризик), потенційну загрозу (середній ризик), реальну загрозу (великий ризик), реальну небезпеку (неприйнятний ризик), що подано у вигляді розробленого алгоритму. Запропонований алгоритм включає пов'язані між собою блоки і зв'язки, що забезпечують стійке функціонування цієї системи у вказаних режимах, та досягнення прийнятних значень показника "безпека населення".
Запропоновано метод діагностики загроз життю населення, що технологічно інтегрований в управлінські процеси та механізми, і дає змогу вчасно отримувати інформацію про можливі потенційні чи реальні загрози життю населення. Сформовано групи та перелік загроз на основі визначення безпекових понять й аналізу причин виникнення надзвичайних ситуацій і загибелі населення. Зазначений метод взаємопов'язаний із прогнозною моделлю визначення критерію безпеки населення, зокрема в частині моніторингу й ідентифікації загроз життю населення та їх прогнозування.

Ключові слова: безпека населення; модель; єдина державна система цивільного захисту; критерій; прогнозування.

Література

1. Про Концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій: указ Президента України від 26.03.1999 № 284/99. Офіційний вісник України. 1999. № 13. С. 10.
2. Ситник Г.П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційно-правові засади): підручник. Київ: НАДУ, 2011. 730 с.
3. Качинський А.Б. Індикатори національної безпеки: визначення та застосування їх граничних значень: монографія. Київ: НІСД, 2013. 104 с.
4. Волянський П.Б. Методологічні підходи до управління ризиками в процесі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Інвестиції: практика та досвід: наук.-практ. журн. 2013. № 13. С. 134—136.
5. Терент'єва А.В., Твердохліб О.С. Механізм цивільного захисту ЄС в умовах пандемії COVID-19. Зб. наук. пр. НАДУ: наук. журн. 2020. Вип. 2. С. 110—117.
6. Таран В.М. Моделі та методи аналізу і прогнозування складних процесів. Математичні машини і системи: наук. журн. 2014. № 3. С. 119—124.
7. Єлізаров О.В. Місце цивільного захисту в системі безпеки та державного управління. Вісник НУЦЗ України. Серія: Державне управління: зб. наук. пр. 2018. Вип. 1 (8). С. 399—405.
8. Про схвалення Концепції управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.01.2014 № 37-р. Офіційний вісник України. 2014. № 10. С. 108.
9. Вентцель Е.С. Теория вероятностей: учебник. Москва: Наука, 1969. 576 с.
10. Brushlinky N.N., Ahrens M., Sokolov S.V., Wagner P. World Fire Statistics / Center of Fire Statistics. Ljubljana, 2021. № 26. 66 p.
11. Государственное управление в сфере национальной безопасности: словарь-справочник / Г.П. Сытник, В.И. Абрамов, В.Ф. Смолянюк [и др.]; под общ. ред. Г.П. Сытника. Киев: НАГУ, 2012. 496 с.
12. Франчук В.І. Теорія безпеки соціальних систем: підручник. Львів: ЛьвДУВС, 2016. 216 с.
13. Національний класифікатор України. Класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019:2010: наказ Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 // База даних "Законодавство України" / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va457609-10#Text (дата звернення 09.09.2021).

S. Poteriaikо, K. Bielikova, O. Tverdokhlib

THEORETICALLY-METHODOLOGICAL SUBSTANTIATION OF DETERMINATION MODEL FOR POPULATION SECURITY CRITERION ON FORECASTING BASIS OF THE INTEGRATED STATE CIVIL PROTECTION SYSTEM'S FUNCTIONING

Summary

The article sets and solves a scientific task of developing a forecasting model for determining the population security criterion.
The conceptual and categorical apparatus of the security sphere was improved by providing proposals for the usage of scientific definitions: "forecasting mechanism", "population security degree", "population security criterion".
Based on the results of calculations, the population security degree in Ukraine, Poland and Spain for the last five years is substantiated as well as the urgent need to harmonize the integrated state civil protection system (ISCPS) in correspondence with European standards is highlighted.
A forecasting model for determining the population security criterion, consisting of logically interconnected blocks, direct connections and feedback between them, has been developed. This model allows, based on the assessment and forecasting of threats, to calculate the population security degree, to assess the risk of their death and to determine the population security criterion. A key element of this model is minimization of the threats appearance risks at an early stage of their detection and possible manifestation in the form of challenges.
The sequence of ISCPS functioning transition to the highest readiness modes is elaborated. This sequence includes a challenge (low risk), a potential threat (medium risk), a real threat (high risk), a real danger (unacceptable risk), which is presented in the form of a developed algorithm. The proposed algorithm includes interconnected blocks and connections that ensure the stable functioning of this system in mentioned modes as well as achievement of acceptable values of the indicator "population security".
A method of threats diagnosing to the life of the population is proposed, which is technologically integrated into managerial processes and mechanisms, and allows obtaining timely information about possible potential or real threats to the life of the population. Groups and a list of threats were elaborated on the basis of defining security concepts and analysing the causes of emergencies appearance as well as population deaths. This method is interrelated with the forecast model for determining the population security criterion, in particular in terms of monitoring and identification of threats to human life and its forecasting.

Keywords: population security; model; integrated state civil protection system; criterion; forecasting.

References

1. President of Ukraine (1999), Decree "On the Concept of population and territories' protection in case of threat and appearance of emergencies", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 13, p. 10.
2. Sytnyk, H. P. (2011), Derzhavne upravlinnia u sferi natsionalnoi bezpeky (kontseptualni ta orhanizatsijno-pravovi zasady): pidruchnyk [Public administration in the field of national security (conceptual and organizationally-legal principles): textbook], NADU, Kyiv, Ukraine.
3. Kachynskyj, A. B. (2013), Indykatory natsionalnoi bezpeky: vyznachennia ta zastosuvannia ikh hranychnykh znachen: monohrafiia [Indicators of national security: definition and application of their limits: monograph], NISD, Kyiv, Ukraine.
4. Volianskyj, P. B. (2013), "Methodological approaches to risk management in the process of emergency responses", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 134—136.
5. Terentieva, A. V. and Tverdokhlib, O. S. (2020), "EU civil protection mechanism under conditions of the COVID-19 pandemic", Zbirnyk naukovykh prats NADU, vol. 2, pp. 110—117.
6. Taran, V. M. (2014), "Models and methods of analysis and forecasting of complex processes", Matematychni mashyny i systemy, vol. 3, pp. 119—124.
7. Yelizarov, O. V. (2018), "The role of civil protection in the system of security and public administration", Visnyk NUTsZ Ukrainy. Seriia: Derzhavne upravlinnia, vol. 1 (8), pp. 399—405.
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Decree "On the approval of the Risk management concept concerning appearance of anthropogenic and natural emergencies", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 10, p. 108.
9. Venttcel, E. S. (1969), Teoriia veroiatnostei: uchebnik [Probability theory: textbook], Nauka, Moscow, USSR.
10. Brushlinky, N. N., Ahrens, M., Sokolov, S. V. and Wagner, P. (2021), World Fire Statistics, Ljubljana, Slovenia.
11. Sytnik, G. P., Abramov, V. I., Smolianiuk V. F. et al. (2012), Gosudarstvennoe upravlenie v sfere natcionalnoi bezopasnosti: slovar-spravochnik [Public administration in the field of national security: dictionary], NAGU, Kiev, Ukraine.
12. Franchuk, V. I. (2016), Teoriia bezpeky sotsialnykh system: pidruchnyk [Security theory of social systems: textbook], LvDUVS, Lviv, Ukraine.
13. State Committee of Ukraine for Technical Regulation and Consumer Policy (2010), Order "National Classifier of Ukraine. Classifier of emergencies DK 019: 2010", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va457609-10#Text (Accessed 09 September 2021).

№ 18 2021, стор. 40 - 48

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-10-01

Кількість переглядів: 426

Відомості про авторів

С. П. Потеряйко

к. військ. н., доцент, заступник начальника науково-організаційного відділу, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, м. Київ, Україна

S. Poteriaikо

PhD in Military Science, Associate Professor, Deputy Chief of the Scientifically-Organizational Department, Institute of Public Administration and Research in Civil Protection, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-3787-0929


К. Г. Бєлікова

д. держ. упр., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник науково-організаційного відділу, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, м. Київ, Україна

K. Bielikova

Doctor of Sciences in Public Administration, Senior Researcher, Senior Researcher of the Department of Scientifically-Organizational, Institute of Public Administration and Research in Civil Protection, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-7475-2115


О. С. Твердохліб

д. держ. упр., доцент, професор кафедри державного управління у сфері цивільного захисту, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, м. Київ, Україна

O. Tverdokhlib

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Public dministration in the Sphere of Civil Protection, Institute of Public Administration and Research in Civil Protection, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-1502-2937

Як цитувати статтю

Потеряйко С. П., Бєлікова К. Г., Твердохліб О. С. Теоретико-методологічне обгрунтування моделі визначення критерію безпеки населення на основі прогнозу функціонування єдиної державної системи цивільного захисту. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 18. С. 40–48. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.40

Poteriaikо, S., Bielikova, K. and Tverdokhlib, O. (2021), “Theoretically-methodological substantiation of determination model for population security criterion on forecasting basis of the integrated state civil protection system's functioning”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 40–48. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.40

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.