EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВОЄННО-ПРОМИСЛОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ КРАЇНИ
О. О. Усаченко, Л. М. Родченко, І. Ю. Родченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.49

УДК: 351.864

О. О. Усаченко, Л. М. Родченко, І. Ю. Родченко

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВОЄННО-ПРОМИСЛОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ КРАЇНИ

Анотація

Встановлено, що однією з головних особливостей сучасної системи управління воєнно-промисловим потенціалом є її постійний розвиток у зростаючій глобалізації. Усі технологічні можливості, досягнення в області науки і техніки передусім зосереджені в області військового виробництва, військово-технічного співробітництва. В ході глобалізації світові відтворювальні ланцюги прагнуть до того, щоб включати в свій склад тільки найбільш передові частини національного військового господарства. А це в свою чергу може привести до глибокої деформації національного військового виробництва країни. Отже, що від глобалізації як військового виробництва, так і світової економіки в цілому, насамперед отримають певні переваги провідні індустріальні держави, а всередині окремих країн — найбільш розвинені фірми, які в передусім залучаються до міжнародних відтворювальних ланцюжків створення сучасних видів зброї. Наголошено, що в сучасних умовах спроби забезпечити військову перевагу призводять до певної тактики корпорацій — розробляти тільки такі технології, які здатні дати значний і довготривалий результат, а насамперед — підвищити бойові можливості військової техніки і озброєнь (відповідно зменшити їх чисельність, підвищити потенційний рівень нанесення противнику шкоди, знизити свої очікувані втрати у військовій техніці і живій силі).
Систему управління воєнно-промисловим потенціалом країни визначено як метасистему або метаорганізовану структуру, що складається з декількох незалежних структур, що мають конкурентні інтереси, але які мають на меті досягнення загальних цілей. У такій метасистемі виділено чотири підсистеми (або чотири сектори): сектор загрози, оборонний, національний і промисловий сектори. Сектор загрози — це зовнішньополітична ситуація і геополітична стратегія країни. Оборонний сектор включає військове планування та розміщення озброєнь. Національний сектор — це механізм виділення оборонних асигнувань на військові закупівлі (взаємодія парламенту і уряду). Промисловий сектор — це власне воєнно-промислова база країни.

Ключові слова: воєнно-промисловий потенціал; глобалізація; національне військове виробництво; система управління.

Література

1. Панченко В.Г., Резнікова Н.В., Іващенко О.А. Розвиток Industry 4.0 й цифрової економіки у фокусі глобального технологічного та інноваційного суперництва КНР і США. Економіка та держава. 2021. № 2. С. 4—10.
2. ЄС у протидії гібридним загрозам та Україна: нечіткість у підходах. Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". 2017. URL: https://geostrategy.org.ua/ua/analitika/item/1310-es-u-protidiyi-gibridnim-zagrozam-ta-ukrayina-nechitkist-u-pidhodah
3. Соколов С.С. Реформування Збройних сил в контексті інтеграції України до євроатлантичної співдружності. Морська держава. 2005. № 1. С. 13—15.

O. Usachenko, L. Rodchenko, I. Rodchenko

MILITARY AND INDUSTRIAL POTENTIAL MANAGEMENT SYSTEM OF THE COUNTRY

Summary

It is established that one of the main features of the modern system of military-industrial potential management is its constant development in the growing globalization. All technological capabilities, achievements in the field of science and technology are primarily concentrated in the field of military production, military-technical cooperation. In the course of globalization, the world's reproduction chains seek to include only the most advanced parts of the national military economy. And this, in turn, can lead to a deep deformation of the country's national military production. Thus, the globalization of both military production and the world economy as a whole will primarily benefit the leading industrialized nations, and within individual countries — the most developed firms, which are primarily involved in the international reproduction chains of modern weapons. It is emphasized that in modern conditions, attempts to ensure military superiority lead to certain tactics of corporations — to develop only those technologies that can give a significant and long-lasting result, and, above all — to increase the combat capabilities of military equipment and weapons. the level of damage to the enemy, reduce their expected losses in military equipment and manpower).
The system of management of military-industrial potential of the country is defined as a metasystem or meta-organized structure consisting of several independent structures that have competitive interests, but which aim to achieve common goals. There are four subsystems (or four sectors) in this metasystem: threat sector, defense, national and industrial sectors. The threat sector is the country's foreign policy situation and geopolitical strategy. The defense sector includes military planning and weapons deployment. The national sector is a mechanism for allocating defense appropriations for military procurement (interaction between parliament and government). The industrial sector is the country's military-industrial base.,
The effective functioning of the defense-industrial complex can play a key role in the recovery of Ukraine's economy. Military equipment is a high-tech product, the implementation of which allows us to bring our country to the forefront of the world. The key problem of development of the defense-industrial complex of the country is to be able to combine the available scientific, technical, intellectual and organizational potential of all participants in the process with the possibilities of its implementation in market conditions.

Keywords: military-industrial potential; globalization; national military production; management system.

References

1. Panchenko, V. Reznikova, N. and Ivashchenko, O. (2021), "The development of industry 4.0 and digital economy in focus of the china-united states global technological and innovation rivalry", Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 4—10.
2. The official site Center for Global Studies "Strategy XXI" (2017), "EU in combating hybrid threats and Ukraine: the lack of clarity in approaches", available at: https://geostrategy.org.ua/ua/analitika/item/1310-es-u-protidiyi-gibridnim-zagrozam-ta-ukrayina-nechitkist-u-pidhodah (Accessed 5 June 2018).
3. Sokolov, S.S. (2005), "Reforming the Armed Forces in the Context of Ukraine's Integration into the Euro-Atlantic Commonwealth", vol. 1, pр. 13—15.

№ 18 2021, стор. 49 - 53

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-10-01

Кількість переглядів: 366

Відомості про авторів

О. О. Усаченко

к. держ. упр., старший офіцер відділу протокольного забезпечення представницьких заходів повсякденної діяльності Управління Протоколу, Міністерство оборони України

O. Usachenko

PhD in Public Administration, Senior Officer of the Protocol Support Department for Representative Activities of Everyday Activities of the Protocol Department, Ministry of Defense of Ukraine

ORCID:

0000-0002-5458-8976


Л. М. Родченко

д. держ. упр., професор, керівник експертної групи політики військових зв'язків з громадськістю Директорату інформаційної політики у сфері оборони та стратегічних комунікацій, Міністерство оборони України

L. Rodchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Head of the Expert Group on Military Public Relations Policy of the Directorate of Information Policy in the Field of Defense and Strategic Communications, Ministry of Defense of Ukraine

ORCID:

0000-0002-2141-4742


І. Ю. Родченко

к. держ. упр., головний державний інспектор Координаційно-моніторингової митниці, Державна митна служба України

I. Rodchenko

PhD in Public Administration, Chief State Inspector of the Coordination and Monitoring Customs, State Customs Service of Ukraine

ORCID:

0000-0001-7086-1015

Як цитувати статтю

Усаченко О. О., Родченко Л. М., Родченко І. Ю. Система управління воєнно-промисловим потенціалом країни. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 18. С. 49–53. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.49

Usachenko, O., Rodchenko, L. and Rodchenko, I. (2021), “Military and industrial potential management system of the country”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 49–53. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.49

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.