EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ КОНТРАБАНДІ НА ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЯХ В УМОВАХ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ КОРДОНАМИ
Н. А. Сіцінський, Р. І. Данів

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.54

УДК: 351.86

Н. А. Сіцінський, Р. І. Данів

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ КОНТРАБАНДІ НА ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЯХ В УМОВАХ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ КОРДОНАМИ

Анотація

У статті зазначено, що концептуальні підходи до протидії контрабанднній діяльності на прикордонних територіях в умовах розвитку системи інтегрованого управління кордонами закладені в Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 р. від 24 липня 2019 р. № 687-р. Розкрито зміст основних загроз у сфері прикордонної безпеки. Визначено чинники, які впливають на формування та розвиток контрабандної діяльності. Акцентовано увагу на тому, що проєкт "Підтримка Європейського Союзу у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBM)", спрямований на підтримку впровадження реформ у сфері управління безпекою державного кордону щодо їх відповідності до стандартів Європейського Союзу. В межах проєкту відбуватиметься технічне переоснащення прикордонних підрозділів, спільні навчання та тренінги із запобігання корупції.

Ключові слова: національна безпека; державна безпека; протидія контрабандній діяльності; державний кордон України; система забезпечення митної безпеки України; система інтегрованого управління кордонами; міжнародне співробітництво.

Література

1. Стратегія інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 687-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-2019-р#Text
2. Волошин В.І. Боротьба з контрабандою на прикордонних територіях як інструмент зміцнення економічної безпеки держави. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2014. Вип. 4 (108). С. 56—63.
3. Про Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 квітня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)": Указ Президента України від 03.04.2021 № 140/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0026525-21#Text
4. Про Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію Національної безпеки України": Указ Президента України від 14.09.2020 № 392/2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text
5. Базярук І. М. Кримінологічна характеристика та запобігання контрабанді в Україні: автореф. дис. к. ю. н. 12.00.08. Львівський державний університет внутрішніх справ. Львів, 2013. 18 с. URL: http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/83/1/bazjaruk.pdf
6. Бусол О. Проблема контрабанди в Україні: як змінити систему протидії? Lexinform. URL: https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/problema-kontrabandy-v-ukrayini-yak-zminyty-systemu-protydiyi/
7. Крайденко В. Новий законопроєкт — вирок для контрабандистів. Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2021/05/13/673818/
8. Проєкт Закону Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів. Верховна рада України. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71756.
9. Міжнародне співробітництво. Підсумки за 2020 рік. Державна прикордонна служба України. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/Pidsumki-za-2020-rik/
10. ЄС розпочинає пілотний проєкт із протидії контрабанді та транскордонній злочинності на кордоні Україна-ЄС. Портал МВС. URL: https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/jes-rozpocinaje-pilotnii-projekt-iz-protidiyi-kontrabandi-ta-transkordonnii-zlocinnosti-na-kordoni-ukrayina-jes.
11. ЄС допомагає оптимізувати роботу українських прикордонників та митників. Державна прикордонна служба України. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/s-dopomaga-optimizuvati-robotu-ukrainskih-prikordonnikiv-ta-mitnikiv/
12. ОБСЄ підтримує стратегічний підхід та об'єднання зусиль у протидії незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин в Україні. ОБСЄ. URL: https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/483473

N. Sitsinskiy, R. Daniv

CURRENT ISSUES OF PREVENTION OF SMUGGLING IN BORDER TERRITORIES IN THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF INTEGRATED BORDER MANAGEMENT

Summary

The article notes that the conceptual approaches to combating smuggling in border areas in the development of an integrated border management system are laid down in the Strategy of Integrated Border Management for the period up to 2025 from July 24, 2019 № 687-r. Thus, according to the current legislation, it is aimed at: optimizing control procedures at the border with ensuring the appropriate level of security; prompt response to offenses at the state border outside checkpoints; control over the marine situation, which provides a rapid response to its changes; selective control based on risk analysis and assessment, which ensures minimization of threats at the border; introduction of a mechanism for coordinating the activities of the subjects of integrated border management, which ensures their effective cooperation; introduction of an effective mechanism of international cooperation for the development of integrated border management in Ukraine, etc. The content of the main threats in the field of border security is revealed. The factors influencing the formation and development of the situation related to smuggling activities have been identified. It is noted that the effective counteraction of smuggling activities in the border areas in terms of the development of the integrated border management system involves the implementation of the following measures: arrangement of the state border of Ukraine with modern equipment; reforming the customs security system of Ukraine taking into account the international experience of the world's leading states; optimization of the list of products, goods, material values and other goods subject to customs duty rates, in accordance with the provisions of foreign trade agreements, balances of production and consumption in the domestic market, the interests of domestic exporters and importers; improving the organization of professional training and retraining of staff of the SBGS, SFS of Ukraine and other law enforcement agencies, etc. The content and purpose of the project "EU Support to Strengthening Integrated Border Management in Ukraine (EU4IBM)", funded by the European Union and implemented by the International Center for Migration Policy (ICMPD), aimed at supporting reforms that bring the Ukrainian border management system to the standard and best practices of the European Union within the Strategy of Integrated Border Management of Ukraine.

Keywords: national security; state security; counteraction to smuggling; state border of Ukraine; system of customs security of Ukraine; system of integrated border management; international cooperation.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Resolution "Integrated codon management strategy", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-2019-р#Text (Accessed 30 August 2021).
2. Voloshin, V. I. (2014), "Combating smuggling in border areas as a tool to strengthen the economic security of the state", Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, vol. 4 (108), pp. 56—63.
3. President of Ukraine (2021), Decree "On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine "About application of personal special economic and other restrictive measures (sanctions)", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0026525-21#Text (Accessed 30 August 2021).
4. President of Ukraine (2020), Decree "About the National Security Strategy of Ukraine", vailable at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text (Accessed 30 August 2021).
5. Bazyaruk, I.M. (2013), "Criminological characteristics and prevention of smuggling in Ukraine", Ph.D. Thesis, Сriminal law and criminology; criminal executive law, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv, Ukraine.
6. Busol, E. (2019), "The problem of smuggling in Ukraine: how to change the system of counteraction?", available at: https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/problema-kontrabandy-v-ukrayini-yak-zminyty-systemu-protydiyi/ (Accessed 31 August 2021).
7. Kraydenko, V. (2021), "The new bill is a sentence for smugglers", available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2021/05/13/673818/ (Accessed 31 August 2021).
8. Verkhovna Rada of Ukraine (2021), Draft Law "About modification of the Criminal code of Ukraine and the Criminal procedural code of Ukraine concerning criminalization of smuggling of the goods and excisable goods, and also unreliable declaration of the goods", available at: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71756 (Accessed 31 August 2021).
9. State Border Guard Service of Ukraine (2020), "International cooperation. Results for 2020", available at: https://dpsu.gov.ua/ua/Pidsumki-za-2020-rik/ (Accessed 31 August 2021).
10. Ministry of Internal Affairs of Ukraine (2021), "EU launches pilot project to combat smuggling and cross-border crime at EU-Ukraine border", available at: https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/jes-rozpocinaje-pilotnii-projekt-iz-protidiyi-kontrabandi-ta-transkordonnii-zlocinnosti-na-kordoni-ukrayina-jes (Accessed 3 September 2021).
11. State Border Guard Service of Ukraine (2020), "The EU is helping to optimize the work of Ukrainian border guards and customs officers", available at: https://dpsu.gov.ua/ua/news/s-dopomaga-optimizuvati-robotu-ukrainskih-prikordonnikiv-ta-mitnikiv/ (Accessed 3 September 2021).
12. Organization for Security and Co-operation in Europe (2021), "OSCE supports strategic approach and joint efforts to combat illicit trafficking in weapons, ammunition and explosives in Ukraine", available at: https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/483473 (Accessed 3 September 2021).

№ 18 2021, стор. 54 - 58

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-10-01

Кількість переглядів: 212

Відомості про авторів

Н. А. Сіцінський

д. держ. упр., провідний науковий співробітник, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

N. Sitsinskiy

Doctor of Sciences in Public Administration, Leading Researcher, Institute for Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine

ORCID:

0000-0002-5455-9593


Р. І. Данів

аспірант, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

R. Daniv

Postgraduate student, Institute for Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine

ORCID:

0000-0002-3726-2923

Як цитувати статтю

Сіцінський Н. А., Данів Р. І. Актуальні питання запобігання контрабанді на прикордонних територіях в умовах розвитку системи інтегрованого управління кордонами. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 18. С. 54–58. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.54

Sitsinskiy, N. and Daniv, R. (2021), “Current issues of prevention of smuggling in border territories in the conditions of development of the system of integrated border management”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 54–58. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.54

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.