EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УРБАНІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІЙНИЙ АНАЛІЗ
В. С. Колтун, О. П. Бабінець

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.59

УДК: 35:332.146.2:911.375.1]-027.21

В. С. Колтун, О. П. Бабінець

УРБАНІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІЙНИЙ АНАЛІЗ

Анотація

Статтю присвячено актуалізації понятійно-категорійного апарату урбанізації в контексті її впливу на розвиток публічного управління. Проаналізовано основні сучасні підходи науковців до визначення поняття урбанізації. Виявлено, що урбанізація залишається однією з найважливіших тенденцій та мегатрендів розвитку світової економіки і глобального суспільства. Показано, що урбанізаційні зміни можуть створювати низку викликів, перед якими постає система публічного управління. Констатовано, що вивчення урбанізації в контексті її впливу на розвиток публічного управління є актуальним. Запропоновано авторське трактування феномена "урбанізація" з позиції його впливу на публічне управління. Встановлено, що урбанізація є глобальним історичним процесом, який (окрім зростання частки міського населення та підвищення значущості міст і міського життя в розвитку суспільства) характеризується концентрацією економічного, демографічного, фінансового, соціального, культурного та політичного потенціалу, має значний вплив на умови і спосіб життя, навколишнє середовище, сталий розвиток і зумовлює нові вимоги та засади просторового планування життєздатності населених пунктів. На підставі аналізу підходів до визначення поняття урбанізації виокремлено такі її основні особливості: глобальний та історичний характер; збільшення кількості міст і зростання частки міського населення; підвищення ролі міст; розширення площ урбанізованих територій; вплив на природне середовище, соціально-економічні відносини та спосіб життя людей. Встановлено, що дослідження взаємовпливів процесів розвитку публічного управління та урбанізації набуває все більшої актуальності задля забезпечення сталого розвитку міст та інших територій. Перспективи подальших досліджень можуть стосуватися пошуку ефективних механізмів публічного управління в умовах урбанізаційних змін задля забезпечення сталого розвитку територій шляхом максимального використання потенціалу урбанізації з одночасною мінімізацією її негативного впливу.

Ключові слова: урбанізація; публічне управління; сталий розвиток; урбанізаційні зміни; розвиток міст; ефективні механізми публічного управління.

Література

1. World Bank. World Development. URL: http://wdi.worldbank.org/table/3.12# (дата звернення: 04.09.2021).
2. Keeling D. Management in Government. London : Allen & Unwin, 1972.
3.Матвєєва В. Урбанізація та інновації: взаємний вплив і шляхи розв'язання спільних проблем. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. РОЗДІЛ І. Теоретико-методологічні основи міжнародних відносин і зовнішньої політики. 2014. № 14. С. 13—20.
4. Van den Berg L., Drewett R., Klaassen L.H., Rossi A., Vijverberg C.H.T. Urban Europe: а study of growth and decline. New York — Oxford : Pergamon Press, 1982. 162 p.
5. Вагин В. Социология города. Москва, 2007. URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Vagin/01.php (дата звернення: 05.09.2021).
6. Словник української мови: в 11 т. / АН УРСР, Ін-т мовознавства ; за ред. І. К. Білодіда. Київ : Наук. думка, 1970—1980. Т. 10. С. 474.
7. Гукалова І.В., Омельченко Н.В. Категорія "урбанізація" у понятійній площині соціальної географії та інших наук. Вісник Одеського національного університету. Серія : Географічні та геологічні науки. 2015. Т. 20, Вип. 2 (25). 190 с.
8. Омельченко Н. В. Вивчення феномена урбанізації в сучасних соціально-географічних дослідженнях. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. Херсон, 2014. № 1. С. 59—62.
9. Омельченко Н.В. Урбанізація в контексті якості життя населення (на прикладі Херсонської області) : автореф. дис. … канд. геогр. наук : 11.00.02. Київ, 2018. 20 с.
10. Заставецький Т.Б. Система міських поселень агропромислового регіону в умовах трансформації суспільства : монографія. Тернопіль, 2005. 180 с.
11. Пивоваров Ю.Л. Основы геоурбанистики : Учеб. пособие для студентов. Москва : Владос, 1999. 232 с.
12. Завадський Й.С., Осовська Т.В., Юшкевич О.О. Економічний словник. Київ : Кондор, 2006. 356 с.
13. Баранов А.В. Социально-демографическое развитие крупного города. Москва : Финансы и статистика, 1981. 191 с.
14. Буряченко А.Є. Урбанізація в контексті фінансового, демографічного та соціального розвитку. Вчені записки : зб. наук. праць. Київ : КНЕУ, 2013. Вип. 15. 208 с.
15. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики. Одеса : Астропринт, 2005. 632 с.
16. Hussain M., Imitiyaz I. Urbanization Concepts : dimensions and factors. Int J Recent Sci Res. 2018. № 9 (1). P. 23513—23523. DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.2018.0901.1483
17. Сергієнко Л.В., Войціцька К.М. Сутність, особливості та стадії розвитку урбанізації. Економіка, управління та адміністрування. 2019. № 4. С. 207—213.
18. Urban health. URL: https://www.who.int/health-topics/urban-health (дата звернення: 05.09.2021).
19. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Urbanization Prospects. The 2018 Revision. New York : United Nations, 2019. URL: https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Report.pdf (дата звернення: 05.09.2021).
20. McGranahan G. and Satterthwaite D. Urbanisation concepts and trends. London : IIED Working Paper, 2014. URL: http://pubs.iied.org/10709IIED (дата звернення: 05.09.2021).
21. Сергієнко Л.В. Розвиток публічного управління в контексті урбанізаційних змін. Електронний журнал "Державне управління: удосконалення та розвиток", 2020. № 1. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/1_2020/36.pdf (дата звернення: 04.09.2021).
22. Публічне управління: шляхи розвитку : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Київ, 26 листоп. 2014 р. Київ : НАДУ, 2014. Т. 2. 272 с.

V. Koltun, O. Babinets

URBANIZATION AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF PUBLIC MANAGEMENT: CONCEPTUAL-CATEGORICAL APPARATUS

Summary

The article is devoted to actualization of the conceptual-categorical apparatus of urbanization in the context of its impact on the development of public management. The main modern approaches of scientists to the definition of the term "urbanization" are analyzed. It has been revealed that urbanization remains one of the most important trends and megatrends of the development of the world economy and global society. It has shown that urbanization change can create a number of challenges facing the public management system. It has stated that the study of urbanization in the context of its impact on the development of public management is relevant. The author's definition of the phenomenon "urbanization" from the standpoint of its impact on public management is proposed. It has been established that urbanization is a global historical process, which (in addition to rising the share of urban population and increasing the importance of cities and urban life in society) is characterized by concentration of economic, demographic, financial, social, cultural and political potential. Besides urbanization has a significant impact on living conditions, environment, and sustainable development and determines the new requirements and principles of spatial planning of viability of settlements. Based on the analysis of approaches to defining the concept of urbanization, its main features (such as global and historical character; increasing the number of cities and rising the share of urban population; increasing the role of cities; expansion of urban areas; impact on the environment, socio-economic relations and people's way of life) are highlighted. It has been established that the study of the interaction of the processes of development of public management and urbanization is becoming increasingly important to ensure sustainable development of cities and other areas. Prospects for further research may relate to the study of effective mechanisms of public management in the context of urbanization change to ensure sustainable development of territories based on the maximum use of the potential of urbanization while minimizing its negative impact.

Keywords: urbanization; public management; sustainable development; urbanization change; urban development; effective mechanisms of public management.

References

1. World Bank (2018), "World Development Indicators", available at: http://wdi.worldbank.org/table/3.12# (Accessed 04 Sept 2021).
2. Keeling, D. (1972), Management in Government, Allen & Unwin, London, UK.
3. Matvieieva, V. (2014), "Urbanization and innovations: mutual impact and the ways of solving common problems". Naukovyj visnyk Skhidnoievropejs'koho natsional'noho universytetu imeni Lesi Ukrainky. ROZDIL I. Teoretyko-metodolohichni osnovy mizhnarodnykh vidnosyn i zovnishn'oi polityky, vol. 14, рр. 13—20.
4. Van den Berg, L. Drewett, R. Klaassen, L.H. Rossi, A. and Vijverberg, C.H.T. (1982), Urban Europe: а study of growth and decline, Pergamon Press, New York— Oxford, USA-UK.
5. Vagin, V. (2007), "Sociology of the city", available at: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Vagin/01.php (Accessed 05 Sept 2021).
6. Instytut movoznavstva (1970—1980), Slovnyk ukrains'koi movy [Ukrainian Dictionary], vol. 10, AN URSR, Instytut movoznavstva, Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
7. Hukalova, I.V. and Omel'chenko, N.V. (2015), "The category of "urbanization" in the conceptual plane of social geography and other sciences", Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu. Seriia "Heohrafichni ta heolohichni nauky", vol. 20, no. 2 (25), 190 p.
8. Omel'chenko, N.V. (2014), "Study of the phenomenon of urbanization in modern socio-geographical studies", Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriia "Heohrafichni nauky", vol. 1, pp. 59—62.
9. Omel'chenko, N.V. (2018), "Urbanization in the context of quality of life (Kherson Oblast case study)", Ph.D. Thesis, Economic and Social Geography, Institute of Geography of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
10. Zastavets'kyj, T.B. (2005), Systema mis'kykh poselen' ahropromyslovoho rehionu v umovakh transformatsii suspil'stva [The system of urban settlements of the agro-industrial region in the conditions of society transformation], Ternopil', Ukraine.
11. Pivovarov, Ju. L. (1999), Osnovy geourbanistiki [Fundamentals of geourbanism], Vlados, Moscow, Russia.
12. Zavads'kyj, J.S., Osovs'ka, T.V. and Yushkevych, O.O. (2006), Ekonomichnyj slovnyk [Economic Dictionary], Kondor, Kyiv, Ukraine.
13. Baranov, A. V. (1981), Social'no-demograficheskoe razvitie krupnogo goroda [Socio-demographic development of a large city], Finansy i statistika, Moscow, Russia.
14. Buriachenko, A.Ye. (2013), "Urbanization in the context of financial, demographic and social development", Zbirnyk naukovykh prats' "Vcheni zapysky", vol. 15.
15. Topchiiev, O. H. (2005), Suspil'no-heohrafichni doslidzhennia: metodolohiia, metody, metodyky [Socio-geographical research: methodology, methods, techniques], Astroprynt, Odesa, Ukraine.
16. Hussain, M. (2018), "Urbanization Concepts: dimensions and factors", Int J Recent Sci Res, vol. 9 (1), pp. 23513—23523. DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.2018.0901.1483
17. Serhiienko, L. V. and Vojtsits'ka, K.M. (2019), "The essence, features and stages of urbanization", Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, vol. 4, pp. 207—213.
18. The official site of World Health Organization (2021), "Urban health", available at: https://www.who.int/health-topics/urban-health (Accessed 05 Sept 2021).
19. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019), "World Urbanization Prospects. The 2018 Revision", available at: https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Report.pdf (Accessed 05 Sept 2021).
20. McGranahan, G. and Satterthwaite, D. (2014), Urbanisation concepts and trends, IIED Working Paper, London, UK, available at: http://pubs.iied.org/10709IIED (Accessed 05 Sept 2021).
21. Serhiienko, L.V. (2020), "Development of public administration in the context of urban change", Elektronnyj zhurnal "Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok", [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/1_2020/36.pdf (Accessed 04 Sept 2021).
22. The National Academy for Public Administration under the President of Ukraine (2014), Publichne upravlinnia: shliakhy rozvytku: Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii za mizhnarodnoiu uchastiu [Public management: ways of development: materials of scientific practice. conf. for international. participation], The National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine, 272 p.

№ 18 2021, стор. 59 - 64

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-10-01

Кількість переглядів: 680

Відомості про авторів

В. С. Колтун

д. держ. упр., професор, в. о. завідувача кафедри регіональної політики, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

V. Koltun

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Acting Head of the Department of Regional Policy, Educational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service of the Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0001-8432-873X


О. П. Бабінець

аспірант кафедри регіональної політики, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

O. Babinets

Postgraduate student of the Department of Regional Policy, Educational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service of the Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0001-9546-1333

Як цитувати статтю

Колтун В. С., Бабінець О. П. Урбанізація та її вплив на розвиток публічного управління: понятійно-категорійний аналіз. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 18. С. 59–64. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.59

Koltun, V. and Babinets, O. (2021), “Urbanization and its impact on the development of public management: conceptual-categorical apparatus”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 59–64. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.59

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.