EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ
М. Р. Ковальський

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.85

УДК: 332.13

М. Р. Ковальський

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

Анотація

Визначено, що економічна політика держави завжди містить територіальний аспект, що враховує географічні, національні та економічні особливості кожної наділеною адміністративними та економічними правами території. Так звана регіональна асиметрія в значній мірі спричинена базових соціально-економічних і географічних умов. Це стимулює місцеву ініціативу, дозволяючи і заохочуючи використання випадкових переваг. Облік цієї обставини змушує досліджувати територіальний розвиток як феномен, що залежить від узгодженості рішень і дій державної та регіональної влади. Зазначено, що соціальна орієнтація управління територією змушує стимулювати господарський розвиток, націлене на стратегічні, а не на поточні цілі. Зростання, що досягається без урахування вимог збалансованого розвитку, ініціює деградацію взаємопов'язаних компонентів регіональних систем, в подальшому ускладнюючи розширене відтворення. Територіальний розвиток у своїх універсалах і логіці не відрізняється від інших складних суспільних процесів, воно ймовірнісно і циклічно, схильне періодичним підйомів і спадів і вбудовано в загальні процеси розвитку ринку, що наочно проявляється в умовах інформаційної та фінансової глобалізації. Єдність стратегічних цілей дозволяє органам державної влади та господарюючих суб'єктів будувати і до взаємної користі реалізовувати самостійну тактику поточної діяльності. У зв'язку з цим представляється мало обгрунтованим верховенство виключно економічних оцінок при виборі пріоритетів розвитку територій. Передусім остання обставина очевидно для територіальних органів управління, де завжди гостріше відчувають соціальні та побутові проблеми.

Ключові слова: політика держави; територіальний розвиток; територіальний аспект; правами території; управління територією; глобалізація; пріоритетів розвитку територій.

Література

1. Про Національну безпеку України. Закон Украї ни від 15 серпня 2020 р. № 2469VIII. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/
2. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України". Указ Президента Украї ни № 392/2020. URL: https://www.president.gov.ua/
3. Тимечко І. Територіальна громада у транскордонному просторі: чинники, закономірності, пріоритет розвитку: монографія. Львів: "ДУ Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України". 2019. 444 с.
4. Дічек О.І. Економічна безпека регіонів — складова системи національної безпеки. Вчені записки Університету "КРОК". 2013. Вип. 33. URL: http://www.irbisnbuv.gov.ua/
5. Повзун Д.І. Економічна безпека регіону як складова національної безпеки України. Економіка та держава. 2020. № 8. С. 89—94.
6. Бак Н.А. Фінансова безпека територіальних громад в Україні: сутність, структурні складові, загрози. Світ фінансів. 2019. № 1 (58). С. 98—110.
7. Залізко В.Д. Економічна безпека сільських територій: сутність поняття, структура, функції. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 49—56.
8. Білик Р.Р. Забезпечення економічної безпеки на рівні територіальної громади: принципи, підходи, критерії. Економіка. Управління. Інновації. 2015. Вип. № 3 (15). URL: https://www.irbisnbuv.gov.ua
9. Рожко О.Д. Грошово-кредитна безпека України та шляхи її забезпечення. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 2017. № 2 (24). URL: https://www.irbisnbuv.gov.ua

M. Kovalskyi

THEORETICAL APPROACHES TO PUBLIC MANAGEMENT OF TERRITORIAL DEVELOPMENT

Summary

It is determined that the economic policy of the state always contains a territorial aspect that takes into account the geographical, national and economic characteristics of each endowed with administrative and economic rights. The so-called regional asymmetry is largely caused by basic socio-economic and geographical conditions. This stimulates local initiative by allowing and encouraging the use of random benefits. Taking into account this circumstance forces us to study territorial development as a phenomenon that depends on the consistency of decisions and actions of state and regional authorities. It is noted that the social orientation of territory management forces to stimulate economic development aimed at strategic rather than current goals. Growth achieved without taking into account the requirements of balanced development initiates the degradation of interconnected components of regional systems, further complicating expanded reproduction. Territorial development in its universals and logic is no different from other complex social processes, it is probabilistic and cyclical, prone to periodic ups and downs and is embedded in the general processes of market development, which is evident in the information and financial globalization. The unity of strategic goals allows public authorities and economic entities to build and mutually benefit to implement independent tactics of current activities. In this regard, it seems unjustified the supremacy of purely economic assessments in choosing the priorities of territorial development. First of all, the latter circumstance is obvious for territorial administrations, where social and domestic problems are always felt more acutely. It is proposed to divide the goals of state regulation of socio-economic development by functional purpose into a set of measures that shape and ensure the development of: the infrastructure of the national economic complex. These include, first of all: the creation of legislation that promotes the efficient use of national resources, as well as its periodic modernization in accordance with the dynamics of socio-economic exchanges; creation and ensuring the reliable functioning of institutions that guarantee strict compliance with current legislation: first of all — ensuring the freedom of movement of labor, goods and capital between the subjects of national and international law, as well as guarantees of rights; creation and maintenance of functioning of the infrastructure of the national market, including regulation of exchange and stock trade; regulation of national natural monopolies; ensuring the functioning of social security institutions at the national level (education, health care, pensions, social security benefits, culture); establishment of macroeconomic parameters and priorities of national development for the analyzed period; establishment of minimum social standards for this period.

Keywords: state policy; territorial development; territorial aspect; territorial rights; territorial management; globalization; territorial development priorities.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine "On the National Security of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246919#Text (Accessed 05 Jun 2021)
2. President of Ukraine (2020), Decree "On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of September 14, 2020 "On the National Security Strategy of Ukraine", available at: https://www.president.gov.ua/ documents/392202035037 (Accessed 05 Jun 2021).
3. Tymechko, I. (2019), Terytorial'na hromada u transkordonnomu prostori: chynnyky, zakonomirnosti, priorytet rozvytku [Territorial community in crossborder space: factors, patterns, priority of development], DU Instytut rehional'nykh doslidzhen' imeni M.I. Dolishn'oho NAN Ukrainy, L'viv, Ukraine.
4. Dichek, O.I. (2013), "Economic security of regions a component of the national security system", Vcheni zapysky Universytetu "KROK", vol. 33, pp. 24—33.
5. Povzun, D.I. (2020), "Economic security of the region as a component of national security of Ukraine", Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 89—94.
6. Bak, N.A. (2019), "Financial security of territorial communities in Ukraine: essence, structural components, threats", World of finance, vol. 1 (58), pp. 98—110.
7. Zalizko, V.D. (2013), "Economic security of rural areas: the essence of the concept, structure, functions", Naukovyj visnyk L'vivs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, vol. 1, pp. 49—56.
8. Bilyk, R.R. (2015), "Ensuring economic security at the level of the territorial community: principles, approaches, criteria", Economy. Management. Innovation, vol. 3 (15), pp. 26—34.
9. Rozhko, O.D. (2017), "Monetary security of Ukraine and ways to ensure it", International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences", vol. 2 ( 24), pp. 57—59.

№ 18 2021, стор. 85 - 91

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-10-01

Кількість переглядів: 203

Відомості про авторів

М. Р. Ковальський

к. держ. упр., Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький), заступник начальника, м. Житомир

M. Kovalskyi

PhD in Public Administration, Central-Western Interregional Department of the Ministry of Justice (Khmelnytskyi), Deputy Head, Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-3273-7985

Як цитувати статтю

Ковальський М. Р. Теоретичні підходи до публічного управління територіальним розвитком. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 18. С. 85–91. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.85

Kovalskyi, M. (2021), “Theoretical approaches to public management of territorial development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 85–91. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.85

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.