EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
К. Л. Добровольська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.108

УДК: 351:347.77/.78]-027.21(477)

К. Л. Добровольська

СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті розглядаються існуючі підходи щодо визначення поняття механізму державного управління та проводиться їх класифікація з метою визначення поняття організаційно-правового механізму охорони та захисту прав інтелектуальної власності. Під час теоретичного дослідження сутності механізму державного управління автором не виявлено досліджень проблематики сутності організаційно-правового механізму охорони та захисту прав інтелектуальної власності. На основі узагальнення підходів до визначення поняття механізму державного управління, запропоновано визначення організаційно-правового механізму охорони та захисту прав інтелектуальної власності, в тому числі у широкому та вузькому розуміннях. Виокремлено складові організаційно-правового механізму охорони та захисту прав інтелектуальної власності та розкрито їх зміст. Запропоновано визначення організаційної та правової складових організаційно-правового механізму охорони та захисту прав інтелектуальної власності. Обгрунтовано подальшу необхідність нових наукових досліджень щодо удосконалення організаційно-правового механізму охорони та захисту прав інтелектуальної власності в Україні.

Ключові слова: державне управління; механізм державного управління; організаційно-правовий механізм; організаційна складова; правова складова.

Література

1. Ромат Т.Є. Механізми державного управління у сфері захисту інтелектуальної власності в Україні: дис. … канд.. наук з держ управ.: 25.00.02. Київ, 2012. 236 с.
2. Обуховська Т.І. Державні механізми забезпечення захисту персональних даних в Україні: дис. … канд.. наук з держ управ.: 25.00.02. Київ, 2016. 22 с.
3. Нерсесов В.Р. Удосконалення механізмів державного управління об'єктами інтелектуальної власності: дис. … канд.. наук з держ управ.: 25.00.02. Маріуполь, 2018. 227 с.
4. Немировська О.В. Механізм державного управління у сфері поводження з генетично модифікованими організмами в Україні: організаційно-правовий аспект: дис. … канд.. наук з держ управ.: 25.00.02. Київ, 2016. 275 с.
5. Приходченко Л. Сутність понять механізмів держави, державного управління та державного регулювання / Л. Приходченко // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. — Одеса: Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2008. — № 3. — С. 269—274.
6. Державне управління в Україні: навч. посіб. / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.Б. Авер'янова. Київ: Видан. ТОВ "СОМИ", 1999. 266 с.
7. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекцій / Г.В. Атаманчук. Москва: Юридическая литература, 1997. 400 с.
8. Нижник Н.Р., Машков О.А. Системний підхід в організації державного управління: навч. посіб. / за заг. ред. Н.Р. Нижник. Київ: Видавн. УАДУ, 1998. 160 с.
9. Державне управління: словн.-довід. / уклад.: В.Д. Бакуменко (кер. творчого кол.), Д.О. Безносенко, І.М. Варзар та ін.; за заг. ред. В.М. Князєва, В.Д. Бакуменка. Київ: Видавн. УАДУ, 2002. 228 с.
10. Круглов М.И. Стратегтческое управление компанией / М.И. Круглов. Москва: Русская деловая литература, 1998. 356 с.
11. Федорчак О.В. Класифікація механізмів державного управління / Федорчак О.В. / Демократичне врядування. 2008. 1 [Наукове електронне фахове видання] URL: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik/fail/O_Fedorchak.pdf (дата звернення: 01.09.2021).
12. Дроздова Н.Г. Організаційно-правовий механізм управління системою державних закупівель на конкурсних засадах: теоретико-методологічний аспект. Актуальні проблеми державного управління, 2012. Вип. 3. С. 150—153.
13. Назаренко В.Ю. Організаційно-правовий механізм державного управління пожежною безпекою в Україні. Теорія та практика державного управління. 2013. Вип. 3 (42). С. 1—7.
14. Хромова Ю.О. Організаційно-правовий механізм державного регулювання виборчого процесу в Україні: автореф. дис. … канд. наук з держ. упр.: 25.00.02. Одеса, 2014. 24 с.
15. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності: Закон України від 16.06.2020 № 703-IX. Дата оновлення: 14.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/703-20#top (дата звернення: 01.09.2021).
16. Рудніцька Р.М., Сидорчук О.Г., Стельмах О.М. Механізми державного управління: сутність і зміст / за наук. ред. М.Д. Лесечка, А.О. Чемериса. Львів: ЛІДУ НАДУ, 2005. 28 с.

K. Dobrovolska

THE ESSENCE OF THE ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISM OF PROTECTION AND DEFENSE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN UKRAINE: A THEORETICAL ASPECT

Summary

The article considers the existing approaches to defining the concept of public administration mechanism and classifies them in order to define the concept of organizational and legal mechanism for the protection and defense of intellectual property rights. During the theoretical study of the essence of the mechanism of public administration the author did not find research on the essence of the organizational and legal mechanism of protection and defense of intellectual property rights. Based on the generalization of approaches to defining the concept of public administration mechanism, the definition of organizational and legal mechanism of protection and defense of intellectual property rights, including in a broad and narrow sense. The components of the organizational and legal mechanism of protection and defense of intellectual property rights are highlighted and their content is revealed. The terminology of the constituent elements of the organizational and legal mechanism of protection and defense of intellectual property rights has been clarified. The definition of organizational and legal components of the organizational and legal mechanism of protection and defense of intellectual property rights is offered. The study of organizational and legal components of the organizational and legal mechanism of protection and defense of intellectual property rights revealed a low level of functioning of their elements, due to the complex institutional structure and inconsistency of legal norms that should regulate public relations in the field of protection and defense of intellectual property rights. It is determined that the functioning of the elements of the organizational component of the organizational and legal mechanism of protection and defense of intellectual property rights is to implement the functions of public administration assigned to public administration bodies as regulation, law implementation and control. In turn, forms of legal regulation include both international and national regulations. In the article the organizational and legal mechanism of protection and defense of intellectual property rights is considered as an integral state-administrative phenomenon. The further necessity of new scientific researches on improvement of the organizational and legal mechanism of protection and defense of the intellectual property rights in Ukraine is substantiated.

Keywords: public administration; mechanism of public administration; organizational and legal mechanism; organizational component; legal component.

References

1. Romat, T.Ye. (2012), "Mechanisms of public administration in the field of intellectual property protection in Ukraine", Ph.D. Thesis, Public Administration, Kyiv, Ukraine.
2. Obukhovs'ka, T.I. (2016), "State mechanisms to ensure the protection of personal data in Ukraine", Ph.D. Thesis, Public Administration, Kyiv, Ukraine.
3. Nersesov, V.R. (2018), "Improving the mechanisms of state management of intellectual property", Ph.D. Thesis, Public Administration, Mariupol', Ukraine.
4. Nemyrovs'ka, O.V. (2016), "The mechanism of public administration in the field of treatment of genetically modified organisms in Ukraine: organizational and legal aspect", Ph.D. Thesis, Public Administration, Kyiv, Ukraine.
5. Prykhodchenko, L. (2008), "The essence of the concepts of mechanisms of state, public administration and state regulation", Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia, vol. 3, pp. 269—274.
6. Aver'ianov, V.B. (1999), Derzhavne upravlinnia v Ukraini [Public administration in Ukraine], TOV "SOMY", Kyiv, Ukraine.
7. Atamanchuk, H.V. (1997), Teoryia hosudarstvennoho upravlenyia [Theory of public administration], Yurydycheskaia lyteratura, Moscow, Russia.
8. Nyzhnyk, N.R. and Mashkov, O.A. (1998), Systemnyj pidkhid v orhanizatsii derzhavnoho upravlinnia [System approach in the organization of public administration], UADU, Kyiv, Ukraine.
9. Bakumenko, V.D. (2002), Derzhavne upravlinnia [Public administration], Vydavnytstvo UADU, Kyiv, Ukraine.
10. Kruhlov, M.Y. (1998), Stratehtcheskoe upravlenye kompanyej [Strategic company management], Russkaia delovaia lyteratura, Moscow, Russia.
11. Fedorchak, O.V. (2008), "Classification of mechanisms of public administration", Demokratychne vriaduvannia, vol. 1, available at: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik/fail/O_Fedorchak.pdf (Accessed 01 Sept 2021).
12. Drozdova, N.H. (2012), "Organizational and legal mechanism of public procurement system management on a competitive basis: theoretical and methodological aspect", Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia, vol. 3, pp. 150—153.
13. Nazarenko, V.Yu. (2013), "Organizational and legal mechanism of state fire safety management in Ukraine", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 3 (42), pp. 1—7.
14. Khromova, Yu.O. (2014), "Organizational and legal mechanism of state regulation of the electoral process in Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, Public Administration, Odesa, Ukraine.
15. Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine "On amendments to some legislative acts of Ukraine on the establishment of a national intellectual property body", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/703-20#top (Accessed 01 Sept 2021).
16. Rudnits'ka, R.M. Sydorchuk, O.H. and Stel'makh, O.M. (2005), Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia: sutnist' i zmist [Mechanisms of public administration: essence and content], LIDU NADU, Lviv, Ukraine.

№ 18 2021, стор. 108 - 114

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-10-01

Кількість переглядів: 593

Відомості про авторів

К. Л. Добровольська

здобувач кафедри публічної політики, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

K. Dobrovolska

Сandidate for a degree of the Department of Public Policy, Educational and Scientific, Institute of Public Administration and Civil Service of the Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0002-5318-4937

Як цитувати статтю

Добровольська К. Л. Сутність організаційно-правового механізму охорони та захисту прав інтелектуальної власності в Україні: теоретичний аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 18. С. 108–114. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.108

Dobrovolska, K. (2021), “The essence of the organizational and legal mechanism of protection and defense of intellectual property rights in Ukraine: a theoretical aspect”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 108–114. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.108

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.