EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГРОМАДСЬКА ЕКСПЕРТИЗА ПРОЄКТІВ ТА ЧИННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ
І. Я. Яцків

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.125

УДК: 35.076.2: 342.924 [477]

І. Я. Яцків

ГРОМАДСЬКА ЕКСПЕРТИЗА ПРОЄКТІВ ТА ЧИННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ

Анотація

У статті здійснено теоретичне обгрунтування сутності, видів громадських експертиз як засобу забезпечення ефективності чинних та проєктів нормативно-правових. Виокремлено об'єкти та суб'єктів проведення громадських експертиз. Визначено проблеми застосування громадської антикорупційної, громадської антидискримінаційної експертиз на практиці та запропоновано шляхи їх вирішення. Здійснено порівняння правової природи додаткової громадської антикорупційної, антидискримінаційної експертиз з офіційними експертизами, які проводяться органами державної влади. Досліджено форми проведення консультацій з громадськістю (публічне громадське обговорення, електронні консультації з громадськістю (безпосередні форми) та вивчення громадської думки (опосередкована форма), їх реалізацію на практиці. Запропоновано закріпити у нормативно-правових актах визначення понять: "громадська антикорупційна експертиза", "громадська антидискримінаційна експертиза". Окреслено доцільність активізації процесу проведення громадської антикорупційної, громадської антидискримінаційної експертиз.

Ключові слова: громадська експертиза; нормативно-правовий акт; орган публічного управління; ефективність; громадська антикорупційна експертиза; громадська антидискримінаційна експертиза.

Література

1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: курс лекций. 2-е изд., стер. Москва: Омега-Л, 2006. 578 с.
2. Вітвіцький С. Громадська експертиза в умовах розвитку громадянського суспільства. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/urid_2014_1_3.pdf
3. Громадська експертиза рішень та пропозицій НАДС щодо формування та реалізації політики оплати праці державних службовців. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/gromadska-ekspertiza-rishen-ta-propozicij-nads-shchodo-formuvannya-ta-realizaciyi-politiki-oplati-praci-derzhavnih-sluzhbovciv
4. Ємельяненко К. С. Позитивістський та соціологічний підходи до розуміння ефективності правового регулювання. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Chaau_2013_2_11
5. Звіт про результати проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проєктів нормативно-правових актів Міністерством юстиції України. URL: https://minjust.gov.ua/uncorrup_exp/zvit_pro_rez_ancorrupt_npa
6. Індекс прийняття корупції — 2020.Transparency International Ukraine. URL: http://cpi.ti-ukraine.org/#/
7. Інформаційно-аналітичні матеріали. URL: https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/gromadyanske-suspilstvo-i-vlada/gromadski-radi/informacijno-analitichni-materiali
8. Інформаційно-аналітичні матеріали. URL: https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/gromadyanske-suspilstvo-i-vlada/konsultaciyi-z-gromadskistyu/informacijno-analitichni-materiali
9. Лисенко М.О. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів як засіб забезпечення законності в правотворчій діяльності органів виконавчої влади. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=dip_2014_66_17
10. Літвінов О.В. Досвід проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади в України. URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2010-01/10lovvvu.pdf
11. Лотюк О.С. Громадянське суспільство як чинник євроінтеграції в Україні. URL: http://lcslaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/1-2-2013/item/download/23_17e8cdd9d0b6c4dd103a65ecf459000a
12. Наливайко Л.Р. Громадська експертиза як форма громадського контролю: проблеми теорії та практики. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Unzap_2014_2_5.pdf
13. Нестерович В.Ф. Конституційно-правові види громадської експертизи в Україні. URL: http://maup.com.ua/assets/files/expert/2/konstitucijno-pravovi-vidi-gromadskoi-ekspertizi-v-ukraini-2.pdf
14. Онищенко Н.М. Соціальна та юридична ефективність законодавства / Н.М. Онищенко, С.В. Бобровник // Законодавство: проблеми ефективності. Київ, 1995. С. 13—27.
15. Онищук І.І. Способи підвищення якості та ефективності впливу інститутів громадянського суспільства на нормо проєктування органів виконавчої державної влади. URL: http://journals.uran.ua/sr_law/article/download/149740/154123
16. Рибікова Г.В. Основні підходи до оцінки ефективності реалізації правових норм / Г.В. Рибікова, М.В. Колесник // Порівнял.-аналіт. право. 2014. № 8. С. 19—22.
17. Ставлення громадян до запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення (вереснь 2020 р.) URL: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/stavlennia-gromadian-do-zaprovadzhennia-rynku-zemli-ta-skasuvannia-moratoriiu-na-kupivliuprodazh-zemli-silskogospodarskogo-pryznachennia-veresn-2020r
18. Тарахович Т.І. Ефективність правового регулювання. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/8235/ Tarakhonych_Efektyvnist.pdf?sequence=1&isAllowed=y
19. Теплюк М.О. Ефективність дії закону та умови її забезпечення: окремі питання теорії / М. Теплюк // Юридична Україна. 2013. № 12. С. 32—41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2013_12_8
20. Хабарова Т.В. Громадська експертиза діяльності органів державної влади як засада протидії корупції URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VKhIPR_2015_1151_19_61
21. Хабриева Т.Я. Формирование правових основ антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/formirovanie-pravovyh-osnov-antikorruptsionnoy-ekspertizy-normativnyh-pravovyh-aktov
22. Шунін М.К. Громадська експертиза, як одна з форм участі громадян у прийнятті політичних рішень. URL: https://toro.org.ua/ge_yak_odna_iz_form_uchasti_gromadyan

I. Yatskiv

PUBLIC APPRAISALS OF PROJECTS AND CURRENT LEGAL ACTS OF PUBLIC ADMINISTRATION BODIES OF UKRAINE AS AN INSTRUMENT FOR THEIR EFFECTIVENESS PROVISION

Summary

The article provides a theoretical substantiation of the essence, types of public appraisals as a means of ensuring the effectiveness of current and projects legal acts. The objects and subjects of conducting public appraisals are highlighted (the entity of public expertise, including in the context of assessing the legal acts effectiveness, is civil society; the object of these appraisals can be defined as the public administration bodies' projects and legal acts).
The problems of applying the public anti-corruption, public anti-discrimination appraisals in practice are identified and the ways of their solution are proposed. The problematic issues of conducting public anti-corruption expertise, in our opinion, include the following ones: the lack of an up-to-date version of the project government act in online access for representatives of civil society, considering the fact that its content is constantly changing; lack of a unified methodology for conducting public anti-corruption expertise; the absence of a formal requirement for the obligatory publication of the public anti-corruption appraisals results.
Comparison of the legal nature of additional public anti-corruption, anti-discrimination appraisals with the official ones, which are carried out by state authorities, is realized. The forms of consultations with the public (public civil discussion, electronic consultations with the public (direct forms) and the public opinion study (indirect form) and their implementation in practice have been investigated. There have been proposed to formalize in legal acts the definitions of the following concepts: "public anti-corruption expertise", "public anti-discrimination expertise". The expediency of activating the process of conducting public anti-corruption and public anti-discrimination appraisals has been determined.
Public examination of projects and current legal acts should be understood as a formally conditioned assessment of these acts by civil society institutions for their compliance with public necessities and legislative requirements, and the provision of appropriate proposals for their improvement.
In order to assess the effectiveness of projects and current legal acts, public authorities and civil society should be interested in applying public anti-corruption, public anti-discrimination appraisals and those of the executive authorities' activities. At the same time, as evidenced by the information from the "Civil Society and Power" website, the level of public use of these assessment tools, including the public authorities acts effectiveness, is rather low or there is no information about its use at all.
With a view to implementing more actively the public appraisals and public assessment of the public administration bodies' activities by the society, within the framework of which their acts effectiveness is evaluated, it is advisable to amend the current legislation in terms of approval of methodological recommendations for conducting these appraisals and considering their results by public administration bodies, ensuring the promulgation of all versions of public administration bodies' projects legal acts or only the final one, which will be submitted to a vote (by the Cabinet of Ministers of Ukraine, the relevant council) or to be signed by the head of the Central Bodie of the Executive Authority or by the head of the local state administration; ensuring the publication of the appraisal results together with the project act.
The feasibility of activating the public appraisals conduction process has resulted from the need to increase the efficiency of public authorities acts, and, in turn, it would also contribute to the "public authority" — "civil society" dialogue, strengthening public confidence in the entities of power that may become the subject of further scientific research.

Keywords: public examination; legal act; public administration body; efficiency; public anti-corruption expertise; public anti-discrimination examination.

References

1. Atamanchuk, H.V. (2006), Teoryia hosudarstvennoho upravlenyia [The theory of public administration], Omeha-L, Moscow, Russia.
2. Vitvits'kyj, S. (2014), "Public expertise in the context of civil society development", available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/urid_2014_1_3.pdf (Accessed 10 Sept 2021).
3. National Agency of Ukraine for Civil Service (2021), "Public examination of decisions and proposals of the NAPS on the formation and implementation of remuneration policy for civil servants", available at: https://www.kmu.gov.ua/news/gromadska-ekspertiza-rishen-ta-propozicij-nads-shchodo-formuvannya-ta-realizaciyi-politiki-oplati-praci-derzhavnih-sluzhbovciv (Accessed 10 Sept 2021).
4. Yemel'ianenko, K.S. (2013), "Positivist and sociological approaches to understanding the effectiveness of legal regulation", available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Chaau_2013_2_11 (Accessed 10 Sept 2021).
5. Ministry of Justice of Ukraine (2021), "Report on the results of anti-corruption examination of normative legal acts and draft normative legal acts by the Ministry of Justice of Ukraine", available at: https://minjust.gov.ua/uncorrup_exp/zvit_pro_rez_ancorrupt_npa (Accessed 10 Sept 2021).
6. Transparency International Ukraine (2021), "Corruption Acceptance Index - 2020", available at: http://cpi.ti-ukraine.org/#/ (Accessed 10 Sept 2021).
7. Government portal (2021), "Information and analytical materials", available at: https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/gromadyanske-suspilstvo-i-vlada/gromadski-radi/informacijno-analitichni-materiali (Accessed 10 Sept 2021).
8. Government portal (2021), "Information and analytical materials", available at: https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/gromadyanske-suspilstvo-i-vlada/konsultaciyi-z-gromadskistyu/informacijno-analitichni-materiali (Accessed 10 Sept 2021).
9. Lysenko, M.O. (2014), "Anti-corruption examination of normative legal acts as a means of ensuring legality in law-making activity of executive bodies", available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=dip_2014_66_17 (Accessed 10 Sept 2021).
10. Litvinov, O.V. (2010), "Experience of conducting public examination of the activities of executive bodies in Ukraine", available at: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2010-01/10lovvvu.pdf (Accessed 10 Sept 2021).
11. Lotiuk, O.S. (2013), "Civil society as a factor of European integration in Ukraine", available at: http://lcslaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/1-2-2013/item/download/23_17e8cdd9d0b6c4dd103a65ecf459000a (Accessed 10 Sept 2021).
12. Nalyvajko, L.R. (2014), "Public expertise as a form of public control: problems of theory and practice", available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Unzap_2014_2_5.pdf (Accessed 10 Sept 2021).
13. Nesterovych, V.F. (2018), "Constitutional and legal types of public expertise in Ukraine", available at: http://maup.com.ua/assets/files/expert/2/konstitucijno-pravovi-vidi-gromadskoi-ekspertizi-v-ukraini-2.pdf (Accessed 10 Sept 2021).
14. Onyschenko, N.M. and Bobrovnyk, S.V. (1995), Zakonodavstvo: problemy efektyvnosti [Social and legal effectiveness of legislation], Kyiv, Ukraine, pp. 13—27.
15. Onyschuk, I.I. (2018), "Ways to improve the quality and effectiveness of the influence of civil society institutions on the design norm of executive bodies of state power", available at: http://journals.uran.ua/sr_law/article/download/149740/154123 (Accessed 10 Sept 2021).
16. Rybikova, H.V. and Kolesnyk, M.V. (2014), "The main approaches to assessing the effectiveness of the implementation of legal norms", Porivnial.-analit. pravo, vol. 8, pp. 19—22.
17. Razumkov Centre (2020), "Attitude of citizens to the introduction of the land market and the abolition of the moratorium on the purchase and sale of agricultural land (September 2020)", available at: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/stavlennia-gromadian-do-zaprovadzhennia-rynku-zemli-ta-skasuvannia-moratoriiu-na-kupivliuprodazh-zemli-silskogospodarskogo-pryznachennia-veresn-2020r (Accessed 10 Sept 2021).
18. Tarakhovych, T.I. (2004), "Effectiveness of legal regulation", available at: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/8235/Tarakhonych_Efektyvnist.pdf?sequence=1&isAllowed=y.1 (Accessed 10 Sept 2021).
19. Tepliuk, M.O. (2013), "The effectiveness of the law and the conditions of its provision: some issues of theory", Yurydychna Ukraina, vol. 12, pp. 32—41, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2013_12_8 (Accessed 10 Sept 2021).
20. Khabarova, T.V. (2015), "Public examination of the activities of public authorities as a basis for combating corruption", available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VKhIPR_2015_1151_19_61 (Accessed 10 Sept 2021).
21. Khabryeva, T.Ya. (2009), "Formation of the legal framework for anti-corruption expertise of regulatory legal acts", available at: https://cyberleninka.ru/article/v/formirovanie-pravovyh-osnov-antikorruptsionnoy-ekspertizy-normativnyh-pravovyh-aktov (Accessed 10 Sept 2021).
22. Shunin, M.K. (2010), "Public expertise as a form of citizen participation in political decision-making", available at: https://toro.org.ua/ge_yak_odna_iz_form_uchasti_gromadyan (Accessed 10 Sept 2021).

№ 18 2021, стор. 125 - 131

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-10-01

Кількість переглядів: 1139

Відомості про авторів

І. Я. Яцків

головний спеціаліст, Міністерство юстиції України

I. Yatskiv

Chief Desk Officer, Ministry of Justice of Ukraine

ORCID:

0000-0002-0225-0439

Як цитувати статтю

Яцків І. Я. Громадська експертиза проєктів та чинних нормативно-правових актів органів публічного управління України як засіб забезпечення їх ефективності. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 18. С. 125–131. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.125

Yatskiv, I. (2021), “Public appraisals of projects and current legal acts of public administration bodies of Ukraine as an instrument for their effectiveness provision”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 125–131. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.125

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.