EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ В УКРАЇНІ: ПОШУК МОДЕЛІ
О. М. Дузь

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.132

УДК: 351/354:351.77

О. М. Дузь

РЕАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ В УКРАЇНІ: ПОШУК МОДЕЛІ

Анотація

Визначено наявність проблем реалізації публічної політики у сфері надання медичної допомоги при онкологічних захворюваннях, що перешкоджають забезпеченню високоефективного лікування онкологічних захворювань в Україні.
Встановлено, що на сьогодні в Україні створена та функціонує система онкологічної допомоги населення, представлена онкологічними закладами (диспансерами) охорони здоров'я.
Доведено, що важливим напрямом удосконалення реалізації публічної політики у сфері надання онкологічної допомоги є впровадження інновацій (інноваційних технологій) у систему профілактики онкологічних захворювань, діагностики, лікування та реабілітації онкологічних хворих. Важливим напрямом є підвищення доступності до інноваційного лікування хворих на злоякісні захворювання, в тому числі і до інноваційних лікарських засобів. У зв'язку з цим необхідно запровадити оцінку медичних технологій та договорів керованого доступу, що дозволить онкохворим отримати доступ до оригінальних інноваційних лікарських засобів за кошти державного та/або місцевих бюджетів.
Розроблено та запропоновано інноваційну модель реалізації публічної політики щодо надання медичної допомоги при онкологічних захворюваннях в Україні, в основу якої покладено принцип взаємозв'язку її основних складових, впровадження якої надасть можливість удосконалити систему підготовки медичних кадрів та систему організації надання онкологічної допомоги з метою підвищення якості надання онкологічної допомоги в Україні.
Встановлено, що у зв'язку із розвитком медичної науки та впровадження інноваційних методів лікування онкологічних хворих необхідно переглянути галузеві стандарти у сфері надання онкологічної допомоги, а також виникає необхідність перегляду системи освіти у сфері онкології з урахуванням міжнародних стандартів.

Ключові слова: охорона здоров'я; публічна політика у сфері охорони здоров'я; система онкологічної допомоги; інновації у сфері онкології; реалізація публічної політики щодо надання медичної допомоги при онкологічних захворюваннях.

Література

1. Стан надання медичної допомоги онкологічним хворим. 2018. URL: http://likarnya.cv.ua/ (дата звернення 11.09.2021).
2. Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Організація протиракової боротьби в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення": Постанова Верховної Ради України від 2 вересня 2020 року № 862-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/862-20#Text (дата звернення 11.09.2021).
3. Проєкт Національної стратегії контролю онкологічних захворювань до 2030 року. URL: https://moz.gov.ua/article/news/nacionalna-strategija-kontrolju-onkologichnih-zahvorjuvan-do-2030-roku (дата звернення 11.09.2021).
4. Гайсенко А.В., Мотузюк І.М., Федоренко З.П. Організація онкологічної допомоги. Основи профілактики злоякісних новоутворень. URL: https://compendium.com.ua/uk/tutorials-uk/onkologiya/rozdil-nbsp-2-organizatsiya-onkologichnoyi-dopomogi/ (дата звернення 11.09.2021).
5. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19 листопада 1992 року № 2801-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text (дата звернення 11.09.2021).
6. Про систему онкологічної допомоги населенню України: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 01.10.2013 № 845. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0077-14#Text (дата звернення 11.09.2021).
7. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: закон України від 5 жовтня 2000 року № 2017-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14#Text (дата звернення 11.09.2021).
8. Національний інститут раку та "Рош Україна" підписали меморандум про взаємодію. 2021. URL: https://unci.org.ua/natsionalnyj-instytut-raku-ta-rosh-ukrayina-pidpysaly-memorandum-pro-vzayemodiyu/ (дата звернення 11.09.2021).
9. Uptodate in oncology 2020 — Актуальне в онкології. 2021. URL: https://health-ua.com/article/64537-UPTODATE-INONCOLOGY-2020-aktualne-vonkolog (дата звернення 11.09.2021).

O. Duz

IMPLEMENTATION OF PUBLIC POLICY REGARDING THE PROVISION OF MEDICAL CARE FOR ONCOLOGICAL DISEASES IN UKRAINE: SEARCH FOR A MODEL

Summary

The existence of problems in the implementation of public policy in the field of medical care for cancer, which hinder the provision of highly effective treatment of cancer in Ukraine.
It is proved that the basic principles of formation and implementation of public policy in the field of health care, in particular in the provision of cancer care are defined by the legislation of Ukraine.
It is established that today in Ukraine the system of oncological care of the population, represented by oncological institutions (dispensaries) of health care, is created and functions. The Order of the Ministry of Health of Ukraine approved the Regulations on the oncological institution (dispensary) of health care.
It is proved that an important direction of improving the implementation of public policy in the field of cancer care is the introduction of innovations (innovative technologies) in the system of cancer prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation of cancer patients. An important area is to increase access to innovative treatment of patients with malignant diseases, including innovative drugs. In this regard, it is necessary to introduce an assessment of medical technologies and controlled access agreements, which will allow cancer patients to access original innovative medicines from the state and / or local budgets.
An innovative model of implementation of public policy on medical care for cancer in Ukraine has been developed and proposed, based on the principle of interconnection of its main components, the implementation of which will improve the system of medical training and the organization of cancer care to improve oncological care in Ukraine.
The model is based on a system of health standards. It is determined that the legislation of Ukraine establishes both state social norms in the field of health care and industry standards.
It is noted that the provision of cancer care involves the creation of a system of preventive activities for the prevention and occurrence of cancer, the main measures of which should be to minimize the risks and factors influencing the occurrence of such diseases, as well as informational and educational activities.
It is established that in connection with the development of medical science and the introduction of innovative methods of treatment of cancer patients it is necessary to revise industry standards in the field of cancer care, and there is a need to revise the education system in oncology to international standards.

Keywords: health care; public health policy; oncology care system; innovations in the field of oncology; implementation of public policy on medical care for oncological diseases.

References

1. Storozhynets Central District Hospital (2018), "The state of medical care for cancer patients", available at: http://likarnya.cv.ua/ (Accessed 11.09.2021).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), Decree "About the Recommendations of the parliamentary hearings on the topic: "Organization of the fight against cancer in Ukraine. Problems and ways to solve them", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/862-20#Text (Accessed 11.09.2021).
3. Ministry of Healthcare of Ukraine (2020), "National cancer control strategy until 2030", available at: https://moz.gov.ua/article/news/nacionalna-strategija-kontrolju-onkologichnih-zahvorjuvan-do-2030-roku (Accessed 11.09.2021).
4. Gajsenko, A. V., Motuzyuk, I. M. and Fedorenko, Z. P. (2021), "Organization of oncological care. Basics of prevention of malignant neoplasms", available at: https://compendium.com.ua/uk/tutorials-uk/onkologiya/rozdil-nbsp-2-organizatsiya-onkologichnoyi-dopomogi/ (Accessed 11.09.2021).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), Law "Fundamentals of Ukrainian legislation on health care", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text (Accessed 11.09.2021).
6. Ministry of Health of Ukraine (2013), Order "About the system of oncological care to the population of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0077-14#Text (Accessed 11.09.2021).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), Law "About state social standards and state social guarantees", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14#Text (Accessed 11.09.2021).
8. National Cancer Institute (2021), "The National Cancer Institute and Roche Ukraine signed a memorandum of cooperation", available at: https://unci.org.ua/natsionalnyj-instytut-raku-ta-rosh-ukrayina-pidpysaly-memorandum-pro-vzayemodiyu/ (Accessed 11.09.2021).
9. Beznosenko, A. (2021), "Uptodate in oncology 2020", available at: https://health-ua.com/article/64537-UPTODATE-INONCOLOGY-2020-aktualne-vonkolog (Accessed 11.09.2021).

№ 18 2021, стор. 132 - 136

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-10-01

Кількість переглядів: 193

Відомості про авторів

О. М. Дузь

аспірант, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

O. Duz

Postgraduate student, Educational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service of the Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0001-0003-5773-3166

Як цитувати статтю

Дузь О. М. Реалізація публічної політики щодо надання медичної допомоги при онкологічних захворюваннях в Україні: пошук моделі. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 18. С. 132–136. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.132

Duz, O. (2021), “Implementation of public policy regarding the provision of medical care for oncological diseases in Ukraine: search for a model”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 132–136. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.132

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.