EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ЯК МЕХАНІЗМ ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ В СИСТЕМІ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ
Т. М. Устименко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.143

УДК: 351

Т. М. Устименко

ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ЯК МЕХАНІЗМ ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ В СИСТЕМІ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ

Анотація

Розглянуто, що являє собою зв'язок з громадськістю як наукова проблема, вивчено поняття public relations. Зазначено, що поняття відображає сутнісну характеристику об'єкта дослідження, створюючи його модель. Дослідження поняття дає можливість не тільки вивчити сутність об'єкта, а й визначити ступінь його розвитку, побачити грань між моделлю, створеної поняттям (тобто ідеалом) і реально існуючим порядком речей.
Доведено, що функція PR включає в себе вирішення різних проблем: забезпечує керівництво організації інформацією про громадську думку і надає йому допомогу у виробленні відповідних заходів: забезпечує діяльність керівництва в інтересах громадськості; підтримує його в стані готовності до різних змін шляхом завчасного передбачення тенденцій; використовує дослідження і відкрите спілкування в якості основних засобів діяльності. Визначено, що різні автори сходяться в одному: природа public relations складається в створенні сприятливих умов для діяльності організацій.
Визначено основні принципи PR, які полягають у такому: принцип демократії (суб'єкти суспільних відносин реалізують свої права, в тому числі і шляхом громадянської ініціативи, що спирається на економічну, політичну, духовну свободу); принцип альтернативізму (множинність суспільних відносин породжує невичерпність управлінських альтернатив: у постановці цілей, у виборі партнерів по спільній діяльності, в застосуванні різних технологій управління тощо); громадського консенсусу, громадянської злагоди (природа цієї діяльності така, що вона будується як досягнення взаєморозуміння); технологічності (на відміну від доктринальних умоглядних побудов, характерних для суто теоретичних досліджень, public relations є цілком прагматичною сферою діяльності); принцип комунікативної достатності (інформованість, встановлення і підтримання двостороннього спілкування).
Найважливішим системо утворюючим фактором систем визначено їх взаємодію з навколишнім середовищем. Головною специфічною рисою системи державного управління є те, що основною метою керуючої системи є забезпечення параметрів належного стану і розвитку керованої системи — суспільства, задоволення його потреб, інтересів і очікувань. Досягнення цієї основної мети неможливо без взаємодії керуючої системи з керованою, тобто необхідний постійний безперервний діалог цих двох систем.
Таким чином, систему політичних прав і свобод громадян можна представити у вигляді двох взаємодіючих підсистем. Перша з них охоплює права громадян, які містять повноваження щодо участі в організації і діяльності держави та її органів, а друга забезпечує можливість самої політичної діяльності. Так можна визначити місце "права на участь" у системі політичних прав громадян, воно складають всю сукупність прав, включених до першої підсистеми.

Ключові слова: зв'язки з громадськістю; механізм зворотного зв'язку; система влади та управління.

Література

1. Грищенко І.М., Горбата Л.П. Пріоритетні напрями і шляхи забезпечення інформаційної відкритості в органах публічної влади. Public and municipal administration: theory, methodology, practice: Collective monograph. Riga: Izdevnieciba "Baltija Publishing", 2020. 318 p. С. 20—39.
2. Дурман М.О. Відкриті дані як інструмент інформаційного забезпечення прозорості публічної влади. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. Херсон, 2017. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ttpdu_2017_1_15.pdf (дата звернення: 23.06.2021).
3. Жутова І.В. Порівняльна характеристика термінів і визначень у сфері стратегічних комунікацій за стандартами НАТО: глосарій. К.: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2019. 12 с.

T. Ustimenko

PUBLIC RELATIONS AS A FEEDBACK MECHANISM IN THE SYSTEM OF POWER AND GOVERNANCE

Summary

It is considered what is public relations as a scientific problem, the concept of public relations is studied. It is noted that the concept reflects the essential characteristics of the object of study, creating its model. The study of the concept makes it possible not only to study the essence of the object, but also to determine the degree of its development, to see the line between the model created by the concept (ie ideal) and the actual order of things.
It is proved that the PR function includes solving various problems: provides the management of the organization with information about public opinion and assists him in developing appropriate measures: provides management activities in the public interest; maintains it in a state of readiness for various changes by anticipating trends in advance; uses research and open communication as the main means of activity. It is determined that different authors agree on one thing: the nature of public relations is to create favorable conditions for the activities of organizations.
The basic principles of PR are defined, which are as follows: the principle of democracy (subjects of public relations exercise their rights, including through civic initiative, based on economic, political, spiritual freedom); the principle of alternativeism (the plurality of social relations gives rise to the inexhaustibility of management alternatives: in setting goals, in choosing partners for joint activities, in the use of different management technologies, etc.); public consensus, civic harmony (the nature of this activity is such that it is built as an achievement of mutual understanding); manufacturability (in contrast to the doctrinal speculative constructions characteristic of purely theoretical research, public relations is a completely pragmatic field of activity); the principle of communicative sufficiency (awareness, establishment and maintenance of two-way communication).
The most important system-forming factor of systems is their interaction with the environment. The main specific feature of the public administration system is that the main purpose of the management system is to ensure the parameters of the proper state and development of the managed system — society, meeting its needs, interests and expectations. Achieving this main goal is impossible without the interaction of the control system with the controlled one, ie a constant continuous dialogue of these two systems is required.
Thus, the system of political rights and freedoms of citizens can be represented in the form of two interacting subsystems. The first of them covers the rights of citizens, which include the authority to participate in the organization and activities of the state and its bodies, and the second provides the possibility of political activity itself. So you can determine the place of "right to participate" in the system of political rights of citizens, it is the whole set of rights included in the first subsystem.

Keywords: рublic relations; feedback mechanism; system of power and management.

References

1. Hryschenko, I.M. and Horbata, L.P. (2020), "Priority areas and ways to ensure information openness in public authorities", Public and municipal administration: theory, methodology, practice: Collective monograph., Izdevnieciba "Baltija Publishing", Riga, Latvia, pp. 20—39.
2. Durman, M.O. (2017), "Open data as a tool for information transparency of public authorities", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia i mistsevoho samovriaduvannia, vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ttpdu_2017_1_15.pdf (Accessed 23 June 2021).
3. Izhutova, I.V. (2019), Porivnial'na kharakterystyka terminiv i vyznachen' u sferistratehichnykh komunikatsij za standartamy NATO: hlosarij [Comparative characteristics of terms and definitions in the field of strategic communications according to NATO standards: glossary], NUOU im. Ivana Cherniakhovs'koho, Kyiv, Ukraine.

№ 18 2021, стор. 143 - 148

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-10-01

Кількість переглядів: 293

Відомості про авторів

Т. М. Устименко

аспірант, Міжрегіональна Академія управління персоналом

T. Ustimenko

Postgraduate student, Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0003-0445-5718

Як цитувати статтю

Устименко Т. М. Зв'язки з громадськістю як механізм зворотного зв'язку в системі влади та управління. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 18. С. 143–148. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.143

Ustimenko, T. (2021), “Public relations as a feedback mechanism in the system of power and governance”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 143–148. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.143

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.