EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СВІТОВОМУ РИНКУ НАФТИ
О. В. Гамова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.5

УДК: 339.13

О. В. Гамова

АНАЛІЗ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СВІТОВОМУ РИНКУ НАФТИ

Анотація

У статті проведено дослідження формування пов'язаних із становленням та функціонуванням ринку нафти в світовому масштабі, виявлення особливостей його динаміки. Останнім часом разом зі змінами в геополітичному розміщенні сил у світі відбувається зміщення пріоритетів у зовнішній політиці провідних держав: у питаннях забезпечення національної безпеки усе більшого значення набувають економічні фактори. Зовнішня політика більшості держав спрямована на дострокове гарантоване забезпечення стійкого розвитку своїх економік стратегічними ресурсами, серед яких найбільше значення надається паливно-енергетичним ресурсам. Боротьба за володіння енергоресурсами, за право їхнього транспортування, за вплив на ринок енергоносіїв стала сьогодні найважливішим фактором реалізації інтересів держав світу, їхнього політичного поводження, базою політичних та економічних союзів і навіть джерелом міжнародних конфліктів. Україна вже включилася до цього процесу і відпрацьовує свою енергетичну політику з позицій відстоювання своїх національних інтересів у діалозі з основними "гравцями" на світовому енергетичному ринку та країнами-сусідами. В енергетичному секторі економіки України існує багато проблем, які повинні вирішуватись на міжнародному рівні (в силу значної енергетичної залежності країни) і навпаки, зовнішні стосунки країни впливають на можливості її забезпечення паливом та енергією. Відносини в сфері енергетики змінюються досить динамічно. У порівнянні із технічними та технологічними змінами майже миттєво проходить реформа власності, реструктуризація, корпоратизація; досить стрімко змінюються ціни на енергетичних ринках. З огляду на значення енергії для сучасної економіки, можна говорити про те, що трансформується вся енергетична карта світу. Про результати цього процесу на якусь перспективу говорити ще зарано, але енергетичний світ зовсім чітко стає багатополюсним. Таким чином, ситуація в енергетичному секторі є досить складною. Тим більш потрібні виважені кроки щодо тактичних дій в енергетичній політиці (як внутрішній, так і зовнішній), а також особливо у визначенні стратегічних пріоритетів цієї політики.

Ключові слова: міжнародний ринок; енергоресурси; нафта; ціна; павливно-енергетичний комплекс.

Література

1. Кільницький О. Конкурентний енергоринок: чого чекати промисловим споживачам. URL: https://mind.ua/publications/20195031-konkurentnijenergorinok-chogo-chekati-promislovim-spozhivacham
2. Майстро С.В., Волошин О.Л. Концептуальні засади стратегії державного регулювання та перспективи розвитку альтернативної енергетики в Україні. Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. 2015. Вип. 3 (50). — С. 133—140.
3. Шидловський А.К. Енергетичні ресурси та потоки. Кийв: УЕЗ, 2003. 327 с.
4. Енергетика: історія, сучасність і майбутнє. Електроенергетика та охорона навколишнього середовища. Функціонування енергетики в сучасному світі. URL: http://energetika.in.ua/ua/ books/book
5. Шевцов А.І. Енергетична безпека України. Стратегія та механізми забезпечення. Дніпропетровськ: Пороги, 2002. 237 с.
6. Філіпенко А.С., Будкін В.С., Рогач О.І. та ін. Світова економіка. Київ: Либідь, 2007.
7. Геєць В.М., Панченко Є.Г., Лібанова Е.М. та ін. Перехідна економіка. Київ: Вища школа, 2003.
8. Горбунова А.С. Особенности механизмов ценообразования на международных рынках природногогаза. URL: http://www.science_education.ru/ru/article/
9. Підчоса О.В. Формування сучасної світової нафтогазової галузі. URL: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/4303/%D1%81%D1%82%D1%80.157.pdf?sequence=1
10. Зеркалов Д.В. Энергетическая безопасность: монография. К.: Основа, 2012. 920 с.
11. Потрійна енергетична залежність України. — Інформаційно-аналітичний ресурс "Енергетичний ринок". 26.11.2014 р. URL: http://energy-market.com.ua/enerhetychnyy-rynok/novyny /analityka/potriyna-enerhetychna-zalezhnist-ukrayiny/
12. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ oper_new.html

O. Hamova

ANALYSIS OF PRICING IN THE INTERNATIONAL OIL MARKET

Summary

The article examines the formation of related to the formation and functioning of the oil market worldwide, identifying the peculiarities of its dynamics. Recently, along with changes in the geopolitical location of forces in the world, there is a shift in priorities in the foreign policy of leading states: in matters of national security, economic factors are becoming increasingly important. The foreign policy of most countries is aimed at early guaranteed sustainable development of their economies with strategic resources, among which the greatest importance is given to fuel and energy resources. The struggle for ownership of energy resources, for the right to transport them, for the impact on the energy market has become today the most important factor in realizing the interests of the world, their political behavior, the basis of political and economic alliances and even the source of international conflicts. Ukraine has already joined this process and is working out its energy policy from the standpoint of defending its national interests in dialogue with the main "players" in the world energy market and neighboring countries. There are many problems in the energy sector of Ukraine's economy that need to be addressed at the international level (due to the country's significant energy dependence) and, conversely, the country's external relations affect its ability to supply fuel and energy. Relations in the energy sector are changing quite dynamically. In comparison with technical and technological changes, property reform, restructuring, and corporatization are taking place almost instantly; prices in energy markets are changing quite rapidly. Given the importance of energy for the modern economy, we can say that the whole energy map of the world is being transformed. It is too early to talk about the results of this process in the future, but the energy world is clearly becoming multipolar. Thus, the situation in the energy sector is quite complex. All the more so are balanced steps taken in tactical actions in energy policy (both internal and external), and especially in determining the strategic priorities of this policy.

Keywords: international market; energy resources; oil; price; fuel and energy complex.

References

1. Kilnytskyi, O. (2019), "Competitive energy market: what to expect for industrial consumers", available at: https://mind.ua/publications/20195031-konkurentnij-energorinok-chogo-chekatipromislovim-spozhivacham (Accessed 10 April 2021).
2. Maistro. S. V. and Voloshyn, O. L. (2015), "Conceptual bases of strategy of state regulation and prospects of development of alternative energy in Ukraine", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 3 (50), рр. 133—140.
3. Shydlovskyj, A.K. (2003), Enerhetychni resursy ta potoky [Energy resources and flows], UEZ, Kyiv, Ukrainе.
4. energetika.in.ua (2021), "Power engineering: history, present and future. Electricity and environmental protection. Opera-tion of energy in the modern world", available at: http://energetika.in.ua/ua/books/book-5 (accessed 2 April, 2021).
5. Shevtsov, A.I. (2002), Energetichna bezpeka Ukraini. Strategіya ta mekhanіzmi zabezpechennya [Energy Security of Ukraine. Strategy and security mechanisms], Porohy, Dnipropetrovsk. Ukraine.
6. Philipenko, A.S. Budkin, V.S. and Rogatch, O.I. (2007), Svitova ekonomika [World economy], Libid, Kiyiv, Ukraine.
7. Geetz, V. M. Pantchenko, E.G. and Libanova, E.M. (2003), Perekhidna ekonomika [Transitiv economic], VishaShkola, Kiyiv, Ukraine.
8. Gorbunova, A.S. (2015), "Features of mechanismsof market price formation on the international markets ofnatural gas", available at: http://www.science_educa_tion.ru/ru/article/ (Accessed 30 March 2021).
9. Pidtchossa, O.V. (2015), "Formation of the modern world oil and gas industry", available at: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/4303/%D1%81%D1%82%D1%80.157.pdf?sequence=1 Accessed 3 March 2021.
10. Zerkalov, D.V. (2012), Energeticheskaya bezopasnost [Energy security], Osnova, Kyiv, Ukraine.
11. Energy Market (2014), "Triple energy dependence of Ukraine", available at: http://energy-market.com.ua/enerhetychnyy-rynok/novyny/analityka/potriyna-enerhetychna-zalezhnist-ukrayiny/ (Accessed 2 March, 2021).
12. State Sta-tistics Service of Ukraine (2021), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html (Accessed 1 March, 2021).

№ 19 2021, стор. 5 - 9

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-10-13

Кількість переглядів: 338

Відомості про авторів

О. В. Гамова

д. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів і економіки міжнародного туризму, Запорізький національний університет, Україна

O. Hamova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of nternational Economics, Natural Resources and Economics of International Tourism, Zaporizhzhia National University

ORCID:

0000-0002-9752-6900

Як цитувати статтю

Гамова О. В. Аналіз ціноутворення на світовому ринку нафти. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 19. С. 5–9. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.5

Hamova, O. (2021), “Analysis of pricing in the international oil market”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 5–9. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.