EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАОЩАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА: ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ СТРАТЕГІЙ ТА ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ
З. Б. Живко, О. В. Орлова-Курилова, Ю. З. Боруцька, Д. О. Березовський

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.10

УДК: 330.341.2:338.242.2

З. Б. Живко, О. В. Орлова-Курилова, Ю. З. Боруцька, Д. О. Березовський

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАОЩАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА: ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ СТРАТЕГІЙ ТА ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ

Анотація

У статті розглянуто державне регулювання заощадження інноваційного потенціалу підприємств та екологізації виробництва, зокрема формування управлінських стратегій та оцінювання конкурентної поведінки. Доведено, що інноваційний процес в умовах трансформації економіки представляє собою поетапну реалізацію інноваційної ідеї, починаючі від її створення, розповсюдження та використання суб'єктами ринку. Такий процес може включати низку взаємопов'язаних етапів: проведення фундаментальних науково-прикладних досліджень, здійснення НДДКР, виготовлення прототипу, виробництва, дифузії інновацій. Кожен із зазначених етапів вміщує в себе низку робіт, які здійснюють інноваційні підприємства, з метою досягнення конкретного результату. Еволюція існуючих моделей інноваційного процесу вказала на наявність моделей як з послідовним лінійним процесом, так оберненим вектором. Зазначене можна прослідкувати на відомих моделях: технологічного ривку, моделі ринкового сегментування, інтегрованій моделі, моделі відкритих інновацій.

Ключові слова: державне регулювання; заощадження інноваційного потенціалу; підприємство; екологізація виробництва; формування управлінських стратегій; оцінювання конкурентної поведінки.

Література

1. Березовський Д.О., Клочко Ю.О., Грущін С.С., Колісник М.Е. Управління за результатами як ефективна концепція розвитку менеджменту машинобудування в Україні. Вісник Національного технічного університету "ХПІ". 2020. № 1. С. 31—35.
2. Гнатенко І.А. Методологічні основи інституціонального аналізу національної системи інноваційного підприємництва. Науковий журнал "Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії". 2018. № 6 (18). С. 70—74.
3. Живко З.Б., Даниленко Н.Б., Стадник М.Є. Продовольча безпека україни: теоретико-аналітичний огляд. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. № 6. Ч. 1. Т. 30 (69). С. 15—23.
4. Рудніченко Є.М., Гавловська Н.І., Живко З.Б., Лісовський І.В. Теоретичний базис стратегічної адаптації системи менеджменту туристичних підприємств до трансформаційних процесів зовнішнього середовища. Вісник Хмельницького національного університету. № 6 (288), 2020. С.192—197.
5. Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos-Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro-industrial production. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. Vol. 43. № 1. P. 129—135.
6. Hnatenko I., Kuksa I., Orlova-Kurilova O. Paragenesis of entrepreneurship and innovation as drivers of the future economy. Strategic Management: Global Trends and National Peculiarities. Collective monograph. Poland: Publishing House "Baltija Publishing", 2019. P. 48—61.
7. Lozhachevska O., Navrotska T., Melnyk O., Kapinus L., Zos-Kior M., Hnatenko I. Management of the logistical and marketing behavior of innovation clusters in territorial communities in the context of digitalization of society and the online market. Laplage In Review. 2021. № 7 (3). Р. 315—323.
8. Orlova-Kurilova O., Kuksa I., Hnatenko I., Rubezhanska V. Analysis of the State of Innovation Entrepreneurship Development in Ukraine. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. 2020. № 1. С. 10—25.
9. Orlova-Kurilova O., Kuksa I., Hnatenko I., Rubezhanska V. Risk Management of State Regulation Projects for the Innovation Clusters Development. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2020. Вип. 2 (22). С. 17—24.
10. Zos-Kior M., Hnatenko I., Isai O., Shtuler I., Samborskyi O., Rubezhanska V. Management of Efficiency of the Energy and Resource Saving Innovative Projects at the Processing Enterprises. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2020. Vol. 42. № 4. P. 504—515.

Z. Zhyvko, O. Orlova-Kurilova, Yu. Borutska, D. Berezovskyi

STATE REGULATION OF SAVING THE INNOVATIVE POTENTIAL OF ENTERPRISES AND GREENING OF PRODUCTION: THE FORMATION OF MANAGEMENT STRATEGIES AND EVALUATION OF COMPETITIVE BEHAVIOR

Summary

The article considers the state regulation of saving the innovative potential of enterprises and greening of production, in particular the formation of management strategies and evaluation of competitive behavior. It is proved that at present the models of innovation process in the conditions of transformational economy continue to develop and evolve, towards more complex, nonlinear and multifactor awareness of the phenomenon of innovative entrepreneurship. The key to the effective development of any model is the mutually beneficial cooperation of private business with science, government institutions, and the continuous development of government tools that promote such cooperation. There is a need to develop our own model of the innovation process for domestic subjects of innovative entrepreneurship, which will be the goal of our next research. Thus, the innovation process in the conditions of economic transformation is a gradual implementation of the innovative idea, starting from its creation, dissemination and use by market participants. This process may include a number of interrelated stages: conducting basic research and application, R&D, prototyping, production, diffusion of innovations. Each of these stages includes a number of works carried out by innovative enterprises in order to achieve a specific result. The evolution of existing models of the innovation process has indicated the existence of models with both a sequential linear process and an inverse vector. This can be traced on the known models: technological breakthrough, market segmentation model, integrated model, open innovation model. Resource support of any model can be carried out both at the expense of own sources and with involvement of the third-party partners working at the enterprises, establishments and the organization of various patterns of ownership. A necessary condition for the implementation of any model is the support of the state and the development of strategies for regulating innovation processes. The effective implementation of the innovation process in entrepreneurship is guaranteed by the successfully selected tools of the state to support it — a set of administrative levers that will lead to scientific and organizational changes in the development of the national business system.

Keywords: government regulation; saving innovation potential; enterprise; greening of production; formation of management strategies; evaluation of competitive behavior.

References

1. Berezovsky, D.O., Klochko, Y.O., Grushchin, S.S. and Kolisnyk, M.E. (2020), "Results management as an effective concept for the development of mechanical engineering management in Ukraine", Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu "KHPI", vol. 1, pp. 31—35.
2. Hnatenko, I. (2018), "Methodological bases of institutional analysis of the national system of innovative entrepreneurship", Ekonomichnyj visnyk Zaporizjkoji derzhavnoji inzhenernoji akademiji-Economic Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy, vol. 6(18), pp. 70—74.
3. Zhyvko, Z.B., Danylenko, N.B. and Stadnyk, M.E. (2019), "Food security of Ukraine: theoretical and analytical review", Vcheni zapysky Tavriyskoho natsionalnoho universytetu im. V. I. Vernadskoho. Seriya: Ekonomika i upravlinnya, vol. 6/1.30(69), pp. 15—23.
4. Rudnichenko, E.M., Gavlovskaya, N.I., Zhyvko, Z.B. and Lisovsky, I.V. (2020), "Theoretical basis of strategic adaptation of the management system of tourist enterprises to the transformation processes of the external environment", Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, vol. 6 (288), pp.192—197.
5. Brockova, K., Rossokha, V., Chaban, V., Zos-Kior, M., Hnatenko, I. and Rubezhanska, V. (2021), "Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro-industrial production", Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 43.1, pp. 129—135.
6. Hnatenko, I., Kuksa, I. and Orlova-Kurilova, O. (2019), "Paragenesis of entrepreneurship and innovation as drivers of the future economy", Strategic Management: Global Trends and National Peculiarities. Collective monograph, Publishing House "Baltija Publishing", Poland, pp. 48—61.
7. Lozhachevska, O., Navrotska, T., Melnyk, O., Kapinus, L., Zos-Kior, M. and Hnatenko, I. (2021), "Management of the logistical and marketing behavior of innovation clusters in territorial communities in the context of digitalization of society and the online market", Laplage In Review, vol. 7 (3), pp. 315—323.
8. Orlova-Kurilova, O., Kuksa, I., Hnatenko, I. and Rubezhanska, V. (2020), "Analysis of the State of Innovation Entrepreneurship Development in Ukraine", Visnyk Cherkaskoho natsionalnoho universytetu imeni Bohdana Khmelnytskoho, vol. 1, pp. 10—25.
9. Orlova-Kurilova, O., Kuksa, I., Hnatenko, I. and Rubezhanska, V. (2020), "Risk Management of State Regulation Projects for the Innovation Clusters Development", Ekonomichnyy chasopys Skhidnoyevropeyskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrayinky, vol. 2 (22), pp. 17—24.
10. Zos-Kior, M., Hnatenko, I., Isai, O., Shtuler, I., Samborskyi, O. and Rubezhanska, V. (2020), "Management of Efficiency of the Energy and Resource Saving Innovative Projects at the Processing Enterprises", Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 42.4, pp. 504—515.

№ 19 2021, стор. 10 - 15

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-10-13

Кількість переглядів: 26

Відомості про авторів

З. Б. Живко

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів, Україна

Z. Zhyvko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management,Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine, Lviv

ORCID:

0000-0002-4045-669X


О. В. Орлова-Курилова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, права, статистики та економічного аналізу, Луганський національний аграрний університет, м. Старобільськ, Україна

O. Orlova-Kurilova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Management, Law, Statistics and Economical Analysis, Luhansk National Agrarian University, Ukraine, Starobilsk

ORCID:

0000-0001-8382-8070


Ю. З. Боруцька

к. геол. н., доцент кафедри туризму, Львівський національний аграрний університет, м. Львів, Україна

Yu. Borutska

PhD in Geology, Associate Professor of the Department of Tourism, Lviv National Agrarian University, Ukraine, Lviv

ORCID:

0000-0002-5040-8624


Д. О. Березовський

к. держ. упр., доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, м. Київ, Україна

D. Berezovskyi

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Management and Public Administration, Academician Yuriy Bugay International Scientific and Technical University, Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0001-9529-8505

Як цитувати статтю

Живко З. Б., Орлова-Курилова О. В., Боруцька Ю. З., Березовський Д. О. Державне регулювання заощадження інноваційного потенціалу підприємств та екологізації виробництва: формування управлінських стратегій та оцінювання конкурентної поведінки. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 19. С. 10–15. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.10

Zhyvko, Z., Orlova-Kurilova, O., Borutska, Yu. and Berezovskyi, D. (2021), “State regulation of saving the innovative potential of enterprises and greening of production: the formation of management strategies and evaluation of competitive behavior”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 10–15. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.