EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ КОРОНАКРИЗИ
Н. Л. Фролова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.16

УДК: 339.9:330.322

Н. Л. Фролова

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ КОРОНАКРИЗИ

Анотація

Досліджено сучасний стан малого та середнього бізнесу і встановлено, що поширення пандемії COVID-19 і введення державою низки протиепідемічних заходів протягом 2020—2021 рр. значно дестабілізувало стан вітчизняних бізнес-суб'єктів. Результати проведених соціологічних досліджень вказують на досить песимістичні настрої підприємств, зокрема представників мікробізнесу, близько 60 % з яких оцінили сучасний стан як спад економічної активності. Встановлено, що окрім пандемії коронавірусу на сьогодні бізнес занепокоєний відсутністю дієвих реформ щодо реалізації антикорупційної політики, а також затягуванням необхідних змін у податковій та митній сферах, секторі правосуддя і правоохоронних органів. Розкрито перелік ключових проблем, що обмежують потенціал сталого розвитку суб'єктів малого та середнього бізнесу. Визначено, що турбулентність, викликана коронакризою, внесла суттєві зміни в звичний ритм роботи суб'єктів господарювання. Зокрема, минулий рік став потужним стимулом для компаній в аспекті усвідомлення необхідності впровадження інноваційних рішень, застосування нестандартних підходів і формування високої адаптивності до нових обставин. Встановлено, що компаніями активно реалізовувалися інноваційні стартап-проєкти, відбувалася якісна перебудова звичних бізнес-процесів, у т.ч. за рахунок їх цифрової модернізації, активно використовувалися інструменти бізнес-аналітики для аналізу ринку та прогнозування можливих змін з метою вчасної адаптації до них, відбувалася цифровізація бізнесу і переведення його в режим онлайн. Активного поширення набула тенденція партнерства і колаборації компаній як в інноваційній та виробничній сфері, так і в області обміну досвідом і навчання співробітників.

Ключові слова: малий та середній бізнес; коронакриза; цифровізація; трансформаційні зміни; цифрові технології; колаборація.

Література

1. Дикань В.Л., Шраменко О.В. Стратегічні орієнтири державного регулювання суб'єктів малого та середнього бізнесу. Стратегічні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств у цифровому економічному просторі: колективна монографія за ред. д.е.н., проф. Ареф'євої О.В. К.: ФОП Маслаков, 2019. С. 47—55.
2. Маркович І.Б., Струтинська І.В. Передумови та особливості зміни вимог до характеру ведення бізнесу в епоху цифровізації глобальної економіки. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 41. С. 105—109.
3. Мірошник Р.О., Прокоп'єва У.О. Розвиток малого і середнього бізнесу в Україні: проблеми і перспективи. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Проблеми економіки та управління". 2020. Т. 4. № 1. С. 63—71.
4. Обруч Г.В., Іванюта Б.Л., Журавльов К.В. Проблеми і перспективи розвитку малого та середнього підприємництва в Україні. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 61. С. 53—62.
5. Родченко В.Б., Рекун Г.П. Механізми інституціалізації довіри, як основа інноваційного розвитку підприємницького середовища. Розвиток підприємництва в Україні: безпека здійснення господарської діяльності: зб. наук. пр. за підсумками круглого столу (14 груд. 2018 р.). Харків: Право, 2018. С. 177—180.
6. Бути чи не бути: бізнес в очікуванні 2021 року. biz.nv.ua: вебсайт. URL: https://biz.nv.ua/ukr/markets/biznes-v-ukrajini-prognoz-na-2021-rik-infografika-novini-ukrajini-50114551.html?utm_content=set_lang (дата звернення: 11.09.2021).
7. Малый бизнес не ждет улучшений в Украине — исследование ЕБА. biz.liga.net: вебсайт. URL: https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/fopy-ne-vidyat-perspektiv-80-malogo-biznesa-nedovolny-ekonomikoy-issledovanie-eba (дата обращения: 12.09.2021).
8. Статистична інформація. Діяльність підприємств. Державна служба статистики України: вебсайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 13.09.2021).
9. Логика украинских локдаунов: как жесткий карантин убивает бизнес. thepage.ua: вебсайт. URL: https://thepage.ua/economy/logika-ukrainskih-lokdaunov-kak-zhestkij-karantin-ubivaet-biznes-infografika (дата обращения: 14.09.2021).
10. Коронакриза: Петрашко заявляє, що економіка України пройшла пік падіння. news.finance.ua: вебсайт. URL: https://news.finance.ua/ua/news/-/489689/koronakryza-petrashko-zayavlyaye-shho-ekonomika-ukrayiny-projshla-pik-padinnya (дата звернення: 15.09.2021).
11. Коментар щодо реалізації Державної програми "Доступні кредити 5-7-9 %". Інтерфакс-Україна: веб-сайт. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/blog/760800.html (дата звернення: 15.09.2021).
12. Підтримка малого і середнього підприємництва. Урядовий портал: вебсайт. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/ekonomichne-zrostannya/pidtrimka-malogo-i-serednogo-pidpriyemnictva (дата звернення: 15.09.2021).
13. 5 трендов, которые нужно учитывать бизнесу в 2021 году. ЛІГА. Бизнес: вебсайт. URL: https://biz.liga.net/keysy/all/opinion/5-trendov-kotorye-nujno-uchityvat-biznesu-v-2021-godu (дата обращения: 14.09.2021).
14. Украина в коронакризис вошла в ТОП-10 стран по росту доходов от e-commerce. ЛІГА. Бизнес: вебсайт. URL: https://biz.liga.net/ekonomika/fmcg/novosti/ukraina-v-koronakrizis-voshla-v-top-10-stran-po-rostu-dohodov-ot-e-commerce (дата обращения: 14.09.2021).

N. Frolova

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE CORONAVIRUS CRISIS

Summary

The current state of small and medium-sized businesses is investigated and it is established that the spread of the COVID-19 pandemic and the introduction of a number of anti-epidemic measures by the state during 2020—2021 significantly destabilized the state of domestic business entities. The results of the conducted sociological studies indicate a rather pessimistic mood of enterprises, in particular representatives of micro-businesses, about 60% of which assessed the current state as a decline in economic activity. It is established that in addition to the coronavirus pandemic, today businesses are concerned about the lack of effective reforms to implement anti-corruption policies, as well as delaying the necessary changes in the tax and Customs spheres, the justice sector and law enforcement agencies. The list of key problems that limit the potential for sustainable development of small and medium-sized businesses is revealed, including: high tax burden and fiscal pressure, maintaining a high rate of accruals on wages, excessive state intervention in terms of regulating economic relations in the small and medium-sized business sector and undeveloped practice of transferring certain regulatory functions of the state to self-regulatory organizations in this area, low protection of property rights of entrepreneurs, maintaining a high level of corruption and fraud, unjustified accrual of penalties, improper implementation of legislative norms by representatives of government bodies and unjustified interpretation of certain provisions of legislation by regulatory authorities, imperfection of information systems of executive authorities and increased cases of technical failures, limited access to credit resources, low purchasing power of the population, etc. It is determined that the turbulence caused by the coronavirus crisis has made significant changes in the usual rhythm of work of business entities. In particular, the past year has become a powerful incentive for companies in terms of awareness of the need to introduce innovative solutions, apply unsuitable approaches and form a high adativity to new circumstances. It is established that companies actively implemented innovative startup projects, there was a qualitative restructuring of the usual business processes, including due to their digital modernization, business intelligence tools were actively used to analyze the market and predict possible changes in order to adapt to them in a timely manner, business digitalization and its transfer to online mode. The trend of partnership and collaboration of companies has become widespread both in the innovation and production sectors, as well as in the field of exchange of experience and training of employees.

Keywords: small and medium-sized businesses; coronavirus crisis; digitalization; transformational changes; digital technologies; collaboration.

References

1. Dykan, V.L and Schramenko, O.V. (2019), "Strategic guidelines for state regulation of small and medium-sized business entities", Stratehichni aspekty upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstv u tsyfrovomu ekonomichnomu prostori [Strategic Aspects of Managing Enterprise Competitiveness in the Digital Economic Space], FOP Maslakov, Kyiv, Ukraine, pp. 47—55.
2. Markovych, I. B. and Strutynska, I. V. (2019), "Prerequisites and features of changing requirements for the nature of doing business in the era of digitalization of the global economy", Black Sea Economic Studios, vol. 41, pp. 105—109.
3. Miroshnyk, R. O. and Prokopieva, U. O. (2020), "Development of small and medium-sized businesses in Ukraine: problems and prospects", Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Series "Problems of Economics and management", vol. 4.1, pp. 63—71.
4. Obruch, H. V., Ivaniuta, B. L. and Zhuravlov, K. V. (2018), "Problems and prospects of small and medium-sized business development in Ukraine", Bulletin of Transport and Industrial Economics, vol. 61, pp. 53—62.
5 Rodchenko, V. B. and Rekun, H. P. (2018), "Mechanisms of institutionalization of trust as a basis for innovative development of the business environment", Zbirnyk naukovykh prats za pidsumkamy kruhloho stolu. Rozvytok pidpryiemnytstva v Ukraini: bezpeka zdiisnennia hospodarskoi diialnosti [Collection of scientific papers based on the results of the round table. Entrepreneurship development in Ukraine: security of economic activity], Pravo, Kharkiv, Ukraine, pp. 177—180.
6. biz.nv.ua: web-site (2021), "To be or not to be: business in anticipation of 2021", available at: https://biz.nv.ua/ukr/markets/biznes-v-ukrajini-prognoz-na-2021-rik-infografika-novini-ukrajini-50114551.html?utm_content=set_lang (Accessed 11 Sep 2021).
7. biz.nv.ua: web-site (2021), "Small business does not expect improvements in Ukraine — EBA study", available at: https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/fopy-ne-vidyat-perspektiv-80-malogo-biznesa-nedovolny-ekonomikoy-issledovanie-eba (Accessed 12 Sep 2021).
8. State statistics service of Ukraine (2021), "Statistical information. Activities of enterprises", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 13 Sep 2021).
9. thepage.ua: web-site (2021), "The logic of Ukrainian lockdowns: how strict quarantine kills business", available at: https://thepage.ua/economy/logika-ukrainskih-lokdaunov-kak-zhestkij-karantin-ubivaet-biznes-infografika (Accessed 14 Sep 2021).
10. news.finance.ua: web-site (2021), "Coronavirus crisis: Petrashko says that the Ukrainian economy has passed the peak of decline", available at: https://news.finance.ua/ua/news/-/489689/koronakryza-petrashko-zayavlyaye-shho-ekonomika-ukrayiny-projshla-pik-padinnya (Accessed 15 Sep 2021).
11. Interfax-Ukraine: web-site (2021), "Comment on the implementation of the state program "Affordable Loans 5-7-9 %", available at: https://ua.interfax.com.ua/news/blog/760800.html (Accessed 15 Sep 2021).
12. Government portal: web-site (2021), "Support for small and medium-sized businesses", available at: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/ekonomichne-zrostannya/pidtrimka-malogo-i-serednogo-pidpriyemnictva (Accessed 15 Sep 2021).
13. The League. Business: web-site (2021), "5 trends that businesses need to consider in 2021", available at: https://biz.liga.net/keysy/all/opinion/5-trendov-kotorye-nujno-uchityvat-biznesu-v-2021-godu (Accessed 14 Sep 2021).
14. The League. Business: web-site (2021), "Ukraine in the coronacrisis entered the TOP 10 countries in terms of revenue growth from e-commerce", available at: https://biz.liga.net/ekonomika/fmcg/novosti/ukraina-v-koronakrizis-voshla-v-top-10-stran-po-rostu-dohodov-ot-e-commerce (Accessed 14 Sep 2021).

№ 19 2021, стор. 16 - 21

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-10-13

Кількість переглядів: 1702

Відомості про авторів

Н. Л. Фролова

к. е. н, старший викладач кафедри управління та адміністрування, Навчально-науковий інститут "Каразінська школа бізнесу", Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

N. Frolova

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management and Administration, Karazin Business School, V.N. Karazin Kharkiv National University

ORCID:

000-0002-5366-3006

Як цитувати статтю

Фролова Н. Л. Сучасний стан і перспективи розвитку малого та середнього бізнесу в Україні в умовах коронакризи. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 19. С. 16–21. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.16

Frolova, N. (2021), “Current state and prospects of development of small and medium-sized businesses in Ukraine in the context of the coronavirus crisis”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 16–21. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.16

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.