EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СУЧАСНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРОФЕСІЙНІЙ ОСНОВІ
О. Ю. Красовська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.22

УДК: 339.138

О. Ю. Красовська

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СУЧАСНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРОФЕСІЙНІЙ ОСНОВІ

Анотація

Доведено, що у маркетинговій орієнтації постспоживацтва змінюються пріоритети: від маркетинг-менеджменту окремої фірми (конкретні товари та послуги) до маркетингу громадського (культура, відпочинок, освіта тощо), тобто подолання вузькофірмового підходу до маркетингу та посилення його соціальних аспектів; від маркетингу, заснованого на безмежному розширенні попиту до маркетингу, заснованому на контролі і навіть стримуванні (зокрема, там, де недолік виробничих можливостей, а також демаркетинг на ринку тютюну і алкогольних напоїв); від маркетингу, що виходить з необмежених ресурсів і зростаючого попиту до маркетингу як інструменту узгодження між недостатніми ресурсами і обмеженими грошовими коштами (особливо по соціально значущих товарів і послуг); від методів переважно оперативного маркетингу (інструменти маркетинг-міксу) до методів стратегічного маркетингу (стратегічне планування, що враховує очікувані зміни ринку і середовища).
Встановлено, що інтегрований підхід до професійної маркетингової послуги являє собою новий спосіб надання допомоги українським підприємствам. Він дозволяє в єдиному комплексі відповісти на багато питань розвитку цієї діяльності в умовах відомої брак професійних знань і підготовлених фахівців. Окреслені аспекти маркетингу особливо гостро відчуваються в умовах цифровізації. В умовах розвитку ринкових відносин існуюча нині методична невизначеність розкриття змісту цифровізації спонукає застосовувати нетрадиційні підходи до вирішення ряду методичних питань, наприклад: призначення цифровізації доцільно розглядати під кутом зору ймовірного "прориву" в підвищенні продуктивності і результативності праці індивіда як суб'єкта у будь-якій сфері людської діяльності; координацію і впорядкування робіт у сфері цифровізації доцільно здійснювати шляхом переходу від розроблялася раніше статичної науково-технічної програми до ітеративним процесам формування і реалізації динамічної програми цифровізації; зниження невизначеності та економічного ризику організацій (підприємств) в сфері цифровізації доцільно здійснювати на основі моделювання маркетингової діяльності при безперервному вивченні запитів і вимог замовників-споживачів у рамках економічно раціональної організаційної структури інформаційного моніторингу; вивчення попиту та пропозиції на багатопрофільних ринках взаємообумовлених наукомістких товарів (продукції і послуг у сфері цифровізації) краще здійснювати з використанням перспективної стратегічно скоординованого різновиду соціально-відповідального маркетингу.

Ключові слова: маркетинг; маркетингова діяльність; підприємства; професійна основа; система управління. marketing; marketing activities; enterprises; professional basis; management system.

Література

1. Краус К.М. Управління маркетингом малого торговельного бізнесу: концепції, організація, домінанти розвитку: [монографія]. Полтава: Дивосвіт. 2013. 163 с.
2. Траут Дж. Сила простоты. Руководство по созданию эффективных маркетинговых стратегий / Джек Траут и Стив Ривкин; пер. с англ. Т. Мамедовой. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 208 с.
3. Чухно А.А., Юхименко П.І., Леоненко П.М. Сучасні економічні теорії: підручник / За ред. А.А. Чухна. К.: Знання, 2007. 878 с.

O. Krasovska

RAISING THE LEVEL OF MODERN MARKETING ACTIVITY ON A PROFESSIONAL BASIS

Summary

It is proved that in the marketing orientation of post-consumption the priorities change: from marketing management of an individual firm (specific goods and services) to public marketing (culture, leisure, education, etc.), ie overcoming a narrowly branded approach to marketing and strengthening its social aspects; from marketing based on the unlimited expansion of demand to marketing based on control and even containment (in particular, where there is a lack of production capacity, as well as demarketing in the tobacco and alcohol market); from marketing based on unlimited resources and growing demand to marketing as a tool for reconciling insufficient resources and limited cash (especially for socially significant goods and services); from methods of mainly operational marketing (marketing mix tools) to methods of strategic marketing (strategic planning that takes into account the expected changes in the market and environment). It is established that an integrated approach to professional marketing services is a new way to provide assistance to Ukrainian enterprises. It allows in a single complex to answer many questions of development of this activity in the conditions of known lack of professional knowledge and the prepared experts. The outlined aspects of marketing are especially acute in the context of digitalization. In the context of market relations, the current methodological uncertainty of disclosing the content of digitization encourages the use of non-traditional approaches to addressing a number of methodological issues, such as: the purpose of digitization should be considered in terms of probable sphere of human activity; coordination and streamlining of work in the field of digitization should be carried out by moving from the previously developed static scientific and technical program to iterative processes of formation and implementation of a dynamic program of digitization; reduction of uncertainty and economic risk of organizations (enterprises) in the field of digitalization should be carried out on the basis of modeling of marketing activities with continuous study of requests and requirements of customers-consumers within the economically rational organizational structure of information monitoring; study of supply and demand in multidisciplinary markets of interdependent knowledge-intensive goods (products and services in the field of digitalization) is better done using a promising strategically coordinated type of socially responsible marketing.
To create a synergistic effect, professionals in the field of professional marketing services need to have a clear idea of the specific purposes for which you can use a particular type of service, and most importantly, how you can organize their joint provision. Experience shows that many Ukrainian companies use consulting mainly to solve operational problems, research — when there are difficulties in obtaining original market data, and the need for training becomes more urgent as the need to improve the professional level of the company's staff.

References

1. Kraus, K.M. (2013), Upravlinnia marketynhom maloho torhovel'noho biznesu: kontseptsii, orhanizatsiia, dominanty rozvytku [Marketing management of small business: concepts, organization, dominants of development], Dyvosvit, Poltava, Ukraine.
2. Traut, Dzh. (2013), Sila prostoty. Rukovodstvo po sozdaniju jeffektivnyh marketingovyh strategij [The power of simplicity. Guide to Creating Effective Marketing Strategies], Mann, Ivanov i Ferber, Moscow, Russia.
3. Chukhno, A.A. Yukhymenko, P.I. and Leonenko, P.M. (2007), Suchasni ekonomichni teorii [Modern economic theory], Znannia, Kyiv, Ukraine.

№ 19 2021, стор. 22 - 26

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-10-13

Кількість переглядів: 11

Відомості про авторів

О. Ю. Красовська

к. е. н., доцент, професор кафедри міжнародного маркетингу, Університет імені Альфреда Нобеля

O. Krasovska

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of International Marketing, Alfred Nobel University in Dnipro

ORCID:

0000-0002-6981-2213

Як цитувати статтю

Красовська О. Ю. Підвищення рівня сучасної маркетингової діяльності на професійній основі. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 19. С. 22–26. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.22

Krasovska, O. (2021), “Raising the level of modern marketing activity on a professional basis”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 22–26. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.22

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.