EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЯ ПОДОЛАННЯ РИЗИКІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Ю. Г. Неустроєв

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.27

УДК: 323.321

Ю. Г. Неустроєв

СТРАТЕГІЯ ПОДОЛАННЯ РИЗИКІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню стратегії подолання ризиків інноваційного розвитку. Її розбудові заважає відсутність чіткої економічної структури у нашій державі, кризові явища, що завдають шкоду малому та середньому бізнесам, а також невизначеність подальшого політичного шляху, яка породжує ризики. Вміння керувати та адекватно оцінювати ризики є важливим інструментом ведення бізнесу, тому актуальність обраної теми не викликає сумнівів. Обгрунтовано важливість інноваційного розвитку регіонів, проаналізовано відповідну наукову літературу. Досліджено два основні види впровадження інновацій: радикальний та поступовий, їх переваги та недоліки. Відзначено фактори, що сприяють поширенню явища відкритих інновацій, які допомагають зменшити витрати, отримати знання та розподілити ризики. Одним із інструментів мотивування компаній до нововведень є патенти. Але їх роль у ході дослідження виявилася неоднозначною. Розглянуто дослідницькі спроби осмислити економічні проблеми регіональної конкурентоспроможності використовуючи такі поняття як "регіон навчання", "інноваційне середовище", "промисловий район", "місцева продуктивна система". Така термінологія дійсно дозволяє на високому науково-концептуальному рівні описати взаємодію між різними економічними акторами. Крім цього, використання даних термінів підкреслює роль інституцій. У статті зроблено спробу продуктивної постановки питання про суть інновацій у сучасному світі. Обгрунтовано ідею про те, що інновації виникають у інституційному, політичному та соціальному середовищах. Регіон є місцем активної економічної взаємодії та обміну інноваціями. Наведено аргументи на користь важливості інновацій для регіональної політики. Вони грунтуються на розумінні інновацій як обміну інноваційними можливостями між різними географічними частинами світу. Такий процес підтримується регіональними спільнотами, котрі мають спільні бази виробничих знань. Відзначено, що головними причинами невисокого інноваційного розвитку України виступають низький рівень інвестицій та недосконалість інструментів управління економікою. Автор дійшов висновку, що впровадження та розповсюдження інновацій у регіональній економіці є досить складним, багатогранним та суперечливим процесом. Доведено, що довіра є важливим елементом соціального капіталу у регіонах. Очевидно, що використовуючи довіру як ресурс, люди можуть налагоджувати співпрацю один з одним, не потрапляючи у пастку.

Ключові слова: ризики; інноваційний розвиток; інноваційна діяльність.

Література

1. Латкіна С.А., Мєшкова-Кравченко Н.В. Підприємницькі ризики в інноваційній діяльності підприємства. Бізнес-навігатор. 2018. Вип. 3-2. С. 26—29.
2. Лєксін Р.І. Гук О.В. Особливості формування стратегії інноваційного розвитку вітчизняних підприємств. 2016. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/22432/1/2_6_Lieksin.pdf (Дата звернення: 03.07.2021).
3. Бойко К.К. Теоретичні основи механізму інноваційного розвитку підприємств регіону. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. Вип. 2 (1). С. 14—18.
4. Білинська У. Проблеми оцінювання ризиків в інноваційному процесі. Галицький економічний вісник. 2013. Вип. 1 (40). С. 131—137.
5. Фіщенко О.М., Халаімова А.В. Особливості оцінювання інноваційних ризиків. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 4 (2). С. 52—57.
6. Jimme A. Keizer, Johannes I.M. Halman. Risks in major innovation projects, a multiple case study within a world's leading company in the fast moving consumer goods. 2009. pp. 499—517.
7. Zalizko V. Development of innovative-active enterprises of ukraine: modern status and forecast. 2019. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2019/11.pdf (Дата звернення: 04.07.2021).
8. Innovation: managing risk, not avoiding it — evidence and case studies. Annual Report of the Government Chief Scientific Adviser 2014. 172 p.
9. E. Coras A. Tantau. Open innovation — the good, the bad, the uncertainties. USV Annals of Economics and Public Administration. 2014. pp. 38—47.
10. Technology and innovation report 2021. Catching Technological Waves: Innovation with Equity. UNCTAD. 2021. 170 p.
11. D. Doloreux, S. Parto. Regional innovation systems: a critical review. ERSA Conference Papers. 2004. 26 p.

Y. Neustroiev

STRATEGY FOR OVERCOMING THE RISKS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT

Summary

The article is devoted to the study of the strategy of overcoming the risks of innovative development. Its development is hampered by the lack of a clear economic structure in our country, crises that harm small and medium-sized businesses, as well as uncertainty about the future policy path, which creates risks. The ability to manage and adequately assess risks is an important tool for doing business, so the relevance of the chosen topic is beyond doubt. The importance of innovative development of regions is substantiated, the corresponding scientific literature is analyzed. Two main types of innovation implementation are studied: radical and gradual, their advantages and disadvantages. Factors that contribute to the spread of open innovation, which help reduce costs, gain knowledge and share risks, are identified. One of the tools to motivate companies to innovate is patents. But their role in the study was ambiguous. Research attempts to comprehend the economic problems of regional competitiveness using such concepts as "learning region", "innovation environment", "industrial area", "local productive system" are considered. This terminology really allows to describe the interaction between different economic actors at a high scientific and conceptual level. In addition, the use of these terms emphasizes the role of institutions. The article attempts to productively raise the question of the essence of innovation in the modern world. The idea that innovations arise in institutional, political and social environments is substantiated. The region is a place of active economic cooperation and exchange of innovations. Arguments in favor of the importance of innovation for regional policy are presented. They are based on the understanding of innovation as the exchange of innovative opportunities between different geographical parts of the world. This process is supported by regional communities, which have common production knowledge bases. It is noted that the main reasons for the low innovative development of Ukraine are the low level of investment and imperfection of economic management tools. The author came to the conclusion that the introduction and dissemination of innovations in the regional economy is a rather complex, multifaceted and controversial process. It has been proven that trust is an important element of social capital in the regions. Obviously, by using trust as a resource, people can work with each other without falling into the trap.

Keywords: isk; innovation development; innovation activity.

References

1. Latkina, S.A. and Mіeshkova-Kravchenko, N.V. (2018), "Entrepreneurial risks in the innovation activity of the enterprise", Biznes-navigator, vol. 3-2, pp. 26—29.
2. Lieksin, R. I. and Huk, O. V. (2016), "Peculiarities of formation of innovative development of domestic enterprises", [Online], available at: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/22432/1/2_6_Lieksin.pdf (Accessed 3 July, 2021).
3. Boiko, K. K. (2013), "Theoretical bases of the innovative development mechanism of the region enterprises", Visnyk sotsialno-ekonomichnych doslidzhen, vol. 2 (1), pp. 14—18.
4. Bilynska, U. (2013), "Problems of risk assessment in innovation process", Halytskyi ekonomichnyi visnyk, vol. 1 (40), pp. 131—137.
5. Fishchenko, O. M. and Halaimova, A. V. (2011), "Features of innovation risk assessment", Marketyng i menedzhment innovatsii, vol. 4 (2), pp. 52—57.
6. Keizer, J. A. and Halman, J. I.M. (2009), " Risks in major innovation projects, a multiple case study within a world's leading company in the fast moving consumer goods", International Journal of Technology Management, vol. 48 (4), pp. 499—517.
7. Zalizko, V. (2019), "Development of innovative-active enterprises of ukraine: modern status and forecast", [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2019/11.pdf (Accessed 4 July, 2021).
8. The Government Office for Science (2014), "Innovation: managing risk, not avoiding it — evidence and case studies", Annual Report of the Government Chief Scientific Adviser, London, UK.
9. Coras, E. and Tantau, A. (2014), "Open innovation — the good, the bad, the uncertainties", USV Annals of Economics and Public Administration, pp. 38—47.
10. UNCTAD (2021), Technology and innovation report 2021. Catching Technological Waves: Innovation with Equity, UNCTAD, Geneva, Switzerland.
11. Doloreux, D. and Parto, S. (2004), "Regional innovation systems: a critical review", ERSA Conference Papers, 26 p.

№ 19 2021, стор. 27 - 31

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-10-13

Кількість переглядів: 225

Відомості про авторів

Ю. Г. Неустроєв

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та фінансово-економічної безпеки, Одеська національна академія харчових технологій

Y. Neustroiev

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Financial and Economic Security, Odessa National Academy of Food Technologies

ORCID:

0000-0002-1998-2564

Як цитувати статтю

Неустроєв Ю. Г. Стратегія подолання ризиків інноваційного розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 19. С. 27–31. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.27

Neustroiev, Y. (2021), “Strategy for overcoming the risks of innovative development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 27–31. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.27

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.