EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ: СТРУКТУРИ, ФУНКЦІЇ, ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ
С. В. Онешко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.32

УДК: 6585:005.342

С. В. Онешко

СУЧАСНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ: СТРУКТУРИ, ФУНКЦІЇ, ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ

Анотація

Системи управління нового покоління повинні забезпечувати не тільки проведення традиційного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, але й підтримку прийняття управлінського рішення в умовах невизначеності та ризику зі застосуванням методу імітаційного моделювання для розрахунків можливих варіантів розвитку проблемної ситуації. Управління фінансуванням інноваційних промислових підприємств є складним процесом, який також повинен враховувати фінансово-економічні інтереси основних учасників бізнесу, та реалізація якого можлива тільки на основі системного підходу. Декомпозиція функціональної структури відбувалася у дослідження за трьома рівнями управління інноваційним підприємством — стратегічному, тактичному і оперативному. Проведений автором аналіз теорії та практики управління показує, що розподіл на рівні управління здійснюється у відповідності з часовими горизонтами. В основі діяльності менеджера сучасного інноваційно активного підприємства покладено процес виявлення, опису та вирішення проблемних ситуацій. У дослідженні такий процес піддається опису у визначеннях проблеми, ситуаційних факторів і власно проблемної ситуації. Ситуаційні фактори розподілені на внутрішні та зовнішні по відношенню до системи бізнесу. З точки зору точності формалізації проблемні ситуації розподілені на структуровані, слабкоструктуровані та неструктуровані. Для формального опису об'єкта управління використано балансову ринкову модель, у якій функціональна структура підприємства уявляє собою взаємопов'язаний комплекс функцій управління, що реалізується у складі блоків: реєстрації, рішення, реалізація. Запропонована функціональна структура дозволяє реалізувати контури аналізу, планування, управління і регулювання.

Ключові слова: система управління; інновація; структура; функція; проблемна ситуація; фактор; аналіз; інформація.

Література

1. Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року. Урядовий кур'єр. 2019. № 143. С. 9—10.
2. Національна економічна стратегія на період до 2030 року. Урядовий кур'єр. 2021. № 45. С. 8—36.
3. Гавриленко А.С. Формування нового технологічного укладу як напрям прискорення інноваційного розвитку України. Формування ринкових відносин в Україні. 2019. № 9. С. 42—49.
4. Гавриш О.А., Бояринова К.О. Диференціація промислових підприємств як інноваційно функціонуючих виробничо-економічних систем. Економічний вісник НТУ "КПІ". 2015. № 12. С. 417—424.
5. Гейць В.М., Семиноженко В.П., Кваснюк Б.Є. та ін. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: у 3-х томах. Київ: Фенікс, 2007. Т. 2. 564 с.
6. Головчук Ю.О., Пчелянська Г.О. Особливості формування стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі парадигми інноваційного розвитку. Економіка та держава. 2020. №3. С. 66—70.
7. Дроговоз П.А., Редькин С. В. Новые формы управления инновационной деятельностью наукоемкого промышленного предприятия. Машиностроитель. 2004. № 6. С. 11—18.
8. Захарченко В.И., Меркулов Н.Н., Ширяева Л.В. Инновационное развитие в Украине: наука, технология, практика: монография. Одесса: Фаворит, 2011. 598 с.
9. Захарченко В.И., Меркулов Н.Н., Ширяева Л.В. Управлінське консультування в трансформаційній економіці: навчальний посібник; за ред. В.І. Захарченко. Одеса: Фенікс, 2020. 335 с.
10. Россоха В.В., Соколов Д.О. Шляхи забезпечення інноваційно-технологічного розвитку. Агроінком. 2013. № 9. С. 48—56.
11. Червинская Л.П. Стимулирование инновационной деятельности персонала. Экономика Украины. 2011. № 6. С. 59—65.

S. Oneshko

MODERN MANAGEMENT SYSTEMS FOR INNOVATIVE INDUSTRIAL ENTERPRISE: STRUCTURES, FUNCTIONS, PROBLEM SITUATIONS

Summary

New generation management systems should provide not only a traditional analysis of financial and economic activities of the enterprise but also support management decisions in conditions of uncertainty and risk using the method of simulation to calculate possible options for the development of the problem situation. Managing the financing of innovative industrial enterprises is a complex process that must also take into account the financial and economic interests of key business participants, and the implementation of which is possible only on the basis of a systematic approach. The decomposition of the functional structure took place in the study at three levels of management of an innovative enterprise — strategic, tactical and operational. The analysis of the theory and practice of management conducted by the author shows that the distribution at the management level is carried out in accordance with the time horizons. The activity of the manager of a modern actively innovative enterprise is based on the process of identifying, describing and solving problem situations. In the study, such a process can be described in terms of the problem, situational factors: the actual problem situation. Situational factors are divided into internal and external in relation to the business system. In terms of accuracy of formalization, problem situations are divided into structured, poorly structured and unstructured. For the formal description of the object of management the balance market model in which the functional structure of the enterprise represents the interconnected complex of functions of management which is realized as a part of blocks is used: that registers, solves, realizes. The proposed functional structure allows you to implement the contours of analysis, planning, management and regulation. The usage of functional structures in the design and analysis of enterprise management systems makes it possible to provide information and functional integration of tasks aimed at increasing the value of the business. Functional structures make it possible to implement closed control loops in the main areas of the enterprise, which are determined by its management policy and are implemented in the form of a system of budgets.

Keywords: management system; innovation; structure; function; problem situation; factor; analysis; information.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), "Strategy for the development of innovation for the period up to 2030", Uryadovy`j kur'yer, vol. 143, pр. 9—10.
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), "National economic strategy for the period up to 2030", Uryadovy`j kur'yer, vol. 45, pр. 8—36.
3. Gavrilenko, A.S. (2019), "Formation of a new technological way of life as a direction of acceleration of innovative development of Ukraine", Formuvannya ry`nkovy`x vidnosy`n v Ukrayini, vol. 9, рр. 42—49.
4. Gavrish, O.A. and Boyarinova, K.O. (2015), "Differentiation of industrial enterprises as innovatively functioning production and economic systems", Ekonomichny`j visny`k NTU "KPI", vol. 12, рр. 417—424.
5. Geyts, V.M., Seminozhenko, V.P. and Kvasnyuk, B.E. (2007), Strategichni vy`kly`ky` XXI stolittya suspil`stvu ta ekonomici Ukrayiny` [Strategic challenges of the XXI century to the society and economy of Ukraine], Feniks, Kyiv, Ukraine.
6. Golovchuk, Y.O. and Pchelyanska, G.O. (2020), "Features of formation of strategy of increase of competitiveness of the enterprise on the basis of a paradigm of innovative development", Ekonomika ta derzhava, vol. 3, рр. 66—70.
7. Drogovoz, P.A. and Redkin, S.V. (2004), "New forms of management of innovative activity of the science-intensive industrial enterprise", Mashy`nostroy`tel, vol. 6, рр. 11—18.
8. Zakharchenko, V.I., Merkulov, N.N. and Shiryaeva, L.V. (2011), Innovacionnoe razvitie v Ukraine: nauka, tekhnologiya, praktika [Innovative development in Ukraine: science, technology, practice], Favorit, Odessa, Ukraine.
9. Zakharchenko, V.I., Merkulov, N.N. and Shiryaeva, L.V. (2020), Upravlins`ke konsul`tuvannya v transformacijnij ekonomici [Management consulting in a transformational economy], Feniks, Odessa, Ukraine.
10. Rossokha, V.V. and Sokolov, D.O. (2013), "Ways to ensure innovation and technological development", Agroinkom, vol. 9, pр. 48—56.
11. Chervinskaya, L.Р. (2011), "Stimulation of innovative activity of personnel", Ekonomika Ukrainy, vol. 6, рр. 59—65.

№ 19 2021, стор. 32 - 39

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-10-13

Кількість переглядів: 180

Відомості про авторів

С. В. Онешко

к. е. н., доцент, професор кафедри економіки і фінансів,Одеський національний морський університет, м. Одеса, Україна

S. Oneshko

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Economics and Finance, Odessa National Maritime University, Odessa, Ukraine

ORCID:

0000-0003-2313-3984

Як цитувати статтю

Онешко С. В. Сучасні системи управління інноваційним промисловим підприємством: структури, функції, проблемні ситуації. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 19. С. 32–39. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.32

Oneshko, S. (2021), “Modern management systems for innovative industrial enterprise: structures, functions, problem situations”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 32–39. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.32

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.