EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У ВОЄННО-ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ
О. О. Усаченко, Л. М. Родченко, І. Ю. Родченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.51

УДК: 351.864

О. О. Усаченко, Л. М. Родченко, І. Ю. Родченко

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У ВОЄННО-ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

Анотація

Проведене дослідження категоріального апарату, що стосується економічних відносин у воєнно-промисловому комплексі, а саме: "військова доктрина", "військова історія", "військова міць", "військова наука, "воєнно-промисловий комплекс", "воєнно-промисловий потенціал".
Встановлено, що метою економічної безпеки має бути все-таки не утримування економіки від падіння, а зростання, не протидія її ослаблення, а сприяння її посиленню. Завдання безпеки визначаються системою поглядів на забезпечення стійкості задоволення потреб з використанням доступних (обгрунтованих) засобів і методів захисту (охорони) від внутрішніх і зовнішніх загроз (посягань) як сукупності факторів і умов, що створюють небезпеку нормальному (що веде до порушень) у функціонуванні господарюючих суб'єктів у досягненні поставлених цілей і завдань, економічних інтересів суспільства.
Доведено, що необхідний рівень обороноздатності України не може бути досягнутий без кардинального вдосконалення механізму економічного забезпечення воєнної організації держави. Необхідним є комплекс соціально-політичних, економічних, організаційних і власне військових заходів та заходів, що забезпечують якісне перетворення всієї військової організації України відповідно до сучасних вимог.
Запропоновано удосконалити систему кадрової підготовки військових фахівців і провести модернізацію матеріально-технічної бази навчальних закладів, які їх готують. В якості одного з першочергових завдань реформи виділяється оптимізація військових витрат. Запропоновано ряд заходів державного регулювання розвитку воєнно-промислового комплексу. Об'єктивна особливість сучасного етапу становлення продуктивних сил полягає в тому, щоб наука і технологія перетворилися в один з основних генераторів розвитку національної економіки.
Встановлено, що в умовах гострої конкуренції — як на світовому, так і на внутрішньому ринках — успіх справи залежить від динамізму і гнучкості, здатності до швидких змін і адаптації до мінливих умов попиту на товари, послуги. В Україні кінцевий результат втілення її технологічних можливостей визначатимуть одночасно, як наявні сировинні та фінансові ресурси, так і (на це потрібно звернути особливу увагу) управлінські вміння та навички в пов'язанні засобів, предметів праці, технології загалом, а також технологічних процесів — з економікою і організацією виробництва. Від цього залежить безпосередньо і створення нововведень. Останні повинні бути одночасно не тільки технічні, але і технологічні, економічні, піддаватися організаційному впливу.

Ключові слова: державне регулювання; економічні відносини; воєнно-промисловий комплекс; конкуренція.

Література

1. Кушнір В.О. Структурно-організаційна модель державного управління за напрямком стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України. Інвестиції, практика, досвід. 2021. № 7. С. 44—48. URL: http://www.investplan.com.ua/?n=7&y=2021
2. Богданович В.Ю., Романченко І.С., Свида І.Ю., Сиротенко А.М. Методологія комплексного використання військових і невійськових сил та засобів сектору безпеки і оборони для протидії загрозам воєнній безпеці України. Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського. Київ, 2020. 387 с.
3. Міфтахов Б.Г. Трансформація пріоритетів безпекової політики ФРН в умовах нових викликів та загроз / Міжнародні відносини серія "політичні науки". № 9. 2015. С. 7. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2765
4. Акімова Л.М. Теоретичні основи державного управління розвитком національної безпеки. Державне управління: удосконалення та розвиток. Електронне наукове фахове видання. 2015. № 5. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op= 1&z=1210

O. Usachenko, L. Rodchenko, I. Rodchenko,

PECULIARITIES OF ECONOMIC RELATIONS IN THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX

Summary

A study of the categorical apparatus relating to economic relations in the military-industrial complex, namely: "military doctrine", "military history", "military power", "military science," military-industrial complex "," military-industrial potential ".
It is established that the goal of economic security should not be to keep the economy from falling, but to grow, not to counteract its weakening, but to promote its strengthening. Security objectives are determined by a system of views on ensuring the sustainability of needs using available (reasonable) means and methods of protection (protection) from internal and external threats (encroachments) as a set of factors and conditions that create danger to normal (leading to violations) in the functioning of economic subjects in achieving the goals and objectives, economic interests of society.
It is proved that the necessary level of defense capability of Ukraine cannot be achieved without a radical improvement of the mechanism of economic support of the military organization of the state. It is necessary to have a set of socio-political, economic, organizational and actually military measures and measures that ensure the quality transformation of the entire military organization of Ukraine in accordance with modern requirements.
It is proposed to improve the system of personnel training of military specialists and to modernize the material and technical base of educational institutions that train them. One of the priorities of the reform is the optimization of military spending. A number of measures of state regulation of the development of the military-industrial complex are proposed. The objective feature of the current stage of formation of productive forces is that science and technology have become one of the main generators of the national economy.
It is established that in conditions of fierce competition — both in the world and in domestic markets — the success of the case depends on dynamism and flexibility, the ability to change quickly and adapt to changing conditions of demand for goods and services. In Ukraine, the end result of the implementation of its technological capabilities will determine both the available raw materials and financial resources, and (special attention should be paid to this) managerial skills in linking tools, objects of work, technology in general, and technological processes — with the economy and organization of production. The creation of innovations directly depends on it. The latter must be at the same time not only technical, but also technological, economic, subject to organizational influence.

Keywords: state regulation; economic relations; military-industrial complex; competition.

References

1. Kushnir, V. (2021), "Structural-organizational model of public administration in the direction of strategic communications in the security and defense sector of Ukraine", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 44—48, available at: http://www.investplan.com.ua/?n=7&y=2021 (Accessed 14 June 2021).
2. Bohdanovych, V.Yu. Romanchenko, I.S. Svyda, I.Yu. and Syrotenko, A.M. (2020), Metodolohiia kompleksnoho vykorystannia vijs'kovykh i nevijs'kovykh syl ta zasobiv sektoru bezpeky i oborony dlia protydii zahrozam voiennij bezpetsi Ukrainy [Methodology of integrated use of military and non-military forces and means of the security and defense sector to counter threats to the military security of Ukraine], Natsional'nyj universytet oborony Ukrainy im. Ivana Cherniakhovs'koho, Kyiv, Ukraine.
3. Miftakhov, B.H. (2015), "Transformation of the priorities of the German security policy in the face of new challenges and threats", Mizhnarodni vidnosyny seriia "politychni nauky", vol. 9, p. 7, available at: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2765 (Accessed 4 June 2020).
4. Akimova, L.M. (2015), "Theoretical Foundations of Public Administration for the Development of National Security", Public administration: improvement and development: an electronic scientific specialized publication, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1210 (Accessed 21 June 2018)

№ 19 2021, стор. 51 - 55

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-10-13

Кількість переглядів: 9

Відомості про авторів

О. О. Усаченко

к. держ. упр., старший офіцер відділу протокольного забезпечення представницьких заходів повсякденної діяльності Управління Протоколу, Міністерство оборони України

O. Usachenko

PhD in Public Administration, Senior Officer of the Protocol Support Department for Representative Activities of Everyday Activities of the Protocol Department, Ministry of Defense of Ukraine

ORCID:

0000-0002-5458-8976


Л. М. Родченко

д. держ. упр., професор, керівник експертної групи політики військових зв'язків з громадськістю Директорату інформаційної політики у сфері оборони та стратегічних комунікацій, Міністерство оборони України

L. Rodchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Head of the Expert Group on Military Public Relations Policy of the Directorate of Information Policy in the Field of Defense and Strategic Communications, Ministry of Defense of Ukraine

ORCID:

0000-0002-2141-4742


І. Ю. Родченко

к. держ. упр., головний державний інспектор Координаційно-моніторингової митниці, Державна митна служба України

I. Rodchenko,

PhD in Public Administration, Chief State Inspector of the Coordination and Monitoring Customs, State Customs Service of Ukraine

ORCID:

0000-0001-7086-1015

Як цитувати статтю

Усаченко О. О., Родченко Л. М., Родченко І. Ю. Особливості економічних відносин у воєнно-промисловому комплексі. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 19. С. 51–55. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.51

Usachenko, O., Rodchenko, L. and Rodchenko,, I. (2021), “Peculiarities of economic relations in the military-industrial complex”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 51–55. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.51

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.