EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ НА ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ РІВНІ В УМОВАХ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Н. В. Дацій, Н. П. Климчук, В. В. Ніколайчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.59

УДК: 342:172.16:001

Н. В. Дацій, Н. П. Климчук, В. В. Ніколайчук

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ НА ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ РІВНІ В УМОВАХ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

Визначено напрями повного перехіду до електронного врядування, який вимагає проведення цілого комплексу заходів, що включають розробку інфраструктури інформаційної системи територіального управління, створення системи електронних адміністративних регламентів, створення нормально функціонуючої системи електронної взаємодії між органами виконавчої влади, повний перехід на електронний документообіг і організацію навчання публічних службовців по користуванню системою.
Доведено, що особливу роль покликані зіграти нові інформаційні технології в реалізації пріоритетних національних проєктів і адміністративної реформи.
Сформовано напрями з метою підвищення ефективності взаємодії між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та громадянами на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій підтримується цілий комплекс проєктів зі створення програмно-технічних комплексів у громадах та на територіях з підключенням до єдиної мережі передачі даних. Це забезпечує реалізацію зворотного зв'язку між органами управління і громадянами.
Встановлено, що органи виконавчої влади не враховують дійсного стану справ в органах виконавчої влади регіону. Не проводиться комплексного дослідження стану справ у регіонах по формуванню електронного врядування.
Доведено, що у багатьох органах місцевого самоврядування абсолютно різний рівень інформатизації. Рівень так званої інформаційного нерівності стрімко зростає разом з бурхливим розвитком самих інформаційно-комунікаційних технологій. Іншими словами, швидкий прогрес у сфері інформатизації загострює і підсилює інформаційну нерівність.
Виявлено проблему фінансування та перегляд моделі іх взаємодії та зазначено, що успішність створення електронного врядування, в органах місцевого самоврядування безпосередньо залежить від їх фінансової забезпеченості.
Доведено, що однією з найважливіших умов розвитку і функціонування електронного урядування в органах місцевого самоврядування, безсумнівно, є вдосконалення нормативно-правової бази.

Ключові слова: адміністративна реформа; інформаційна відкритість; електронне врядування; органи місцевого самоврядування; публічна влада; публічне управління; територія; транспарентність.

Література

1. Єсімов С.С., Бондаренко В.А. Транспарентність як принцип діяльності органів публічного управління в умовах використання інформаційних технологій. Соціально-правові студії. 2018. Вип. 1. С. 42—49.
2. Кислюк К.В. Розвиток електронного урядування в Україні як фактор соціокультурної динаміки. Культурологія. Вип. 60. 2018. С. 228—236.
3. Муніципально-громадський центр електронного урядування. URL: http://www.e-gov. in.ua/about/ (дата звернення: 11.09.2021).
4. Полумієнко С.К. Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб. у 15 ч. Ч. 6: Моніторинг, оцінювання та прогнозування розвитку системи електронного урядування. Київ: ФОП Москаленко О.М. 2017. 64 с.
5. Ткач І.В. Принципи прозорості та відкритості як невід'ємна складова публічного управління: теоретичний аспект. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 2016. № 12 (22), 1 т. URL: https://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2016_12%281%29__6 (дата звернення: 17.09.2021).
6. Чукут С.А., Дмитренко В.І. Смарт-сіті чи електронне місто: сучасні підходи до розуміння впровадження е-урядування на місцевому рівні. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 13. С. 89—93.
7. United Nation E-Government Survey 2020. URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2020 (дата звернення: 17.09.2021).

N. Datsii, N. Klymchuk, V. Nikolaichuk

APPROACHES TO THE FORMATION OF ELECTRONIC GOVERNANCE AT THE TERRITORIAL LEVEL IN THE CONDITIONS OF TRANSPARENCY OF PUBLIC GOVERNANCE

Summary

The ways to full transition to e-government, which requires a range of measures, including the development of the infrastructure of information system of territorial management, the creation of a system of electronic administrative regulations, the creation of a properly functioning system of electronic interaction between executive bodies, the full transition to electronic document management and organization of training for public servants on the way to use the system, have been identified.
It is proved that new information technologies have a special role to play in the implementation of priority national projects and administrative reform.
In order to increase the efficiency of interaction between executive authorities, local governments and citizens, directions were formed. Based on the use of information and communication technologies, a whole set of projects is supported to create software and hardware complexes in communities and territories with connection to a single data transmission network. This ensures the implementation of feedback between governments and citizens.
It is established that the executive authorities do not take into account the actual state of affairs in the executive authorities of the region. There is no comprehensive study of the state of affairs in the regions on the formation of e-government.
It is proved that in many local governments the level of informatization is completely different. The level of so-called information inequality is growing rapidly along with the rapid development of information and communication technologies. In other words, rapid progress in the field of informatization exacerbates and reinforces information inequality.
The problem of financing and revision of the model of their interaction is revealed and it is noted that the success of the creation of e-government in local governments directly depends on their financial security.
It is proved that one of the most important conditions for the development and functioning of e-government in local governments, is, of course, to improve the regulatory framework.

Keywords: administrative reform; information visibility; electronics; organization of self-assembly; public ownership; public administration; territory; transparency.

References

1. Yesimov, S.S. and Bondarenko, V.A. (2018), "Transparency as a principle of public administration in the use of information technology", Sotsial'no-pravovi studiyi, vol. 1, pp. 42—49.
2. Kislyuk, K.V. (2018), "Development of e-government in Ukraine as a factor of socio-cultural dynamics", Kul'turolohiya, vol. 60, pp. 228—236.
3. Municipal and public center of e-government (2021), available at: (http://www.e-gov.in.ua/about/(Accessed 11 Sept 2021).
4. Polumienko, S.K. (2017), Elektronne uryaduvannya ta elektronna demokratiy, [E-government and e-democracy], vol 6, Monitorynh, otsinyuvannya ta prohnozuvannya rozvytku systemy elektronnoho uryaduvannya, [Monitoring, evaluating and forecasting the development of the e-government system], Private individual Moskalenko O.M., Kyiv, Ukraine.
5. Tkach, I.V. (2016), "Principles of transparency and openness as an integral part of public administration: a theoretical aspect", Mizhnarodnyy naukovyy zhurnal "Internauka", vol. 12 (22), no. 1, available at: (https://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2016_12%281%29__6 (Accessed 17 Sept 2021).
6. Chukut, S.А. and Dmitrenko, V.I. (2016), "Smart city or e-city: modern approaches to understanding the implementation of e-government at the local level", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 89—93.
7. United Nation (2021), "E-Government Survey 2020", available at: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2020 (Accessed 17 Sept 2021).

№ 19 2021, стор. 59 - 63

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-10-13

Кількість переглядів: 14

Відомості про авторів

Н. В. Дацій

д. держ. упр., професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

N. Datsii

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissya National University

ORCID:

0000-0003-0640-6426


Н. П. Климчук

магістр спеціальності "Публічне управління та адміністрування" кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

N. Klymchuk

Mаstеr's of specialty "Public management and administration" of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissya National University

ORCID:

0000-0002-9996-6344


В. В. Ніколайчук

магістр спеціальності "Публічне управління та адміністрування" кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

V. Nikolaichuk

Mаstеr's of specialty "Public management and administration" of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissya National University

ORCID:

0000-0002-9750-5376

Як цитувати статтю

Дацій Н. В., Климчук Н. П., Ніколайчук В. В. Підходи до формування електронного врядування на територіальному рівні в умовах транспарентності публічного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 19. С. 59–63. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.59

Datsii, N., Klymchuk, N. and Nikolaichuk, V. (2021), “Approaches to the formation of electronic governance at the territorial level in the conditions of transparency of public governance”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 59–63. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.59

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.