EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ У ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ
О. С. Адаменко, З. В. Гбур

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.64

УДК: 351

О. С. Адаменко, З. В. Гбур

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ У ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ

Анотація

Договір у цивільному праві вважається універсальним регулятором різноманітних суспільних відносин, зміст, характер і тенденції розвитку яких постійно зазнають змін. Актуальним у цивільному праві є дослідження державного регулювання договірних відносин. У цій статті розкрито питання співвідношення обмежуючої дії цивільного права щодо договірних відносин та регулятивної ролі договору в галузі цивільного права. Зокрема, акцентовано увагу на тому, що запроваджуючи договірну форму регулювання відносин між суб'єктами господарювання, держава тим самим надає певну міру свободи суб'єктам у визначенні своїх прав та обов'язків і ставить за мету впровадження більш гнучкого механізму регулювання цих відносин. Тому саме договірно-правова форма здатна забезпечити необхідний баланс між попитом та пропозицією, забезпечити ринок тими товарами і послугами, які потребує споживач. Договір служить ідеальною формою активності учасників цивільного обігу, він є найоперативнішим і найбільш гнучким засобом регулювання суспільних відносин. У статті досліджено функції цивільного договору з врахуванням нових підходів правового регулювання приватних (цивільних) відносин. Показано співвідношення між саморегулюванням власних відносин суб'єктами цивільного договору та регуляторною дією цивільного права, що направлена на управління процесом укладення договорів та їх змістом у цивільно-правових відносинах. У контексті досліджуваної теми надано загальну характеристику формам права та нормативно-правовому договору. Розкрито визначення договору як джерела права, обгрунтовано умови, за яких договір виступає джерелом права, надано класифікацію договорів про спільну діяльність фізичних осіб. Визначено форми спільної діяльності фізичних осіб у рамках договірних відносин, окреслено характеристики зобов'язань у спільній діяльності. Обгрунтовано роль Цивільного кодексу України як структурної бази в системі цивільного права. Визначено, що цивільний договір на сучасному етапі є одним із соціальних регуляторів цивільних відносин, самостійною формою приватного права.

Ключові слова: цивільний договір; державне регулювання цивільних відносин; державне управління; укладення цивільного договору.

Література

1. Бек Ю.Б. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. К.: Істина, 2011. 976 с.
2. Боднар Т.В., Дзера О.В., Кузнєцова Н.С. Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. К.: Юрінком Iнтер, 2008. 896 с.
3. Гайворонський В.М., Жушман В.П. Господарське право України. Х.: Право, 2005. 384 с.
4. Галянтич Н.В., Грудницька І.О. Господарське право України. К.: МАУП, 2005. 424 с.
5. Голубєва Н.Ю. Зобов'язання в цивільному праві України: методологічні засади правового регулювання: монографія. Одеса: "Фенікс", 2013. 642 с.
6. Договір у цивільному і трудовому праві. Довідник. Ч. 1. К.: Видавничий Дім "Юридична книга", 2000. 280 с.
7. Майданик Р.А. Договірні цивільно-трудові конструкції. Підприємництво, господарство і право. 2008. № 9. С. 3—6.
8. Мельник О.О. Господарське право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 2005. 208 с.
9. Ромовська З.В. Проблеми загальної теорії права у проєкті ЦК України. К.: Український центр правничих студій, 2000. 292 с.
10. Ромовська З.В. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. К.: Атіка, 2005. 560 с.
11. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення 21.03.2021).
12. Щербина В.С. Господарське право: підручник. К.: Юрінком Інтер, 2003. 640 с.
13. Юніна М.П. Погляди теоретиків та практиків. Дніпро: Видавець Біла К.О., 2018. 181 с.
14. Яворська О.С. Договірне право як регулятор цивільних відносин. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2008. Вип. 6 (74). С. 148—158.
15. Ярема А.Г., Карабань В.Я., Кривенко В.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: В 4 т. К.: А.С.К., 2004. 927 с.

O. Adamenko, Z. Hbur

PUBLIC ADMINISTRATION OF CONCLUSION OF CONTRACTS IN CIVIL LEGAL RELATIONS

Summary

The contract in civil law is considered a universal regulator of various social relations, the content, nature and trends of which are constantly changing. The study of state regulation of contractual relations is relevant in civil law. This article reveals the relationship between the restrictive effect of civil law on contractual relations and the regulatory role of the contract in the field of civil law. In particular, it is emphasized that by introducing a contractual form of regulation of relations between economic entities, the state thus gives a certain degree of freedom to entities in determining their rights and responsibilities and aims to introduce a more flexible mechanism for regulating these relations. By regulating the rule of law, the state offers the opportunity to develop subjective rights and legally supported interests, which leads to the obligation to "ensure the appropriate form of their protection." At the same time, despite the fact that the law actively applies the concept of "protection of civil rights", it does not disclose the meaning of protection in terms of terminology and does not define the forms of implementation. Therefore, it is the contractual form that is able to provide the necessary balance between supply and demand, to provide the market with those goods and services that the consumer needs. The contract is an ideal form of activity of participants in civil circulation, it is the most efficient and most flexible means of regulating public relations. The article examines the functions of a civil contract, taking into account new approaches to the legal regulation of private (civil) relations. The relationship between the self-regulation of their own relations by the subjects of civil contract and the regulatory action of civil law, aimed at managing the process of concluding contracts and their content in civil relations. In the context of the researched topic the general characteristic of the forms of law and the normative-legal contract is given. The definition of the contract as a source of law is revealed, the conditions under which the contract acts as a source of law are substantiated, the classification of agreements on joint activity of physical persons is given. The forms of joint activity of individuals within the framework of contractual relations are determined, the characteristics of obligations in joint activity are outlined. The role of the Civil Code of Ukraine as a structural base in the system of civil law is substantiated. It is determined that a civil contract at the present stage is one of the social regulators of civil relations, an independent form of private law.

Keywords: civil contract; state regulation of civil relations; public administration; conclusion of civil contract.

References

1. Bek, Yu. B. (2011), Naukovo-praktichnij komentar Civilnogo kodeksu Ukrayini [Scientific and practical commentary on the Civil Code of Ukraine], Istina, Kyiv, Ukraine.
2. Bodnar, T.V., Dzera, O.V. and Kuznyecova, N.S. (2008), Dogovirne pravo Ukrayini. Zagalna chastina: navch. posib. [Contract law of Ukraine. General part: textbook], Yurinkom Inter, Kyiv, Ukraine.
3. Gajvoronskij, V. M. and Zhushman, V. P. (2005), Gospodarske pravo Ukrayini [Commercial law of Ukraine], Pravo, Kharkiv, Ukraine.
4. Galyantich, N.V. and Grudnicka, I.O. (2005), Gospodarske pravo Ukrayini [Commercial law of Ukraine], MAUP, Kyiv, Ukraine.
5. Golubyeva, N.Yu. (2013), Zobov'yazannya v civilnomu pravi Ukrayini: metodologichni zasadi pravovogo regulyuvannya: monografiya [Commitment in the civil law of Ukraine: methodological principles of legal regulation: a monograph], Feniks, Odesa, Ukraine.
6. Yuridichna kniga (2000), Dogovir u civilnomu i trudovomu pravi. Dovidnik. Ch. 1 [Contract in civil and labor law] Vidavnichij Dim "Yuridichna kniga", Kyiv, Ukraine.
7. Maidanyk, R. A. (2008), "Contractual civil-labor constructions", Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, vol. 9. pp. 3—6.
8. Melnik, O. O. (2005), Gospodarske pravo: Navch.-metod. posib. dlya samost. vivch. disc. [Commercial law: Teaching method. textbook for self. studied], KNEU, Kyiv, Ukraine.
9. Romovska, Z. V. (2000), Problemi zagalnoyi teoriyi prava u proekti CK Ukrayini [Problems of the general theory of law in the project of the СС of Ukraine], Ukrayinskij centr pravnichih studij, Kyiv, Ukraine.
10. Romovska, Z. V. (2005), Ukrayinske civilne pravo: Zagalna chastina. Akademichnij kurs [Ukrainian civil law: General part. Academic course], Atika, Kyiv, Ukraine.
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "Civil Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (Accessed 21 March 2021).
12. Sherbina, V. S. (2003), Gospodarske pravo: pidruchnik [Commercial law: a textbook], Yurinkom Inter, Kyiv, Ukraine.
13. Yunina, M.P. (2018), Poglyadi teoretikiv ta praktikiv [Views of theorists and practitioners], Vidavec Bila K., Dnipro, Ukraine.
14. Yavorska O. S. (2008), "Contract law as a regulator of civil relations", Socіalno-ekonomіchnі problemi suchasnogo perіodu Ukrayini, 2008, vol. 6 (74), pp. 148—158.
15. Yarema, A. G., Karaban, V. Ya., Krivenko, V. V. and Rotan, V. G. (2004), Naukovo-praktichnij komentar do civilnogo zakonodavstva Ukrayini [Scientific and practical commentary on the civil legislation of Ukraine], A.S.K., Kyiv, Ukraine.

№ 19 2021, стор. 64 - 70

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-10-13

Кількість переглядів: 9

Відомості про авторів

О. С. Адаменко

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

O. Adamenko

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-1545-0699


З. В. Гбур

д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Z. Hbur

Doctor of Sciences in Public Administration, Full Professor, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-4536-2438

Як цитувати статтю

Адаменко О. С., Гбур З. В. Державне управління укладення договорів у цивільно-правових відносинах. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 19. С. 64–70. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.64

Adamenko, O. and Hbur, Z. (2021), “Public administration of conclusion of contracts in civil legal relations”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 64–70. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.64

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.