EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ
К. О. П'ятковський, О. І. Пархоменко-Куцевіл

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.71

УДК: 321(324)+351

К. О. П'ятковський, О. І. Пархоменко-Куцевіл

ВПЛИВ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуто проблеми впливу та взаємодії процесу державотворення держави, що перебуває на стадії формування, труднощі побудови належної та демократичної вертикалі державної влади, що відповідала загальноприйнятим стандартам та вимогам співжиття цивілізованого суспільства. Обгрунтовано доцільність вивчення специфічних особливостей та сучасних підходів до розгляду можливих напрямів демократизації українського суспільства і можливих напрямків його подальшого розвитку, зважаючи на характеристики теперішнього етапу державотворення в державі. Показано, що державотворчі процеси Україні з моменту набуття нею незалежності свідчать, що основні завдання, поставлені перед молодою державою, які полягали у створенні та розвитку головних та важливих державних інституцій української влади, максимальному забезпеченні їх дієвим законодавчими фундаментом були, в цілому, виконані. Але процеси державотворення потребують наявності значно глибших, ширших та потужніших структурних змін і перетворень, ніж заходи з облаштування зовнішньої атрибутики держави. Державна влада передусім повинна була позбутися наслідків адміністративного та ідеологічного складового характеру впливу, спадку попереднього державного утворення. Перед державною владою і громадськістю країни нагально стоїть потреба в демонтажі радянської авторитарної політичної системи, її складових елементів і наслідків функціонування, та формування правового демократичного державного устрою на основі владних гілок (законодавчій, виконавчій та судовій). Підтверджено орієнтири для проходження політичних процесів під час державотворення: побудова справжньої демократії; імплементування у державотворчий механізм принципу відповідальності держави перед громадянином; дотримання принципу вільного громадянського суспільства; позитивне ставлення до "середнього класу" суспільства; належна увага до, так званої, сфери діяльності "тонких структур" (мистецтво, література, усе розмаїття можливих громадянських об'єднань тощо); формування національної еліти на основі власної національної ідеї; легітимність та легальність державної влади.

Ключові слова: державотворення; влада; політичний процес; право; громадянське суспільство; правова культура; державний механізм.

Література

1. Андріяш В.І. Державна політика: концептуальні аспекти визначення. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2013. № 9. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=626
2. Андрос Є.А. Інтелект у структурі людського буття. К.: Стилос, 2010. 358 с.
3. Браєн Г., Ган Л. Визначення державної політики // Аналіз політики для реального світу. К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2004. С. 34—41.
4. Бутченко Т.І. Соціально-політичне проєктування: проблема взаємозв'язку суспільних потреб і державних інтересів: монографія. Запоріжжя: КСК-Альянс, 2011. — 280 с.
5. Валевський О.Л., Ішмуратов А.Т. Політичний конфлікт у сучасній Україні: культурні виміри, структура, принципи аналізу: монографія. К.: НІСД, 1997. URL: http://www.geocities.com/Athens/Academy/8474/co001.zip
6. Веніславський Ф.В. Зловживання правом у публічно-правовій сфері як загроза стабільності конституційного ладу України. Університетські наукові записки. 2009. № 3 (31). С. 24—29.
7. Воловик В.И. Философия политического сознания: монография. Запорожье: Просвіта, 2006. — 204 с.
8. Дацюк Сергій. Незалежне майбутнє України. — URL: ua24ua.net/sergiy-datsyuknezalegne-maybutne-ukraini/
9. Дмітрієнко Ю. Правові властивості людини: витоки Української законосвідомості (продовження). Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України. — Сер. 1. "Дослідження та реферати". Львів: Астрон, 2006. Вип. 10. С. 108—121.
10. Індекс сприйняття корупції ТІ. URL: http://ti-ukraine.org/news/4050.html
11. Історія перемог та помилок: чим запам'ятаються п'ять років Петра Порошенка. URL: https://opinionua.com/2019/04/24/istoriya-peremog-ta-pomilok-chim-zapamyatayutsya-pyat-rokiv-petra-poroshenka/ (24 квітня, 2019).
12. Крюков О.І. Політико-управлінська еліта України як чинник державотворення: монографія. К.: Вид-во НАДУ, 2006. 252 с.
13. Маляренко Т.А. Соціальний конфлікт у системі загроз економічній безпеці держави: монографія. — Донецьк: ДонДУУ, 2010. — 407 с.
14. Митрохина Т.Н. Объяснительные возможности концепта "политический проєкт" (на материалах сайта Института динамического консерватизма). Theories and Problems of Political Studies. 6. 2015. C. 111—132. Publishing House "ANALITIKA RODIS". URL: www.publishing-vak.ru
15. Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Польовий М.А. та ін. Сучасні суспільно-політичні процеси у світі та Україні: монографія. Вінниця: ТОВ "ТВОРИ", 2019. — 228 с.
16. Оніщенко Н.М. Сприйняття права в умовах демократичного розвитку: проблеми, реалії, перспективи: монографія. К.: Юрид. думка, 2008. 320 с.
17. Петровський П.М. Гуманітарна парадигма в системі державного управління: монографія. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2008. 252 с.
18. Пушкарева Г.В. Технологии социального проєктирования в процессе реформирования государственной службы. Общественные науки и современность. 2011. № 4. С. 44—51.
19. Раянов Ф.М. Матрица правового государства и наша юридическая наука. Государство и право. 2006. № 8. С. 45—49.
20. Семченко О.А. Іміджева політика України: монографія. Київ: ВЦ "Академія", 2014. 272 с.
21. Стойко О.М. Трансформація політичних інститутів у сучасних перехідних суспільствах: монографія. Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; "Логос", 2016. 416 с.
22. Цимбал Т.В. Людина у пошуках грунту: монографія. Київ, Кривий Ріг: Нац. педаг. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2010. 284 с.
23. Черевко А. Еволюція наукових поглядів на державотворчі процеси та ступінь їх демократизації в сучасній вітчизняній теорії державного управління. Державне управління та місцеве самоврядування. 2016. Вип. 2 (29). С. 67—76.
24. Чернієнко В.О. Природа засад ідентичності соціального суб'єкта: монографія. Xарків: Нац. аерокосм. ун-т "Харк. авіац. ін-т", 2010. 304 с.
25. Шевчук П. Негативні впливи на процеси державного управління в Україні часів незалежності. Демократичне врядування. Науковий вісник. 2016. Вип. 16/17. С. 70—76.
26. Giorgetti C. A. Principled Approach to State Failure. International Community Actions in Emergency Situations [Text]. with a Foreword by M. Reisman and L. Brilmayer. Leiden; Boston: Brill, 2010. XVII. P. 69.
27. James W. Fesler. Centralization and decentralization. The blackwell encyclopedia of political science. — Edition by Vernon Bogdanon. Oxford, 1992. P. 83—84.
28. Nye Jr. J. S. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power [Text]. N.-Y.: Basic Books, 1990; Nye Jr. J. S. The Benefits of Soft Power [Electronic resource] / Nye Jr. J. S. URL: http://hbswk.hbs.edu/archive/4290.html
29. Rawnsley G. Approaches to soft power and public diplomacy in China and Taiwan. Jornal of International Communication [Text]. 2012. Vol. 18. Issue 2. P. 121—135.
30. Ronald L. Watts Federalism. The blackwell encyclopedia of political science. Edition by Vernon Bogdanon. Oxford, 1992. P. 228—230.

K. Piatkovskyi, O. Parkhomenko-Kutsevil

THE INFLUENCE OF POLITICAL PROCESSES ON STATE FORMATION IN UKRAINE

Summary

The article considers the problems of influence and interaction of the process of state formation of the state, which is at the stage of formation, the difficulties of building a proper and democratic vertical of state power that meets generally accepted standards and requirements of coexistence of civilized society. The expediency of studying specific features and modern approaches to the consideration of possible directions of democratization of Ukrainian society and possible directions of its further development is substantiated, taking into account the characteristics of the current stage of state formation in the state. It is shown that the state-building processes of Ukraine since its independence show that the main tasks set before the young state, which were to create and develop the main and important state institutions of the Ukrainian government, to ensure their effective legislative foundation, were generally fulfilled. But the processes of state formation require much deeper, broader and more powerful structural changes and transformations than measures to arrange the external attributes of the state. The state power, first of all, had to get rid of the consequences of the administrative and ideological component of the influence, the legacy of the previous state formation. The state authorities and the public face the urgent need to dismantle the Soviet authoritarian political system, its constituent elements and consequences, and to form a legal democratic state system based on the branches of government (legislative, executive and judicial). Confirmed guidelines for the passage of political processes during state-building: building a true democracy; implementation of the principle of state responsibility to the citizen in the state-building mechanism; adherence to the principle of free civil society; positive attitude to the "middle class" of society; due attention to the so-called sphere of activity of "subtle structures" (art, literature, all the variety of possible civic associations, etc.); formation of a national elite on the basis of one's own national idea; legitimacy and legality of state power.

Keywords: state formation; power; political process; law; civil society; legal culture; state mechanism.

References

1. Andriyash, V. I. (2013), "Public policy: conceptual aspects of definition", Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, vol. 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=626 (Accessed 20 Sept 2021).
2. Andros, Ye. A. (2010), Intelligence in the structure of human existence [Intelligence in the structure of human existence], Stylos, Kyiv, Ukraine.
3. Brayen, H. and Gan, L. (2004), Vyznachennya derzhavnoyi polityky [Definition of public policy], Vyd-vo Solomiyi Pavlychko "Osnovy", Kyiv, Ukraine, pp. 34—41.
4. Butchenko, T. I. (2011), Sotsial'no-politychne proektuvannia: problema vzaiemozv'iazku suspil'nykh potreb i derzhavnykh interesiv: monohrafiia [Socio-political design: the problem of the relationship between social needs and state interests: a monograph], KSK-Al'yans, Zaporizhzhya, Ukraine.
5. Valevs'kyy, O. L. and Ishmuratov, A. T. (1997), Politychnyy konflikt u suchasniy Ukrayini: kul'turni vymiry, struktura, pryntsypy analizu: monohrafiya [Political conflict in modern Ukraine: cultural dimensions, structure, principles of analysis: monograph], NISD, Kyiv, Ukraine.
6. Venislavs'kyy, F. V. (2009), "Abuse of law in the public sphere as a threat to the stability of the constitutional order", Universytets'ki naukovi zapysky, vol. 3 (31), pp. 24—29.
7. Volovyk, V. Y. (2006), Fylosofyya polytycheskoho soznanyya: monohrafyya [Philosophy of political consciousness: a monograph], Prosvita, Zaporozhye, Ukraine.
8. Datsyuk, S. (2012), "Independent future of Ukraine", available at: ua24ua.net/sergiy-datsyuknezalegne-maybutne-ukraini/ available at: (Accessed 20 Sept 2021).
9. Dmitriyenko, Yu. (2006), "Legal properties of man: the origins of Ukrainian legal consciousness (continued)", Pratsi L'vivs'koyi laboratoriyi prav lyudyny i hromadyanyna Naukovo-doslidnoho instytutu derzhavnoho budivnytstva ta mistsevoho samovryaduvannya Akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny. — Ser. 1. "Doslidzhennya ta referaty", vol. 10, pp. 108—121.
10. Transparency International Ukraine (2021), "TI Corruption Perceptions Index", available at: http://ti-ukraine.org/news/4050.html (Accessed 20 Sept 2021).
11. opinionua.com (2019). "A story of victories and mistakes: how will Petro Poroshenko remember his five years?", available at: https://opinionua.com/2019/04/24/istoriya-peremog-ta-pomilok-chim-zapamyatayutsya-pyat-rokiv-petra-poroshenka/ (Accessed 20 Sept 2021).
12. Kryukov O. I. (2006), Polityko-upravlins'ka elita Ukrainy iak chynnyk derzhavotvorennia: monohrafiia [Political and managerial elite of Ukraine as a factor of state formation: monograph], Vyd-vo NADU, Kyiv, Ukraine.
13. Malyarenko, T. A. (2010), Sotsial'nyj konflikt u systemi zahroz ekonomichnij bezpetsi derzhavy: monohrafiia [Social conflict in the system of threats to the economic security of the state: a monograph], DonDUU, Donets'k, Ukraine.
14. Mytrokhyna, T. N. (2015), "Explanatory possibilities of the concept "political project" (on the materials of the site of the Institute of Dynamic Conservatism)", Theories and Problems of Political Studies, vol. 6, pp. 111—132, available at: www.publishing-vak.ru (Accessed 20 Sept 2021).
15. Nahornyak, T. L. Prymush, M. V. and Pol'ovyy, M. A. (2019), Suchasni suspil'no-politychni protsesy u sviti ta Ukrayini: monohrafiya [Modern socio-political processes in the world and Ukraine: a monograph], TOV "TVORY", Vinnytsya, Ukraine.
16. Onishchenko, N. M. (2008), Spryynyattya prava v umovakh demokratychnoho rozvytku: problemy, realiyi, perspektyvy: monohrafiya [Perception of law in the conditions of democratic development: problems, realities, prospects: monograph], Yuryd. Dumka, Kyiv, Ukraine.
17. Petrovs'kyy, P. M. (2008), Humanitarna paradyhma v systemi derzhavnoho upravlinnya: monohrafiya [Humanitarian paradigm in the system of public administration: a monograph], LRIDU NADU, L'viv, Ukraine.
18. Pushkareva, G. V. (2011), "Social design technologies in the process of civil service reform", Obshchestvennye nauky y sovremennost', vol. 4, pp. 44—51.
19. Rayanov, F. M. (2006), "The matrix of the rule of law and our legal science", Hosudarstvo y pravo, vol. 8, pp. 45—49.
20. Semchenko, O. A. (2014), Imidzheva polityka Ukrainy: monohrafiia [Image policy of Ukraine: monograph], VTs "Akademiya", Kyiv, Ukraine.
21. Stoyko, O. M. (2016), Transformatsiya politychnykh instytutiv u suchasnykh perekhidnykh suspil'stvakh: monohrafiya [Transformation of political institutions in modern transitional societies: a monograph], In-t derzhavy i prava im. V.M. Korets'koho NAN Ukrayiny, "Lohos", Kyiv, Ukraine.
22. Tsymbal, T. V. (2010), Lyudyna u poshukakh gruntu: monohrafiya [Man in search of soil: a monograph], Nats. pedah. un-t im. M. P. Drahomanova, Kyiv, Ukraine.
23. Cherevko, A. (2016), "Evolution of scientific views on state-building processes and the degree of their democratization in the modern domestic theory of public administration", Derzhavne upravlinnya ta mistseve samovryaduvannya, vol. 2 (29), pp. 67—76.
24. Cherniyenko, V. O. (2010), Pryroda zasad identychnosti sotsial'noho sub"yekta: monohrafiya [The nature of the principles of identity of the social subject: a monograph], Nats. aerokosm. un-t "Khark. aviats. in-t", Kharkiv, Ukraine.
25. Shevchuk, P. (2016), "Negative influences on the processes of public administration in Ukraine since independence", Demokratychne vryaduvannya. Naukovyy visnyk, vol. 16/17, pp. 70—76.
26. Giorgetti, C. A. (2010), Principled Approach to State Failure. International Community Actions in Emergency Situations, Brill, Boston, USA.
27. Fesler, J. W. (1992), "Centralization and decentralization", The blackwell encyclopedia of political science, Oxford, UK, pp. 83—84.
28. Nye, Jr. J. S. (2004), "The Benefits of Soft Power", available at: http://hbswk.hbs.edu/archive/4290.html (Accessed 20 Sept 2021).
29. Rawnsley, G. (2012), "Approaches to soft power and public diplomacy in China and Taiwan", Jornal of International Communication, vol. 18, Issue 2, pp. 121—135.
30. Ronald, L. (1992), "Watts Federalism", The blackwell encyclopedia of political science, Oxford, UK, pp. 228—230.

№ 19 2021, стор. 71 - 79

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-10-13

Кількість переглядів: 332

Відомості про авторів

К. О. П'ятковський

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

K. Piatkovskyi

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0002-934-9058


О. І. Пархоменко-Куцевіл

д. держ., упр. професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Скоровороди

O. Parkhomenko-Kutsevil

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Head of the Department of Public Administration, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav

ORCID:

0000-0002-0758-346X

Як цитувати статтю

П'ятковський К. О., Пархоменко-Куцевіл О. І. Вплив політичних процесів на державотворення в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 19. С. 71–79. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.71

Piatkovskyi, K. and Parkhomenko-Kutsevil, O. (2021), “The influence of political processes on state formation in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 71–79. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.71

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.