EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Т. В. Петреман, К. В. Дубич

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.80

УДК: 351.72+351.863(477):005.2

Т. В. Петреман, К. В. Дубич

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Анотація

Соціально-економічний розвиток України сьогодні відбувається в умовах ринкової трансформації та модернізації економіки. Водночас притаманна країні олігархічна модель економічних відносин породжує такі небажані явища, як нелегальну економіку, її монополізацію, постійне зростання економічної нерівності, зростання безробіття та бідність більшості населення. У статті досліджується природа економічної безпеки України в контексті державного управління, обумовлена необхідністю вдосконалення напрямів економічної безпеки в контексті складової національної безпеки загалом. Економічна безпека розглядається як частина національної безпеки, яка визначається системою комплексного управління на основі реалізації Стратегії економічної безпеки України на період до 2025 року. Аналіз процесів економічної безпеки як складової забезпечення національної безпеки визначає напрямки економічного і фінансового благополуччя і захисту особистості, а також виявляє порогові і цільові значення, за яких негативні тенденції посилюють виклики і загрози національній безпеці. Для успішного функціонування економічної системи в Україні необхідна розробка регіональної стратегії, яка повинна будуватися на дотриманні національних інтересів, зокрема бути спрямованою на економічне зростання територіальних громад. Пропонується здійснювати аудит економічної безпеки, який передбачає моніторинг всієї системи безпеки, який здатний виявляти основні чинники, що негативно впливають на зазначену систему, і можуть забезпечувати сучасними методами підвищення ефективності та їх реалізацію, і які повинні спиратися на закони і втілюватися в життя на законних підставах з урахуванням витрат на їх здійснення, передбачених бюджетом. Попри здійснення подальших кроків щодо гармонізації українського митного законодавства з європейським, створення сприятливих умов ведення бізнесу для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) виправдало доцільність розробки концепції забезпечення економічної безпеки у сфері ЗЕД на основі збалансування економічних інтересів, що грунтується на пошуку компромісу між заходами контролю над доходами та зборами для забезпечення економічної безпеки у сфері ЗЕД та забезпечення спрощення бізнесу з урахуванням економічних інтересів.

Ключові слова: економічна безпека; держава; державне управління; державне регулювання; національна безпека; стратегія.

Література

1. Акімова Л.М. Механізм державного управління забезпеченням економічної безпеки в Україні: монографія. К.: "Центр учбової літератури", 2018. 323 с.
2. Гбур З.В. Державне управління економічною безпекою України: теорія та практика: монографія. Кам'янець-Подільський: ТОВ "Друкарня "Рута"", 2018. 408 с.
3. Закон України від 01.07.2010 № № 2411-VI "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17#Text
4. Закон України від 05.03.1998 № 183/98-ВР "Про Раду національної безпеки і оборони України". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80#Text
5. Закон України від 06.12.2019 №361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text
6. Закон України від 21.06.2018 № № 2469-VIII "Про національну безпеку України". URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text
7. Закон України від 28.01.2021 №1150-ІХ "Про Бюро економічної безпеки України". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text
8. Клімова Г.П. Економічна безпека: сутність та основні напрями забезпечення. Право та інновації. 2017. № 3 (19). URL: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2018/07/Klimova19.pdf
9. Конституція України (1996). URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/254 к/96-вр
10. Лекарь С. Правове регулювання економічної безпеки в Україні. Підприємництво, господарство та право. 2019 12. DOI: https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.12.35
11. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України (2013). URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text
12. Митний кодекс України (2012). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text
13. Попадинець Н.М. Основні чинники забезпечення економічної безпеки України Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2016. Вип. 2 (118). URL: http://ird.gov.ua/sep/sep20162(118)/sep20162(118)_020_PopadynetsNM.pdf
14. Ситник Г.П. Системний аналіз понятійно-категоріального апарату дослідження державного управління економічною безпекою / Г.П. Ситник, С.П. Завгородня. Державне управління: теорія та практика. 2013. № 2. С. 82—89. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2013_2_13
15. Скорук О.В. Економічна безпека держави: сутність, складові елементи та проблеми забезпечення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 6. Ч. 3. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/6_3_2016ua/11.pdf
16. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text
17. Указ Президента №392/2020 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України"". URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037
18. Указ Президента України № 5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна — 2020"" . URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Text
19. Указ Президента України № 722/2019 "Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року". URL: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825
20. Указ Президента України №347/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 серпня 2021 року "Про Стратегію економічної безпеки України на період до 2025 року". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2021#Text
21. Чекмарёв В.В., Носков В.А. Теория экономической безопасности: концептуальный пространственный подход в дискурсе новой политической экономии. Вестник Самарского государственного экономического университета. 2018. № 11 (169). С. 9—12.

T. Petreman, K. Dubych

ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE: PUBLIC ADMINISTRATION

Summary

Socio-economic development of Ukraine today takes place in the conditions of market transformation and modernization of the economy. At the same time, the country's oligarchic model of economic relations generates such undesirable phenomena as the illegal economy, its monopolization, the constant growth of economic inequality, rising unemployment and poverty of the majority of the population. The article examines the nature of economic security of Ukraine in the context of public administration, due to the need to improve the areas of economic security in the context of the national security component as a whole. Economic security is considered as a part of national security, which is determined by the system of integrated management based on the implementation of the Economic Security Strategy of Ukraine for the period up to 2025. Analysis of economic security processes as a component of national security determines the areas of economic and financial well-being and protection of the individual, as well as identifies thresholds and targets at which negative trends increase the challenges and threats to national security. For the successful functioning of the economic system in Ukraine, it is necessary to develop a regional strategy, which should be based on the observance of national interests, in particular, be aimed at the economic growth of territorial communities. It is proposed to conduct an audit of economic security, which involves monitoring the entire security system, which is able to identify the main factors that negatively affect the system, and can provide modern methods of efficiency and their implementation, and which must be based on laws and implemented legally. taking into account the costs of their implementation, provided by the budget. Despite further steps to harmonize Ukrainian customs legislation with European, the creation of favorable conditions for doing business for foreign economic activity (FEA) justified the feasibility of developing a concept of economic security in the field of FEA based on balancing economic interests based on finding a compromise between measures control over revenues and fees to ensure economic security in the field of foreign economic activity and to ensure the simplification of business taking into account economic interests.

Keywords: economic security; state; public administration; state regulation; national security; strategy.

References

1. Akimova, L.M. (2018), Mekhanizm derzhavnoho upravlinnia zabezpechenniam ekonomichnoi bezpeky v Ukraini: monohrafiia [The mechanism of state management of economic security in Ukraine], Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine.
2. Gbur, Z.V. (2018). Derzhavne upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu Ukrainy: teoriia ta praktyka [State management of economic security of Ukraine: theory and practice], LLC "Printing House Ruta", Kamyanets-Podilsky, Ukraine.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), Law of Ukraine "On the principles of domestic and foreign policy", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17#Text (Accessed 31 August 2021).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (1998), Law of Ukraine "About the National Security and Defense Council of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 31 August 2021).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), Law of Ukraine "On prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism and financing of proliferation of weapons of mass destruction", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text (Accessed 31 August 2021).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), Law of Ukraine "On the national security of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (Accessed 31 August 2021).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2021), Law of Ukraine "About the Bureau of Economic Security of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text (Accessed 15 September 2021).
8. Klimova, G.P. (2017), "Economic security: the essence and main directions of security", Pravo ta innovatsii, vol. 3 (19), available at: https: //ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2018/07/Klimova19.pdf (Accessed 15 September 2021).
9. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/go/254к/96-вр (Accessed 20 September 2021).
10. Lekar, S. (2019), "Legal regulation of economic security in Ukraine", Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo ta pravo, vol. 12. DOI https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.12.35
11. Ministry of Economic Development of Ukraine (2013) Order "Methodical recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text (Accessed 20 September 2021).
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), Law of Ukraine " Customs code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text (Accessed 20 September 2021).
13. Popadynets, N.M. (2016). "The main factors of economic security of Ukraine", Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vol. 2 (118), available at: http://ird.gov.ua/sep/sep20162(118)/sep20162(118)_020_PopadynetsNM.pdf (Accessed 15 September 2021).
14. Sytnyk, G.P. and Zavgorodnya, S.P. (2013), "System analysis of the conceptual and categorical apparatus of research of state management of economic security", Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, vol. 2, pp. 82—89, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2013_2_13 (Accessed 15 September 2021).
15. Skoruk, O.V. (2016), "Economic security of the state: the essence, components and problems of security", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu available at: 6 (3), available at: http: //www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/6_3_2016ua/11.pdf (Accessed 15 September 2021).
16. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), "Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part (Association Agreement between Ukraine and the European Union)", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (Accessed 20 September 2021).
17. President of Ukraine (2020), Decree "On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of September 14, 2020 "On the National Security Strategy of Ukraine", available at: https: //www.president.gov.ua/documents/3922020-35037 (Accessed 20 September 2021).
18. President of Ukraine (2015), Decree "About the Sustainable Development Strategy "Ukraine — 2020", available at: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Text (Accessed 23 September 2021).
19. President of Ukraine (2019), Decree "About the Sustainable Development Goals of Ukraine for the period up to 2030", available at: URL:https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825 (Accessed 23 September 2021).
20. President of Ukraine (2021), Decree "On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of August 11, 2021 "On the Strategy of Economic Security of Ukraine for the period up to 2025", available at: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2021#Text (Accessed 23 September 2021).
21. Chekmaryov, V.V. and Noskov, V.A. (2018), "The theory of economic security: a conceptual spatial approach in the discourse of a new political economy", Vestnik of Samara State University of Economics, vol. 11 (169), pp. 9—12.

№ 19 2021, стор. 80 - 86

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-10-13

Кількість переглядів: 20

Відомості про авторів

Т. В. Петреман

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

T. Petreman

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-2197-5689


К. В. Дубич

д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

K. Dubych

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-3409-8179

Як цитувати статтю

Петреман Т. В., Дубич К. В. Економічна безпека України: державне управління. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 19. С. 80–86. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.80

Petreman, T. and Dubych, K. (2021), “Economic security of Ukraine: public administration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 80–86. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.80

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.