EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ
І. Г. Тищенко, В. П. Писаренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.87

УДК: 351

І. Г. Тищенко, В. П. Писаренко

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ

Анотація

Базовою умовою функціонування демократичних країн є підтримка ефективного функціонування місцевих органів влади та місцевого самоврядування. Адміністративна реформа в Україні передбачає як трансформацію вищих та центральних органів державної влади, так і місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Трансформаційні процеси, пов'язані з реформою децентралізації посилюють ситуацію невизначеності у організаційно-правовій системі діяльності місцевих органів влади. Питання процесу децентралізації влади в Україні стосується надання державних послуг населенню, що призводить до виникнення питань, що стосуються розподілу повноважень та влади, власності та розподілу фінансових ресурсів. Тому метою цієї статті є розробка пропозицій з удосконалення організаційно-правового забезпечення діяльності органів місцевої влади на основі аналізу особливостей сучасного правового статусу органів місцевого самоврядування в Україні та їх організаційної структури з урахуванням змін до чинного законодавства. В межах поставленої мети проведено аналіз та систематизацію нормативно-правових актів та конституційних засад місцевого самоврядування в Україні. Сформовано організаційну модель системи місцевого самоврядування в Україні, узагальнено та проведено аналіз основних положень нового законопроєкту та перерозподілу повноважень основних посадових осіб у громаді відповідно до законопроєкту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". На основі проведеного дослідження надано пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування, зокрема у сфері фінансового бюджетування. Проведений комплексний аналіз допоможе визначити пріоритетні напрями удосконалення організаційно-правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, необхідного для підготовки фундаменту у формулюванні та впровадженні ефективних стратегій удосконалення процесу децентралізації влади. формування організаційно-правової моделі функціонування органів місцевого самоврядування України знаходиться у процесі трансформації, є велика кількість викликів, особливо у частині перерозподілу фінансових ресурсів та належного управління ними у новостворених ОТГ.

Ключові слова: ОТГ; самоврядування; електронні послуги; бюджетування; децентралізація.

Література

1. Батанов О.В. Територіальна громада — основа місцевого самоврядування в Україні: монографія. Київ, 2001.
2. Бутко І.П. Деякі проблеми становлення і розвитку територіального самоврядування в Україні. Місцеве та регіональне самоврядування України. 1992. № 3. С. 8—14.
3. Громадська мережа публічного права та адміністрації UPLAN. Планувати, щоб не злидарювати. Правила бюджетування для ОТГ. URL: https://uplan.org.ua/analytics/planuvaty-aby-ne-zlydariuvaty-pravyla-biudzhetuvannia-dlia-oth/ (дата звернення: 30.09.2021).
4. Європейська хартія місцевого самоврядування. 1985. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text (дата звернення: 30.09.2021).
5. Забейворот Т.В. Удосконалення нормативно-правових засад децентралізації влади в Україні в контексті євроінтеграції. Теорія та практика державного управління. 2016. № 3 (54). С. 1—7.
6. Калиновський Б. Територіальна громада: інноваційні підходи до вирішення проблем у законодавстві України. Проблеми вдосконалення правового регулювання місцевого самоврядування: Матеріали наук. практ. конф. (Харків, 4—5 грудня 2001). Харків, 2002. С. 151—154.
7. Ковалів М.В., Іваха В.О. Правовий статус органів місцевого самоврядування в Україні. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. 2015. № 824. С. 45—49.
8. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 від 02.03.2014. Київ: Верховна рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua (дата звернення: 30.09.2021).
9. Міністерство розвитку громад та територій України. Проєкт Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо розподілу повноважень органів місцевого самоврядування у зв'язку зі зміною адміністративно-територіального устрою". URL: https://www.minregion.gov.ua (дата звернення: 30.09.2021).
10. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997. Відомості Верховної Ради. 1997. № 24. 170 с.
11. Проєкт Закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади: Проєкт Закону України, 2019. Верховна Рада України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67644 (дата звернення: 30.09.2021).
12. Урядовий портал. Реформа децентралізації. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/reforma-decentralizaciyi (дата звернення: 30.09.2021).
13. Шигапова Е. Окремі аспекти імплементації Європейської хартії місцевого самоврядування в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 5. С. 181—185.
14. Freedom House. Ukraine. Nations in Transit 2020. URL: https://freedomhouse.org/country/ukraine/nations-transit/2020#footnote5_9nti34j (Last accessed 30.09.2021).

I. Tyshchenko, V. Pysarenko

ORGANIZATIONAL AND LEGAL PRINCIPLES OF ACTIVITY OF LOCAL AUTHORITIES

Summary

The basic condition for the functioning of democratic countries is to support the effective functioning of local authorities and local self-government. Administrative reform in Ukraine envisages the transformation of higher and central bodies of state power, as well as local bodies of executive power and local self-government. Transformation processes related to decentralization reform increase the situation of uncertainty in the organizational and legal system of local government. The issue of the process of decentralization of power in Ukraine concerns the provision of public services to the population, which leads to issues related to the distribution of powers and authority, ownership and distribution of financial resources. Therefore, the purpose of this article is to develop proposals for improving the organizational and legal support of local authorities based on the analysis of the current legal status of local governments in Ukraine and their organizational structure, taking into account changes in current legislation. Within the framework of the set goal the analysis and systematization of normative-legal acts and constitutional principles of local self-government in Ukraine is carried out. The organizational model of the system of local self-government in Ukraine was formed, the main provisions of the new bill and redistribution of powers of key officials in the community were generalized and analyzed in accordance with the draft Law of Ukraine "On Amendments to the Law of Ukraine" On Local Self-Government in Ukraine ". Based on the study, proposals were made to increase the efficiency of local governments, in particular in the field of financial budgeting. The conducted comprehensive analysis will help to identify priority areas for improving the organizational and legal support of local governments, necessary to prepare the groundwork for the formulation and implementation of effective strategies to improve the process of decentralization. The formation of the organizational and legal model of the functioning of local governments of Ukraine is in the process of transformation, there are a large number of challenges, especially in the redistribution of financial resources and their proper management in the newly created OTG.

Keywords: OTG; self-government; electronic services; budgeting; decentralization.

References

1. Batanov, O.V. (2001), Terytorialna hromada — osnova mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini: monohrafiia [Territorial community — the basis of local self-government in Ukraine: a monograph], Kyiv, Ukraine.
2. Butko, I.P. (1992), "Some problems of formation and development of territorial self-government in Ukraine", Local and regional self-government of Ukraine, vol. 3, pp. 8—14.
3. Public network of public law and UPLAN administration (2019), "Planuvaty, shchob ne zlydariuvaty. Pravyla biudzhetuvannia dlia OTH", available at: https://uplan.org.ua/analytics/planuvaty-aby-ne-zlydariuvaty-pravyla-biudzhetuvannia-dlia-oth/ (Accessed 30 September 2021).
4. Council of Europe (1985), "European Charter of Local Self-Government", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text (Accessed 30 September 2021).
5. Zabeyvorot, T.V. (2016), "Improving the legal framework for decentralization of power in Ukraine in the context of European integration", Theory and practice of public administration. vol. 3 (54). pp. 1—7.
6. Kalinovsky, B. (2002), "Territorial community: innovative approaches to solving problems in the legislation of Ukraine", Materialy nauk. prakt. konf. Problemy vdoskonalennia pravovoho rehuliuvannia mistsevoho samovriaduvannia [Procidings of the Conference, Problems of improving the legal regulation of local self-government], Kharkiv, Ukraine, December 4—5, pp. 151—154.
7. Kovalev, M.V.and Ivakha, V.O. (2015), "Legal status of local governments in Ukraine", Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Legal sciences, vol. 824, pp. 45—49.
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "Constitution of Ukraine", available at: http://zakon2.rada.gov.ua (Accessed 30 September 2021).
9. Ministry of Development of Communities and Territories of Ukraine. (2019), Draft Law of Ukraine "On Amendments to the Law of Ukraine" On Local Self-Government in Ukraine, regarding the distribution of powers of local self-government bodies in connection with changes in the administrative-territorial structure", available at: https://www.minregion.gov.ua (Accessed 30 September 2021).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine "On local self-government in Ukraine", Vidomosti Verkhovnoi Rady, vol. 24, 170 p.
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), "Draft Law on Amendments to the Constitution of Ukraine (concerning decentralization of power", available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67644 (Accessed 30 September 2021).
12. Government portal (2021), "Decentralization reform", available at: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/reforma-decentralizaciyi (Accessed 30 September 2021).
13. Shigapova, E. (2018), "Some aspects of the implementation of the European Charter of Local Self-Government in Ukraine", Entrepreneurship, economy and law, vol. 5, pp. 181—185.
14. Freedom House (2020), "Ukraine. Nations in Transit 2020", available at: https://freedomhouse.org/country/ukraine/nations-transit/2020#footnote5_9nti34j (Accessed 30 September 2021).

№ 19 2021, стор. 87 - 93

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-10-13

Кількість переглядів: 18

Відомості про авторів

І. Г. Тищенко

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

I. Tyshchenko

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-0034-3551


В. П. Писаренко

д. держ. упр., професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

V. Pysarenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-4789-5756

Як цитувати статтю

Тищенко І. Г., Писаренко В. П. Організаційно-правові засади діяльності місцевих органів влади. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 19. С. 87–93. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.87

Tyshchenko, I. and Pysarenko, V. (2021), “Organizational and legal principles of activity of local authorities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 87–93. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.87

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.