EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТЬ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
О. М. Макаренко, Н. П. Кризина

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.94

УДК: 351

О. М. Макаренко, Н. П. Кризина

СУТЬ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Анотація

Постійний розвиток медичної галузі, виникнення нових методів та технологій лікування провокує формування у людей завищених очікувань до результатів отриманої медичної допомоги. Окрім того, проникнення сучасних технологій у всі сфери життя людей спрощує доступ до інформації, а отже, спонукає утворення вищого рівня обізнаності щодо своїх прав, зокрема й у сфері медицини. Все це впливає на зростання невдоволення результатами лікування і утворює передумови для притягнення працівників закладів охорони здоров'я до відповідальності за вчинені ними правопорушення.
Відтак у науковій статті нами розглянуто етимологію поняття правопорушення загалом, а також правопорушення в медичній сфері зокрема. Визначено критерії віднесення дії чи бездіяльності до правопорушення. Встановлено, що за вчинення правопорушення медичні працівники притягаються до відповідальності: юридичної та моральної. При цьому юридична відповідальність містить у собі: кримінальну відповідальність, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну.
Досліджено нормативно-правову основу притягнення до відповідальності медичних працівників. Деталізовано кримінальну відповідальність із наведення підстав для притягнення особи до даного виду відповідальності. Наведено статистичні дані, щодо практики притягнення медичних працівників до відповідальності за вчинені ними кримінальні правопорушення. Встановлено факти, які можуть спричиняти уникнення працівниками закладів охорони здоров'я відповідальності.
Проаналізовано сутність поняття лікарська помилка та основні причини їх виникнення. Проілюстровано та досліджено структуру кримінальних злочинів працівників закладів охорони здоров'я за 2019—2020 роки, а також наведено різновиди притягнення до відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень: обмеження, позбавлення волі та заборона займатись лікарською діяльністю протягом певного терміну.
Особливу роль у медико-правовій науці в сучасному суспільстві відводиться цивільно-правовій відповідальності, яка полягає у відшкодуванні завданої матеріальної та моральної шкоди. Відтак у статті проаналізовано види цивільних правовідносин між пацієнтами та працівниками закладів охорони здоров'я, а також визначено порядок притягнення їх до зазначеного виду відповідальності.
У науковій статті, окрім вищенаведеного, визначено, які адміністративні правопорушення супроводжують діяльність медичних працівників та відповідальність за їх вчинення. Охарактеризовано особливості дисциплінарної відповідальності та практику притягнення до неї працівників закладів охорони здоров'я. Досліджено тенденції зміни рівня притягнення до відповідальності медпрацівників в умовах поширення коронавірсуної інфекції.

Ключові слова: правопорушення; кримінальна відповідальність; цивільно-правова відповідальність; дисциплінарна відповідальність; адміністративна відповідальність; лікарська помилка.

Література

1. Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" (Відомості Верховної Ради України (ВВР) № 2801-ХІІ. ВВР. 1993. № 4. Ст. 19). Верховна Рада України. Офіційний сайт. Нормативні акти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 (дата звернення 24.09.2021).
2. Зозуля Н. Особливості притягнення лікарів до кримінальної відповідальності. Українське Право: веб-сайт. URL: https://ukrainepravo.com/scientific-thought/legal_analyst/osoblyvosti-prytyagnennya-likariv-do-kryminalnoyi-vidpovidalnosti-/ (дата звернення 24.09.2021).
3. Єдиний державний веб-портал відкритих даних. Єдиний звіт про кримінальні порушення за січень-грудень 2020 року: веб-сайт. URL: https://data.gov.ua/dataset/4d8e1ba8-f036-4fbd-827c-fc3282fd0258 (дата звернення 24.09.2021).
4. Караваєв І. Лікарська помилка чи професійна халатність? Всеукраїнське юридичне професійне видання "Юридична Газета". 2020. Вип. 13 (719). URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/medichne-pravo-farmacevtika/ likarska-pomilka-chi-profesiyna-halatnist.html (дата звернення 24.09.2021).
5. Касьяненко Д. Чи реально притягнути лікаря до відповідальності за медичну недбалість? Аналіз судової практики від Касьяненка: веб-сайт. Юридична компанія "Касьяненко і партнери". URL: https://www.kasyanenko.com.ua/novosti/chi-realno-prityagnuti-likarya-do-vidpovidalnosti -za-medichnu-nedbalist (дата звернення 24.09.2021).
6. Книш В.С. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері охорони здоров'я. Право і безпека. 2018. Вип. 4 (71). С. 43—48.
7. Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122). Верховна Рада України. Офіційний сайт. Нормативні акти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 (дата звернення 24.09.2021).
8. Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2001. № 25—26. Ст.131) // Верховна Рада України. Офіційний сайт. Нормативні акти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення 24.09.2021).
9. Кузьмінський П. Відповідальність у медичній галузі. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2011. № 10. С. 17—19.
10. Мкртичева М. Проблема: помилитися за здоров'я. Українське законодавство не передбачає лікарських помилок. Український юрист. 2021. Вип. 7—8. URL: http://www.legalalliance.com.ua/publikacii/ukrainske-zakonodavstvo-ne-peredbacae-likarskih-pomilok/ (дата звернення 24.09.2021).
11. Ляшенко Н. Розголошення лікарської таємниці. Юридична консалтингова компанія "De-Jure": веб-сайт. URL: https://de-jure.ua/sprava-likariv-shho-potribno-znati-medp/ (дата звернення 24.09.2021).
12. Цивільний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003. №№ 40—44. Ст. 356) // Верховна Рада України. Офіційний сайт. Нормативні акти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення 24.09.2021).
13. Цимановська А. Ціна лікарської помилки: чому українські клініки не страхують професійну відповідальність. Українська правда. 2021. URL: https://life.pravda.com.ua/columns/2021/06/1/245060/ (дата звернення 23.09.2021).
14. Bondarenko S., Reznik O., Dumchikov M., Horobets N. Features of criminal liability of medical professional for failure to perform or improper performance of their professional duties in Ukraine. Wiadomosci Lekarski. Volu. LXXIII (11). 2020. pp. 2549—2554.
15. Kononenko V., Demura M. Problematic issues of bringing disciplinary and criminal liability of medical workers. Problems of Legality, 2021. Vol. (152). pp. 135—151. URL: https://doi.org/10.21564/2414-990X.152.226284 (дата звернення 24.09.2021).

O. Makarenko, N. Kryzyna

THE ESSENCE OF THE OFFENSE AND RESPONSIBILITY OF EMPLOYEES OF HEALTHCARE INSTITUTIONS

Summary

The constant development of the medical industry, the emergence of new methods and technologies of treatment provokes the formation of people's high expectations for the results of medical care. In addition, the penetration of modern technology into all spheres of people's lives simplifies access to information, and thus encourages the formation of a higher level of awareness of their rights, including in the field of medicine. All this affects the growth of dissatisfaction with the results of treatment and creates the preconditions for bringing employees of health care facilities to justice for their offenses.
Thus, in the scientific article we consider the etymology of the concept of offense in general, as well as offenses in the medical field in particular. The criteria for classifying an action or omission as an offense are defined. It is established that for committing an offense medical workers are held liable: legal and moral. In this case, legal liability includes: criminal liability, administrative, civil and disciplinary.
The normative-legal basis of bringing medical workers to justice has been studied. The criminal liability for stating the grounds for bringing a person to this type of liability is detailed. The statistical data on the practice of bringing medical workers to justice for their criminal offenses are given. The facts which can lead to avoidance of responsibility by employees of health care institutions are established.
The essence of the concept of medical error and the main reasons for their occurrence are analyzed. The structure of criminal offenses of health care workers for 2019-2020 is illustrated and studied, as well as the types of prosecution for committing criminal offenses: restrictions, imprisonment and prohibition to engage in medical activities for a certain period.
A special role in medical and legal science in modern society is given to civil liability, which is to compensate for material and moral damage. Therefore, the article analyzes the types of civil relations between patients and employees of health care institutions, as well as determines the procedure for bringing them to this type of liability.
The scientific article, in addition to the above, identifies which administrative offenses accompany the activities of health professionals and responsibility for their commission. The peculiarities of disciplinary responsibility and the practice of involving employees of health care institutions in it are described. The tendencies of changing the level of prosecution of medical workers in the conditions of spreading coronavirus infection have been studied.

Keywords: offenses; criminal liability; civil liability; disciplinary liability; administrative liability; medical error.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1993), The Law of Ukraine "Fundamentals of Ukrainian legislation on health care", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 (Accessed 24 Sept 2021).
2. Zozulia, N. (2019), "Features of criminal prosecution of doctors", Ukrainske Pravo, [Online], available at: https://ukrainepravo.com/scientific-thought/legal_analyst/osoblyvosti-prytyagnennya-likariv-do-kryminalnoyi-vidpovidalnosti-/ (Accessed 24 Sept 2021).
3. The only state open source web portal (2021), "January-December 2020 Uniform Criminal Report", available at: https://data.gov.ua/dataset/4d8e1ba8-f036-4fbd-827c-fc3282fd0258 (Accessed 24 Sept 2021).
4. Karavaiev, I. (2020), "Medical error or professional negligence?", Vseukrains'ke iurydychne profesijne vydannia "Yurydychna Hazeta", vol. 13(719), available at: https://yur-gazeta.com/publications/practice/medichne-pravo-farmacevtika/likarska-pomilka-chi-profesiyna-halatnist.html (Accessed 24 Sept 2021).
5. Kasianenko, D. (2019), "Is it really possible to hold a doctor liable for medical negligence? Case law analysis by Kasyanenko", Yurydychna kompaniia "Kasianenko i partnery", available at: https://www.kasyanenko.com.ua/novosti/chi-realno-prityagnuti-likarya-do-vidpovidalnosti -za-medichnu-nedbalist (Accessed 24 Sept 2021).
6. Knysh, V.S. (2018), "Legal liability for health offenses", Pravo i bezpeka, vol. 4 (71), pp. 43—48.
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (1984), "Code of Ukraine on Administrative Offenses", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 (Accessed 24 Sept 2021).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), "Criminal code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-1410 (Accessed 24 Sept 2021).
9. Kuzminskyi, P. (2011), "Responsibility in the medical field", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 10, pp. 17—19.
10. Mkrtycheva, M. (2021), "Problem: to be mistaken for health. Ukrainian legislation does not provide for medical errors", Ukrains'kyj iuryst, vol. 7—8, available at: http://www.legalalliance.com.ua/publikacii/ukrainske-zakonodavstvo-ne-peredbacae-likarskih-pomilok/ (Accessed 24 Sept 2021).
11. Liashenko, N. (2018), "Disclosure of medical secrecy", Yurydychna konsaltynhova kompaniia "De-Jure", [Online], available at: https://de-jure.ua/sprava-likariv-shho-potribno-znati-medp/ (Accessed 24 Sept 2021).
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), "The Civil Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (Accessed 24 Sept 2021).
13. Tsymanovs'ka, A. (2021), "The price of medical error: why Ukrainian clinics do not insure professional liability", Ukrains'ka Pravda, [Online], available at: https://life.pravda.com.ua/columns/2021/06/1/245060/ (Accessed 23 Sept 2021).
14. Bondarenko, S., Reznik, O., Dumchikov, M. and Horobets, N. (2020), "Features of criminal liability of medical professional for failure to perform or improper performance of their professional duties in Ukraine", Wiadomosci Lekarski, vol. LXXIII (11), pp. 2549—2554.
15. Kononenko, V. and Demura, M. (2021), "Problematic issues of bringing disciplinary and criminal liability of medical workers", Problems of Legality, vol. (152), pp. 135—151, available at: https://doi.org/10.21564/2414-990X.152.226284 (Accessed 24 Sept 2021).

№ 19 2021, стор. 94 - 101

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-10-13

Кількість переглядів: 192

Відомості про авторів

О. М. Макаренко

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

O. Makarenko

Master's student of the Department of Management health care and public administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-6718-2246


Н. П. Кризина

д. держ. упр., професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

N. Kryzyna

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-2074-961x

Як цитувати статтю

Макаренко О. М., Кризина Н. П. Суть правопорушення та відповідальності працівників закладів охорони здоров'я. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 19. С. 94–101. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.94

Makarenko, O. and Kryzyna, N. (2021), “The essence of the offense and responsibility of employees of healthcare institutions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 94–101. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.94

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.