EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
І. М. Іванова, О. К. Толстанов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.102

УДК: 332.1.025

І. М. Іванова, О. К. Толстанов

ШЛЯХИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Анотація

У статті висвітлено сутність понять "соціально-економічний розвиток", "регіон", "індекс людського розвитку". Наведено 3 типи показників для розрахунку ІЛР: очікувана тривалість життя — оцінює довголіття; рівень грамотності населення (середня кількість років, витрачених на освіту) та очікувана тривалість навчання; рівень життя, що оцінюється через ВВП на душу населення, на основі паритету купівельної спроможності в Україні доларів США. Встановлено, що економічний потенціал регіону характеризує можливості економіки виробляти матеріальні блага, надавати послуги, задовольняти економічні потреби суспільства. Це пов'язано з використанням всіх наявних ресурсів — природних, виробничих, матеріальних, трудових, фінансових, науково-технічних, інформаційних тощо. Рівень соціально-економічного розвитку будь-якого регіону є наслідком реалізації його економічного потенціалу. Виявлено, що конфігурація соціально-економічного середовища України відрізняється неоднорідністю і незбалансованістю, що стримує рух у напрямі сталого розвитку, призводить до посилення міжрегіональних контрастів. Проаналізовано надання у 2020 році та використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Зазначено, що одним з найбільш важливих стратегічних пріоритетів соціальної сфери є сфера соціального захисту населення. Проведений аналіз функціонально-змістовного навантаження діяльності департаменту соціального захисту населення як структурного підрозділу обласної державної адміністрації. Окреслено основні завдання регіональної системи зовнішнього моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг. Враховуючи поточний несприятливий стан в українській економіці, очікувати в найближчому майбутньому відчутних позитивних зрушень у напрямі ресурсної самодостатності регіонів не доводиться. Також доведено необхідність суттєвого вдосконалення українського законодавства та його адаптації до вимог Європейського Союзу, реальної реформи судової системи, що загалом відкриє можливості нашій державі. Зроблено оцінку ресурсного забезпечення соціально-економічного розвитку регіону в сьогоднішніх умовах та запропоновано основні шляхи підвищення його рівня.

Ключові слова: соціально-економічний розвиток; регіон; економічний потенціал; інвестиції; регіональний розвиток.

Література

1. Бідак В.Я., Павлова Л. Функціонально-цільовий підхід в удосконаленні системи соціального захисту населення: загальнодержавний і регіональний аспекти. Соціальноекономічні проблеми сучасного періоду України. 2014. Вип. 5 (109). С. 430—441.
2. Державна Стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року: затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 6 серп. 2020 р. № 385. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF (дата звернення: 20.03.2021).
3. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади: навч. посіб. / за заг. ред. Н.Р. Нижник, В.М. Олуйка. Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2002. 352 с.
4. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця; НАН України. Київ, 2020. 336 с.
5. Качний О.С. Шляхи вдосконалення системи планування соціально-економічного розвитку регіонів. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 4. С. 109—111.
6. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. Відом. Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
7. Кришень О.В. Сфера соціального забезпечення як соціальний пріоритет: порівняльний аналіз регіональних Стратегій-2020. Публічне адміністрування та національна безпека. 2019. № 6. URL: https://doi.org/10.25313/2617-572X-2019-6-5527 (дата звернення: 21.03.2021).
8. Кудлаєнко С.В. Державна соціальна політика у сфері економічних відносин: концептуальні засади. Вісник Хмельницького нац. ун-ту. 2017. № 2 (1). С. 206—209.
9. Мельник А. Стратегічне планування в системі інституційного забезпечення соціально-економічного розвитку України. Вісник економічної науки України. 2016. № 1 (13). С. 74—83.
10. Наказ Мінсоцполітики України № 890 від 14 черв. 2018 р. "Про деякі питання діяльності об'єднаної територіальної громади щодо соціальної підтримки населення та захисту прав дітей". URL: www.msp.gov.ua/files/890.pdf (дата звернення: 21.03.2021).
11. Указ Президента України від 8.11.2019 р. № 837/2019 "Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави". URL: https://www.president.gov.ua/documents/8372019-30389 (дата звернення: 21.03.2021).
12. Халецька А.А. Контури соціальної політики держави: соціальна безпека. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2010. № 2. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=99 (дата звернення: 23.03.2021).
13. World Social Protection Report 2017-19. Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-dgreports/-dcomm/-publ/documents/publication/wcms_604882.pdf (дата звернення: 23.03.2021).

I. Ivanova, A. Tolstanov

WAYS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

Summary

The article highlights the essence of the concepts "socio-economic development", "region", "human development index". There are 3 types of indicators for calculating HDI: life expectancy — estimates longevity; the level of literacy of the population (average number of years spent on education) and the expected duration of training; standard of living, estimated in terms of GDP per capita, based on purchasing power parity in Ukraine, US dollars. It is established that the economic potential of the region characterizes the ability of the economy to produce material goods, provide services, meet the economic needs of society. This is due to the use of all available resources — natural, production, material, labor, financial, scientific and technical, information, etc. The level of socio-economic development of any region is a consequence of the realization of its economic potential. It was found that the configuration of the socio-economic environment of Ukraine is heterogeneous and unbalanced, which hinders the movement towards sustainable development, leads to increased interregional contrasts. The provision in 2020 and the use of subventions from the state budget to local budgets for the implementation of measures for socio-economic development of individual territories are analyzed. It is noted that one of the most important strategic priorities of the social sphere is the sphere of social protection. An analysis of the functional and substantive workload of the Department of Social Protection as a structural unit of the regional state administration. The main tasks of the regional system of external monitoring and quality assessment of social services are outlined. Given the current unfavorable situation in the Ukrainian economy, we should not expect significant positive changes in the direction of resource self-sufficiency of the regions in the near future. The necessity of significant improvement of the Ukrainian legislation and its adaptation to the requirements of the European Union, real reform of the judicial system, which in general will open opportunities for our state, has also been proved. The assessment of resource provision of social and economic development of the region in today's conditions is made and the basic ways of increase of its level are offered.

Keywords: socio-economic development; region; economic potential; investments; regional development.

References

1. Bidak, V.Ia. and Pavlova, L. (2014), "Functional-targeted approach to improving the system of social protection: national and regional aspects", Sotsialnoekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vol. 5 (109), pp. 430—441.
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution "State Strategy for Regional Development until 2020", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF (Accessed 10 Sept 2021).
3. Nyzhnyk, N.R. and Oluika, V.M. (2002), Derzhavne upravlinnia v Ukraini: naukovi, pravovi, kadrovi ta orhanizatsiini zasady [Public administration in Ukraine: scientific, legal, personnel and organizational principles], Vyd-vo Nats. un-tu "Lvivska politekhnika", Lviv, Ukraine.
4. Heits, V.M. (2020), Innovatsiina Ukraina 2020 [Innovative Ukraine 2020], NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
5. Kachniy, O. (2018), "Ways to improve the system of planning of socio-economic development of regions", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 109—111.
6. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", Vidom. Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 30.
7. Kryshen, O.V. (2019), "The field of social security as a social priority: a comparative analysis of regional strategies in 2020", Publichne administruvannia ta natsionalna bezpeka, vol. 6. doi.org/10.25313/2617-572X-2019-6-5527.
8. Kudlaienko, S.V. (2017), "State social policy in the field of economic relations: conceptual framework", Visnyk Khmelnytskoho nats. un-tu, vol. 2 (1), pp. 206—209.
9. Melnyk, A. (2016), "Strategic planning in the system of institutional support of socio-economic development of Ukraine", Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, vol. 1 (13), pp. 74—83.
10. Ministry of Social Policy of Ukraine (2018), Order "About some questions of activity of the united territorial community concerning social support of the population and protection of the rights of children", available at: www.msp.gov.ua/files/890.pdf (Accessed 10 Sept 2021).
11. President of Ukraine (2019), Decree "On urgent measures to reform and strengthen the state", available at: https://www.president.gov.ua/documents/8372019-30389 (Accessed 10 Sept 2021).
12. Khaletska, A.A. (2010), "Outlines of social policy of the state: social security", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=99 (Accessed 10 Sept 2021).
13. ILO (2020), "World Social Protection Report 2017-19", available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-dgreports/-dcomm/-publ/documents/publication/wcms_604882.pdf (Accessed 10 Sept 2021).

№ 19 2021, стор. 102 - 109

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-10-13

Кількість переглядів: 18

Відомості про авторів

І. М. Іванова

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

I. Ivanova

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-1751-7781


О. К. Толстанов

д. мед. н., проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

A. Tolstanov

Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for Education, Full Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7459-8629

Як цитувати статтю

Іванова І. М., Толстанов О. К. Шляхи соціально-економічного розвитку регіону. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 19. С. 102–109. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.102

Ivanova, I. and Tolstanov, A. (2021), “Ways of socio-economic development of the region”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 102–109. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.102

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.