EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВІ МЕТОДИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ
М. Р. Ковальський

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.110

УДК: 336.14

М. Р. Ковальський

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВІ МЕТОДИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

Анотація

Зазначено, що програмно-цільове планування і управління — це універсальний метод управління економічними системами, який використовується в різних сферах, суть якого полягає в пов'язанні цілей розвитку з ресурсами за допомогою спеціальних програм. Необхідність розробки програми визначається наявністю комплексної проблеми, для вирішення якої необхідна централізація виробничих і організаційних ресурсів, яка не може бути забезпечена на основі існуючої системи управління. Визначення програмних об'єктів означає вибір пріоритетних напрямів використання обмежених ресурсів і їх відволікання від інших можливих способів використання. Тому відбір проблем, для вирішення яких необхідно використовувати програмний метод, є одним з найбільш відповідальних моментів програмно-цільового планування. Регіональні проблеми, для вирішення яких необхідне використання програмних методів, повинні оцінюватися з точки зору їх впливу на досягнення найважливіших цілей соціально-економічного розвитку країни. Необхідно зауважити, що уряди розвинених країн давно вже не мислять рішення загальнонаціональних (як правило, інфраструктурних, а ще частіше — приватних територіальних) проблем, не спираючись на традиційний і перевірений програмно-цільовий підхід і сучасні інформаційно-організаційні технології. Україна до теперішнього часу знає чимало успішних програмно-цільових рішень, навіть в їх практичному застосуванні, хоча загалом негативний досвід поки все-таки переважує.

Ключові слова: територіальний розвиток; програмно-цільове планування; державне регулювання; публічне управління; державні цільові програми.

Література

1. Бугіль С.Я. Фінансова стійкість та безпека місцевих бюджетів в умовах обмеженості фінансових ресурсів. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. URL: https://www.irbis$nbuv.gov.ua
2. Возняк Г.В. До питання бюджетної безпеки регіонів і громад України в умовах нестабільної економіки. Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції з міжнародною участю. 21 січня 2021 р. Полтава: НУПП. 2021.135 с. URL: https://nupp.edu.ua
3. Бабець І.Г. Економічна безпека сільських територій в умовах інтеррегіонального співробітництва України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2017. URL: http://www.irbisnbuv.gov.ua/
4. Іванишин В.В., Стельмащук А.М. Інституційно-інноваційний розвиток сільських територій та громад як стратегічний пріоритет економічної безпеки держави і конвергенції її до стандартів ЄС. Інноваційна економіка. 2019. № 5—6. С. 5—14. URL: http://inneco.org
5. Sustainable development goals. URL: https:// www.un.org/
6. Цілі Сталого розвитку: Україна. Національна доповідь 2017. URL: http://www.un.org.ua/
7 Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року. Указ Президента України № 722/2019. URL: https://www.president.gov.ua/
8. Матвеєва О. Імперативи сталого розвитку територіальних громад та його загальнотеоретичні засади. Ефективність державного управління. 2017. Вип. 1 (50). Ч. 2. С. 224—232. URL: http://www.lvivacademy.com
9. Мокій А.І., Дацко О.І. Територіальна громада в системі економічної безпеки держави. Стратегічні пріоритети. 2015. № 1 (34). С. 83—89.
10. Мельник А. Сучасні виклики регіонального розвитку: загрози економічній безпеці. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2017. № 1. С. 39—51.

M. Kovalskyi

PROGRAM-TARGET METHODS OF PUBLIC MANAGEMENT OF TERRITORIAL DEVELOPMENT

Summary

It is noted that program-target planning and management is a universal method of managing economic systems, which is used in various fields, the essence of which is to link development goals with resources through special programs. The need to develop a program is determined by the presence of a complex problem, the solution of which requires the centralization of production and organizational resources, which can not be provided on the basis of the existing management system. Defining software objects means choosing priority areas for the use of limited resources and distracting them from other possible uses. Therefore, the selection of problems to be solved using the software method is one of the most important aspects of program-targeted planning. Regional problems, the solution of which requires the use of program methods, should be assessed in terms of their impact on achieving the most important goals of socio-economic development of the country. It should be noted that governments of developed countries have long been thinking of solutions to national (usually infrastructural, and even more often — private territorial) problems, without relying on the traditional and proven program-targeted approach and modern information and organizational technologies. Ukraine still knows a lot of successful program-targeted solutions, even in their practical application, although in general the negative experience still prevails. Program-targeted planning and management is a universal method of managing economic systems, which is used in various fields, the essence of which is to link development goals with resources through special programs. The need to develop a program is determined by the presence of a complex problem, the solution of which requires the centralization of production and organizational resources, which can not be provided on the basis of the existing management system. Defining software objects means choosing priority areas for the use of limited resources and distracting them from other possible uses. Therefore, the selection of problems to be solved using the software method is one of the most important aspects of program-targeted planning. Regional problems, the solution of which requires the use of program methods, should be assessed in terms of their impact on achieving the most important goals of socio-economic development of the country.

Keywords: territorial development; program-target planning; state regulation; public administration; state target programs.

References

1. Buhil', S.Ya. (2016), "Financial stability and security of local budgets in conditions of limited financial resources", Sotsial'noekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vol. 1, pp. 55—60.
2. Vozniak, H.V. (2021), "On the issue of budget security of regions and communities of Ukraine in an unstable economy". Materialy VI Vseukrains'koi naukovo-praktychnoi Internetkonferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu. Ekonomichna bezpeka: derzhava, rehion, pidpryiemstvo [Proceedings of the VI All Ukrainian scientific-practical Internet conference with international participation. Economic security: state, region, enterprise], National University "Poltava Polytechnic", Poltava, Ukraine, 21 jan, available at: https://nupp.edu.ua (Accessed 05 Jun 2021).
3. Babets', I.H. (2017), "Economic security of rural areas in the conditions of interregional cooperation of Ukraine", Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vol. 4 (126), pp. 73—77.
4. Ivanyshyn, V.V. and Stel'maschuk, A.M. (2019), "Institutional and innovative development of rural areas and communities as a strategic priority of economic security of the state and its convergence to EU standards", Innovative economy, vol. 5—6, pp. 5—14.
5. The official site of UN (2017), "Sustainable development goals", available at: https://www.un.org/ (Accessed 05 Jun 2021).
6. The official site of UN (2017), "Sustainable Development Goals: Ukraine. National report 2017", available at: https://www.un.org/ (Accessed 05 Jun 2021).
7. President of Ukraine (2019), Decree "On the Goals of sustainable development of Ukraine for the period up to 2030", available at: https://www.president.gov.ua/documents/722201929825 (Accessed 05 Jun 2021).
8. Matveieva, O. (2017), "Imperatives of sustainable development of territorial communities and its general theoretical principles", Efficiency of public administration, vol. 1 (50) iss. 2, pp. 224—232.
9. Mokij, A.I. and Datsko, O.I. (2015), "Territorial community in the system of economic security of the state", Strategic Priorities, vol. 1 (34), pp. 83—89.
10. Mel'nyk, A. (2017), "Modern challenges of regional development: threats to economic security", Visnyk Ternopil's'koho natsional'noho ekonomichnoho universytetu, vol. 1, pp. 39—51.

№ 19 2021, стор. 110 - 114

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-10-13

Кількість переглядів: 8

Відомості про авторів

М. Р. Ковальський

к. держ. упр., Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький), заступник начальника, м. Житомир

M. Kovalskyi

PhD in Public Administration, Central-Western Interregional Department of the Ministry of Justice (Khmelnytskyi), Deputy Head, Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-3273-7985

Як цитувати статтю

Ковальський М. Р. Програмно-цільові методи публічного управління територіальним розвитком. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 19. С. 110–114. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.110

Kovalskyi, M. (2021), “Program-target methods of public management of territorial development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 110–114. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.110

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.