EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ
Є. В. Чорна, С. П. Кошова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.115

УДК: 351

Є. В. Чорна, С. П. Кошова

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ

Анотація

У статті досліджується державне управління соціальним розвитком та впровадження міжнародних соціальних стандартів як один із найважливіших структурних елементів у системі органів державного управління України у сучасних соціальних відносинах. На сучасному етапі розвитку українського суспільства особливо важливе значення має створення умов для стабільного соціального та гуманітарного розвитку України, соціального та духовного прогресу країни. Зазначене зумовлює важливість засвоєння системи знань про закономірності соціального та гуманітарного розвитку взагалі та особливості процесів у цих важливих сферах суспільного життя в Україні. Проаналізовано теоретичні засади дослідження механізмів державного управління соціальним розвитком та їх практичне значення в Україні. Показано важливість належного теоретичного опрацювання їх сутності, складових та взаємозв'язків. Проаналізовано сутність категорій "державне управління", "механізм державного управління соціальним розвитком", які імплементують виконавчу влади держави завдяки логічному взаємозв'язку відповідних елементів, процесів та закономірностей. Описано Концепцію державного управління соціальним розвитком. Окреслено комплексний механізм державного управління соціальним розвитком за функціональним призначенням. Визначено класифікацію механізмів державного управління соціальним розвитком за суб'єктами. Відображено типологію механізмів державного управління соціального розвитку за суб'єктами та об'єктами управління. Розглянуто механізм державного управління соціальним розвитком та його практичне значення і наводиться обгрунтування його необхідності. Проаналізовано сучасний стан соціально-економічного розвитку України на основі динаміки соціально-економічних показників України: загальної чисельності населення, включаючи пенсіонерів, ставки заробітної плати та зайнятості тощо. Представлено характерні проблеми, в результаті застосування та дії механізмів державного управління соціальним розвитком з урахуванням специфіки функціонування органів публічної влади. Описано процес впровадження міжнародних соціальних стандартів у національне законодавство, та встановлено, що соціальне право ЄС досягло кращих результатів, ніж право окремих країн у сфері соціального захисту, тому імплементація європейських соціальних стандартів забезпечить належний соціальний розвиток та рівень життя населення в країні.

Ключові слова: державне управління; соціальний розвиток; механізм державного управління соціальним розвитком; міжнародні соціальні стандарти; органи державної влади.

Література

1. Овчинніков А. В. Державне податкове регулювання як фактор соціального розвитку України: теоретичний аспект. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2018. № 3. С. 88—99. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2018_3_11 (дата звернення 12.03.2021).
2. Гусейнов Мохлат Йолчу Огли. Поняття механізму державного управління в сфері соціально­економічного і промислового розвитку. Наукові праці МАУП. 2013. № 4 (39). С. 49—52.
3. Енциклопедія державного управління / ред. кол.: Ю. В. Ковбасюк та ін. Київ: НАДУ, 2011. 747 с.
4. Рой О.М. Система государственного и муниципального управления. СПб.: Питер, 2005. 336 с.
5. Малиновський В.Я. Словник термінів і понять з державного управління. 2-ге вид., доп. і перероб. Київ: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2005. 252 с.
6. Мартиненко В.М. Демократичне врядування: проблеми теорії та практики. Публічне управління: теорія та практика. 2010. № 1. С. 16—22.
7. Атаманчук Г.В. Теория государственного управлення [текст]. Курс лекций. Москва: Омега-Л, 2005. 584 с.
8. Лазор О.Д., Лазор О.Я., Юник І.Г. Основи державного управління та місцевого самоврядування: навч.-метод. посібн. Вид-во 5-те, допов. і перероб. Хмельницький: ТОВ "Поліграфіст-2", 2012. 520 с.
9. Ярмолинська І.В. Поняття та сутність механізмів державного управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 18. С. 119—123.
10. Вольська О.М., Панкратьєва Т.Л. Теоретичні засади державного управління соціальним розвитком сучасної держави. Державне будівництво. 2018. № 2. URL: http://hdl.handle.net/123456789/5667 (дата звернення 12.03.2021).
11. Сизоненко О.В. Теоретичні підходи до формування механізмів державного управління сталим розвитком територій. Молодий вчений. 2018. № 11 (2). С. 987—992. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_11(2)__114 (дата звернення 12.03.2021).
12. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 12.03.2021).
13. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ (дата звернення 12.03.2021).
14. Tiurina N.M., Karvatska N.S., Nazarchuk T.V., Baksalova O.M., Ostapchuk O.V. Diagnosis of socio-economic development of Ukraine. Revista ESPACIOS. 2020. Vol. 41 (№ 27).
15. Вольська О.М. Трансформація механізмів державного управління соціальним розвитком. Публічне управління: теорія та практика. 2013. Вип. 1. С. 30—34. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2013_1_7 (дата звернення 12.03.2021).
16. Міжнародні соціальні стандарти: [навч. посіб.] / авт.: А.М. Юшко, Н.М. Швець; за заг. ред. В.В. Жернакова. Харків: Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. 121 с.
17. Сташків Б.І. Гарантії права на соціальне забезпечення [Текст]: навчальне видання. Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011. 100 с.
18. Болотіна Н.Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні / Н.Б. Болотіна. Київ, 2005. 381 с.
19. Рудик В.А. Етапи розвитку міжнародно-правового регулювання соціального забезпечення. Актуальні проблеми юридичної науки на шляху сучасної розбудови держави і суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 5—7 червня 2014 р.) / ред. кол.: В.С. Венедіктов, А.М. Куліш, М.М. Бурбика; за ред. В.С. Венедіктова, А.М. Куліша. Суми: СумДУ, 2014. С. 313—317.
20. Малюга Л.Ю. Європейські соціальні стандарти в контексті права на соціальний захист в Україні. Альманах міжнародного права. 2019. Вип. 22. С. 15—25.
21. Новосельська І., Котул В. Основне значення міжнародних соціальних стандартів у законодавстві України. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 3. С. 95—97.

Y. Chorna, S. Koshova

STATE GOVERNANCE OF SOCIAL DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL SOCIAL STANDARDS

Summary

The article examines the public administration of social development and the implementation of international social standards as one of the most important structural elements in the system of public administration of Ukraine in modern social relations. At the present stage of development of Ukrainian society, it is especially important to create conditions for stable social and humanitarian development of Ukraine, social and spiritual progress of the country. This determines the importance of mastering the system of knowledge about the patterns of social and humanitarian development in general and the peculiarities of the processes in these important areas of public life in Ukraine. Theoretical bases of research of mechanisms of state management of social development and their practical value in Ukraine are analyzed. The importance of proper theoretical elaboration of their essence, components and interrelationships is shown. The essence of the categories "public administration", "mechanism of public administration of social development", which implement the executive power of the state due to the logical relationship of the relevant elements, processes and patterns, is analyzed. The Concept of state management of social development is described. The complex mechanism of state management of social development by functional purpose is outlined. The classification of mechanisms of state management of social development by subjects is determined. The typology of mechanisms of state management of social development by subjects and objects of management is reflected. The mechanism of state management of social development and its practical significance is considered and the substantiation of its necessity is given. The current state of socio-economic development of Ukraine is analyzed on the basis of the dynamics of socio-economic indicators of Ukraine: the total population, including pensioners, wage and employment rates, etc. Characteristic problems as a result of application and action of mechanisms of the state management of social development taking into account specificity of functioning of public authorities are presented. The process of implementation of international social standards into national legislation is described, and it is established that EU social law has achieved better results than the law of individual countries in the field of social protection, so the implementation of European social standards will ensure proper social development and living standards.

Keywords: public administration; social development; mechanism of state management of social development; international social standards; public authorities.

References

1. Ovchinnikov, A.V. (2018), "State tax regulation as a factor in the social development of Ukraine: a theoretical aspect", Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu, vol. 3. pp. 88—99, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2018_3_11 (Accessed 12 March 2021).
2. Huseynov, M. Y. O. (2013), "The concept of the mechanism of public administration in the field of socio-economic and industrial development", Naukovi pratsi MAUP, vol. 4 (39), pp. 49—52.
3. Kovbasyuk, Yu.V. (2011), Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia, [Encyclopedia of Public Administration], NAPA, Kyiv, Ukraine.
4. Roy, O.M. (2005), Systema hosudarstvennoho y munytsypalnoho upravlenyia, [The system of state and municipal government], St. Petersburg, Russian Federation.
5. Malinovsky, V.Ya. (2005), Slovnyk terminiv i poniat z derzhavnoho upravlinnia, [Dictionary of terms and concepts of public administration], 2nd ed., ext. and processing, Center for Civil Service Institutional Development, Kyiv, Ukraine.
6. Martynenko, V.M. (2010), "Democratic governance: problems of theory and practice", Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka, vol. 1, pp. 16—22.
7. Atamanchuk, G.V. (2005) Teoryia hosudarstvennoho upravlennia, [Theory of public administration], Omega-L, Moscow, Russian Federation.
8. Lazor, O.D., Lazor, O.Ya. and Yunik, I.G. (2012) Osnovy derzhavnoho upravlinnia ta mistsevoho samovriaduvannia, [Fundamentals of public administration and local government], LLC "Polygraphist-2", Khmelnytsky, Ukraine.
9. Yarmolynska, І. (2018), "Concept and essence of mechanisms of public administration in the field of institutional care and education of children in Ukraine", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 119—123.
10. Volskaya, O.M., Pankratieva, T.L. (2018), "Theoretical principles of public administration of social development of the modern state", Derzhavne budivnytstvo, [Online], vol. 2, available at: http://hdl.handle.net/123456789/5667 (Accessed 12 March 2021).
11. Sizonenko, O.V. (2018), "Theoretical approaches to the formation of mechanisms of public administration for sustainable development of territories", Molodyi vchenyi, [Online], vol. 11 (2), pp. 987—992, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_11(2)__114 (Accessed 12 March 2021).
12. The official site of the State Statistics Service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 12 March 2021).
13. The official site of the National Bank of Ukraine (2021), available at: https://bank.gov.ua/ (Accessed 12 March 2021).
14. Tiurina, N.M., Karvatska, N.S., Nazarchuk, T.V., Baksalova, O.M. and Ostapchuk, O.V. (2020), "Diagnosis of socio-economic development of Ukraine", Revista ESPACIOS, Vol. 41 (№ 27).
15. Volskaya, O.M. (2013), "Transformation of mechanisms of state management of social development", Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka, [Online], vol. 1, pp. 30—34, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2013_1_7 (Accessed 12 March 2021).
16. Yushko, A.M., Shvets, N.M. and Zhernakova, V.V. (2013), Mizhnarodni sotsialni standarty, [International social standards], National University "Yaroslav the Wise Law Academy of Ukraine", Kharkiv, Ukraine.
17. Stashkiv, B.I. (2011), Harantii prava na sotsialne zabezpechennia, [Guarantees of the right to social security], Chernihiv State Institute of Law, Social Technologies and Labor, Chernihiv, Ukraine.
18. Bolotina, N.B. (2005), Pravo sotsialnoho zakhystu: stanovlennia i rozvytok v Ukraini, [The right of social protection: formation and development in Ukraine], Kyiv, Ukraine.
19. Rudik, V.A. (2014), "Stages of development of international legal regulation of social security", Aktualni problemy yurydychnoi nauky na shliakhu suchasnoi rozbudovy derzhavy i suspilstva : materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Sumy, 5-7 chervnia 2014 r.), [Actual problems of legal science on the way of modern development of the state and society: materials of the International scientific-practical conference] A.M. Sumy State University, Sumy, Ukraine, June 5—7, pp. 313—317.
20. Malyuga, L.Yu. (2019), "European social standards in the context of the right to social protection in Ukraine", Almanakh mizhnarodnoho prava, vol. 22, pp. 15—25.
21. Novoselska, I. and Kotul, V. (2017), "The main importance of international social standards in the legislation of Ukraine", Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, vol. 3, pp. 95—97.

№ 19 2021, стор. 115 - 122

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-10-13

Кількість переглядів: 256

Відомості про авторів

Є. В. Чорна

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Y. Chorna

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-0077-0614


С. П. Кошова

к. держ. упр., доцент, старший викладач кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

S. Koshova

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7637-4311

Як цитувати статтю

Чорна Є. В., Кошова С. П. Державне управління соціальним розвитком та впровадження міжнародних соціальних стандартів. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 19. С. 115–122. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.115

Chorna, Y. and Koshova, S. (2021), “State governance of social development and implementation of international social standards”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 115–122. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.115

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.