EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
А. І. Білоконь, О. О. Кравченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.123

УДК: 351.861: 355.58

А. І. Білоконь, О. О. Кравченко

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

Питання, пов'язані з необхідністю державного регулювання цивільного захисту, є досить дискусійними. Державне регулювання є засобом забезпечення рівноваги національної безпеки загалом та сталого розвитку окремих територій. У жодній країні держава не припинила діяльності щодо розвитку цивільного захисту. Навпаки, пандемія COVID-19 актуалізувала пошук нових напрямів удосконалення взаємовідносин між всіма суб'єктами цивільного захисту і вимагає посилення державного втручання. Мета статті — розглянути сучасний вплив держави на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період. Інтереси забезпечення безпеки і комплексний підхід до запобігання загроз надзвичайного характеру є одним з найбільш актуальних напрямів у діяльності сучасної держави.
У статті досліджено сучасний стан державного регулювання у сфері цивільного захисту, зокрема визначено зміни нормативно-правового забезпечення. Як й інші дослідники, зазначаємо необхідність реформування єдиної системи цивільного захисту.
Наведено результати аналізу цілей державного регулювання цивільного захисту. Виокремлено основні стратегічні документи, що спрямовані на реформування державного регулювання у сфері цивільного захисту та становлять основу змін у єдиної системи цивільного захисту та взаємодії суб'єктів цивільного захисту.
Зроблено першу спробу формування методичного підходу для оцінювання ефективності реалізації Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту України, що дозволить здійснювати моніторинг стану державного регулювання у сфері цивільного захисту. У статті подано короткий опис основних модулів — оцінка реалізації документів стратегічного планування; оцінка ступеня досягнення запланованих значень показників документів стратегічного планування відповідно до плану заходів та оцінка ефективності реалізації кожної стратегічної цілі в межах пріоритетів державного регулювання у сфері цивільного захисту, а також достатності ресурсів для такої реалізації, призначених для системної оцінки ефективності досягнення стратегічних цілей та пріоритетів державної політики цивільного захисту.

Ключові слова: цивільний захист; національна безпека; державне регулювання; стратегія; суб'єкти цивільного захисту; єдина система цивільного захисту.

Література

1. Кропивницький В.С., Коваленко В.В. Роль цивільного захисту у забезпеченні національної безпеки України. Науковий вісник: Державне управління. 2018. № 1, DOI: https://doi.org/10.32689/10.32689/2618-0065-2018-1/1-48-56
2. Борис О.П. Аналіз і узагальнення результатів соціологічного дослідження щодо загроз національної безпеки у сфері цивільного захисту. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 15. С. 102—106. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.102
3. Артем'єв С.Р., Малько О.Д. Цивільний захист як чинник системи забезпечення національної безпеки. Наука і правоохорона. 2018. № 2. С. 42—49. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nip_2018_2_7
4. Засунько С.С. Місце та роль державного управління у системі забезпечення цивільного захисту в Україні. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2011. № 3. URL: https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/03_2011/11zsszvu.pdf
5. Андрієнко М.В., Борисов А.В., Черкасов О.О. Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту: реорганізація центрального органу виконавчої влади України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 1. DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.3
6. Любінський А. Сучасний стан та перспективи модернізації системи цивільного захисту України Збірник наукових праць. "ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ". 2015. Вип. 43. С. 104—109. URL: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_43/fail/15.pdf
7. Андрієнко М.В., Борис О.П. Реформування державної служби з надзвичайних ситуацій України. Науковий вісник: державне управління. 2020. Вип. № 1 (3). С. 8—19.
8. Борис О.П. Науковий підхід визначення пріоритетних напрямів державного регулювання цивільного захисту на основі експертної оцінки. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 17. С. 44—48. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.17.44
9. Бойко О. Стратегія реформування державного управління у сфері цивільного захисту з урахуванням євроінтеграції України. Аспекти публічного управління. 2019. Том 7. № 9-10. DOI: 10.15421/151946
10. Кодекс цивільного захисту України: Закон України від 02.10.2012 № 5403-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text
11. Положення про єдину державну систему цивільного захисту: постанова КМУ від 9 січня 2014 р. № 11. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF#Text
12. Відомості про об`єкти підвищеної небезпеки Держпраці. URL: https://dsp.gov.ua/vidomosti-pro-obyekty-pidvyshchenoi-nebezpeky/
13. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19
14. Стратегія реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій: розпорядження КМУ від 25 січня 2017 р. № 61-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/61-2017-%D1%80#Text
15. Стратегія національної безпеки України: Указ Президента України від 14.09. 2020 № 392. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text
16. Стратегія громадської безпеки та цивільного захисту України (проєкт) URL: https://mvs.gov.ua/uk/ministry/proekti-normativnix-aktiv/strategiya-gromadskoyi-bezpeki-ta-civilnogo-zaxistu-ukrayini-zatverdzeno-vid-29062021
17. Стратегія воєнної безпеки України "ВОЄННА БЕЗПЕКА — ВСЕОХОПЛЮЮЧА ОБОРОНА": Указ Президента України від 25.03.2021 №121/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212021-37661
18. Концепція управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: розпорядження КМУ від 22.01.2014 р. № 37-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/37-2014-%D1%80#Text
19. Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29.12. 2020 "Про результати проведення огляду громадської безпеки та цивільного захист": Указ Президента України від 29.12.2020 № 597/2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/5972020-36181

A. Bilokon, O. Kravchenko

STATE REGULATION OF CIVIL DEFENSE OF UKRAINE IN THE STATE SECURITY SYSTEM OF UKRAINE

Summary

Issues related to the need for state regulation of civil protection are quite controversial. State regulation is a means of ensuring the balance of national security as a whole and sustainable development of individual territories. In no country has the state stopped activities to develop civil protection. On the contrary, the COVID-19 pandemic has brought to the fore the search for new ways to improve relations between all civil defense actors and calls for increased state intervention. The purpose of the article is to consider the current impact of the state on the protection of the population, territories, environment and property from emergencies by preventing such situations, eliminating their consequences and providing assistance to victims in peacetime and in special periods. The interests of security and an integrated approach to the prevention of threats of an emergency nature is one of the most important areas in the activities of the modern state.
The article examines the current state of state regulation in the field of civil protection, in particular, identifies changes in regulatory and legal support. Like other researchers, the need to reform a unified civil protection system was noted.
The results of the analysis of the goals of state regulation of civil protection are given. The main strategic documents aimed at reforming state regulation in the field of civil protection and form the basis of changes in the unified system of civil protection and interaction of civil defense actors are identified.
The first attempt to form a methodological approach to assess the effectiveness of the Strategy of Public Safety and Civil Protection of Ukraine, which will monitor the state of state regulation in the field of civil protection. The article provides a brief description of the main modules — assessment of the implementation of strategic planning documents; assessment of the degree of achievement of the planned values of indicators of strategic planning documents in accordance with the action plan and assessment of the effectiveness of each strategic goal within the priorities of state regulation in the field of civil protection, as well as adequacy of resources for such implementation. civil protection policy.

Keywords: civil protection; national security; state regulation; strategy; subjects of civil protection; unified system of civil protection.

References

1. Kropyvnyts'kyj, V.S. and Kovalenko, V.V. (2018), "The role of civil protection in ensuring the national security of Ukraine", Naukovyj visnyk: Derzhavne upravlinnia, vol. 1. DOI: https://doi.org/10.32689/10.32689/2618-0065-2018-1/1-48-56
2. Borys, O.P. (2019), "Analysis and generalization of the results of a sociological survey on threats to national security in the field of civil protection", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 102-106. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.102
3. Artem'iev, S.R. and Mal'ko, O.D. (2018), "Malko Civil protection as a factor in the system of national security", Nauka i pravookhorona, vol. 2, pp. 42—49, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nip_2018_2_7 (Accessed 20 Sept 2021).
4. Zasun'ko, S.S. (2011), "The place and role of public administration in the system of civil protection in Ukraine", Naukovyj visnyk L'vivs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia iurydychna, vol. 3, available at: https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/03_2011/11zsszvu.pdf (Accessed 20 Sept 2021).
5. Andriienko, M.V. Borysov, A.V. and Cherkasov, O.O. (2019), "Implementation of state policy in the field of civil protection: reorganization of the central executive body of Ukraine", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 1. DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.3
6. Liubins'kyj, A. (2015), "Current state and prospects of modernization of the civil protection system of Ukraine", Zbirnyk naukovykh prats'. "Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnya", vol. 43, pp. 104—109, available at: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_43/fail/15.pdf (Accessed 20 Sept 2021).
7. Andriienko, M.V. and Borys, O.P. (2020), "Reforming the civil service for emergencies of Ukraine", Naukovyj visnyk: derzhavne upravlinnia, viol. 1 (3), pp. 8—19.
8. Borys, O.P. (2019), "Scientific approach to determining the priority areas of state regulation of civil protection on the basis of expert assessment", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 44—48. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.17.44
9. Bojko, O. (2019), "Strategy of public administration reform in the field of civil protection taking into account Ukraine's European integration", Aspekty publichnoho upravlinnia, vol. 7, vol. 9—10. DOI: 10.15421/151946
10. Verkhovna Rada of Ukraine (2012), "Code of Civil Protection of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text (Accessed 10 Sept 2021).
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution "Regulations on the unified state system of civil protection", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF#Text (Accessed 10 Sept 2021).
12. State Service of Ukraine for Labor (2021), "Information on objects of the increased danger of the State Labor Service", available at: https://dsp.gov.ua/vidomosti-pro-obyekty-pidvyshchenoi-nebezpeky/ (Accessed 10 Sept 2021).
13. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On the national security of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (Accessed 10 Sept 2021).
14. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution "Strategy for reforming the system of the Civil Service of Ukraine for Emergencies", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/61-2017-%D1%80#Text (Accessed 10 Sept 2021).
15. President of Ukraine (2020), Decree "National Security Strategy of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text (Accessed 10 Sept 2021).
16. Ministry of Internal Affairs of Ukraine (2021), "Strategy of public safety and civil protection of Ukraine (project)", available at: https://mvs.gov.ua/uk/ministry/proekti-normativnix-aktiv/strategiya-gromadskoyi-bezpeki-ta-civilnogo-zaxistu-ukrayini-zatverdzeno-vid-29062021 (Accessed 10 Sept 2021).
17. President of Ukraine (2021), Decree "Military Security Strategy of Ukraine "Military Security — Comprehensive Defense"", available at: https://www.president.gov.ua/documents/1212021-37661 (Accessed 10 Sept 2021).
18. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution "The concept of risk management of emergencies of man-made and natural nature", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/37-2014-%D1%80#Text (Accessed 10 Sept 2021).
19. President of Ukraine (2020), Decree "Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated 29.12. 2020 "On the results of the review of public safety and civil protection", available at: https://www.president.gov.ua/documents/5972020-36181 (Accessed 10 Sept 2021).

№ 19 2021, стор. 123 - 129

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-10-13

Кількість переглядів: 234

Відомості про авторів

А. І. Білоконь

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

A. Bilokon

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-8331-7465


О. О. Кравченко

к. ю. н., доцент кафедри управління охороною здоров'я та публічного адмініструванняНаціональний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

O. Kravchenko

PhD in Law, Associate Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-8561-7426

Як цитувати статтю

Білоконь А. І., Кравченко О. О. Державне регулювання цивільного захисту України в системі державної безпеки України. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 19. С. 123–129. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.123

Bilokon, A. and Kravchenko, O. (2021), “State regulation of civil defense of Ukraine in the state security system of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 123–129. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.123

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.