EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРАВОВІ ЗАСАДИ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ
Т. А. Лимар, О. Г. Завада

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.141

УДК: 351

Т. А. Лимар, О. Г. Завада

ПРАВОВІ ЗАСАДИ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

Анотація

У статті досліджується правові засади кадрової політики в державній службі України. Досліджено механізм створення відповідного резерву кадрів як один із важливих структурних елементів в структурі органів державної влади України у сучасних державних відносинах. Проаналізовано трактування сутності категорій "кадровий резерв" та "державна кадрова політика". Проаналізовано етапи розробки державної кадрової політики та її сутнісні риси. Досліджено головні підходи задля імплементації ефективної політики, які визначають основні кадрові процеси в системі створення резерву кадрів державної служби. Досліджено кадрову асекурацію державної служби і описано поточний процес відбору претендентів на зайняття вакантних посад у органах державної влади України. Досліджено національну нормативно-правову базу добору резерву кадрів за керівними посадами шляхом проведення конкурсу для асекурації висококваліфікованими працівниками органів державної влади як одного із визначальних методів створення позитивного іміджу даної установи. Описано головні характерні ознаки керівної особи на заміщення вакантної посади з резерву співробітників задля створення відповідного ствердного іміджу установи. Розглянуто нагальні актуальні аспекти створення та генезису кадрового елементу як складової модернізації органів державної влади України. На засадах аналізу відповідних нормативно-правових актів, кращих практик визначено основні напрями та форми діяльності з резервними співробітниками за обставин імплементації стратегії та модернізації органів державної влади та підбору резервних співробітників на державну службу. Визначено перелік претендентів, котрих зараховують до поточної комплекції резервних співробітників державної служби. Досліджено головні етапи створення кадрового резерву співробітників у органах державної влади. Вивчено нормативно-правові акти державної кадрової політики, стосовно формування резерву співробітників в апараті державної служби, котрі регулюються Указом Президента "Про Президентський кадровий резерв "Нова еліта нації" та Положення про формування кадрового резерву для державної служби. Правові засади кадрової політики в державній службі є недосконалими та потребують значних правок, оскільки державна служба не має відповідного досвіду та якісного підгрунтя, насамперед законодавчого, тому для забезпечення ефективного функціонування державних органів необхідно імплементувати відповідні акти стосовно кадрової політики.

Ключові слова: державна служба; кадровий резерв; кадрова політика; кадровий склад; органи державної влади.

T. Lymar, O. Zavada

LEGAL BASIS OF PERSONNEL POLICY IN THE CIVIL SERVICE

Summary

The article examines the legal basis of personnel policy in the civil service of Ukraine. The mechanism of creation of the corresponding reserve of shots as one of important structural elements in structure of public authorities of Ukraine in modern state relations is investigated. The interpretation of the essence of the categories "personnel reserve" and "state personnel policy" is analyzed. The stages of development of the state personnel policy and its essential features are analyzed. The main approaches for the implementation of effective policy, which determine the main personnel processes in the system of creating a reserve of civil service personnel, are studied. The personnel insurance of the civil service is studied and the current process of selection of candidates for vacant positions in the public authorities of Ukraine is described. The national normative-legal base of selection of the reserve of personnel for managerial positions by conducting a competition for asceration by highly qualified employees of public authorities as one of the defining methods of creating a positive image of this institution is studied. The main characteristics of a manager to fill a vacant position from the reserve of employees in order to create an appropriate affirmative image of the institution are described. Urgent topical aspects of creation and genesis of personnel element as a component of modernization of state authorities of Ukraine are considered. Based on the analysis of relevant regulations and best practices, the main directions and forms of activity with reserve employees in the circumstances of strategy implementation and modernization of public authorities and selection of reserve employees for the civil service are identified. The list of applicants who are included in the current set of reserve civil servants has been determined. The main stages of creation of the personnel reserve of employees in public authorities are investigated. The normative legal acts of the state personnel policy concerning the formation of the reserve of employees in the civil service, which are regulated by the Presidential Decree "On the Presidential Personnel Reserve" New Elite of the Nation "and the Regulations on the formation of the personnel reserve for the civil service. The legal framework for personnel policy in the civil service is imperfect and needs significant changes, as the civil service does not have the relevant experience and quality, primarily legislative, so to ensure the effective functioning of public bodies it is necessary to implement relevant acts on personnel policy.

Keywords: civil service; personnel reserve; personnel policy; personnel; public authorities.

№ 19 2021, стор. 141 - 148

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-10-13

Кількість переглядів: 18

Відомості про авторів

Т. А. Лимар

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

T. Lymar

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-0245-5661


О. Г. Завада

завідувач навчальним кабінетом кафедри ракетних військ факультету ракетних військ і артилерії, Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного

O. Zavada

Mаstеr's dеgrее of Public Administration, Head of the study room of the Department of Rocket Forces of the Faculty of Rocket Forces and Artillery, Petro Sahaidachny National Academy of Ground Forces

ORCID:

0000-0002-6296-5831

Як цитувати статтю

Лимар Т. А., Завада О. Г. Правові засади кадрової політики в державній службі. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 19. С. 141–148. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.141

Lymar, T. and Zavada, O. (2021), “Legal basis of personnel policy in the civil service”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 141–148. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.141

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.