EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІСІЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ В ПРОЦЕСІ ОЦІНКИ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА
О. В. Назаренко, Ю. А. Горшкова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.25

УДК: 657

О. В. Назаренко, Ю. А. Горшкова

МІСІЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ В ПРОЦЕСІ ОЦІНКИ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У складних умовах сучасної ринкової економіки процес управління фінансово-господарською діяльністю підприємства потребує гнучкої системи прийняття рішень. В основі цієї системи лежить комплексна оцінка фінансового стану на основі балансу, що визначає його рівень, дозволяє дослідити динаміку комплексних показників, порівняти їх з аналогічними показниками інших підприємств і розробити заходи з поліпшення фінансового стану. Попри велику кількість праць, у більшості наукових роботах аналіз балансу та визначення фінансової стійкості суб'єкта господарювання вивчаються окремо, тому важко об'єктивно оцінити справжній фінансовий стан компанії, і можливість банкрутства потрібно розраховувати окремо.
Метою статті є обгрунтування місії фінансового аналізу в процесі оцінки показників балансу підприємства, а саме вивчити сучасні методи аналізу та вдосконалити їх для поліпшення фінансової безпеки господарюючого суб'єкта.
У ході дослідження розглянуто методику поетапної організації аналізу балансу для визначення фінансової безпеки господарюючого суб'єкта та формулювання заходів щодо подолання кризи у системі управління фінансово-господарською діяльністю.
Ретельний аналіз показників балансу за звітний період є невід'ємною частиною антикризового управління для поліпшення фінансової безпеки підприємства.
У статті було доведено, для ефективності та дієвості функціонування механізму антикризового управління, система аналізу показників балансу потребує детального опрацювання теоретичних регламентів та структурних елементів її методології.

Ключові слова: бухгалтерський баланс; агрегований баланс; загальний баланс; аналіз фінансової стабільності; ліквідність; рентабельність; антикризовий менеджмент.

Література

1. Галенко О.М. Зміст та поняття аналізу фінансового стану при банкрутстві та санації. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. К., 2007. Вип. 7. С. 57—60.
2. Данильчук І.В. Сутність фінансового стану підприємства та пошук управлінських рішень щодо забезпечення його ефективності. Економічний вісник університету: збірник наукових праць. 2011. № 17/2. С. 105—108.
3. Мартинюк М.А. Методика аналізу бухгалтерського балансу як складова антикризового управління на підприємстві. Херсон. Вісник ХДУ. Серія Економічні науки. 2014. № 9/1. С. 192—195.
4. НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73: https://cutt.ly/bEWMcMX (дата звернення 27.09.2021 р.).
5. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання. Тернопіль. Економічна думка, 2009. С. 227.
6. Тігова Т.М., Селіверстова Л.С., Процюк Т.Б. Аналіз фінансової звітності. К.: Центр навчальної літератури, 2012. С. 268.

O. Nazarenko, Y. Horshkova

THE MISSION OF FINANCIAL ANALYSIS IN THE PROCESS OF ASSESSING THE BALANCE SHEET OF THE ENTERPRISE

Summary

In the complex conditions of a modern market economy, the process of managing the financial and economic activities of the enterprise requires a flexible decision-making system. This system is based on a comprehensive assessment of the financial condition on the basis of the balance sheet, which determines its level, allow you to explore the dynamics of complex indicators, compare them with similar indicators of other enterprises and develop measures to improve financial condition. Despite a large number of papers, most research papers analyze the balance sheet and determine the financial stability of the entity separately, so it is difficult to objectively assess the true financial condition of the company, and the possibility of bankruptcy must be calculated separately.
The purpose of the article is to substantiate the mission of financial analysis in the process of assessing the balance sheet of the enterprise, namely to study modern methods of analysis and improve them to improve the financial security of the business entity.
The article considers the method of step-by-step organization of balance sheet analysis to determine the financial security of the business entity and the formulation of measures to overcome the crisis in the management system of financial and economic activities.
Careful analysis of balance sheet indicators for the reporting period is an integral part of crisis management to improve the financial security of the enterprise.
The article proved that for the efficiency and effectiveness of the crisis management mechanism, the system of analysis of balance sheet indicators requires detailed elaboration of theoretical regulations and structural elements of its methodology.

Keywords: alance sheet; aggregate balance sheet; general balance sheet; analysis of financial stability; liquidity; profitability; crisis management.

References

1. Halenko, O. M. (2007), "The content and concept of analysis of financial condition in bankruptcy and reorganization", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 7, pp. 57—60.
2. Danilchuk, I.V. (2011), "The essence of the financial condition of the enterprise and the search for management solutions to ensure its efficiency", Ekonomichnyj visnyk universytetu: Zbirnyk naukovykh prats, vol. 17/2, pp. 105—108.
3. Martynyuk, M. A. (2014), "Methods of balance sheet analysis as a component of crisis management in the enterprise", Visnyk KhDU. Seriia Ekonomichni nauky, vol. 9/1, pp. 192—195.
4. Ministry of Finance of Ukraine (2013), Order "Accounting Regulation (Standard) 1 "General Financial Reporting Requirements", available at: https://cutt.ly/bEWMcMX (Accessed 27 September 2021).
5. Popovich, P. Ya. (2009), Ekonomichnyj analiz diial'nosti sub'iektiv hospodariuvannia [Economic analysis of business entities], Ekonomichna dumka, Ternopil, Ukraine.
6. Tigova, T. M., Seliverstova, L. S. and Protsyuk, T. B. (2012), Analiz finansovoi zvitnosti [Analysis of financial statements], Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine.

№ 20 2021, стор. 25 - 29

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-10-30

Кількість переглядів: 670

Відомості про авторів

О. В. Назаренко

д. е. н, професор, професор кафедри обліку і оподаткування, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

O. Nazarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting and Taxation, Sumy National Agrarian University, Sumy

ORCID:

0000-0001-7546-174X


Ю. А. Горшкова

магістрантка кафедри обліку і оподаткування, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Y. Horshkova

Master's student of the Department of Accounting and Taxation, Sumy National Agrarian University, Sumy

ORCID:

0000-0002-9364-2445

Як цитувати статтю

Назаренко О. В., Горшкова Ю. А. Місія фінансового аналізу в процесі оцінки балансу підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 20. С. 25–29. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.25

Nazarenko, O. and Horshkova, Y. (2021), “The mission of financial analysis in the process of assessing the balance sheet of the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 25–29. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.25

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.