EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ПРОЄКТУВАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ
К. С. Климова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.58

УДК: 330.341

К. С. Климова

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ПРОЄКТУВАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ

Анотація

У статті здійснено аналіз теоретико-методологічних засад реалізації й обгрунтовано напрями інституціонального проєктування розвитку інновацій в національній економіці. Теоретико-методологічною основою дослідження є системний підхід до дослідження інституціонального забезпечення інноваційного розвитку.
Констатовано, що нагальними проблемами розвитку інновацій в національному господарстві залишаються інституціональна незабезпеченість, суперечливість поширеної моделі інноваційного процесу, фіскальне адміністрування інноваційної діяльності, низька інвестиційна активність товаровиробників, діючі еволюційні обмеження активізації економічного розвитку. Через фактичну відсутність ефективного інституціонального регулювання інституціональних перетворень виникає потреба в проєктуванні формальних норм і інструментів, які сприятимуть розвитку інновацій в національній економіці.
Встановлено, що інституціональне проєктування реалізується за допомогою коректування діючих норм, запровадження нових інституцій, введення додаткових (нових) елементів або трансплантації самого інституту.
Оцінка передумов, наявного стану та еволюційних й інституціональних обмежень дозволила аргументувати переваги реалізації в інноваційній сфері стратегії проміжних інститутів, яка потребує запровадження послідовних форм інституту інновацій відповідно до етапу реалізації інноваційного процесу. Технологія проміжних інститутів передбачає формування ефективного інституту за допомогою послідовної реалізації проміжних форм.
Аргументовано, що на стадії фінансування інновацій доцільним є введення таких проміжних форм, як державне кредитування й державне партнерство. На стадії продукування інновацій необхідно забезпечити об'єднання різних секторів науки на основі технопарків і кластерів, замість відокремленого функціонування академічного, вузівського, галузевого, виробничого секторів науки. На стадії розробки новацій доцільним є залучення державної підтримки інноваційної активності (фінансової, інфраструктурної, фіскальної). У сфері дифузії інновацій вкрай важливим стане формування науково-інноваційних центрів і розбудова інноваційної інфраструктури.
Теоретичні та методологічні положення поглиблюють практичні засади інституціонального регулювання інноваційного розвитку в національній економіці.

Ключові слова: інновація; інноваційний розвиток; інститут; інституціональне проєктування; формальні норми.

Література

1. Гончаренко О.В., Теслюк Ю.В. Функціонал базисних інститутів економіки в забезпеченні інноваційного розвитку агропромислового виробництва. Ефективна економіка. 2020. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8373
2. Гончаренко О.В., Самілик Т.М., Теслюк Ю.В. Інституціональні детермінанти розвитку інновацій в агропромисловому виробництві. Ефективна економіка. 2019. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7698
3. Институциональные проблемы эффективного государства / Под ред. В.В. Дементьева, Р.М. Нуреева. Донецк: ДонНТУ, 2011. 372 с.
4. Малік М.Й., Шпикуляк О.Г., Лузан О.Ю. Інститути й інституції у розвитку інтеграційних процесів в аграрній сфері. Економіка АПК. 2013. № 4. С. 86—92.
5. Мельник О.Г. Формування методологічних підходів у дослідженнях інновацій та інноваційного розвитку. Актуальні проблеми економіки. 2011. № 6 (120). С. 18—25.
6. Нестеренко А. Современное состояние и основные проблемы институционально-эволюционной теории. Вопросы экономики. 1997. № 3. С. 42—57.
7. Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы. Экономика и математические методы. 1999. Т. 35, № 2. С. 3—20.
8. Саблук П.Т., Шпикуляк О.Г., Курило Л.І. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: монографія. К.: ННЦ ІАЕ, 2010. 706 с.
9. Федулова Л. Інноваційний розвиток: еволюція поглядів та проблеми сучасного усвідомлення. Економічна теорія. 2013. № 2. С.28—45.
10. Шубравська О.В.,Прокопенко К.О. Перспективи модернізації аграрного сектору України [Текст]. Економіка України. 2013. № 8 (261). С. 64—76.
11. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: ЭКСМО, 2007. — 864 с.
12. Denzau A., North D. Shared Mental Models: Ideologies and Institutions? Kyklos. 1994. Vol. 47. № 1. P. 3—31.
13. Hodgson G.M. The Approach of Institutional Economics. Journal of Economic Literature. 1998. Vol. 36. № 1. P. 166—192.

K. Klymova

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF INSTITUTIONAL DESIGN OF INNOVATION DEVELOPMENT

Summary

The article analyzes the theoretical and methodological foundations of implementation and substantiates the directions of institutional design of innovation development in the national economy. The theoretical and methodological basis of the study is a systematic approach to the study of institutional support for innovative development.
It is stated that the urgent problems of innovation development in the national economy are institutional insecurity, inconsistency of the widespread model of innovation process, fiscal administration of innovation, low investment activity of producers, the current evolutionary constraints on economic development. Due to the actual lack of effective institutional regulation of institutional transformations, there is a need to design formal norms and tools that will promote the development of innovation in the national economy.
It is established that institutional design is implemented through the adjustment of existing norms, the introduction of new institutions, the introduction of additional (new) elements or transplantation of the institution itself.
The assessment of the preconditions, the current state and evolutionary and institutional constraints allowed to argue the advantages of implementing the strategy of intermediate institutions in the innovation sphere, which requires the introduction of consistent forms of innovation in accordance with the stage of innovation process. The technology of intermediate institutes involves the formation of an effective institution through the consistent implementation of intermediate forms.
It is argued that at the stage of financing innovations it is advisable to introduce such intermediate forms as public lending and public partnership. At the stage of producing innovations, it is necessary to ensure the unification of different sectors of science on the basis of technology parks and clusters, instead of the separate functioning of the academic, university, branch, production sectors of science. At the stage of innovation development it is expedient to attract state support for innovation activity (financial, infrastructural, fiscal). In the field of diffusion of innovations, the formation of research and innovation centers and the development of innovation infrastructure will be extremely important. Theoretical and methodological provisions deepen the practical principles of institutional regulation of innovative development in the national economy.

Keywords: innovation; innovative development; institute; institutional projecting; formal norms.

References

1. Honcharenko, O. and Teslyuk, Yu. (2020), "Functional of basic institutions in providing innovative development of agricultural production", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8373 (Accessed 10 Oct 2021).
2. Honcharenko, O., Samilyk, Т. and Teslyuk, Yu. (2019), "Institutional determinants of innovation development in agricultural production", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7698 (Accessed 10 Oct 2021).
3. Dementiev, V.V. and Nureev, R.M. (2011), "Inctitychionalnii problemy efectivnoho gosudarstva" [Institutional problems of effective state], DonNTU, Donetsk, Ukraine.
4. Malik, M.U. Shpikyliak, O.G. and Lyzan, O.Y. (2013), "Institutes and institutions in the development of integration processes in agriculture", Ekonomica APK, vol. 4, pp. 86—92.
5. Melnik, O. (2011), "Formation of methodological approaches in innovation research and innovation", Aktualnі problemi economyki, vol. 6, pp.18—25.
6. Nesterenko, A. (1997), "Current state and main problems of institutional and evolutionary theory", Voprosi economyki, vol. 3, pp. 42—57.
7. Polterovitch, V. (1999), "Institutional traps and economic reforms", Economika i matematicheckii metody, vol. 2, pp. 3—20.
8. Sabluk, P.T. Shpikuliak, O.G. and Kurilo, L.I. (2010), Innovatiinai diulnist v agrarnii sferi: instutusionalnii aspekt [Innovation activities in the agricultural sector: institutional aspects], NNZ IAE, Kyiv, Ukraine.
9. Fedulova, L. (2013), "Innovative development: the evolution of attitudes and awareness of the problems of modern", Ekonomichna teoria, vol. 2, pp. 28—45.
10. Shybravska, O.B. and Prokopenko, K.O. (2013), "Prospects for the modernization of the agricultural sector of Ukraine", Ekonomica Ukrainy, vol. 8, pp. 64—76.
11. Schumpeter, J. (2007), Teoriya Ekonomicheskogo Razvitiya. Kapitalizm, Sotsializm i Demokratiya [The Theory of Economic Development, Capitalism, Socialism, and Democracy], Eksmo, Moscow, Russia.
12. Denzau, A. and North, D. (1994), "Shared Mental Models: Ideologies and Institutions?", Kyklos, vol. 47, no. 1, pp. 3—31.
13. Hodgson, G. M. (1998), "The Approach of Institutional Economics", Journal of Economic Literature, vol. 36, no. 1, pp. 166—192.

№ 20 2021, стор. 58 - 62

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-10-30

Кількість переглядів: 353

Відомості про авторів

К. С. Климова

аспірант кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

K. Klymova

Postgraduate student of the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0003-3873-2277

Як цитувати статтю

Климова К. С. Теоретико-методологічні засади інституціонального проєктування розвитку інновацій. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 20. С. 58–62. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.58

Klymova, K. (2021), “Theoretical and methodological fundamentals of institutional design of innovation development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 58–62. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.58

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.