EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН НА БЕЗОПЛАТНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ
В. М. Ганюк, З. В. Гбур

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.63

УДК: 351

В. М. Ганюк, З. В. Гбур

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН НА БЕЗОПЛАТНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ

Анотація

У статті розглядаються основні організаційно-правові проблеми безоплатної правової допомоги в Україні. Надання безоплатної правової допомоги стало важливим кроком у забезпеченні поваги та захисту прав людини. Однак, попри сильну політичну волю і прихильність до реалізації нової системи безоплатної правової допомоги, є певна нестача досвіду і спроможності щодо її впровадження. Також існує низький рівень обізнаності громадськості та зацікавлених сторін щодо нової системи і послуг, які є потенційно доступними для них. Визначено систему суб'єктів надання безоплатної первинної правової допомоги, що складається з конкретних установ, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб. Сюди входять: громадські приймальні для надання безоплатної первинної правової допомоги, сформовані в Головних територіальних управліннях юстиції Міністерства юстиції України, а також в інших центральних та місцевих органах виконавчої влади; установи, що утворили територіальні громади, сільські, селищні, дорадчі та виконавчі органи (юридичні департаменти або відділи); спеціальні працівники в районних, районних у містах та обласних радах, інших органах самоорганізації населення; спеціалізовані установи з надання безоплатної правової допомоги; юридичні особи приватного права (непідприємницькі компанії, установи, приватні компанії та компанії з колективною власністю, їх відокремлені підрозділи, зокрема філії та представництва); регіональні та місцеві центри з надання безоплатної первинної правової допомоги; віддалені консультативні центри для доступу до безкоштовної правової допомоги; мобільні консультаційні центри для доступу до безоплатної правової допомоги; фізичні особи. Створення системи безоплатної правової допомоги в Україні є позитивною і конструктивною відповіддю уряду України на реальні потреби та критику. Навіть більше, це сигналізує про новий та доцільний підхід до задоволення потреб вразливих верств в Україні. Викладено практичні організаційні питання впровадження безоплатної правової допомоги. Проведене дослідження пропонує шляхи вдосконалення гарантій та механізмів реалізації права людини на доступ до захисту своїх прав. Проаналізовано діяльність з надання безоплатної правової допомоги в Україні, механізм реалізації цього права, основи та державні гарантії надання безоплатної правової допомоги.

Ключові слова: правова допомога; безкоштовна юридична допомога; права людини; інститут правової допомоги; правосуддя; центри безоплатної правової допомоги; віддалені пункти; мобільні пункти.

Література

1. Бежевець А.М. Безоплатна правова допомога: проблеми розвитку. Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Політологія. Соціологія. Право. 2012. № 1. С. 125—127.
2. Безоплатна правова допомога в Україні: шляхи подальшого розвитку та модернізації: матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 5 жовт. 2018 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 244 с.
3. Бреус С.М. Зміст права на гарантовану державою безоплатну професійну правничу допомогу та перспективи законодавчого врегулювання механізмів його реалізації. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2017. № 1. С. 19—23.
4. Вільчик Т.Б. Адвокатура як інститут реалізації права на правову допомогу: порівняльноправовий аналіз законодавства країн Європейського Союзу та України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук: 12.00.10. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків, 2016. 40 с.
5. Заборовський В.В. Професійна діяльність адвоката — це правова, юридична чи професійна правнича допомога? Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 38. Т. 2. C. 140—145. (Серія "Право").
6. Закон України "Про безоплатну правову допомогу": основні положення та підходи до впровадження: роз'яснення Міністерства юстиції України від 9 квітня 2012 року. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0008323-12
7. Ісакова В.М. Право на правову допомогу як елемент принципу доступності правосуддя. Форум права. 2012. № 4. С. 404—410.
8. Сакара Н.Ю. Правова допомога у цивільному судочинстві. В кн.: Цивільне судочинство України: основні засади та інститути: моногр. / за ред. В.В. Комарова. Харків: Право, 2016. С. 310—343.
9. Шрамко Ю.Т. Конституційне право на правову допомогу в Україні: актуальні питання законодавчого регулювання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 "Конституційне право; муніципальне право". Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: [б.в.], 2016. 18 с.

V. Ganiuk, Z. Hbur

ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECT OF REALIZATION OF CITIZENS 'RIGHT TO FREE LEGAL AID

Summary

The article considers the main organizational and legal problems of free legal aid in Ukraine. The provision of free legal aid has been an important step in ensuring respect for and protection of human rights. However, despite the strong political will and commitment to the implementation of the new free legal aid system, there is a certain lack of experience and capacity to implement it. There is also a low level of awareness among the public and stakeholders about the new system and the services that are potentially available to them. The system of subjects of free primary legal aid is defined, which consists of specific institutions, local governments, legal entities and individuals. These include: public receptions for free primary legal aid, formed in the Main Territorial Departments of Justice of the Ministry of Justice of Ukraine, as well as in other central and local executive bodies; institutions formed by territorial communities, village, settlement, advisory and executive bodies (legal departments or divisions); special employees in district, district in cities and regional councils, other bodies of self-organization of the population; specialized institutions for free legal aid; legal entities of private law (non-entrepreneurial companies, institutions, private companies and companies with collective ownership, their separate divisions, including branches and representative offices); regional and local centers for free primary legal aid; remote counseling centers for access to free legal aid; mobile counseling centers for access to free legal aid; individuals. The creation of a free legal aid system in Ukraine is a positive and constructive response of the Government of Ukraine to real needs and criticism. Even more, it signals a new and appropriate approach to meeting the needs of vulnerable groups in Ukraine. Practical organizational issues of introduction of free legal aid are stated. The study offers ways to improve guarantees and mechanisms for the realization of the human right to access protection of their rights. The activity on rendering free legal aid in Ukraine, the mechanism of realization of this right, bases and state guarantees of rendering free legal aid are analyzed.

Keywords: legal aid; free legal aid; Human Rights; institute of legal aid; justice; free legal aid centers; remote points; mobile points.

References

1. Bezhevets', A.M. (2012), "Free legal aid: development problems", Visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu Ukrainy "Kyivs'kyj politekhnichnyj instytut". Politolohiia. Sotsiolohiia. Pravo, vol. 1, pp. 125—127.
2. Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs (2018), "Free legal aid in Ukraine: ways of further development and modernization", materialy Vseukrains'koi students'koi naukovo-praktychnoi konferentsii [Proceedings of the All-Ukrainian student scientific-practical conference], Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Dnіpro, Ukraine, 5 October.
3. Breus, S.M. (2017), "The content of the right to state-guaranteed free professional legal assistance and prospects for legislative regulation of mechanisms for its implementation", Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 1, pp. 19—23.
4. Vil'chyk, T.B. (2016), "Advocacy as an institution for the realization of the right to legal aid: a comparative legal analysis of the legislation of the European Union and Ukraine", Ph.D. Thesis, Law, Natsional'nyj iurydychnyj universytet imeni Yaroslava Mudroho, Kharkiv, Ukraine.
5. Zaborovs'kyj, V.V. (2016), "Is a lawyer's professional activity legal, juridical or professional legal aid?", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, Seriia "Pravo", vol. 38, no. 2, pp. 140—145.
6. Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "About free legal aid", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0008323-12 (Accessed 01 Aug 2021).
7. Isakova, V.M. (2012), "The right to legal aid as an element of the principle of access to justice", Forum prava, vol. 4, pp. 404—410.
8. Sakara, N.Yu. (2016), "Legal assistance in civil proceedings", Tsyvil'ne sudochynstvo Ukrainy: osnovni zasady ta instytuty [Civil proceedings of Ukraine: basic principles and institutions], Pravo, Kharkiv, Ukraine, pp. 310—343.
9. Shramko, Yu.T. (2016), "The constitutional right to legal aid in Ukraine: current issues of legislative regulation", Ph.D. Thesis, Law, Instytut derzhavy i prava imeni V.M. Korets'koho NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.

№ 20 2021, стор. 63 - 70

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-10-30

Кількість переглядів: 445

Відомості про авторів

В. М. Ганюк

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

V. Ganiuk

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-2831-8419


З. В. Гбур

д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Z. Hbur

Doctor of Sciences in Public Administration, Full Professor, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-4536-2438

Як цитувати статтю

Ганюк В. М., Гбур З. В. Організаційно-правовий аспект реалізації права громадян на безоплатну правову допомогу. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 20. С. 63–70. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.63

Ganiuk, V. and Hbur, Z. (2021), “Organizational and legal aspect of realization of citizens 'right to free legal aid”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 63–70. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.63

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.