EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ
М. І. Тимошенко, Н. О. Савичук, Л. В. Галушкіна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.87

УДК: 351

М. І. Тимошенко, Н. О. Савичук, Л. В. Галушкіна

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті досліджуються відповідальність державних службовців у процесі виконання службових обов'язків та проблем реалізації притягнення до юридичної відповідальності за вчинення державними службовцями небезпечних діянь шляхом зловживання службовим становищем та не виконанням покладених на них обов'язків. Розкрито сутність понять юридична відповідальність та відповідальність державного службовця. Встановлено, що у випадку порушення законодавства державними службовцями, до них застосовуються такі види юридичної відповідальності: цивільно-правова, дисциплінарна, матеріальна, адміністративна та кримінальна. Визначено, що в разі понесення дисциплінарної відповідальності державним службовцем застосовуються такі дисциплінарні стягнення: звільнення з посади державного службовця; попередження про неповну службову відповідність; зауваження; оголошення догани, а у разі вчинення повторно протягом року дисциплінарного проступку — попередження про неповну службову відповідність. Встановлено, що державні службовці несуть кримінальну відповідальність за вчиненні службові злочини відповідно до норм Кримінального кодексу України. Проаналізовано основні проблеми реалізації притягнення до юридичної відповідальності державних службовців, як-от: недостатня публічність процесів накладення дисциплінарних стягнень; відсутність спеціальних судових установ, що здійснюють притягнення до юридичної відповідальності державних службовців; відсутність класифікації державних службовців за критерієм правового врегулювання; відсутність розмежування понять цивільно-правової та матеріальної відповідальності державних службовців; неузгодженість норм Закону України "Про державну службу" щодо цивільно-правової та матеріальної відповідальності державних службовців з нормами цивільного та трудового законодавства; непослідовна політика держави в сфері боротьби з корупцію; недосконалість кримінального законодавства в сфері службової діяльності. Запропоновано пропозиції, для вирішення проблем реалізації притягнення до юридичної відповідальності державних службовців. Перспективи подальших досліджень полягають у розробці новітніх підходів для вирішення проблеми притягнення до відповідальності державних службовців.

Ключові слова: державні службовці; державна служба; відповідальність; дисциплінарне стягнення.

Література

1. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII (Редакція станом на 16.07.2021). Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text (дата звернення: 30.09.2021).
2. Про Стратегію державної кадрової політики на 2012—2020 роки: Указ Президента України від 01.02.2012 № 45/2012. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/45/2012#Text (дата звернення: 30.09.2021).
3. Положення про формування кадрового резерву для державної служби: постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 № 199. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/199-2001-%D0%BF#Text (дата звернення: 30.09.2021).
4. Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.01.2014 № 500. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/500-2014-%D0%BF#Text (дата звернення: 30.09.2021).
5. Про схвалення Стратегії реформування державного управління України на період до 2021 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. № 474. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-%D1%80#Text (дата звернення: 30.09.2021).
6. Селецький О.В., Приходько В.О. Правове регулювання підстав для притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності. Електронне наукове видання "Порівняльно-аналітичне право". 2019. № 2. С. 168—171.
7. Государственная и муниципальная служба: чебник для бакалавров / А.В. Кочетков, Г.А. Сульдина, Т.В. Халилова, Т.А. Занко; под общ. ред. Е.В. Охотского. Москва: Юрайт, 2014. 556 с.
8. Теорія держави та права: навч. посіб. / [Є.В. Білозьоров, В.П. Власенко, О.Б. Горова, А.М. Завальний, Н.В. Заяць та ін.]; за заг. ред. С.Д. Гусарєва, О.Д. Тихомирова. Київ: НАВС, Освіта України, 2017. 320 с.
9. Загальна теорія права: підручник / О.В. Петришин, В.В. Лемак, С.І. Максимов та ін.; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2020. 568 с.
10. Долгіх Н. Юридична відповідальність державних службовців в Україні та державах-членах Європейського Союзу. Державна служба. 2020. Т. 1, № 81. URL: DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1812020201823 (дата звернення: 30.09.2021).
11. Скоріков В. Види відповідальності державних службовців. Національна академія державного управління при Президентові України Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. Серія: Юридична. 2017. № 4. С. 1—5.
12. Канзафарова І.С. Матеріальний зміст і процесуальна форма цивільного права на захист: окремі теоретичні аспекти. Південноукраїнський правничий часопис. 2006. № 1. С. 103—105.
13. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 року. Відомості Верховної Ради України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 30.09.2021).
14. Коротких А.Ю. Юридична відповідальність державних службовців за трудовим законодавством України: теорія, практика, проблеми. Харків: Константа, 2019. 420 с.
15. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X (Редакція станом на 08.08.2021). Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 (дата звернення: 30.09.2021).
16. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII (Редакція станом на 05.08.2021). Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text (дата звернення: 30.09.2021).
17. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 30.09.2021).
18. Зубрицький М.І. Проблеми притягнення до юридичної відповідальності державних службовців. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2018. № 36. Т. 1. С. 113—116.

М. Tymoshenko, N. Savychuk, L. Galushkina

RESPONSIBILITY OF GOVERNMENT OFFICIALS: PROBLEMS OF IMPLEMENTATION

Summary

The article examines the responsibility of civil servants in the performance of official duties and the problems of bringing to legal responsibility for the commission of dangerous acts by civil servants through abuse of office and failure to perform their duties. The essence of the concepts of legal responsibility and responsibility of a civil servant is revealed. It is established that in case of violation of the law by civil servants, the following types of legal liability are applied to them: civil, disciplinary, material, administrative and criminal. It is determined that in case of disciplinary liability of a civil servant, the following disciplinary sanctions are applied: dismissal of a civil servant; warning of incomplete compliance; remark; reprimand, and in case of repeated disciplinary misconduct within a year — a warning of incomplete compliance. Under modern conditions, a combined civil service structure is developing in Ukraine, in which, despite the relative decentralization of public administration, elements of an open centralized career model prevail. It is established that civil servants are criminally liable for committing official crimes in accordance with the provisions of the Criminal Code of Ukraine. The main problems of bringing civil servants to justice are analyzed, such as insufficient publicity of disciplinary proceedings; the absence of special judicial institutions that prosecute civil servants; lack of classification of civil servants according to the criterion of legal regulation; lack of distinction between the concepts of civil and material liability of civil servants; inconsistency of the norms of the Law of Ukraine "On Civil Service" regarding civil and material liability of civil servants with the norms of civil and labor legislation; inconsistent state policy in the field of anti-corruption; imperfection of criminal legislation in the field of official activity. Proposals have been proposed to solve the problems of bringing civil servants to justice. Prospects for further research are to develop new approaches to solving the problem of prosecuting civil servants.

Keywords: civil servants; civil service; responsibility; disciplinary sanction.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "About public service", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text (Accessed 01 Oct 2021).
2. President of Ukraine (2012), Decree "On the Strategy of the state personnel policy for 2012 - 2020", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/45/2012#Text (Accessed 01 Oct 2021).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2001), Resolution "Regulations on the formation of a personnel reserve for the civil service", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/199-2001-%D0%BF#Text (Accessed 01 Oct 2021).
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution "On approval of the Regulation on the National Agency of Ukraine for Civil Service Affairs", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/500-2014-%D0%BF#Text (Accessed 01 Oct 2021).
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Resolution "On approval of the Public Administration Reform Strategy of Ukraine for the period up to 2021", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-%D1%80#Text (Accessed 01 Oct 2021).
6. Seletskyi, O.V. and Prykhodko, V.O. (2019), "Legal regulation of grounds for bringing civil servants to disciplinary responsibility", Elektronne naukove vydannia "Porivnialno-analitychne pravo", vol. 2, рр. 168—171.
7. Kochetkov, A.V. Suldyna, H.A. Khalylova, T.V. and Zanko, T.A. (2014), Hosudarstvennaia y munytsypalnaia sluzhba [State and municipal service], Yurait, Moskva, Russia.
8. Bilozorov, Ie.V. Vlasenko, V.P. Horova, O.B. Zavalnyi, A.M. and Zaiats, N.V. (2017), Teoriia derzhavy ta prava [Theory of state and law], NAVS, Osvita Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
9. Petryshyn, O.V. Lemak, V.V. and Maksymov, S.I. (2020), Zahalna teoriia prava [General theory of law], Natsionalnyi yurydychnyi universytet im. Yaroslava Mudroho. Pravo, Kharkiv, Ukraine.
10. Dolhikh, N. (2020). "Legal responsibility of civil servants in Ukraine and Member States of the European Union", Derzhavna sluzhba, vol. 1, no. 81. https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1812020201823.
11. Skorikov, V. (2017). "Types of responsibility of civil servants", Natsionalna akademiia derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy Dnipropetrovskyi rehionalnyi instytut derzhavnoho upravlinnia. Seriia : Yurydychna, vol. 4, рр. 1—5.
12. Kanzafarova, I.S. (2006), "Substantive content and procedural form of civil right to protection: some theoretical aspects", Materialnyi zmist i protsesualna forma tsyvilnoho prava na zakhyst: okremi teoretychni aspekty. Pivdennoukrainskyi pravnychyi chasopys, vol. 1, рр. 103—105.
13. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 01 Oct 2021).
14. Korotkykh, A.Iu. (2019), Yurydychna vidpovidalnist derzhavnykh sluzhbovtsiv za trudovym zakonodavstvom Ukrainy: teoriia, praktyka, problemy. [Legal responsibility of civil servants under the labor legislation of Ukraine: theory, practice, problems], Konstanta, Kharkiv, Ukraine.
15. Verkhovna Rada of Ukraine (1984), "Code of Ukraine on Administrative Offenses", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 (Accessed 01 Oct 2021).
16. Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "On prevention of corruption", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text (Accessed 01 Oct 2021).
17. Verkhovna Rada of Ukraine (2001), "The Criminal Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (Accessed 01 Oct 2021).
18. Zubrytskyi, M.I. (2018), "Problems of bringing to legal responsibility of civil servants", Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Yurysprudentsiia, vol. 36, no. 1, рр. 113—116.

№ 20 2021, стор. 87 - 93

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-10-30

Кількість переглядів: 2254

Відомості про авторів

М. І. Тимошенко

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

М. Tymoshenko

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-4388-6505


Н. О. Савичук

д. мед. н., професор, проректор з наукової роботи, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

N. Savychuk

Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector for Science, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-9532-665X


Л. В. Галушкіна

магістр з держ. упр., головний спеціаліст відділу права на працю Департаменту моніторингу соціальних прав, Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини

L. Galushkina

Mаstеr's dеgrее of Public Administration, Chief Specialist of the Department of Right to Work of the Department of Monitoring Social Rights, Secretariat of the Commissioner VRU on human rights

ORCID:

0000-0002-5409-9494

Як цитувати статтю

Тимошенко М. І., Савичук Н. О., Галушкіна Л. В. Відповідальність державних службовців: проблеми реалізації. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 20. С. 87–93. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.87

Tymoshenko, М., Savychuk, N. and Galushkina, L. (2021), “Responsibility of government officials: problems of implementation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 87–93. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.87

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.