EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА КАДРОВУ ПОЛІТИКУ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ
А. Г. Потапенко, Н. Г. Діденко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.109

УДК: 35.08

А. Г. Потапенко, Н. Г. Діденко

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА КАДРОВУ ПОЛІТИКУ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ

Анотація

У статті досліджується особливості впливу державного управління на формування та здійснення кадрової політики в дипломатичній службі України, аналізується відображення цього впливу на функціональну та організаційну структуру служби. Проаналізовано різноманітні трактування вітчизняними науковцями сутності категорії "дипломатична служба". Зроблено спробу розглянути структуру дипломатичної служби України на сучасному етапі, у процесі її вдосконалення відповідності до міжнародних стандартів. Зроблено наголос на взаємозалежності кадрового потенціалу дипломатичної служби та ефективності здійснення державного управління та навпаки. Проаналізовано деякі аспекти державного управління кадровою політикою дипломатичної служби, які регулюються Конституцією України, Законами "Про дипломатичну службу України", "Про державну службу", Трудовим кодексом України, Консульським статутом України та іншими нормативно-правовими актами. Вказано на існуючі недоліки державного регулювання в сфері кадрової політики дипломатичної служби України, до яких вітчизняні дослідники відносять: організаційні та нормативно-регулюючі, внутрішньосистемні проблеми дипломатичної служби України; недосконале правове регулювання роботи її структури; кадровий голод щодо забезпечення дипломатичної служби працівниками; як наслідок кадрового голоду, можлива непрофесійність працівників дипломатичної служби, і, попри це, збереження недостатньо прозорої моделі формування її кадрового складу; неконкурентний рівень заробітної плати; недостатня самостійність та незалежність у виконанні професійних та посадових функцій покладених на співробітників служби; відсутність регламентованих меж у впливі державного управління на дипломатичну службу та інше. Визначено, що основними шляхами вирішення вказаних проблем має бути продовження реформи дипломатичної служби, яка вже реалізує оновлення та удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності дипломатичної служби, перейняття досліду зарубіжних країн у цьому процесі, та зорієнтовану на національні інтереси адаптацію національного законодавства до міжнародно-правових актів.

Ключові слова: державна політика; дипломатична служба; кадри; кадровий потенціал.

Література

1. Аудит зовнішньої політики України. (2016) Що думають українські посли? Європейська правда. URL: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/12/21/7059239/
2. Бандурка О.О. Державне управління: проблеми уточнення поняття та визначення меж його використання. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. 2004. № 3. 26—32.
3. Банчук-Петросова О.В. Теоретичні основи сучасної державної кадрової політики України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2013. № 7. http://www.dy. nayka.com.ua/ ?op=1&z=597 4
4. Буряченко К.О. Дипломатична служба та її специфіка. Київ. 2016.
5. Герасіна Л.М. Теорія міжнародних відносин. Міжнародні відносини та світова політика: навч. посіб. Харків: Право. 2016.
6. Гончарова А.О. Дипломатична служба як складова частина державної служби України. Актуальні проблеми державного управління. 2011. № 1. 420 424. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2011_1_51
7. Гуменюк Б. Дипломатія доби глобалізації: нові виклики та завдання. Зовнішні справи. 2008. № 12. 9—13.
8. Гуменюк Б І., Щерба О.В. Сучасна дипломатична служба: [навч. посіб.]. Київ: Либідь. 2001.
9. Григоренко Є., Журавель А. Дипломатична служба в механізмі реалізації законодавства про національну безпеку України. Європейська дипломатія у ХХІ столітті. [Матеріали науково-практичного круглого столу (21 грудня 2018 року)]. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна. 2019.
10. Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку. Київ: НАДУ, 2012.
11. Дипломатичний корпус: Упр. держ. протоколу. М-во закордон. справ України. Київ: Вид. дім "Амадей". 2004.
12. Матлай Л. Дипломатична служба Іспанії у новому тисячолітті. Humanitarian vision. 2017. Vol. 3, Num. 1. С. 31—36. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hv_2017_3_1_8.
13. Опанасюк О. Новітні тенденції у роботі дипломатичного агента ХХІ ст. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2989
14. Орлов А.В. В наступившем году дипломатии скучать не придется. Международная жизнь. 2002. № 2. С. 24—30.
15. Палагусинець Р.В. Механізм формування інтелектуального капіталу дипломатичної служби як складова державного управління: теорія і практика. Кам'янець-Подільський: ТОВ "Друкарня "Рута"". 2020.
16. Палагусинець Р.В. Вплив державного управління на кадрову політику дипломатичної служби. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 8. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1760.
17. Про дипломатичну службу України: Закон України № 2728-ІІІ (2001). URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2728-14
18. Столяр О. Розвиток дипломатичної служби в контексті європейського вибору України. Внутрішні й зовнішні аспекти євроінтеграційної політики України. Київ: НАДУ. 2013.

A. Potapenko, N. Didenko

THE INFLUENCE OF PUBLIC ADMINISTRATION ON THE HUMAN RESOURCES POLICY OF THE DIPLOMATIC SERVICE

Summary

The article examines the features of the influence of public administration on the formation and implementation of personnel policy in the diplomatic service of Ukraine, analyzes the reflection of this influence on the functional and organizational structure of the service. Various interpretations of the essence of the category "diplomatic service" by domestic scientists are analyzed. An attempt is made to consider the structure of the diplomatic service of Ukraine at the present stage, in the process of improving its compliance with international standards. Emphasis is placed on the interdependence of the human resources of the diplomatic service and the effectiveness of public administration and vice versa. Some aspects of state management of personnel policy of the diplomatic service, which are regulated by the Constitution of Ukraine, the Laws "On Diplomatic Service of Ukraine", "On Civil Service", the Labor Code of Ukraine, the Consular Statute of Ukraine and other regulations are analyzed. The existing shortcomings of state regulation in the field of personnel policy of the diplomatic service of Ukraine are pointed out, to which domestic researchers include: organizational and normative-regulatory, internal system problems of the diplomatic service of Ukraine; imperfect legal regulation of its structure; staff shortage to provide diplomatic service to staff; as a consequence of the staff shortage, the unprofessionalism of the diplomatic service is possible, and, nevertheless, the preservation of the insufficiently transparent model of the formation of its staff; non-competitive level of wages; insufficient autonomy and independence in the performance of professional and job functions assigned to employees of the service; lack of regulated limits in the influence of public administration on the diplomatic service and more. It is determined that the main ways to solve these problems should be to continue the reform of the diplomatic service, which is already updating and improving the legal regulation of the diplomatic service, adopting the experience of foreign countries in this process, and national interest-oriented adaptation of national legislation to international law.

Keywords: state policy; diplomatic service; personnel; personnel potential.

References

1. Yevropejs'ka pravdа (2016), "Audit of Ukraine's foreign policy. What do Ukrainian ambassadors think?", available at: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/12/21/7059239/ (Accessed 10 Oct 2021).
2. Bandurka, O.O. (2004), "Public administration: problems of clarifying the concept and defining the limits of its use", Naukovyi visnyk Natshionalnoi akademii vnutrishnykh sprav Ukrainy, vol. 3, рр. 26—32.
3. Banchuk-Petrosova, O.V.(2013), "Theoretical foundations of modern state personnel policy of Ukrainе", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=5974 (Accessed 10 Oct 2021).
4. Buriachenko, K.O. (2016), Dyplomatychna sluzhba ta yiyi spetsyfika [Diplomatic service and its specifics], Kyiv, Ukraine.
5. Trebin, M. P. Herasina, L.M. and Pohribna, V. L. (2016), Teoriia mizhnarodnykh vidnosyn. Mizhnarodni vidnosyny ta svitova polityka [Theory of international relations. International relations and world politics], Pravo, Kharkiv, Ukraine.
6. Honcharova, A. O. (2011), "Diplomatic service as an integral part of the civil service of Ukraine", Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia, vol. 1, pp. 420—424.
7. Humeniuk, B. (2008), "Diplomacy of the globalization era: new challenges and tasks", Foreign Affairs, vol. 12, pp. 9—13.
8. Humeniuk, B.I. and Scherba, O.V. (2001), Suchasna dyplomatychna sluzhba [Modern diplomatic service], Lybid', Kyiv, Ukraine.
9. Hryhorenko, Ye. and Zhuravel, A. (2019), "Diplomatic service in the mechanism of implementation of legislation on national security of Ukraine", Yevropejs'ka dyplomatiia u ХХІ stolitti: materialy naukovo-praktychnoho kruhloho stolu (21 hrudnia 2018 roku) [European diplomacy in the XXI century, materials of the scientific-practical round table], KhNU im. V. N. Karazina, Kharkiv, Ukraine, December 21, pp. 23—26.
10. Kovbasiuk, Yu. V., Vaschenko, K. O.and Surmin, Yu. P. (2012), Derzhavna kadrova polityka v Ukraini: stan, problemy ta perspektyvy rozvytku [State personnel policy in Ukraine: state, problems and prospects of development], NADU, Kyiv, Ukraine.
11. M-vo zakordon. sprav Ukrainy (2004), Dyplomatychnyj korpus: Upr. derzh. Protokolu [Diplomatic Corps: Office of State Protocol], Vyd. dim "Amadej": AT "Knyha", Kyiv, Ukraine.
12. Matlaj, L. (2017), "Diplomatic Service of Spain in the new millennium", Humanitarian vision, [Online], vol. 3, pp. 31—36, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hv_2017_3_1_8 (Accessed 10 Oct 2021).
13. Opanasiuk, O. (2017), "The latest trends in the work of a diplomatic agent of the XXI century", available at: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2989 (Accessed 10 Oct 2021).
14. Orlov, A.V. (2002), "In the coming year of diplomacy will not be bored", Mezhdunarodnaia zhyzn', vol. 2, pp. 24—30.
15. Palahusynets, R.V. (2020), Mekhanizm formuvannia intelektualnoho kapitalu dyplomatychnoi sluzhby yak skladova derzhavnoho upravlinnia: teoriia i praktyka [The mechanism of formation of intellectual capital of the diplomatic service as a component of public administration: theory and practice], TOV "Drukarnia Ruta", Kam'ianets-Podilskyi, Ukraine.
16. Palahusynets, R.V. (2018), "The influence of public administration on the personnel police of the diplomatic service", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 8, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1760 (Accessed 10 Oct 2021).
17. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of Ukraine "On the diplomatic service of Ukraine", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2728-14 (Accessed 10 Oct 2021).
18. Stolyar, O. (2013), "Development of diplomatic service in the context of Ukraine's European choice", Vnutrishni j zovnishni aspekty ievrointehratsijnoi polityky Ukrainy. Materialy konhresu za mizhnarodnoiu uchastiu [Internal and external aspects of Ukraine's European integration policy. Proceedings of the congress with international participation], National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

№ 20 2021, стор. 109 - 115

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-10-30

Кількість переглядів: 552

Відомості про авторів

А. Г. Потапенко

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

A. Potapenko

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-9374-0689


Н. Г. Діденко

д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

N. Didenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7365-9370

Як цитувати статтю

Потапенко А. Г., Діденко Н. Г. Вплив державного управління на кадрову політику дипломатичної служби. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 20. С. 109–115. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.109

Potapenko, A. and Didenko, N. (2021), “The influence of public administration on the human resources policy of the diplomatic service”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 109–115. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.109

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.