EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У БУДІВНИЦТВІ
В. В. Чурилов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.130

УДК: 351.712

В. В. Чурилов

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У БУДІВНИЦТВІ

Анотація

Зазначено, що особливістю сучасного етапу функціонування державного сектора в економічно розвинених країнах є суттєва трансформація відносин власності та управління в галузях виробничої інфраструктури, що мають ознаки природних монополій та включають виробничу, транспортну та соціальну інфраструктуру. До останнього часу інфраструктурні об'єкти, на частку яких припадає значна частина інвестицій і зайнятого населення в розвинених країнах, залишалися, як правило, об'єктами державної власності і прямого державного фінансування. В умовах дефіциту бюджетів всіх рівнів пріоритет віддається принципам управління, орієнтованим на скорочення частки державних витрат в інфраструктурних об'єктах та сфері надання громадських послуг. Ефективною формою такого співробітництва стає інститут партнерства держави і приватного сектора, який прийнято називати терміном "публічне-приватне партнерство"(ППП). Визначено, що найбільш поширеними як у світовій, так і в українській практиці є такі форми ППП, як операторський контракт, оренда, концесія, контракт життєвого циклу. За оцінками експертів, три види концесійних угод сьогодні є найбільш поширеними в інфраструктурних галузях світової економіки: на діючі об'єкти виробничої, транспортної та соціальної інфраструктури; на створення нових об'єктів або модернізацію морально чи фізично застарілих; на передачу об'єктів державної власності в оперативне управління приватним компаніям.

Ключові слова: державне регулювання; публічно-приватне партнерство; будівництво; функціонування державного сектора; виробнича інфраструктура; державне фінансування; концесійні угоди; принципи регулювання відносин.

Література

1. Петленко Ю.В., Рожко О.Д. Місцеві фінанси. К.: Кондор, 2019. — 282 с.
2. Рогожин П.С., Гойко А.Ф. Економіка будівельних організацій. К.: Видавничий дім "Скарби", 2018. 448 с.
3. Чистов С.М. Державне регулювання економіки: навч. посіб. / С. М. Чистов, А.Є. Никифоров, Т.Ф. Куценко. URL: // studentam.kiev.ua/content/view/636/76/
4. Поважний О.С., Дорофієнко В.В., Осипенко І.М. та ін. Наукові засади реформування і розвитку житловокомунального господарства: монографія. Черкаси: Брама-України, ЧДТУ, 2017. 331 с.
5. Герасимчук З.В., Хвищун Н.В. Формування недержавного сектора житловокомунального господарства в регіоні: монограія. Луцьк: Надстир'я, 2017. 224 с
6. Смерека С.Б. Особливості антикризового управління в житлово-комунальному господарстві. Актуальні проблеми економіки. № 1 (91). 2016. С. 92—97.
7. Чиж В. Формування економічно обгрунтованих тарифів на житловокомунальні послуги. Економіст. 2017. № 8. С. 49—51.

V. Churylov

FEATURES OF STATE REGULATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN CONSTRUCTION

Summary

It is noted that the feature of the current stage of functioning of the public sector in economically developed countries is a significant transformation of ownership and management in the areas of industrial infrastructure, which have the characteristics of natural monopolies and include industrial, transport and social infrastructure. Until recently, infrastructure facilities, which account for a significant share of investment and employment in developed countries, remained, as a rule, objects of state ownership and direct state funding. Given the deficit of budgets at all levels, priority is given to management principles aimed at reducing the share of public spending in infrastructure and public services. An effective form of such cooperation is the institution of public-private partnership, which is commonly referred to as "public-private partnership" (PPP). It is determined that the most common in both world and Ukrainian practice are such forms of PPP as operator contract, lease, concession, life cycle contract. According to experts, three types of concession agreements today are the most common in the infrastructure sectors of the world economy: the existing facilities of industrial, transport and social infrastructure; to create new facilities or upgrade morally or physically obsolete; for the transfer of state property to the operational management of private companies. Within the above types, different combinations of rights and transactions of the parties to the agreement are possible. Such projects are called life-cycle contracts, which, along with concessions, are widely used in transport infrastructure, and in particular in the road sector. In such projects, the state builds relations with private business by: developing a strategy and basic principles for regulating the relations of private business with the public and public authorities; formation of institutional and legislative environment that creates favorable conditions for the implementation of PPP — projects; effective organization and management of the project on the basis of adequate forms, methods and mechanisms of optimization of activity for all participants of partnership.

Keywords: state regulation; public-private partnership; construction; functioning of the public sector; production infrastructure; state financing; concession agreements; principles of regulation of relations.

References

1. Petlenko, Yu.V. and Rozhko, O.D. (2019), Mistsevi finansy [Local finances], Kondor, Kyiv, Ukraine.
2. Rohozhyn, P.S. and Hoiko, A.F. (2018), Ekonomika budivelnykh orhanizatsii [Economics of construction companies], Vydavnychyi dim "Skarby", Kyiv, Ukraine.
3. Chystov, S.M. Nykyforov, A.Ye. and Kutsenko, T.F. (2004), Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky: navch. posib. [State regulation of the economy: textbook], KNEU, Kyiv, Ukraine.
4. Povazhnyi, O.S. Dorofiienko, V.V. Osypenko, I.M. and others (2017), Naukovi zasady reformuvannia i rozvytku zhytlovokomunalnoho hospodarstva: Monohrafiia [Scientific principles of reforming and development of housing and communal services: Monograph], Brama-Ukrainy, ChDTU, Cherkasy, Ukraine.
5. Herasymchuk, Z.V. and Khvyshchun, N.V. (2017), Formuvannia nederzhavnoho sektora zhytlovokomunalnoho hospodarstva v rehioni: Monohraiia [Formation of the private sector of housing and communal services in the region: Monograph], Nadstyrya, Lutsk, Ukraine.
6. Smereka, S.B. (2016), "Features of anti-crisis management in housing and communal services", Aktualni problemy ekonomiky, vol. 1 (91), pp. 92—97.
7. Chyzh, V. (2017), "Formation of economically justified tariffs for housing and communal services", Ekonomist, vol. 8, pp. 49—51.

№ 20 2021, стор. 130 - 133

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-10-30

Кількість переглядів: 561

Відомості про авторів

В. В. Чурилов

здобувач, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

V. Churylov

Сandidate for a degree, National University of Civil Defense of Ukraine, Kharkiv

ORCID:

0000-0002-9483-430X

Як цитувати статтю

Чурилов В. В. Особливості державного регулювання реалізації публічно-приватного партнерства у будівництві. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 20. С. 130–133. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.130

Churylov, V. (2021), “Features of state regulation of public-private partnership in construction”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 130–133. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.130

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.