EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЦІННІСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР
П. С. Бондарчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.134

УДК: 351.74: 351.863.1

П. С. Бондарчук

ЦІННІСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР

Анотація

Останні дослідження щодо ціннісної трансформації суспільства які були представленні у наукових базах, засобах наукової та масової інформації, відповідних статистичних, соціологічних, науково метричних базах даних проаналізовані. Динаміка змін ціннісних орієнтирів українського суспільства які відбувалися за період, який був взятий за основу з року проголошення незалежності української держави охарактеризовано відповідно до ціннісного та інших наукових підходів.
Визначено, досліджено та ідентифіковано ключові тренди та напрямки структурних змін і динаміки цінностей громадян України. Було запропоновано розробку та створення Концепції спрямованої ціннісної трансформації українського суспільства назустріч сучасним викликам сфери національної безпеки в умовах активних змін та глобалізаційних викликів. Виходячи з основних принципів, на яких має будуватися зазначена концепція, було визначено та сформульовано цілі процесу спрямованої ціннісної трасформації, враховуючи останні наукові дослідження сфер державного управління, філософії, права, політології.
Серед таких принципів: необхідність забезпечення керованості і системності процесу ціннісної трансформації; стійка орієнтація концепції на європейську систему цінностей і верховенство права; створення державної інституції; тісна постійна співпраця такої інституції з громадянським суспільством, суспільними організаціями, громадянами; створення, підтримка і розвиток механізму адаптивного коригування окремих аспектів моделі ціннісної трансформації.
Також окремо слід зазначити забезпечення відповідності ціннісної трансформації нагальним потребам української держави і українського суспільства; забезпечення належної комунікативної складової органів влади та суспільства, формування зворотного зв'язку, інституціалізація як форма належного забезпечення постійного перегляду концепції, реагування на зміни, та моніторинг процесів трансформації. SWOT-аналіз запропонованого підходу проведено. Напрями подальших досліджень у обраному напрямі сформульовано та визначено шляхи наукових пошуків у вибраній сфері.

Ключові слова: державне управління; цінності; ціннісна трансформація; європейська інтеграція; SWOT-аналіз.

Література

1. Бакіров В. Ціннісний вимір цивілізаційної трансформації суспільства. Український соціологічний журнал. 2016. № 1—2. С. 15—25.
2. Громико О. І. Зміст поняття "трансформація" як базової наукової категорії. Ефективність державного управління. 2016. Вип. 1—2 (1). С. 125—131.
3. Балакірєва О.М. Трансформація ціннісних орієнтацій в українському суспільстві. Український соціум. 2002. № 1. С. 21—32.
4. Бірюкова А.М. Трансформація національної правової системи в умовах глобалізації. Теорія держави і права. 2018. № 5. URL: ttp://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/5/39.pdf
5. Шайгородський Ю. Ціннісні трансформації в період суспільних змін. Соціальна психологія. 2009. № 3. С. 86—94.
6. Матета О.А. Ціннісні виміри трансформації сучасного українського суспільства Сучасне суспільство. 2018. Вип. 1 (15). С. 87—99.
7. Олійник С.О. Трансформація стилю діяльності органів публічної влади в умовах глобалізації / С.О. Олійник // United Kingdom, Oxford. 2020. URL: ttps://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/article/view/4012
8. Сірий Є.В. Концептуальні та методологічні засади дослідження динаміки ціннісних змін українського суспільства в координатах "Традиція-Модерн". Культурологічна думка. — 2014. — № 7. — С. 167—172.
9. Ручка А. Динаміка ціннісних пріоритетів громадян України за період 1991—2016 рр. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. К.: Ін-т соціології НАН України. 2016. Вип. 3 (17). С. 57—67.
10. Світове дослідження цінностей 2020 в Україні / Матеріали дослідження Українського центру європейської політики та World Values Survey. URL: http://ucep.org.ua/doslidzhennya/world-values-survey-2020-in-ukraine.html

P. Bondarchuk

VALUE TRANSFORMATIONS OF SOCIETY: THE UKRAINIAN DIMENSION

Summary

Recent studies on the value transformation of society that have been presented in scientific databases, scientific and mass media, relevant statistical, sociological, scientific metric databases are analyzed. The dynamics of changes in the values of Ukrainian society that took place during the period that was taken as a basis from the year of the proclamation of independence of the Ukrainian state is characterized in accordance with the value and other scientific approaches.
The key trends and directions of structural changes and dynamics of values of the citizens of Ukraine are identified, researched and identified. It was proposed to develop and create a Concept of directed value transformation of Ukrainian society to meet the modern challenges of national security in the face of active change and globalization challenges. Based on the basic principles on which this concept should be based, the goals of the process of directed value transformation were defined and formulated, taking into account the latest research in the fields of public administration, philosophy, law, political science.
Among such principles: the need to ensure the manageability and systematization of the process of value transformation; stable orientation of the concept on the European system of values and the rule of law; creation of a state institution; close constant cooperation of such an institution with civil society, public organizations, citizens; creation, support and development of the mechanism of adaptive adjustment of certain aspects of the model of value transformation.
It should also be noted that ensuring the conformity of value transformation to the urgent needs of the Ukrainian state and Ukrainian society; ensuring the proper communicative component of government and society, the formation of feedback, institutionalization as a form of proper provision of constant review of the concept, response to change, and monitoring of transformation processes. SWOT-analysis of the proposed approach was performed. The directions of further research in the chosen direction are formulated and the ways of scientific research in the chosen field are determined.

Keywords: public administration; values; value transformation; European integration; SWOT-analysis.

References

1. Bakirov, V. (2016), "Value dimension of civilizational transformation of society", Ukrains'kyj sotsiolohichnyj zhurnal, vol. 1—2, pp. 15—25.
2. Gromyko, O.I. (2016), "The content of the concept of "transformation" as a basic scientific category", Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnia, vol. 1—2 (1), pp. 125—131.
3. Balakireva, O.M. (2002), "Transformation of value orientations in Ukrainian society", Ukrains'kyj sotsium, vol. 1, pp. 21—32.
4. Biryukova A.M. (2018), "Transformation of the national legal system in the context of globalization", Teoriia derzhavy i prava, [Online] vol. 5, available at: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/5/39.pdf (Accessed 18 Sept. 2021).
5. Shaygorodsky, Y (2009), "Value transformations in the period of social change", Sotsial'na psykholohiia, vol. 3, pp. 86—94.
6. Mateta, O.A. (2018), "Value dimensions of transformation of modern Ukrainian society", Suchasne suspil'stvo, vol. 1 (15), pp. 87—99.
7. Oliynyk, S.O. (2020), "Transformation of the style of activity of public authorities in the context of globalization", available at: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/article/view/4012. (Accessed 18 Sept. 2021).
8. Siriy, E.V. (2014), "Conceptual and methodological principles of research of dynamics of value changes of the Ukrainian society in coordinates "Tradition-Modern", Kul'turolohichna dumka, vol. 7, pp. 167—172.
9. Ruchka, A. (2016), "Dynamics of value priorities of citizens of Ukraine for the period 1991—2016", Ukrains'ke suspil'stvo: monitorynh sotsial'nykh zmin, vol. 3 (17), pp. 57—67.
10. Research Materials of the Ukrainian Center for European Policy and World Values Survey (2021), "World Research Values 2020 in Ukraine", available at: http://ucep.org.ua/doslidzhennya/world-values-survey-2020-in-ukraine.html. (Accessed 18 Sept. 2021).

№ 20 2021, стор. 134 - 138

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-10-30

Кількість переглядів: 576

Відомості про авторів

П. С. Бондарчук

аспірант кафедри глобальної та національної безпеки, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

P. Bondarchuk

Postgraduate student of the Department of Global and National Security, Educational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service of the Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0003-3838-3644

Як цитувати статтю

Бондарчук П. С. Ціннісні трансформації суспільства: український вимір. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 20. С. 134–138. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.134

Bondarchuk, P. (2021), “Value transformations of society: the ukrainian dimension”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 134–138. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.134

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.