EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Л. М. Бойко, В. Я. Чевганова, С. Ю. Кулакова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.5

УДК: 331:5

Л. М. Бойко, В. Я. Чевганова, С. Ю. Кулакова

ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

Статтю присвячено розгляду теоретичних засад інноваційного розвитку та інвестування, їх взаємозв'язку.
Встановлено, що метою інноваційного розвитку економічної системи на макрорівні є досягнення високого рівня соціального розвитку суспільства на базі активного використання досягнень науки, суттєвого, постійного оновлення всіх складових та аспектів функціонування системи.
Обгрунтовано, що інноваційний розвиток підприємства являє собою цілеспрямовану діяльність господарюючого суб'єкта, що супроводжується якісною трансформацією його станів, внутрішніх та зовнішніх зв'язків, удосконаленням форми і моделей функціонування задля досягнення визначених місії та цілей. При цьому однією із сфер діяльності підприємства виступає інноваційна, що забезпечує реалізацію різних видів суттєвих інновацій, які охоплюють всі компоненти внутрішнього середовища. Результат синергетичного ефекту від поєднання оновлених факторів виробництва виявляється у підвищенні інноваційного потенціалу підприємства.
Доведено, що інвестування є невід'ємним компонентом системи в інноваційній моделі розвитку економіки.

Ключові слова: інновації; розвиток; інноваційний розвиток; інвестиції; інвестування.

Література

1. Гросул В.А. Проблеми інноваційної діяльності в Україні. Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. 2010. № 1 (3). Т. 1. С. 76—82.
2. Захарченко В.І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки. навч. посіб. / В.І. Захарченко, Н.М. Корсікова, М.М. Меркулов. К. Центр навчальної літератури, 2012. 448 с.
3. Перспективи інноваційного розвитку України (аналітична доповідь). URL: http://old.niss.gov.ua/Table/Zhalilo21/003.htm. (дата звернення: 11.10.2021).
4. Никифорова Л.Е. Управление инновационным развитием организации на основе принципов стратегического менеджмента. Экономика. № 9. 2010. С. 143—148.
5. Кураленко О.Г. Методологические вопросы инновационного развития экономических систем. Молодой ученый. 2011. № 10. Т. 1. С. 127—130.
6. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. К.: Княгиня Ольга, 2005. 324 с.
7. Марченко О.В. Визначення необхідних і достатніх умов для інноваційного розвитку підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 6. С. 158—164.
8. Найдюк В.С. Сутність та передумови інноваційного розвитку підприємств. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. № 3. С. 251—263.
9. Бутов В.Н. О некоторых проблемах синергетического анализа. Вісник Запорізького національного університету. 2008. № 2. С. 19—23.
10. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 № 40-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/40-15#Text (дата звернення: 05.10. 2021).
11. Гаврилишин Б. Економічна енциклопедія. К.: Видавничий центр "Академія", 2002. 756 с.
12. Погорєлов Ю.С. Розвиток підприємства: поняття та види. Культура народов Причерноморья. 2006. № 88. С. 75—81.
13. Раєвнєва О.В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізм, моделі: монографія. Х.: ВД "ІНЖЕК", 2006. 496 с.
14. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / За ред. Б.М. Данилишина. Ніжин: ТОВ "Видавництво "Аспект-Поліграф", 2007. 688 с.
15. Словарь философских терминов / за ред. В.Г. Кузнецова. М.: ИНФРА-М, 2005. 475 с.
16. Дунська А.Р. Інноваційна стратегія як сучасний інструмент управління розвитком підприємства. URL: http://www.confcontact.com/20101008/5_dunska.htm (дата звернення: 05.10. 2021).
17. Луців Б.Л., Кравчук І.С., Сас Б.Б. Інвестування: підручник. Тернопіль: Економічна думка, 2014. 544 с.
18. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 № 1560-12. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1560-12#Text (дата звернення: 05.10. 2021).

L. Boyko, V. Chevhanova, S. Kulakova

INVESTING IN INNOVATIVE DEVELOPMENT

Summary

The article is devoted to the consideration of the theoretical foundations of innovative development and investment, their relationship.
It is established that the goal of innovative development of the economic system at the macro level is to achieve a high level of social development of society on the basis of active use of scientific achievements, significant, constant updating of all components and aspects of the system.
Innovative defines the scope of the enterprise to implement innovations, which must be significant, significant, covering all components of the internal environment and cause a synergistic effect of a combination of updated factors of production, which is manifested in increasing innovation potential and competitiveness of the business entity.
It is proved that development should be understood as a purposeful activity of an economic entity, accompanied by a qualitative transformation of its states, internal and external relations, improvement of the form and models of functioning to achieve certain missions and goals.
It is substantiated that the innovative development of the enterprise is a purposeful activity of the business entity, accompanied by a qualitative transformation of its states, internal and external relations, improvement of the form and models of functioning to achieve certain missions and goals. At the same time, one of the spheres of the company's activity is innovation, which ensures the implementation of various types of significant innovations that cover all components of the internal environment. The result of the synergetic effect of the combination of updated factors of production is to increase the innovative potential of the enterprise.
A comparison of the main characteristics of innovation and investment allows us to conclude that there are a number of common features. In particular, it is the connection with the risk, the duration of the implementation period, commercial orientation and the like.
It is proved that investing is an integral component of the system in the innovative model of economic development.

Keywords: innovation; development; innovative development; investment; investment.

References

1. Grosul, V.A. (2010), "Problems of innovation activity in Ukraine", Byuleten Mizhnarodnoho nobelivskoho ekonomichnoho forumu, vol. 1 (3), рр. 76—82.
2. Zakharchenko, V.I. (2012), Innovatsiynyi menedzhment: teoriya i praktyka v umovakh transformatsiyi ekonomiky [Innovation management: theory and practice in the conditions of economic transformation], Tsentr navchalnoyi literatury, Kyiv, Ukraine.
3. The official site of National Institute for Strategic Studies (2019), "Prospects for innovative development of Ukraine (analytical report)", available at: http://old.niss.gov.ua/Table/Zhalilo21/003.htm (Accessed 11 October 2021).
4. Nikiforova, L.E. (2010), "Management of the organization's innovative development based on the principles of strategic management", Ekonomika, vol. 9, 143—148.
5. Kuralenko, O.G. (2011), "Methodological issues of innovative development of economic systems", Molodoy uchenyy, vol. 10, 127—130.
6. Illiachenko, S.M. (2005), Upravlennia innovatsiynym rozvutkom [Management of innovative development], Knyahynya Olha, Kyiv, Ukraine.
7. Marchenko, O.V. (2008), "Determining the necessary and sufficient conditions for innovative development of the enterprise", Aktualni problemu ekonomiku, vol. 6, pp. 158—164.
8. Naydyuk, V.C. (2013), "The essence and prerequisites for innovative development of enterprises", Marketynh i menedzhment innovatciy, vol. 3, pp. 251—263.
9. Butov, V.N. (2008), "On some problems of synergetic analysis", Visnik Zaporizkogo natsionalnogo universitetu, vol. 2, pp. 19—23.
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine "About Innovative Activity", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/40-15#Text (Accessed 05 October 2021).
11. Gavrylyshyn, B. (2002), Ekonomichna entsyklopediya [Economic encyclopedia], Vydavnychiy tsentr "Akademiya", Kyiv, Ukraine.
12. Pogorelov, Yu. S. (2006), "Enterprise development: concepts and types", Kultura narodov Prichernomorya, vol. 88, pp. 75—81.
13. Ravnyeva, O.V. (2006), Upravlennia rozvutkom pidpryyemstva: metodologiya, mekhanizm, modeli: monografiya [Enterprise development management: methodology, mechanism, models: monograph], Vydavnychiy dim "INZHEK", Kharkiv, Ukraine.
14. Danylyshyn, B. M. (2007), Rozvutоk produktyvnykh syl i regiiionalna ekonomika [Development of productive forces and regional economy], TOV "Vydavnytsvo "Aspekt-Poligraf", Nizhyn, Ukraine.
15. Kuznyetsov, V.G. (2005), Slovar filosofskikh terminov [Dictionary of philosophical terms], INFRA-M, Moskva, Russia.
16. Dunska, A.R. (2010), "Innovative strategy as a modern tool for enterprise development management", Zbirka dopovidej III Mizhnarodnoyi naukovo-prakty`chnoyi konferenciyi INVESTY`CIJNI PRIORITETY` EPOXY` GLOBALIZACIYi: vply`v na nacional`nu ekonomiku ta okremy`j biznes [Collection of reports of the III International Scientific and Practical Conference, INVESTMENT PRIORITIES OF THE EPOCH OF GLOBALIZATION: Impact on the national economy and individual business], October 7—8, available at: http://www.confcontact.com/20101008/5_dunska.htm (Accessed 11 October 2021).
17. Lutsiv, B.L., Kravchuk, I.S. and Sas, B.B. (2014), Investuvannya: pidruchnyk [Investing: A Textbook], Ekonomichna dumka, Ternopil, Ukraine.
18. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine "About investment activity", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1560-12#Text (Accessed 05 October 2021).

№ 21 2021, стор. 5 - 9

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-11-18

Кількість переглядів: 74

Відомості про авторів

Л. М. Бойко

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", м. Полтава, Україна

L. Boyko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economics, Entrepreneurship and Marketing, National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic", Poltava, Ukraine

ORCID:

0000-0001-8999-1805


В. Я. Чевганова

к. е. н., професор, завідувач кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", м. Полтава, Україна

V. Chevhanova

PhD in Economics, Professor, The Head of the Department of Economics, Entrepreneurship and Marketing, National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic", Poltava, Ukraine

ORCID:

0000-0003-1428-430X


С. Ю. Кулакова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", м. Полтава, Україна

S. Kulakova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Entrepreneurship and Marketing, National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic", Poltava, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7149-0356

Як цитувати статтю

Бойко Л. М., Чевганова В. Я., Кулакова С. Ю. Інвестування інноваційного розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 21. С. 5–9. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.5

Boyko, L., Chevhanova, V. and Kulakova, S. (2021), “Investing in innovative development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 5–9. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.