EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
С. І. Мельник, І. В. Свиноус, Г. В. Шевчук, Г. В. Трофімова, В. В. Зубченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.10

УДК: 338.532:631.164.23:005.591-4

С. І. Мельник, І. В. Свиноус, Г. В. Шевчук, Г. В. Трофімова, В. В. Зубченко

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Анотація

Ключовим завданням інвестиційної політики є формування механізму залучення інвестицій в аграрний сектор України. З огляду на низьку інвестиційну активність у попередні роки, масштаби інвестицій в основний капітал сільського господарства не відповідають реальним потребам оновлення та модернізації виробництва.
Встановлено, що в цій ситуації роль держави в регулюванні інвестицій в сільське господарство дуже висока. Тільки вона здатна стимулювати надходження фінансових ресурсів в аналізовану галузь народного господарства України.
Доведено, що пріоритетними напрямами залучення інвестицій в аграрну галузь України в нинішніх умовах можуть виступити: формування інвестиційних майданчиків для виробництва і розвитку державно-приватного партнерства в аграрній галузі.
У цій ситуації виникають проблеми про співвідношення державних і приватних фінансових ресурсів у рамках партнерства, гарантії залучення приватних інвестицій в необхідному обсязі, конкретних форм партнерства.
Державну підтримку відтворювальних процесів у сільському господарстві необхідно виділити і оформити у відокремлену цільову програму, реалізовану на загальнодержавному і регіональному рівнях за єдиними підходами та принципами. На нашу думку, в основу державної підтримки придбання сільськогосподарської техніки, обладнання та інших основних фондів повинен бути закладений компенсаційний механізм підтримки, що забезпечує обгрунтоване формування та використання фондів державної підтримки, в тому числі і лізингового фонду, який формується, як пропонувалося раніше, за рахунок державного і регіональних бюджетів.
Вважаємо, що вдосконалення державної підтримки відтворювальних процесів у сільському господарстві має бути засноване на використанні компенсаційного механізму з науково обгрунтованою системою нормативів компенсації витрат на придбання матеріально-технічних ресурсів. Окремим напрямом державної підтримки має бути стимулювання створення кооперативних машинно-технологічних станцій, які об'єднують малі господарства і дозволяють їм використовувати сучасну високопродуктивну техніку. Такі кооперативні об'єднання можуть виступати реальними лізингоотримувачами і повноцінно брати участь у системі агропромислового лізингу.
Оскільки інвестиційна активність сільської місцевості є основною характеристикою інвестиційної діяльності, що відбиває її інтенсивність і масштаб, зростає потреба в її діагностиці з використанням гнучкого і адаптованого до вимог конкретного інвестора аналітичного інструментарію.

Ключові слова: державна підтримка; сільськогосподарські підприємства; іпотечне кредитування; кредитування.

Література

1. Скидан О.В., Лисогор Ю.І. Інвестиції в аграрний сектор економіки як основа формування продовольчої безпеки держави. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 18. С. 6—8.
2. Свиноус Н.І. Управління інвестиційними процесами відтворення ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств. Економіка та управління АПК. 2021. № 1. С. 166—178.
3. Калетнік Г.М., Козяр Н.О. Стратегічні підходи до інвестування аграрного сектору України в сучасних умовах розвитку АПК. Економіка АПК. 2020. № 12. С. 81—89.
4. Бондарук Т.Г., Лукашук М.В. Особливості та перспективи банківського кредитування сільського господарства на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. 2020. № 3. С. 84—92.
5. Поліщук Н.В. Теоретико-методичні аспекти кредитування підприємств сільського господарства за умов сталого розвитку. Бізнес-навігатор. 2018. Вип. 1 (2). С. 126—129.
6. Левандівський О.Т. Організаційно-економічні засади інвестиційної діяльності у сфері агробізнесу: монографія. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", 2020. 347 с.
7. Колотуха С.М. Мельник К.М., Пономаренко О.В. Проблеми фінансово-кредитного забезпечення аграрного сектору економіки. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2021. Вип. 98 (2). С. 123—134.
8. Бечко П.К., Власюк С.А., Пономаренко О.В., Нагорний В.І. Економічна сутність кредиту і його роль у розвитку банківського кредитування аграрного бізнесу. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2021. Вип. 98 (2). С. 41—50.
9. Садура О., Агрес О. Роль лізингової діяльності в аграрній сфері економіки. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка АПК. 2019. № 26. С. 104—107.
10. Пащенко Ю. Стан і перспективи функціонування ринку лізингових послуг у сільському господарстві. Agricultural and resource economics: international scientific e-journal. 2020. Vol. 6. № 2. С. 91—107.

S. Melnyk, I. Svynous, H. Shevchuk, Н. Trofimova, V. Zubchenko

IMPROVEMENT OF GOVERNMENTAL SUPPORT MEASURES FOR THE INVESTMENT ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATIONAL PROCESSES

Summary

A key objective of investment policy is to form a mechanism for attracting investment in the agricultural sector of Ukraine Considering the low investment activity during previous years, the level of investment in fixed capital of agriculture does not meet the real needs of production renewal and modernization
It was established that in this situation the role of the state in regulating investments in agriculture is very high. Only the state can stimulate the flow of financial resources into the analyzed sector of the national economy of Ukraine
It was proved that the priority areas for attracting investment in the agricultural sector of Ukraine in the current conditions may be the following: the formation of investment platforms for the production and development of public-private partnerships in the agricultural sector. This situation raises the problem of the ratio of public and private financial resources in partnership, the guarantee of attracting the necessary level of private investments, and specific forms of partnership.
State support for reproduction processes in agriculture should be identified and formalized in a separate target program, implemented at the state and regional levels on the basis of common approaches and principles. In our opinion, state support for the acquisition of agricultural machinery, equipment and other fixed assets should be based on a compensatory support mechanism that provides reasonable formation and use of state support funds, including the leasing funds, which are formed, as previously proposed, by state and regional budgets
We believe that the improvement of state support for reproduction processes in agriculture should be based on the use of a compensation mechanism with a scientifically based system of norms for compensation of costs for the purchase of material and technical resources. A separate branch of state support should be stimulation of the creation of cooperative machinery and technology stations that unite small farms and enable them to use modern highly efficient equipment.Such cooperative associations can act as real lessees and fully participate in the agribusiness leasing system.
As the investment activity of rural areas is the main characteristic of investment activity, which reflects its intensity and scale, there is a growing need to diagnose it using flexible and investor-specific analytical tools.

Keywords: state support; agricultural enterprises; mortgage lending; crediting.

References

1. Skydan, O.V. and Lysohor, Yu.I. (2013), "The investment in agricultural economy as a basis of food security formation", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 6—8.
2. Svynous, N.I. (2021), "Management of investment processes of reproduction of resource potential of agricultural enterprises", Ekonomika ta upravlinnia APK, vol. 1, pp. 166—178.
3. Kaletnik, H.M. and Koziar, N.O. (2020), "Strategic approaches to investing in the agricultural sector of Ukraine in modern conditions of agricultural development", Ekonomika APK, vol. 12. pp. 81—89.
4. Bondaruk, T.H. and Lukashuk, M.V. (2020), "Features and prospects of bank lending to agriculture at the present stage of development of Ukraine's economy", Ukrainy. Naukovyj visnyk Natsional'noi akademii statystyky, obliku ta audytu, vol. 3, pp. 84—92.
5. Polischuk, N.V. (2018), "Theoretical and methodological aspects of lending to agricultural enterprises under conditions of sustainable development", Biznes-navihator, vol. 1 (2), pp. 126—129.
6. Levandivs'kyj, O.T. (2020), Orhanizatsijno-ekonomichni zasady investytsijnoi diial'nosti u sferi ahrobiznesu [Organizational and economic principles of investment activity in the field of agribusiness], Prykarpat. nats. un-t im. Vasylia Stefanyka", Ivano-Frankivs'k, Ukraine.
7. Kolotukha, S.M. and Mel'nyk K.M. and Ponomarenko O.V. (2021), "Problems of financial and credit support of the agricultural sector of the economy", Zbirnyk naukovykh prats' Umans'koho natsional'noho universytetu sadivnytstva, vol. 98 (2), pp. 123—134.
8. Bechko, P.K. Vlasiuk, S.A. Ponomarenko, O.V. and Nahornyj, V.I. (2021), "The economic essence of credit and its role in the development of bank lending to agribusiness", Zbirnyk naukovykh prats' Umans'koho natsional'noho universytetu sadivnytstva, vol. 98 (2), pp. 41—50.
9. Sadura, O. and Ahres, O. (2019), "The role of leasing activities in the agricultural sector of the economy", Visnyk L'vivs'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika APK, vol. 26, pp. 104—107.
10. Paschenko, Yu. (2020), "Status and prospects of the market of leasing services in agriculture", Agricultural and resource economics: international scientific e-journal, vol. 6, no. 2, pp. 91—107.

№ 21 2021, стор. 10 - 16

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-11-18

Кількість переглядів: 436

Відомості про авторів

С. І. Мельник

д. е. н., професор, Український інститут експертизи сортів

S. Melnyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

ORCID:

0000-0002-5514-5819


І. В. Свиноус

д. е. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет

I. Svynous

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting and Taxation, BilaTserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-0346-1596


Г. В. Шевчук

старший викладач, Вінницький національний аграрний університет

H. Shevchuk

Senior Lecturer, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-6094-0414


Г. В. Трофімова

к. с.-г. н., доцент, Український інститут експертизи сортів

Н. Trofimova

PhD in Agricultural Sciences, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

ORCID:

0000-0001-6003-880Х


В. В. Зубченко

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

V. Zubchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-1292-1726

Як цитувати статтю

Мельник С. І., Свиноус І. В., Шевчук Г. В., Трофімова Г. В., Зубченко В. В. Удосконалення заходів державної підтримки інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах трансформаційних процесів. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 21. С. 10–16. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.10

Melnyk, S., Svynous, I., Shevchuk, H., Trofimova, Н. and Zubchenko, V. (2021), “Improvement of governmental support measures for the investment activities of agricultural enterprises in the conditions of transformational processes”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 10–16. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.