EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ООН
О. М. Сазонець, А. А. Теребій

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.44

УДК: 330.87: 339.9

О. М. Сазонець, А. А. Теребій

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ООН

Анотація

Глобальний договір ООН є найбільшою у світі ініціативою корпоративної соціальної відповідальності. В статті означено цілі, що переслідує цей договір, умови, за яких компанія може приєднатися до нього. Відповідальний бізнес застосовує однакові цінності та принципи. Відмічено, що приєднуючись до Десяти принципів Глобального договору ООН у стратегії, політиці та процедурі, та встановлюючи культуру доброчесності, компанії не лише виконують свої основні обов'язки перед людьми та планетою, а й створюють основу для довгострокового успіху. Особливу увагу приділено п'ятому принципу, згідно з яким необхідне ефективне скасування дитячої праці.
Визначено 17 цілей сталого розвитку Глобального договору. В Україні Глобальний договір ООН має чимало регіональних субпрограм, з яких одною з найважливішим є Програма "Партнерство заради сталого розвитку". Проілюстровано концепцію запровадження Глобального договору ООН у корпораціях. У якості прикладів впровадження в Україні основних принципів і цілей договору представлено дві українські компанії: Група Нафтогаз і МК "Ювілейний".

Ключові слова: Глобальний договір ООН; соціально відповідальний бізнес; Десять принципів Глобального договору; 17 цілей сталого розвитку Глобального договору; регіональні субпрограми Глобального договору ООН.

Література

1. Zemanova S. and Drulakova R. Mainstreaming Global Sustainable Development Goals through the UN Global Compact: The Case of Visegrad Countries. Journal of risk and financial management. 2020. URL: https://www.mdpi.com/1911-8074/13/3/41/htm (дата звернення: 08. 08.2021).
2. Williams OF. Restorying the purpose of business: The agenda of the UN Global Compact. African journal of business ethics. 2018. URL: https://ajobe.journals.ac.za/pub/article/view/195 management. 2020, URL: https://www.mdpi.com/1911-8074/13/3/41/htm (дата звернення: 08. 08.2021).
3. Schembera S. Implementing Corporate Social Responsibility: Empirical Insights on the Impact of the UN Global Compact on Its Business Participants. Business & society, 2018. URL: https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/172540/1/0007650316635579.pdf management. 2020, URL: https://www.mdpi.com/1911-8074/13/3/41/htm (дата звернення: 09. 08.2021).
4. Martinez-Ferrero J., Eryilmaz M., Colakoglu N. How Does Board Gender Diversity Influence the Likelihood of Becoming a UN Global Compact Signatory? The Mediating Effect of the CSR Committee. Sustainability, 2020. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/10/4329 management. 2020, URL: https://www.mdpi.com/1911-8074/13/3/41/htm (дата звернення: 09. 08.2021).
5. Van der Eijk Y., McDaniel PA., Bialous. SA. United Nations Global Compact: an "Inroad" into the UN and reputation boost for the tobacco industry. Tobacco control, Jul 2018. URL: https://tobaccocontrol.bmj.com/content/27/e1/e66 management. 2020. URL: https://www.mdpi.com/1911-8074/13/3/41/htm (дата звернення: 10. 08.2021).
6. About the UN Global Compact — UN Global Compact.URL: https://www.unglobalcompact.org/about management. 2020. URL: https://www.mdpi.com/1911-8074/13/3/41/htm (дата звернення: 10. 08.2021).
7. Приєднання до глобального договору. URL: https://www.unglobalcompact.org/participation/join/application
8. Глобальний договір ООН. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ management. 2020. URL: https://www.mdpi.com/1911-8074/13/3/41/htm (дата звернення: 11. 08.2021).
9. The Ten Principles of the UN Global Compact. URL: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles management. 2020. URL: https://www.mdpi.com/1911-8074/13/3/41/htm (дата звернення: 11. 08.2021).
10. Principle One: Human Rights. URL: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-1 management. 2020. URL: https://www.mdpi.com/1911-8074/13/3/41/htm (дата звернення: 11. 08.2021).
11. Principle Two: Human Rights. URL: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-2 management. 2020. URL: https://www.mdpi.com/1911-8074/13/3/41/htm (дата звернення: 12. 08.2021).
12. Principle Three: Labour. URL: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-3 management. 2020. URL: https://www.mdpi.com/1911-8074/13/3/41/htm (дата звернення: 14. 08.2021).
13. Principle Four: Labour. URL: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-4 management. 2020. URL: https://www.mdpi.com/1911-8074/13/3/41/htm (дата звернення: 14. 08.2021).
14. Principle Five: Labour. URL: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-5 management. 2020. URL: https://www.mdpi.com/1911-8074/13/3/41/htm (дата звернення: 14. 08.2021).
15. Principle 6: Labour. URL: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-6 management. 2020. URL: https://www.mdpi.com/1911-8074/13/3/41/htm (дата звернення: 14. 08.2021).
16. Principle Seven: Environment. URL: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-7 management. 2020. URL: https://www.mdpi.com/1911-8074/13/3/41/htm (дата звернення: 15. 08.2021).
17. Principle Eight: Environment. URL: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-8 management. 2020. URL: https://www.mdpi.com/1911-8074/13/3/41/htm (дата звернення: 15. 08.2021).
18. Principle Nine: Environment. URL: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-9 management. 2020. URL: https://www.mdpi.com/1911-8074/13/3/41/htm (дата звернення: 15. 08.2021).
19. Principle Ten: Anti-Corruption. URL: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-10 management. 2020. URL: https://www.mdpi.com/1911-8074/13/3/41/htm (дата звернення: 17. 08.2021).
20. Кампанія "Партнерство заради сталого розвитку". URL: https://globalcompact.org.ua/projects/kampanija-partnerstvo-zaradi-stalogo-rozvitku/ management. 2020. URL: https://www.mdpi.com/1911-8074/13/3/41/htm (дата звернення: 17. 08.2021).
21. Young SDG Innovators Programme. URL: https://globalcompact.org.ua/projects/young-sdg-innovators-programme/
22. IT nation. URL: https://globalcompact.org.ua/projects/it-nation/ management. 2020. URL: https://www.mdpi.com/1911-8074/13/3/41/htm (дата звернення: 18. 08.2021).
23. Anti-Corruption Collective Action. URL: https://globalcompact.org.ua/projects/anti-corruption-collective-action/ management. 2020. URL: https://www.mdpi.com/1911-8074/13/3/41/htm (дата звернення: 19. 08.2021).
24. SDG Ambition. URL: https://globalcompact.org.ua/projects/sdg-ambition/ management. 2020. URL: https://www.mdpi.com/1911-8074/13/3/41/htm (дата звернення: 20. 08.2021).
25. Нафтогаз приєднався до Глобального договору ООН. URL: https://globalcompact.org.ua/news/naftogaz-priiednavsja-do-globalnogo-dogovoru-oon/ management. 2020. URL: https://www.mdpi.com/1911-8074/13/3/41/htm (дата звернення: 21. 08.2021).
26. Юбилейный — создано по правилам. URL: https://yuvileinyi.com.ua/ru/pro-kompaniu-r/ management. 2020, URL: https://www.mdpi.com/1911-8074/13/3/41/htm (дата звернення: 21. 08.2021).
27. Правила производства "Юбилейный". https://globalcompact.org.ua/pro-nas/gd-oon-v-ukraini/ management. 2020. URL: https://www.mdpi.com/1911-8074/13/3/41/htm (дата звернення: 21. 08.2021).
28. Сазонець О.М. Управління міжнародним бізнесом. Навч. посіб. Рівне: НУВГП, 2019. 338 с.
29. Джинджоян В.В., Саленко А.С., Сазонець І.Л. Соціальні детермінанти розвитку сфери послуг в концепції формування постіндустріального суспільства: монографія. Рівне, Волин. обереги, 2021. 230 с.

O. Sazonets, A. Terebii

FORMATION OF THE CONCEPT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON THE BASIS OF THE UN GLOBAL COMPACT

Summary

The UN Global Compact is the world's largest corporate social responsibility initiative, which pursues two goals: 1) To make its ten principles central to business worldwide; 2) Intensify actions in support of more global UN goals, such as the Millennium Development Goals and the Sustainable Development Goals
In order for a company to be considered a member of the UN Global Compact, it is enough to send annually to the UN confirmation of its desire to join. There is no liability for breach of obligations. Socially responsible business applies the same values and principles. It is noted that by adhering to the Ten Principles of the UN Global Compact in strategy, policy and procedure, and establishing a culture of integrity, companies not only fulfill their core responsibilities to people and the planet, but also lay the foundation for long-term success. These Ten Principles of the UN Global Compact derive from: the Universal Declaration of Human Rights, the Declaration of the International Labor Organization on Fundamental Principles and Rights at Work, and the fifth principle, which requires the effective abolition of child labor.
17 goals of sustainable development of the Global Compact have been identified. In Ukraine, the UN Global Compact has many regional subprograms, one of which is. the most important is the Partnership for Sustainable Development Program. Its goal is to promote the Sustainable Development Goals and promote partnerships between government, business, business associations, academia and civil society.
The concept of implementation of the UN Global Compact in corporations is illustrated. Two Ukrainian companies, Naftogaz Group and Jubileyniy Group, are presented as examples of the implementation of the main principles and goals of the agreement in Ukraine. The national joint-stock company Naftogaz of Ukraine has committed itself to adhering to the Ten Principles of the UN Global Compact, striving to achieve the Sustainable Development Goals and reporting annually on progress. At the same time, Naftogaz takes into account Ukraine's commitments within the framework of the UN Sustainable Development Goals, the Paris Agreement and the Association Agreement between Ukraine and the EU. The information presented on the official website of Jubileyniy Group allows you to make some generalizations about the level of development and areas of corporate social responsibility in the company. Such generalizations were made on the basis of the principles of activity declared by the company and the available practical measures for implementation of these principles in accordance with the principles of the UN Global Compact. An analysis of the social activities of the Jubileyniy Group proves that not all areas of sustainable development are fully implemented in the company.

Keywords: UN Global Compact; socially responsible business; Ten Principles of the Global Compact; 17 goals of sustainable development of the Global Compact; regional subprograms of the UN Global Compact.

References

1. Zemanova, S. and Drulakova, R. (2020), "Mainstreaming Global Sustainable Development Goals through the UN Global Compact: The Case of Visegrad Countries", Journal of risk and financial management, available at: https://www.mdpi.com/1911-8074/13/3/41/htm (Accessed 08 Aug 2021).
2. Williams, OF. (2018), "Restorying the purpose of business: The agenda of the UN Global Compact", African journal of business ethics. available at: https://ajobe.journals.ac.za/pub/article/view/195 (Accessed 08 Aug 2021)).
3. Schembera, S. (2018), "Implementing Corporate Social Responsibility: Empirical Insights on the Impact of the UN Global Compact on Its Business Participants", Business & society, available at: https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/172540/1/0007650316635579.pdf (Accessed 09 Aug 2021).
4. Martinez-Ferrero, J., Eryilmaz, M. and Colakoglu, N. (2020), "How Does Board Gender Diversity Influence the Likelihood of Becoming a UN Global Compact Signatory? The Mediating Effect of the CSR Committee", Sustainability, 2020 available at: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/10/4329 (Accessed 09 Aug 2021).
5. Van der Eijk, Y., McDaniel, PA. and Bialous, SA. (2018), "United Nations Global Compact: an "Inroad" into the UN and reputation boost for the tobacco industry", Tobacco control, available at: https://tobaccocontrol.bmj.com/content/27/e1/e66 (Accessed 10 Aug 2021).
6. UN Global Compact (2021), "About the UN Global Compact", https://www.unglobalcompact.org/about (Accessed 10 Aug 2021).
7. UN Global Compact (2021), "Application Process", available at: https://www.unglobalcompact.org/participation/join/application (Accessed 10 Aug 2021).
8. wikipedia (2021), "UN Global Compact", available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/ (Accessed 11 Aug 2021).
9. UN Global Compact (2021), "The Ten Principles of the UN Global Compact", available at: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles (Accessed 11 Aug 2021).
10. UN Global Compact (2021), "Principle One: Human Rights", available at: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-1 (Accessed 11 Aug 2021).
11. UN Global Compact (2021), "Principle Two: Human Rights", available at: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-2 (Accessed 12 Aug 2021).
12. UN Global Compact (2021), "Principle Three: Labour", available at: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-3 (Accessed 14 Aug 2021).
13. UN Global Compact (2021), "Principle Four: Labour", available at: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-4 (Accessed 14 Aug 2021).
14. UN Global Compact (2021), "Principle Five: Labour", available at: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-5 (Accessed 14 Aug 2021).
15. UN Global Compact (2021), "Principle 6: Labour", available at: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-6 (Accessed 14 Aug 2021).
16. UN Global Compact (2021), "Principle Seven: Environment", available at: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-7 (Accessed 14 Aug 2021).
17. UN Global Compact (2021), "Principle Eight: Environment", available at: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-8 (Accessed 14 Aug 2021).
18. UN Global Compact (2021), "Principle Nine: Environment", available at: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-9 (Accessed 14 Aug 2021).
19. UN Global Compact (2021), "Principle Ten: Anti-Corruption", available at: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-10 (Accessed 17 Aug 2021).
20. Global Compact Network Ukraine (2020), "Partnership for Sustainable Development Campaign", https://globalcompact.org.ua/projects/kampanija-partnerstvo-zaradi-stalogo-rozvitku/ (Accessed 17 Aug 2021).
21. Global Compact Network Ukraine (2020), "Young SDG Innovators Programme", available at: https://globalcompact.org.ua/projects/young-sdg-innovators-programme/ (Accessed 17 Aug 2021).
22. Global Compact Network Ukraine (2020), "IT nation", available at: https://globalcompact.org.ua/projects/it-nation/ (Accessed 18 Aug 2021).
23. Global Compact Network Ukraine (2020), "Anti-Corruption Collective Action", available at: https://globalcompact.org.ua/projects/anti-corruption-collective-action/ (Accessed 19 Aug 2021).
24. Global Compact Network Ukraine (2021), "SDG Ambition", available at: https://globalcompact.org.ua/projects/sdg-ambition/ (Accessed 20 Aug 2021).
25. Global Compact Network Ukraine (2021), "Naftogaz has acceded to the UN Global Compact", https://globalcompact.org.ua/news/naftogaz-priiednavsja-do-globalnogo-dogovoru-oon/ (Accessed 21 Aug 2021).
26. Yuvilejnyj (2021), "Anniversary - created by the rules", https://yuvileinyi.com.ua/ru/pro-kompaniu-r/management (Accessed 21 Aug 2021).
27. Global Compact Network Ukraine (2020), "Production rules "Jubilee"", https://globalcompact.org.ua/pro-nas/gd-oon-v-ukraini/ (Accessed 21 Aug 2021).
28. Sazonets', O.M. (2019), Upravlinnia mizhnarodnym biznesom [Management of international business], NUVHP, Rivne, Ukraine.
29. Dzhyndzhoian, V.V., Salenko, A.S. and Sazonets', I.L. (2021), Sotsial'ni determinanty rozvytku sfery posluh v kontseptsii formuvannia postindustrial'noho suspil'stva [Social determinants of services in the concept of formation of post-industrial society], Volyn. oberehy, Rivne, Ukraine.

№ 21 2021, стор. 44 - 52

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-11-18

Кількість переглядів: 36

Відомості про авторів

О. М. Сазонець

д. е. н., професор, професор кафедри транспортних технологій та міжнародної логістики, Університет митної справи та фінансів

O. Sazonets

Doctor of Economic Sciences, Professor, University of Customs and Finance

ORCID:

0000-0001-6521-7815


А. А. Теребій

Класичний приватний університет

A. Terebii

Classic Private University

ORCID:

0000-0002-8549-7452

Як цитувати статтю

Сазонець О. М., Теребій А. А. Формування концепції корпоративної соціальної відповідальності на основі глобального договору оон. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 21. С. 44–52. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.44

Sazonets, O. and Terebii, A. (2021), “Formation of the concept of corporate social responsibility on the basis of the un global compact”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 44–52. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.44

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.