EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМАТИКА КАТЕГОРІЙНОСТІ АПАРАТУ ПЛАНУВАННЯ В УМОВАХ РИНКОВОГО НЕВИЗНАЧЕННЯ
О. М. Зборовська, І. Г. Лесів

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.53

УДК: 658.8

О. М. Зборовська, І. Г. Лесів

ПРОБЛЕМАТИКА КАТЕГОРІЙНОСТІ АПАРАТУ ПЛАНУВАННЯ В УМОВАХ РИНКОВОГО НЕВИЗНАЧЕННЯ

Анотація

Істотні зміни у світовій і вітчизняній економіках, які викликані процесами глобалізації й інформатизації, а також глобальні проблеми сучасності торкнулись практично всіх сфер, галузей та напрямів економіки. Підприємствам у сьогоденній ситуації важко протистояти зовнішнім факторам. Зміна купівельного попиту, падіння прибутку підприємств, темпорально застаріле обладнання виробництва, обмежені можливості експансії у межах окремих галузей, пошук ринків для вкладення капіталу підштовхує підприємства до адаптування процесу планування виробництва до зовнішніх змін. Підприємства намітили істотний ухил до дослідження та впровадження в економічну сферу ідей і положень концепцій сталого розвитку, адаптації державної економічної політики до її переходу на новий виток розвитку, перегляд пріоритетів в діяльності об'єктів господарювання. Тож планування діяльності промислового підприємства, зокрема його виробництва, стає суттєвим у процесі управління.
Систематизовано школи менеджменту та знання з категорії планування. Встановлено, що планування як функція управління і як економічна категорія є політрактовним
Визначено, що при наявності зв'язку понять планування і бюджетування є відмінність — кінцевий результат, на який вони спрямовані.
Враховуючи еволюційні зміни, відсутність єдиного поняття в трактуванні дефініції "планування", запропоновано тлумачити його як цілеспрямована діяльність підприємства з певною ієрархією (цільова орієнтація; значимість цілей; вміст планових рішень) з розробки на науковій основі тимчасового горизонту (коротко-, середньо- та довгострокових планів) розвитку підприємства, що орієнтуються на ринкову кон'юнктуру, на ступені невизначеності, складності, когерентності, рухливості зовнішнього і мінливості внутрішнього середовищ, що використовує аналітичну інформацію для адаптації (розробки декількох сценаріїв) та коригування їх кількісних і якісних показників з урахуванням можливості забезпечення обов'язкового досягнення поставлених цілей необхідними ресурсами.

Ключові слова: категорійність; апарат планування; ринок; ринкова невизначеність; бюджетування; підприємство.

Література

1. Аакер Д.А. Стратегическое рыночное управление. Пер. с англ. под. ред. Ю.Н. Каптуревского. СПб: Питер, 2002. 544 с.
2. Абдуллаева А.С. Аспекты современной трансформации бюджетов в коммерческих организациях. Молодой ученый. 2017. № 13. С. 221—224. URL: https://moluch.ru/archive/147/41482/ (дата обращения: 25.09.2021).
3.Афанасьев М.П. Бюджет и бюджетная система: учебник для бакалавриата и магистратуры 4-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2014. 780 с. (ISBN 978-5-9916-4069-5. Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://biblio-online.ru/bcode/381689 (дата обращения: 29.06.2021).
4. Віткалова А.П., Миллер Д.П. Бюджетирование и контроль затрат в организации. Омега-Л., 2006. 125 с.
5. Виханский О.С. Стратегическое управление. М.: Экономист, 2008. 296 с.
6. Гартвич А.В Планирование закупок, производства и продаж в 1С: Предприятии 8. СПб: Питер, 2007. 11 с.
7. Гончаров В.Н., Шовкопляс А.Ш., Шовкопляс О.А., Гудзь О.І. Оценка ресурсного потенциала предприятий. Экономические и социально-гуманитарные исследования. № 2 (10). 2016. 66 с.
8. Каткова Н.В. Планування економічної ефективності діяльності підприємств олійного виробництв: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Каткова Наталя Володимрівна; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. О., 2010. 20 с.
9. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. М.: Проспект, 2013. 404 с.
10. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы мененджмента. Пер. с англ. М.: "Дело", 1992. 702 с.
11. Мінцбергом Г., Альстрендом Б. і Лемпел Дж. Школи стратегій. Стратегічне сафарі: екскурсія по нетрях стратегічного менеджменту. Под общ. ред. Ю. Каптуревского. СПб: Питер, 2002. 330 с.
12. Минцберг Г. Зліт і падіння стратегічного планування. Издательство: Агенство "Стандарт", 2008. 412 с.
13. Мухина Е.Р. Теоретические аспекты бюджетирования как элемента ресурсного обеспечения управленческого учета. Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. 2014. № 1. С. 70—76.
14. Паршутина И.Г., Шапорова О.А., Тюхова Е.А. Бюджетное планирование как элемент системы внутрифирменного планирования промышленных предприятий. Журнал: Известия юго-западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. № 4. 2013. С. 67—77.
15. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 454 с.
16. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. М.: ИНФРА-М., 2002. 448 с.
17. Ястребова О.В. Відмінні ознаки систем фінансового прогнозування та планування. Економічна наука, Економiка та держава. № 1. 2012. С. 85—86.
18. Ansoff H.I. Strategic Management. John Wiley. N. Y., 1979. 236 p.
19. Goetz B.E. Management Planning and Control. N.Y., 1947. 63 р.
20. K. Landauer Theory of national economic planning. University of California Barkeley and Los Angeles, 1947. 12 р.
21. Lapierrc, R. Le Changernent Strategique; Un Reve en Quote de Reel, Ph.D. Management Policy course paper, McGill University, 1980. 4 р.
22. Lindblom, С. Е. The Policy-Making Process (Englcwood Cliffs, NJ: Prentice Hall), 1968. 7 р.
23. Peter Scallan Elsevier Science & Technology Books. Pub. Date: December 2002. 2 р.
24. Taylor B. Introducing Strategic Managemen. Long Range Planning, 1973. 9—11 р.

O. Zborovska, G. Lesіv

PROBLEMS OF CATEGORIZATION OF THE PLANNING APPARATUS IN THE CONDITIONS OF MARKET VAGUENESS

Summary

Significant changes in the world and domestic economies, caused by today`s processes of globalization, informatization and attention to global problems, have affected almost all spheres, industries and areas of economic life. It is difficult for companies in the current situation to resist external factors. Changing consumer demand, falling corporate profits, obsolete production equipment, limited opportunities for expansion in certain industries, finding markets for profitable capital investment have increasingly pushed companies to adapt the production planning process to external changes. Enterprises have identified a significant bias towards research and implementation in the economic sphere of ideas and provisions of sustainable development concepts, adaptation of state economic policy to its transition to a new round of development, and revision of priorities in the activities of economic entities. Thus, planning of the industrial enterprise, in particular its production becomes dominant in the management process.
Systematized of management and knowledge in the category of planning are systematized. It is investigated that planning as a function of management and as an economic category is poly defined.
It is determined that there is a difference in the presence of a connection between the concepts of planning and budgeting, which is their aimed final result.
Given the evolutionary changes, the absence of a single concept in the interpretation of the definition of `planning`, it is proposed to interpret it as a purposeful activity of the enterprise with a certain hierarchy (target orientation; significance of goals; content of planning decisions) on the development on a scientific basis of the time horizon (short-, medium— and long-term plans) of enterprise development, focusing on market conditions, the degree of uncertainty, complexity, coherence, mobility of external and variability of internal environments, using analytical information to adapt (development of several scenarios) and adjust their quantitative and qualitative indicators taking into account the possibility of mandatory achievement of goals by the necessary resources.

Keywords: categorization; planning apparatus; market; market uncertainty; budgeting; enterprise.

References

1. Aaker, D.A. (2002), Strategicheskoe rynochnoe upravlenie [Strategic market management], Piter, St.Petersburg, Russia
2. Abdullaeva, A.S. (2017), "Aspects of modern transformation of budgets in commercial organizations", Molodoj uchenyj, vol. 13, available at: https://moluch.ru/archive/147/41482/ (Accessed 25 Sep 2021).
3. Afanas'ev, M.P. (2014), Bjudzhet i bjudzhetnaja sistema [Budget and budgetary system], Izdatel'stvo Jurajt, Moskow, Russia, available at: https://biblio-online.ru/bcode/381689 (Accessed 29 Jun 2021).
4. Vіtkalova, A.P. Miller, D.P (2006), Bjudzhetirovanie i kontrol' zatrat v organizacii [Budgeting and cost control in the organization], Omega-L, Mosсow, Russia.
5. Vihanskij, O.S. (2008), Strategicheskoe upravlenie [Strategic management], 2rd ed, Jekonomist, Moskow, Russia.
6. Gartvich, A.V (2007), Planirovanie zakupok, proizvodstva i prodazh v 1S: Predprijatii 8 [Planning purchases, production and sales in 1C: Enterprise], Moscow, Russia.
7. Goncharov, V.N. Shovkopljas, A.Sh. Shovkopljas, O.A. and Gudz', O.І. (2016), "Assessment of the resource potential of enterprises", Jekonomicheskie i social'no-gumanitarnye issledovanija vol. 2 (10), pp. 66.
8. Katkova, N.V. (2010) "Planning the economic efficiency of oil production enterprises", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, NAN Ukraine, Іn-t probl. rinku ta ekon.-ekol. Doslіdzh, Odessa, Ukraine
9. Kovalev, V.V. (2013), Finansovyj menedzhment: teorija i praktika [Financial management: theory and practice], Prospekt, Moskow, Russia.
10. Meskon, M.H. Al'bert M. and Hedouri F. (1992), Osnovy menendzhmenta [Basics of management], Delo, Moskow, Russa.
11. Mіncbergom, G. Al'strendom, B. and Lempel, Dzh. (2002), Shkoli strategіj. Strategіchne safarі: ekskursіja po netrjah strategіchnogo menedzhmentu [Schools of strategies. Strategic safari: a tour of the slums of strategic management], Mosсow, Russia.
12. Mincberg, G. (2008), Zlіt і padіnnja strategіchnogo planuvannja [The rise and fall of strategic planning], Agenstvo "Standart", Kyiv, Ukraine.
13. Muhina, E.R. (2014), "Theoretical aspects of budgeting as an element of resource support for management accounting", Vestnik Permskogo universiteta. Serija: Jekonomika, vol. 1, pp. 70—76.
14. Parshutina, I.G. Shaporova O.A. and Tjuhova E.A. (2013), "Budget planning as an element of the system of intrafirm planning of industrial enterprises", Zhurnal: Izvestija jugo-zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Jekonomika. Sociologija. Menedzhment, vol. 4, pp. 67—77.
15. Porter, M. (1993), Mezhdunarodnaja konkurencija [Competitive strategy: Methodology for analyzing industries and competitors], Mezhdunarodnye otnoshenija, Mosсow, Russia.
16. Fathutdinov, R.A. (2002), Strategicheskij menedzhment [Strategic management], INFRA, Mosсow, Russia.
17. Jastrebova, O.V. (2012), "Distinctive features of financial forecasting and planning systems", Ekonomika ta derzhava vol. 1, pp. 85—86.
18. Ansoff, H.I. (1979), Strategic Management, New York, USA.
19. Goetz, B.E. (1947), Management Planning and Control, New York, USA.
20. Landauer, K. (1947), Theory of national economic planning, University of California Barkeley and Los Angeles, USA.
21. Lapierrc, R. (1980), "Le Changernent Strategique; Un Reve en Quote de Reel", Management Policy course paper, McGill University, Montreal, Canada.
22. Lindblom, С.Е. (1968), The Policy-Making Process, Englcwood Cliffs, Prentice Hall, NJ, USA.
23. Scallan, P. (2002), Elsevier Science & Technology Books, Amsterdam, Netherlands.
24. Taylor, B. (1973), Introducing Strategic Managemen, Long Range Planning, London, UK.

№ 21 2021, стор. 53 - 59

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-11-18

Кількість переглядів: 323

Відомості про авторів

О. М. Зборовська

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

O. Zborovska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhya National University, Academician of the Academy of Economic Sciences of Ukraine, Academician of the Academy of Higher Education of Ukraine

ORCID:

0000-0001-8221-9935


І. Г. Лесів

аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

G. Lesіv

Postgraduate student of the Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhya National University

ORCID:

0000-0003-1735-9020

Як цитувати статтю

Зборовська О. М., Лесів І. Г. Проблематика категорійності апарату планування в умовах ринкового невизначення. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 21. С. 53–59. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.53

Zborovska, O. and Lesіv, G. (2021), “Problems of categorization of the planning apparatus in the conditions of market vagueness”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 53–59. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.53

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.